Chứng khoán

vai trò của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

8 Comments 10 Likes Statistics Notes

Đang xem: Vai trò của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Mệnh Giá Cổ Phiếu Tại Việt Nam Được Quy Định, Mệnh Giá Cổ Phiếu: Đã Đến Lúc Phải Thay Đổi

12 hours ago   Delete Reply Block
Ngyi Wuong , Student at truong trung hoc

Xem thêm: Top Các Sàn Chứng Khoán Uy Tín Tại Việt Nam Hiện Nay, Top 10 Công Ty Chứng Khoán Uy Tín Nhất Hiện Nay

Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NHÓM : 3 2. www.trungtamtinhoc.edu.vn Bùi Thị Thương DANH SÁCH THÀNH VIÊN : Nguyễn Ngọc Phan Văn Trần Thị Ánh Nguyệt Phan Thị Thu Luyến Đào Tú Trinh Phạm Thị Thu Thuỷ Nguyễn Trung Kiên 3. www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG : Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Công ty quản lý quỹ đầu tư 4. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 1. Khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán. 1.1. Quỹ đầu tư. Là một hình thức chung vốn đầu tư được thiết lập trên cơ sờ có sự tham gia đóng góp của một số chủ thể có tiền và muốn thực hiên hoạt động đầu tư với nhau nhằm tăng cường tính chuyển nghiệp trong hoạt động đầu tư với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá lợi ích của những người tham gia. Thực hiện trên cơ sở uỷ thác tài sản Góp tiền vào quỹ thông qua việc mua chứng chỉ quỹ Nhà đầu tư thu được lợi ích nhờ sự hoạt động của công ty quản lý quỹ Luôn gắn liền với sự xuất hiện và hoạt động của công ty quản lý quỹ Được tổ chức theo những hình thức khác nhau 5. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 1. Khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán. 1.2. Quỹ đầu tư chứng khoán. Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ. Vốn đầu tư quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu là đa số. Thiết lập chủ yếu trên cơ sở huy động tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư. Tập hợp vốn đầu tư nhỏ lẻ thành vốn đầu tư có quy mô lớn. Hoạt động thường được thực hiện trên mối quan hệ của 3 chủ thể 6. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 2.Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 2.1. Theo hình thức tổ chức Quỹ đầu tư dưới dạng công ty đầu tư Quỹ đầu tư dưới dạng hợp đồng – Công ty đầu tư hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp và các quy định tài chính chuyên ngành. Được thiết lập dưới hình thức công ty cổ phần. – Công ty đầu tư huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đầu tư và bán cho người đầu tư. Nhà đầu tư là cổ đông với tư các h côt đông thường. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có thể niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường phi tập trung. – Là một cơ chế hoạt động gồm công ty quản lý quỹ, người lưu giữ tài sản của quỹ và người đầu tư. Nó không phải là một pháp nhân mà hoàn toàn là một lượng tiền nhất định do các nhà đầu tư đóng góp. – Quỹ này được tạo lập bằng việc ký hợp đồng tín thác giữa công ty quản lý quỹ và người được tín thác. Người đầu tư trở thành người hưởng lợi của quỹ bằng việc đóng tiền vào quỹ và sau đó được nắm giữ chứng chỉ quỹ 7. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 2.Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 2.2. Theo hình thức hoạt động. Quỹ đầu tư đóng ( quỹ đóng ) Quỹ đầu tư mở ( quỹ mở ) – Quỹ đầu tư đóng hoạt động như công ty có phát hành chứng khoán ra công chúng. Chứng chỉ quỹ đầu tư được niêm yết và giao dịch trên thị trường thứ cấp với giá tuân thủ theo quy luật của thị trường. – Quỹ đầu tư này thường không phát hành thêm chứng chỉ quỹ, không mua lại cổ phiếu của mình đã phát hành. – Quỹ mở có nghĩa vụ phát hành và mua lại cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ một cách thường xuyên. Chứng chỉ quỹ do quỹ mở pháy hành thường không được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. – Quỹ mở, công ty quản lý sẵn sàng mua lại các cổ phiếu với giá ngang bằng với giá trị ròng được công bố hằng ngày, thường vào các thời điểm thoả thuận trước . Quỹ mở cũng sẵn sàng bán chứng chỉ quỹ đầu tư với giá bằng giá trị tài sản ròng, có tính thêm phí bán và mua lại chứng chỉ quỹ. 8. