Chứng khoán

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Lương Thế Vinh, Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan

�>��KM����HIJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U��Xbjbj�n�n8���a��atu�������((������������8���l�l.H���������-�-�-�-�-�-�-$�/�j2d�-u�������-�����&.�+�+�+������-�+��-�+�+�+�������Vb����������+w-__Trong �:- : L� m� bi�u m�u excel ��c quy �nh s�n tr�n H� th�ng IDS Plus, ng��i d�ng kh�ng ��c thay �i m� b�o c�o.- : T�n do ng��i d�ng �t th� hi�n v�n t�t n�i dung b�o c�o.- : Qu�, Nm.V� d�: IDS-11.3_BaoCaoTaiChinh_Quy .b) T�n file �nh k�m ��c �t theo t�n c�c b�o c�o v� c�ng b� th�ng tin theo quy �nh t�i i�u 14 Quy ch� n�y.V� d�: Bao cao tai chinh_Quy ho�c BaoCaoTaiChinh_Quy .L�u �: T�n Bi�u m�u b�o c�o v� t�n file �nh k�m ph�i ��c �t b�ng c�c k� t� kh�ng d�u, n�u vi�t li�n th� ch� c�i �u c�a c�c t� ��c vi�t hoa; t�n c� � d�i d��i 100 k� t�.5. C�ng ty �i ch�ng kh�ng ��c t� � thay �i �nh d�ng bi�u m�u b�o c�o tr�n H� th�ng IDS Plus. Tr��ng h�p c�n thay �i, s�a ch�a ph�i c� vn b�n � ngh� v� ��c UBCKNN ch�p thu�n.i�u 7. Quy �nh v� an to�n b�o m�t1. � �m b�o an to�n th�ng tin, t�p t�i li�u b�o c�o v� c�ng b� th�ng tin tr�n H� th�ng IDS Plus ph�i ��c c�ng ty �i ch�ng k� s� b�ng ch� k� s� c�ng c�ng h�p l�.2. C�ng ty �i ch�ng tham gia s� d�ng H� th�ng IDS Plus ph�i tu�n th� quy �nh v� ph�n quy�n s� d�ng, qu�n l� v� s� d�ng t�i kho�n; kh�ng ��c ph�t t�n virus m�y t�nh, s� d�ng t�i kho�n, m�t kh�u kh�c � th�m nh�p h� th�ng.i�u 8. Ngh)a v� c�ng b� th�ng tin v� ngh)a v� b�o c�oVi�c c�ng b� th�ng tin c�a c�ng ty �i ch�ng qua H� th�ng IDS Plus ��c x�c �nh �ng th�i ho�n th�nh ngh)a v� c�ng b� th�ng tin v� ngh)a v� b�o c�oL�u �: H� th�ng IDS Plus h� tr� hai c�ch nh�p d� li�u b�o c�o:C�ch 1: Nh�p tr�c ti�p d� li�u v�o c�c � theo Form giao di�n ch��ng tr�nhC�ch 2: Nh�p d� li�u t� excel+ T�i bi�u m�u excel v� nh�p d� li�u v�o file excel;+ Tr�n m�n h�nh G�i b�o c�o k�ch ch�n file b�o c�o excel, khi � c�c d� li�u ��c hi�n th� tr�n giao di�n ch��ng tr�nh. Ng��i d�ng c� th� ch�nh s�a c�c � d� li�u n�y.B��c 4: K� s� b�o c�o theo h��ng d�n t�i kho�n 2 i�u n�y.B��c 5: K�ch G�i b�o c�o.b) Tr��ng h�p g�i b�o c�o v� c�ng b� th�ng tin b�t th��ng, c�ng b� th�ng tin �nh k� kh�c, ng��i d�ng th�c hi�n c�c b��c sau:B��c 1: Truy c�p �a ch� http://ids.ssc.gov.vn.B��c 2: ng nh�p H� th�ng IDS Plus b�ng t�i kho�n � ��c c�p.B��c 3: Tr�n m�n h�nh g�i b�o c�o, ng��i d�ng nh�p d� li�u v�o c�c tr��ng (c�c tr��ng c� d�u * l� b�t bu�c nh�p), �nh k�m file b�o c�o. B��c 4: K� s� t�i li�u b�o c�o theo h��ng d�n t�i kho�n 2 i�u n�y.B��c 5: K�ch G�i b�o c�o.2. K� s� t�i li�u b�o c�o: C�ng ty �i ch�ng c� th� ch�n m�t trong hai h�nh th�c k� s� t�i li�u b�o c�o nh� sau:- K� s� offline: K� s� t�i li�u b�o c�o b�ng c�ng c� k� s� c�a nh� cung c�p d�ch v� ch� k� s� tr��c khi t�i file t�i li�u b�o c�o v�o H� th�ng IDS Plus.