Thực Trạng Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam 2016, Thị Trường Trái Phiếu Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình – Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “ Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Trọng Bình

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý Phát hành chứng khoán UBCKNN

Mã đề tài: UB.01.04

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường theo đường lối đổi mới của Đảng đã đạt được những kết quả to lớn, nền kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát được đẩy lùi, đời sông nhân dân ngày càng được cải thiện, nền kinh tế đã bắt đầu có tích lũy cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020 là phấn đấu đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp , tiếp tục duy trì chế độ tăng trưởng GDP hàng năm bình quân ở mức 7 – 8%, thì một trong những yếu tố quyết định sự thành công đó là nguồn vốn cho đầu tư phát triển và theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, thì trong giai đoạn từ năm 2001-2020 Việt Nam cần huy động khoảng 500-550 tỷ USD. Vấn đề đặt ra làm thế nào để chúng ta có thể huy động một lượng vốn lớn trong khi các nguồn vốn khác còn nhiều hạn chế, nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chủ yếu là vốn ngắn hạn, không đáp ứng được yêu cầu vốn đầu tư dài hạn, nguồn vốn trực tiếp nước ngoài FDI đang có chiều hướng giảm sút, việc đàm phán vay nước ngoài (ODA vây thương mại) càng khó khăn và hạn chế bởi lãi xuất cao, khống chế trong hạn mức nợ nước ngoài, rủi ro cao…

Việc đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động hơn một năm qua đã khẳng định sự cần thiết và tính tất yếu phải tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế để đáp ứng yêu cầu về vốn đầu tư phát triển ngày càng tăng của Chính phủ và doanh nghiệp với chủ trương là phát huy tối đa nội lực sẵn có huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội. Một bộ phận cấu thành thị trường vốn là thị trường trái phiếu cũng đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng có nó trong chiến lược huy động vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đang xem: Thực trạng thị trường trái phiếu việt nam 2016

Trong những năm qua, việc huy động vốn trong nước còn hạn chế và phân tán, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ là nguồn vốn quan trọng đã góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển nhưng vẫn còn ở mức rất thấp chỉ chiếm 2-3% GDP. Phát hành trái phiếu để vay nợ cho các doanh nghiệp cờn chưa phổ biến mới chỉ được thực hiện thí điểm ở một số doanh nghiệp Nhà nước. Thị trường trái phiếu ở nước ta đã từng bước hình thành và hoàn thiện dần, đặc biệt từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp đã có thị trường thứ cấp để các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu của mình, tính thanh khoản của trái phiếu được cải thiện, trái phiếu trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư hơn và từ đó mở rộng và thúc đẩy thị trường sơ cấp phát triển. Chính phủ và doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn một cách thuận lợi hơn. Bên cạnh những mặt đạt được, thị trương trái phiếu nước ta còn bộc nhiều khiếm khuyết và được phản ánh rõ nét cả ở thị trường phát hành và thị trường giao dịch, một số đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ đã không thành công, chưa có nhiều các doanh nghiệp lựa chọn việc phát hành trái phiếu như một phương tiện tăng nguồn vốn dài hạn, tính thanh khoản của trái phiếu trên thị trường giao dịch còn hạn chế của thị trường trái phiếu hiện nay, nhưng với đặc điểm nổi trội của phương thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ là “hàng hóa”có uy tín trong công chúng, có nguồn cung lớn ổn định, mức độ rủi ro thấp và nhu cầu ngày càng tăng.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I, Cơ sở lý luận về thị trường trái phiếu

Chương II. Kinh nghiệm hình thành và phát triển thị trường trái phiếu trên thế giới và khu vực

Chương III.Thực trạng thị trường trái phiếu hiện nay và các giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỎ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

I.

Khái niệm về trái phiếu và thị trường trái phiếu

1.

Trái phiếu

2.

Thị trường trái phiếu

3.

Phân loại trái phiếu

4.

Một số vấn đề liên quan tới trái phiếu

5.

Mối quan hệ giữa trái phiếu và cổ phiếu

II.

Vai trò chức năng của thị trường trái phiếu trong nền kinh tế

1.

Vai trò của thị trường trái phiếu trong nền kinh tế

2.

Chức năng của thị trường trái phiếu

III.

Phân loại thị trường trái phiếu

1.

Phân loại theo thị trường

2.

Phân loại theo hình thức phát hành

3.

Phân loại theo địa bàn

4.

Phân loại theo thời hạn

IV.

Các tổ chức tham gia trên thị trường trái phiếu

1.

Chủ thể phát hành

2.

Chủ thể đầu tư

3.

Các tổ chức tài chính trung gian

V.

Các hình thức giao dịch trái phiếu

1.

Giao dịch trái phiếu trên thị trường tập chung

2.

Giao dich trái phiếu trên thị trường OCT

VI.

Các phương pháp định giá cổ phiếu

1.