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 2.Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 2.3. Theo mức độ linh hoạt trong quỹ Quỹ đầu tư cố định Quỹ đầu tư mở ( quỹ mở ) – Quỹ đầu tư cố định là loại quỹ không cho người quản lý quỹ được thay đổi các chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ ngoại trừ trường hợp người phát hành chứng khoán nằm trong danh mục thay đổi tính chất hay quyền hạn pháp lý của người sở hữu chứng khoán. – Thuận lợi của quỹ là người đầu tư có thể các định bản chất của chứng khoán nằm trong danh mục đầu tư. – Bất lợi của quỹ là khả năng chịu đựng kém khi giá chứng khoán trong danh mục đầu tư bị giảm. – Quỹ đầu tư linh hoạt là loại quỹ đầu tư cho phép người quản lý quỹ có thể thay đổi đổi các chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ theo tính toán của cá nhân nhằm tránh những tổn thất có thể xảy ra đối với giá trị tài sản của quỹ. – Thuận lợi của quỹ là có được tự do nhất định tron quản lý quỹ, đạt tính chuyên môn cao cho các chuyên gia, cho phép họ kiểm soát các suy giảm trong giá trị tài sản thuần trên cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ. 9. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 2.Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 2.4. Theo đối tượng đầu tư. Quỹ đầu tư cổ phiếu Quỹ đầu tư trái phiếu – Quỹ đầu tư cổ phiếu là loại quỹ sử dụng hầu hết tiền vốn của quỹ để đầu tư vào các loại cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi hay trái phiếu. Thường các quỹ này được chia thành quỹ phát triển, quỹ thu nhập phát triển, quỹ thu nhập. – Quỹ đầu tư trái phiếu là loại quỹ đầu tư duy nhất vào trái phiếu nhằm đạt sự ổn định về thu nhập. Các quỹ thường được phân loại theo sự tập trung đầu tư của quỹ. Thường được chia thành quỹ trái phiếu chính phủ, quỹ thị trường tiền tệ, quỹ trái phiếu công ty. 10. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 2.Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 2.5. Theo mục đích đầu tư. Quỹ đầu tư theo danh mục Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân – Quỹ đầu tư theo danh mục chủ yếu mua các chứng khoán niêm yết tạo sở giao dịch chứng khoán địa phương, hoặc cổ phiếu của công ty thuộc thị trường mới nổi niêm yết tại các trung tâm tiền tệ quốc tế. – Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân mua các cổ phần tối thiểu qun trọng của các công ty chưa niêm yết. Quỹ đầu tư mạo hiểm Quỹ tương hỗ trong nước – Quỹ đầu tư mạo hiểm chuỷ yếu mua cổ phần tư nhân trong các công ty mới và nhỏ hơn. Quỹ đầu tư mạo hiểm mua cổ phiếu thiểu số quan trọng của các công ty và thường cung cấp tư vấn về quản lý. – Quỹ tương hỗ trong nước huy động vốn từ cá nhà đầu tư trong nước và mua chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước. 11. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 2.Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 2.6. Theo phạm vi góp vốn. Quỹ đại chúng Quỹ thành viên – Quỹ đại chúng là loại quỹ đầu tư được thiết lập trên cơ sở góp vốn chung của cộng đồng các nhà đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong mối tương quan với rủi ro ở mức thấp nhất có thể. Số lượng nhà đầu tư tham gia góp vốn là không hạn chế, trong đó chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư riêng rẻ. – Quỹ thành viên là loại quỹ đầu tư thực hiện huy động vốn đầu tư trong phạm vi một số lượng nhất định các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư tham gia góp vốn hình thành nên quỹ này thường là các pháp nhân, các tổ chức đầu tư. Ngưỡng chấp nhận rủi ro của quỹ loại này thường cao hơn nhiều so với quỹ đại chúng. 12. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 3. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.1. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán đối với thị trường chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán tạo ra hiệu quả và góp phần ổn định thị trường chứng khoán: Quỹ đầu tư chứng khoán góp phần tăng cung – cầu về chứng khoán: Quỹ đầu tư chứng khoán góp phần phát triển thị trường vốn và tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp: Quỹ đầu tư chứng khoán là phương tiện hữu hiệu để thúc đẩy tiết kiệm cá nhân: Quản lý hiệu quả các quỹ đầu tư chứng khoán có thể tăng lượng tiền đầu tư: Hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán giúp nâng cao chuẩn mực và chất lượng quản lý đầu tư: 13. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 3. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.2. Vai trò của quỹ đầu tu chứng khoán đối với nhà đầu tư – Phân tán rủi ro: – Tăng cường tính chuyên nghiệp của việc đầu tư: – Giảm chi phí lưu thông, nghiên cứu và giao dịch: – Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tốt hơn: 14. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. Khái niệm, phân loại và vai trò của quỹ đầu tư 3. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.3. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán đối với nền kinh tế. Quỹ đầu tư vừa đóng vai trò là các chuyên gia tư vấn về quản lý tiếp thị thông tin và tài chính vừa là những người đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, giúp cho các nhà đầu tư đánh giá được tính khả thi của dự án đầu tư. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 15. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 1. Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1.1. Huy động vốn. Có thể phát hành trái phiếu, chứng chỉ quỹ, phát hành cổ phiếu để tiến hành huy động vốn tùy thuộc vào từng loại hình. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu một phần tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán và các lợi ích phát sinh từ phần sở hữa đó của người đầu tư. Hình thức phát hành Phát hành trực tiếp . Phát hành thông qua các tổ chức bảo lãnh 16. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 1. Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1.2. Hoạt động đầu tư. Đây là hoạt động quan trọng nhất đối với một quỹ đầu tư. Các quỹ thường đầu tư rất rộng như chứng khoá, bất động sản, các công trình cơ sở hạ tầng… Nghiên cứu Phân tích lợi nhuận và rủi ro Mục tiêu đầu tư Phân bổ tài sản và lựa chọn chứng khoán Xây dựng danh mục đầu tư 17. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 1. Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1.3. Bảo quản tài sản và giám sát hoạt động của quỹ. Tài sản của quỹ do người lưu giữ hoặc ngân hàng giám sát kiểm soát để bảo đảm công ty quản lý quỹ phải thực hiện đúng tôn chỉ, điều lệ nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, trách nhiệm quản lý tài sản quỹ giao cho ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký. 18. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 1. Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1.4. Thiết lập cơ chế thoát vốn cho các nhà đầu tư. Nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị các khoản đầu tư của mình, để có thế tiếp tục đầu tư hoặc thu hồi vốn. Việc đánh giá giá trị tài sản của quỹ được thực hiện thông qua chỉ tiêu giá trị tài sản thuần của quỹ – Net Asset Value- NAV NAV= Tổng giá trị tài sản của quỹ – giá trị các khoản nợ của quỹ NAV một đơn vị quỹ đầu tư: NAV= ???????????? ????????ỹ đầ???? ????ư ????ổ???????? ????ố ????ổ ????????????ế???? ????????ứ???????? ????????ỉ ????????ỹ đầ???? ????ư đ???????????? ????ư???? ????à???????? Tỉ lệ phí bán= ????????????