- K� s� t�i li�u b�o c�o tr�c ti�p tr�n H� th�ng IDS Plus.(Chi ti�t c�c b��c th�c hi�n quy tr�nh G�i b�o c�o, qu�n l� b�o c�o, qu�n l� c�ng ty �i ch�ng, s� d�ng ch� k� s� theo h��ng d�n trong T�i li�u H��ng d�n s� d�ng H� th�ng c�ng b� th�ng tin c�a UBCKNN).i�u 11. Quy �nh v� c�p nh�t h� s� c�ng ty �i ch�ng1. Sau khi nh�n ��c t�i kho�n ng nh�p H� th�ng IDS Plus t� UBCKNN, c�ng ty �i ch�ng truy c�p H� th�ng IDS Plus t�i �a ch� http://ids.ssc.gov.vn v� ch�n m�c Qu�n l� c�ng ty � khai b�o ho�c c�p nh�t h� s� c�ng ty theo n�i dung quy �nh t�i kho�n 2 i�u 3 Quy ch� n�y.2. C�ng ty �i ch�ng c� tr�ch nhi�m c�p nh�t th�ng tin v� h� s� c�ng ty khi c� ph�t sinh c�c thay �i li�n quan �n h� s� c�ng ty. Vi�c c�p nh�t h� s� c�ng ty ��c th�c hi�n �ng th�i v�i vi�c g�i b�o c�o c�ng b� th�ng tin qua H� th�ng IDS Plus theo c�c h��ng d�n t�i i�u 14 Quy ch� n�y.i�u 12. X� l� s� c�1. Tr��ng h�p h� th�ng c�a c�ng ty �i ch�ng c� s� c� d�n �n kh�ng g�i ��c b�o c�o, c�ng ty th�ng b�o cho UBCKNN ngay trong ng�y l�m vi�c.2. Tr��ng h�p H� th�ng IDS Plus c�a UBCKNN g�p s� c�, UBCKNN th�ng b�o cho c�ng ty �i ch�ng th�ng qua c�ng th�ng tin i�n t� c�a UBCKNN ho�c qua email, s� i�n tho�i di �ng c�a ng��i �i di�n c�ng b� th�ng tin c�a c�ng ty �i ch�ng ngay trong ng�y l�m vi�c.3. Tr��ng h�p H� th�ng IDS Plus c�a UBCKNN v�/ho�c h� th�ng c�a c�ng ty �i ch�ng g�p s� c� n�u t�i kho�n 1 v� kho�n 2 i�u n�y, c�ng ty �i ch�ng g�i b�o c�o b�ng vn b�n (ngo�i phong b� ghi r�: T�i li�u b�o c�o c�ng b� th�ng tin) ho�c file i�n t� c� ch� k� s� �n �a ch� n�u t�i kho�n 2 i�u 17 Quy ch� n�y. Trong tr��ng h�p n�y, th�i gian nh�n th�ng tin c�ng b� b�ng vn b�n ��c x�c �nh theo d�u b�u i�n; th�i gian nh�n th�ng tin c�ng b� qua Email ��c x�c �nh theo th�i gian nh�n ��c email hi�n th� tr�n ph�n m�m nh�n th�.Sau khi s� c� ��c kh�c ph�c, UBCKNN v�/ho�c c�ng ty �i ch�ng th�ng b�o theo c�c h�nh th�c n�u t�i kho�n 1 v� kho�n 2 i�u n�y ngay trong ng�y l�m vi�c v� c�ng ty �i ch�ng g�i l�i b�o c�o i�n t� qua H� th�ng IDS Plus.4. Tr��ng h�p UBCKNN t� ch�i b�o c�o c�a c�ng ty �i ch�ng, l� do t� ch�i ��c UBCKNN th�ng b�o tr�n m�n h�nh Qu�n l� b�o c�o c�a H� th�ng IDS Plus. C�ng ty �i ch�ng ph�i g�i l�i b�o c�o ch�nh x�c cho UBCKNN trong th�i h�n hai m��i b�n (24) gi� k� t� khi nh�n ��c th�ng b�o c�a UBCKNN.i�u 13. Quy �nh v� qu�n l� v� s� d�ng t�i kho�n1. C�ng ty �i ch�ng ch� ��c c�p duy nh�t m�t t�i kho�n truy c�p H� th�ng IDS Plus bao g�m t�n ng nh�p v� m�t kh�u; C�ng ty �i ch�ng