Vay tiền

Vay Tiền Cho Sinh Viên 2017, Tín Hiệu Vui Cho Sinh Viên Vay Vốn

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 751/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và cácđối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đốivới học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàichính tại văn bản số 493/TTr-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Đang xem: Vay tiền cho sinh viên 2017

Điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tíndụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/họcsinh, sinh viên.

READ  Vay Tiền Nóng Lãi Cao - 10+ Vay Tiền Nóng Gấp Online Nhanh Trong Ngày

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bốtrí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàngChính sách xã hội theo quy định.

Xem thêm: Top 10 Cầu Thủ Kiếm Tiền Nhiều Nhất Thế Giới 2018, Top 10 Vận Động Viên Thu Nhập Cao Nhất 2018

2. Ngân hàng Chính sách xã hội cótrách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vaytheo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày15 tháng 6 năm 2017, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành.

Xem thêm: Đánh Giá Tổ Chức Gni Là Gì, Tổng Thu Nhập Quốc Dân (Gross National Income

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./

Nơi nhận: – Như Điều 4; – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Ngân hàng Chính sách xã hội; – Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan trung ương của các đoàn thể; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP, KGVX; – Lưu: VT, KTTH (2b) M.Cường 50

READ  Vay Tiền Ngân Hàng Vietcombank Online Hàng Tháng, Cho Vay Tiêu Dùng Không Bảo Đảm Bằng Tài Sản

Trả lời

Back to top button