−???????????? ???????????? x 100% POP là giá chào bán đơn vị quỹ đầu tư POP= ???????????? ????−????ỉ ????ệ ????????í ????á???? Nếu không tính chi phí bán thì POP= NAV 19. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 1. Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1.5. Cung cấp thông tin cho người đầu tư. Nhằm giúp người đầu tư đánh giá đúng thực trạng của các khoản đầu tư, để đánh giá rủi ro và lợi nhuận Nâng cao uy tín (để thu hút vốn) Phải tuân theo quy định của nhà nước Nội dung là báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình đầu tư….. 20. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.1 Chi phí hoạt động của quỹ Các chi phí liên quan đến hoạt động chào bán đơn vị quỹ Chi phí liên quan đến các dịch vụ mà quỹ sử dụng Chi phí hoạt động quản lí,điều hành quỹ Các chi phí quản lí hành chính khác 21. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.2. Thu nhập của quỹ đầu tư. Thu nhập của quỹ đầu tư có được từ nhiều nguồn như: -Thu nhập từ cổ phiếu,lãi trái phiếu. -Các khoản lãi khi bán các khoản đầu tư. -Giá trị thu được từ cổ phiếu,chứng chỉ quỹ đầu tư được phát hành. -Lãi tiền gửi. -Các khoản thu nhập khác. Việc phân phối thu nhập của quỹ tuân thủ các quy định sau: -Phần còn lại của thu nhập của quỹ sau khi đã trừ đi chi phí của quỹ được phân phối cho người đầu tư theo nguyên tắc chỉ người đầu tư được ghi tên trong danh sách người đầu tư lập vào ngày đăng kí cuối cùng được quyền nhận thu nhập phân phối. -Quy trình và thủ tục phân phối thu nhập của quỹ cho ngườ đầu tư đươch thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng kí,lưu kí,thanh toán bù trừ và thanh toán chứng khoán . 22. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.1. Tổng thu nhập của quỹ. Đây là 1 trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động của 1 quỹ đầu tư chứng khoán,nó được cấu thành từ 3 khoản thu chính: -Khoản thu nhập từ đầu tư ròng -Các khoản thu nhập ròng được thừa nhận là lãi vốn -Sự tăng(giảm) ròng trong giá trị tài sản ròng vì phản ánh giá trị các khoản đầu tư vào cổ phiếu mà quỹ đang nắm giữ. Tổng thu nhập được xác định bằng công thức sau: TR = ????ℎâ???? ????ℎố???? ????ℎ???? ????ℎậ????+????ã???? ????ố????+????????á ????????ị ????ℎê????ℎ ????ệ????ℎ ????ủ???? ???????????? ???????????? ????ạ???? ????ℎờ???? đ????ể???? đầ???? ????ì Công thức tính thu nhập quỹ đóng: TR = ????ℎâ???? ????ℎố???? ????ℎ???? ????ℎậ????+????ã???? ????ố????+????ℎê????ℎ ????ệ????ℎ ????????á ????????á ???????????? đầ???? 23. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.2. Tỷ lệ chi phí. Là 1 chỉ tiêu để đánh giá việc kiểm soát các chi phí liên quan đến hoạt động của 1 quỹ. TR = ????ổ???????? ????ℎ???? ????ℎí ???????????? ????ì????ℎ ????????â???? Phí môi giới từ các giao dịch của quỹ không tính trong tỷ lệ chi phí này 24. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.3. Tỷ lệ thu nhập đầu tư. Tỷ lệ thu nhập đầu tư được tính bằng giá trị thu nhập đầu tư ròng chia cho giá trị tài sản ròng trung bình. 25. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.4. Tỷ lệ doanh thu. Tỷ lệ này thể hiện tổng giá trị giao dịch (mua vào và bán ra) do công ty quản lý quỹ tiến hành đối với quỹ, được xác định bằng số lượng tài sản được bán hoặc mua chia cho giá trị tài sản ròng của quỹ trong năm. 26. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.5. Chất lượng hoạt động của người quản lý quỹ. Được phản ánh qua: -Điều khiển rủi ro của danh mục đầu tư -Kiểm soát chi phí giao dịch -Kinh nghiệm đầu tư và quá trình hoạt động của công ty quản lí quỹ -Học vấn và kinh nghiệm đầu tư của người điều hành quỹ -Thường là 1 nhóm người quản lí quỹ sẽ tốt hơn 1 hay 2 cá nhân quản lý 27. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá trực tiếp hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của quỹ. phương pháp Sharpe: Hệ số Sharpe được xác định theo công thức Sp = ???? ???????? − ???????? ???? ( ???????? ) Trong đó: ???? ???????? : lãi suất dự kiến của danh mục đầu tư Rp :lãi suất phi rủi ro ????