ph�i ch�u tr�ch nhi�m trong vi�c qu�n l�, s� d�ng v� b�o m�t t�i kho�n ��c c�p.2. C�ng ty �i ch�ng s� d�ng H� th�ng IDS Plus ph�i thay �i m�t kh�u c�a t�i kho�n t�i l�n �u ti�n ng nh�p v� t�i thi�u ba (03) th�ng m�t l�n ph�i thay �i m�t kh�u; M�t kh�u t�i kho�n ph�i ��c �t � m�c m�t kh�u ph�c t�p”.3. Trong tr��ng h�p ph�t hi�n nguy c� l� th�ng tin v� t�i kho�n v� m�t kh�u s� d�ng, c�ng ty �i ch�ng b�o c�o ngay v� UBCKNN (C�c C�ng ngh� th�ng tin) qua Email (file g�i c� ch� k� S�)/Fax v�/ho�c C�ng vn. UBCKNN (C�c C�ng ngh� th�ng tin) s� kh�a t�i kho�n s� d�ng ngay sau khi nh�n ��c b�o c�o c�a c�ng ty �i ch�ng. UBCKNN (C�c C�ng ngh� th�ng tin) g�i th�ng b�o cung c�p l�i t�i kho�n s� d�ng cho c�ng ty �i ch�ng trong v�ng m�t (01) ng�y l�m vi�c k� t� khi nh�n ��c b�o c�o c�a c�ng ty �i ch�ng.4. �i v�i tr��ng h�p qu�n m�t kh�u, c�ng ty �i ch�ng s� d�ng ch�c nng Qu�n m�t kh�u , i�n th�ng tin t�i kho�n v� Email nh�n ph�n h�i � ng k� � ��c H� th�ng IDS Plus c�p l�i m�t kh�u.i�u 14. Th�ng tin b�o c�o v� c�ng b� qua H� th�ng IDS PIusTh�ng tin ��c b�o c�o v� c�ng b� qua H� th�ng IDS Plus bao g�m:1. Th�ng tin c�ng b� �nh k�, b�t th��ng v� th�ng tin c�ng b� theo y�u c�u quy �nh t�i Th�ng t� s� 155/2015/TT-BTC ng�y 06 th�ng 10 nm 2015 c�a B� T�i ch�nh v� h��ng d�n c�ng b� th�ng tin tr�n th� tr��ng ch�ng kho�n. Danh s�ch bi�u m�u b�o c�o c�ng b� th�ng tin �nh k�, b�t th��ng v� theo y�u c�u tr�n H� th�ng IDS Plus ��c li�t k� t�i m�c I Ph� l�c 01 ban h�nh k�m theo Quy ch� n�y.2. Th�ng tin li�n quan �n ch�o b�n ph�t h�nh ch�ng kho�n theo quy �nh t�i Ngh� �nh s� 58/2012/N-CP ng�y 20 th�ng 07 nm 2012 c�a Ch�nh ph� quy �nh chi ti�t v� h��ng d�n thi h�nh m�t s� i�u c�a Lu�t ch�ng kho�n v� Lu�t s�a �i, b� sung m�t s� i�u c�a Lu�t Ch�ng kho�n; Ngh� �nh s� 60/2015/N-CP ng�y 26 th�ng 6 nm 2015 c�a Ch�nh ph� v� vi�c s�a �i, b� sung m�t s� i�u c�a Ngh� �nh s� 58/2012/N-CP ng�y 20 th�ng 7 nm 2012 c�a Ch�nh ph� quy �nh chi ti�t v� h��ng d�n thi h�nh m�t s� i�u c�a Lu�t Ch�ng kho�n v� Lu�t s�a �i, b� sung m�t s� i�u c�a Lu�t Ch�ng kho�n; Th�ng t� s� 162/2015/TT-BTC ng�y 26 th�ng 10 nm 2015 c�a B� tr��ng B� T�i ch�nh v� h��ng d�n vi�c ch�o b�n ch�ng kho�n ra c�ng ch�ng, ch�o b�n c� phi�u � ho�n �i, ph�t h�nh th�m c� phi�u, mua l�i c� phi�u, b�n c� phi�u qu� v� ch�o mua c�ng khai c� phi�u. Danh s�ch bi�u m�u b�o c�o li�n quan �n ho�t �ng ch�o b�n, ph�t h�nh ch�ng kho�n tr�n H� th�ng IDS Plus ��c li�t k� t�i m�c II Ph� l�c 01 ban h�nh k�m theo Quy ch� n�y.2.1. Th�ng tin li�n quan �n ch�o b�n ch�ng kho�n ra c�ng ch�ng, bao g�m:- Th�ng b�o ch�o b�n ch�ng kho�n ra c�ng ch�ng;>

READ  tài khoản chứng khoán ký quỹ là gì

Trả lời

Back to top button