Cơ sở định giá trái phiếu

2.

Nguyên tắc xác định giá trái phiếu

3.

Một số phương pháp định giá trái phiếu phổ biến

VII.

Điều kiện hình thành và phát triển thị trường trái phiếu

1.

Ổn định môi trường kinh tế tài chính vĩ mô

2.

Khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu

3.

Xây dựng và phát triển thị trường vốn nói chung, thị trường trái phiếu nói riêng thì điều kiện quan trọng là gây dựng lòng tin của công chúng đầu tư

4.

Thúc đẩy và phát triển thị trường sơ cấp

5.

Phát triển thị trường giao dịch trái phiếu

6.

Xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ

7.

Quản lý, giám sát đối với thị trường trái phiếu

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC

I.

Thị trường trái phiếu ở các nước đang phát triển

1.

Thị trường trái phiếu Mỹ

1.1.

Quá trình hình thành và phát triển

1.2.

Các loại trái phiếu chủ yếu

2.

Thị trường trái phiếu Nhật Bản

2.1.

Quá trình hính thành và phát triển

2.2.

Các loại trái phiếu chủ yếu

2.3.

Tổ chức và quản lý thị trường trái phiếu

II.

Thị trường trái phiếu mới nổi ở một số nước đang phát triển

1.

Xem thêm: Top 10+ Ứng Dụng Vay Tiền Online Tại Nhà Uy Tín, Nhanh Chóng Nhất

Thị trường trái phiếu Trung quốc

1.1.

Quá trình hình thành và phát triển

1.2.

Các loại trái phiếu chủ yếu

1.3.

Tổ chức và quả lý thị trường trái phiếu

2.

Thị trường trái phiếu Hàn Quốc

2.1.

Quá trình hình thành và phát triển

2.2.

Các loại trái phiếu chủ yếu

2.3.

Tổ chức và quả lý thị trường trái phiếu

III.

Những bài học rút ra trong quá trình nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu của các nước trên thế giới và khu vực

CHƯƠNG III.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

1.

Đặc điểm hệ thống tài chính Việt Nam

1.1.

Thị trường tiền tệ và các công cụ nợ ngắn hạn

1.2.

Thị trường hối đoái

1.3.

Thị trường vốn

2.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường trái phiếu Việt Nam

2.1.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường trái phiếu Chính phủ

2.2.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước

2.3.

Khung pháp lý điều hoạt động chỉnh phát hành trái phiếu của các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

3.

Thực trạng thị trường phát hành trái phiếu Việt Nam

3.1.

Đối với trái phiếu Chính phủ

3.2.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp

4.

Những kết quả đạt được và những tồn tại của việc phát hành trái phiếu Chính phủ

4.1.

Những kết quả đạt được

4.2.

Những hạn chế, tồn tại

4.3.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

5.

Tình hình niêm yết, giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

5.1.

Tình hình niêm yết, giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

5.2.

Tình hình niêm yết, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

II.

Nhu cầu và triển vọng phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

1.

Nhu cầu phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

2.

Triển vọng phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

III.

Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu tại Việt Nam

1.

Các giải pháp vĩ mô

1.1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường tài chính

1.2.

Xây dựng chính sách và phát triển khai thác các giải pháp để củng cố và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ tạo ra lãi xuất chuẩn cho thị trường trái phiếu

1.3.

Xây dựng chính sách và có kế hoạch điều chỉnh theo hướng giảm dần đi đến hạn chế tối đa chính sách cho vay ưu đãi của Chính phủ đối với doanh nghiệp

1.4.

Xây dựng chính sách khuyến khích phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1.5.

Củng cố thị trường sơ cấp(thị trường phát hành )

1.6.

Phát triển thị trường thứ cấp (Niêm yết giao dịch trái phiếu)

1.7.

Hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát hành, niêm yết, giao dịch trái phiếu

1.8.

Thúc đẩy thị trường giao dịch trái phiếu giao dịch tập trung (Tại trung tâm GDCK)

1.9.

Xây dựng đề án đưa trái phiếu giao dịch tại thị trường phi tập trung (thị trường OTC)

2.

Các giải pháp cụ thể

2.1.

Cải tiến phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ

2.2.

Xây dựng kế hoạch và lịch biểu phát hành trái phiếu Chính phủ

2.3.

Phát triển các tổ chức tài chính trung gian, phụ trợ: bảo lãnh, phát hành, định mức tín nhiệm, đại diện người sở hữu trái phiếu

2.4.

Xem thêm: Mệnh Giá 1 Tờ Cổ Phiếu Bằng Báo Nhiều Cổ Phần, Mệnh Giá Cổ Phần Tối Thiểu Là Bao Nhiêu

Thành lập các tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam

2.5.

Nâng cao vai trò và hiệu quả trong phối hợp của các cơ quan quản lý thị trường trái phiếu (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán )

Trả lời

Back to top button