( ????????): độ lệch chuẩn về lãi suất của danh mục đầu tư 28. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá trực tiếp hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Phương pháp Treynor: Hệ số T theo phương pháp này được xác định bằng công thức Tp = ????????−???????? ???????? Trong đó: Ri : tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư i trong thời gian đánh giá Rf : tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro bình quân βi : hệ số rủi ro hệ thống của danh mục đầu tư i Danh mục đầu tư có hệ số T lớn hơn đươch đánh giá là có hiệu quả quản lí cao hơn 29. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá trực tiếp hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Phương pháp Jensen: < E(Rf) - Rf > = αi + βi(Rm –Rf) +Ei Trong đó: E(Rf): tỷ suất sinh lời kì vọng của danh mục đầu tư I theo CAPMM Rf :tỷ suất sinh lời phi rủi ro αi :mức thu nhập vượt trội của danh mục đầu tư i so với danh mục đầu tư theo mức rủi ro thị trường βi :mức rủi ro hệ thống của danh mục đầu tư i Rm:tỷ suất sinh lời của thị trường Ei :thu nhập của danh mục đầu tư i không gắn với thu nhập của thị trường 30. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 2. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư 2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá trực tiếp hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Phương pháp so sánh: Phương pháp này được thực hiện bằng cách so sánh hiệu quả của danh mục đầu tư của quỹ với danh mục đầu tư khác có cùng chiến lược,mục tiêu đầu tư cũng như so sánh với danh mục đầu tư thị trường.Trên cơ sở đó đánh giá được mức độ hiệu quả trong quản lí danh mục đầu tư đang xem xét. 31. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.1. Quản lý nhà nước về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Quản lý nhà nước về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản lý về hoạt động thiết lập và tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán. -Quản lý về hoạt động của công ty quản lý quỹ và các tổ chứ có liên quan đến hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. -Quản lý về hoạt động phát hành,giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư. -Quản lý về hoạt động công bố thông tin của quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức,cá nhân liên quan. -Quản lý về người hành nghề quản lí đầu tư,quản lí tài sản. 32. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.1. Quản lý nhà nước về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Mục đích thiết lập hê thống pháp luật về quản lí quỹ đầu tư chứng khoán là nhằm để đảm bảo 1 số nguyên tắc cơ bản sau: -Việc lưu giữ các tài sản của quỹ được tách biệt với hoạt động quản lý quỹ. -Các xung đột quyền lợi cần được loại bỏ càng nhiều càng tốt bằng cách loại trừ các mối quan hệ chắc chắn và các giao dịch giữa các nhà quản lý quỹ,tổ chức lưu ký,các nhà tư vấn đầu tư và các thành viên của họ. -Các phương pháp kế toán và đánh giá phải được liệt kê rõ ràng,áp dụng thống nhất và trung thành mọi lúc mọi nơi. -Các cơ quan quản lý chứng khoán phải có quyền lực để phạt,cấm,loại bỏ tư cách và đình chỉ các cá nhân ,các công ty quản lý,các tổ vấn đầu tư,những tổ chức lưu ký hoặc các quỹ nếu họ vi phạm các quy tắc. 33. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.1. Quản lý nhà nước về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Mục đích thiết lập hê thống pháp luật về quản lí quỹ đầu tư chứng khoán là nhằm để đảm bảo 1 số nguyên tắc cơ bản sau: -Các quy tắc phải dứt khoát cấm việc xuất bản hoặc phổ biến thông tin sai lệch hoặc không chính xác cho các nhà đầu tư triển vọng và hiện tại. – Các nhà quản lý đầu tư không được phép lẩn tránh trách nhiệm đối với các nhà đầu tư. -Quyền của các nhà đầu tư phải được xác định rõ và các nhà đầu tư cần được có phương thức hiệu quả để chuyển nhưng kiến nghị của họ đến các cơ quan quản lý về chứng khoán,thị trường chứng khoán. -Bản cáo bạch và các tài liệu thông tin thị trường khác phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để nhà đầu tư có thể nghiên cứu,đánh giá để đưa ra quyết định phù hợp. 34. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.2. Quản lý hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán của các chủ thể tham gia thiết lập. – Người đầu tư + Là những người bỏ tiền ra mua cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ do các quỹ đầu tư chứng khoán phát hành.Đầu tư thường là cá nhân. + Nhà đầu tư không trực tiếp điều hành quá trình phân bổ vốn đầu tư hàng ngày của quỹ nhưng có trách nhiệm thiết lập chiến lược đầu tư,xác lập mục tiêu đầu tư. 35. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.2. Quản lý hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán của các chủ thể tham gia thiết lập. -Ngân hàng giám sát + Là một chủ thể thực hiện vai trò của người bảo quản,cất giữ tài sản của quỹ đồng thời có thể thực hiện vai trò của người thay mặt những người đầu tư kiểm tra,giám sát mọi mặt hoạt động của quỹ. + Trong mô hình quỹ đầu tư dạng hợp đồng,Ngân hàng giám sát còn thực hiện vai trò của một đối tác độc lập trong mối quan hệ giữa nhà đầu tư và công ty quản lý quỹ. + Trong mô hình,Ngân hàng không trực tiếp tham gia các hoạt động đầu tư mà chỉ thuần túy đóng vai trò là người bảo quản,cất giữ các tài sản quý. +Trong mô hình đầu tư dạng tín thác ,ngân hàng giám sát vừa đóng vai trò là người bảo quản,thanh toán bù trừ và lưu trữ tài sản vừa thực hiện chức năng giám sát hoạt động của công ty quản lý quỹ. 36. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.2. Quản lý hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán của các chủ thể tham gia thiết lập. -Tổ chức định giá,tổ chức kiểm toán + Là những tổ chức thực hiện cung ứng các dịch vụ cho hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán theo yêu cầu của công ty hoặc Hội đồng quản trị của công ty đầu tư. 37. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán 3. Quản lý hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 3.2. Quản lý hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán của các chủ thể tham gia thiết lập. -Công ty quản lý quỹ + Là một trong những chủ thể giữ vai trò chủ đạo trong các bước đi nhằm hinh thành quỹ đầu tư chứng khoán,tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 38. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 1. Khái niệm công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoạt động dựa trên cơ chế ủy thác tài sản,gắn liền với sự xuất hiện,phát triển của quỹ đầu tư trên thị trường.Một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có thể đồng thời quản lý nhiều quỹ đầu tư khác nhau nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tránh xung đột các lợi ích. 39. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 2. Các loại hình công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Căn cứ vào tính pháp lý • Công ty quản lý quỹ dưới dạng công ty cổ phần • Công ty quản lý quỹ dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn Căn cứ vào mức độ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài • Công ty quản lý quỹ trong nước • Công ty quản lý quỹ liên doanh • Công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài Căn cứ vào đối tượng quản lý • Công ty quản lý quỹ đầu tư dạng đóng • Công ty quản lý quỹ đầu tư dạng mở 40. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 3. Vai trò của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 3.1 Vai trò của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đối với thị trường – Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành và phát triển thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa các hoạt động trên thị trường, nâng cao trình độ và chuẩn mực quản lý đầu tư nói chung và đầu tư chứng khoán nói riêng=>tác động mạnh đến sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 41. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 3. Vai trò của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 3.2. Vai trò của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đối với các nhà đầu tư: – Giúp các nhà đầu tư cá nhân có những phương thức mới để tiếp cận thị trường. – Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia thị trường,trực tiếp điều hành lượng vốn đầu tư của mình,đồng thời chuyển giao lượng vốn đó cho các công ty quản lý quỹ thay mình điều hành. 42. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán . 4.1 Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.1.1 Hoạt động Marketing và huy động vốn gồm : – Nghiên cứu thị trường – Tạo lập quỹ đầu tư – Quảng cáo – Bán chứng chỉ quỹ/cổ phiếu cho nhà đầu tư – Giao tiếp với người đầu tư 43. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán . 4.1 Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.1.2 Hoạt động quản trị + Quản lý luồng tiền vào và ra của quỹ. + Tạo lập và duy trì các tài khoản cá nhân cho người đầu tư vào quỹ. + Khẳng định các chi tiết của hợp đồng giữa người đầu tư và quỹ đầu tư. + Ghi nhận tất cả các thanh khoản cho người đầu tư – Quản trị bên ngoài bao gồm : -Quản trị bên trong bao gồm: + Định giá và đánh giá giá trị tài sản của quỹ đầu tư. + Thực hiện tái đầu tư hoặc phân bổ cổ tức cho người đầu tư theo chiến lược đầu tư và điều lệ hoạt động của quỹ đầu tư. + Xây dựng các báo cáo về các khoản tiền sẵn có hoặc không có để đầu tư. + Ghi nhận các giao dịch trong danh mục đầu tư của quỹ. + Vận hành tài khoản của quỹ bao gồm cả khoản thu nhập và lãi hoặc lỗ vốn của quỹ đầu tư. + Liên lạc với ngân hàng lưu ký và công ty kiểm toán 44. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán . 4.1 Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán : 4.1.3 Hoạt động quản lý đầu tư gồm: – Nghiên cứu đánh giá thị trường. – Xác định mục đích và loại hình đầu tư. – Phân tích đầu tư. – Lựa chọn,quản lý,đánh giá danh mục đầu tư và cơ cấu lại danh mục đầu tư. 45. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán . 4.2 Doanh thu,chi phí và lợi nhuận của công ty quản lý quỹ đầu tư chưng khoán. : 4.2.1 Doanh thu,chi phí và lợi nhuận của công ty quản lý quỹ đầu tư chưng khoán – Doanh thu của công ty quản lý quỹ có được chủ yếu từ: + Phí quản lý quỹ đầu tư. + Phí quản lý danh mục đầu tư. + Thưởng hoạt động quản lý từ các quỹ đầu tư,các nhà đầu tư do hiệu quả quản lý đầu tư cao. + Các khoản thu khác như lãi tiền gửi ngân hàng, lãi từ hoạt động đầu tư của bản thân công ty,phí tư vấn đầu tư,.. -Chi phí hoạt động của công ty quản lý quỹ bao gồm: + Chi phí quản lý hành chính. + Tiền lương,thưởng trả cho đội ngũ chuyên gia của công ty. + Chí phí tiếp thị, marketing. + Chi phi lãi vay (nếu có). + Các chi phí khác. 46. www.trungtamtinhoc.edu.vn III.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 4.Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán . 4.2 Doanh thu,chi phí và lợi nhuận của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. : 4.2.2 Lợi nhuận của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: – Là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. – Công ty quản lý quỹ muốn tối đa hóa lợi nhuậnthường phải kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí,tìm kiếm cơ hội để đạt doanh thu với mức chi phí thấp nhất. 47. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com Your company slogan in here

READ  Giờ Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Các Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Trả lời

Back to top button