Khái Niệm Thị Trường Hàng Hóa Dịch Vụ Là Gì, Phương Pháp Định Giá Hàng Hóa, Dịch Vụ

*

Tin tức và sự kiện

*

Thời sự

*

*

*

Nguyên tắc chung khi định giá hàng hóa, dịch vụ: 1) bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ và 2) kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.

Ngày 17 tháng 2 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan sản xuất, cung ứng i) hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; ii) hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng các biện pháp để bình ổn giá; iii) hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá và thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về giá.

Đang xem: Thị trường hàng hóa dịch vụ

Nguyên tắc chung khi định giá hàng hóa, dịch vụ: 1) bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ và 2) kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.

Thông tư quy định 2 phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ:

1, Phương pháp so sánh (thực hiện qua 3 bước): là phương pháp căn cứ vào kết quả phân tích, so sánh giữa mức giá và các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến mức giá của hàng hóa, dịch vụ cần định giá với hàng hóa, dịch vụ tương tự được giao dịch trên thị trường trong nước; có tham khảo giá cả trên thị trường khu vực và thế giới (nếu có).

Các yếu tố so sánh bao gồm: i) mức giá giao dịch, mua bán trên thị trường trong điều kiện bình thường của hàng hóa, dịch vụ tương tự gắn với thời gian, điều kiện giao dịch và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ; ii) các đặc tính cơ bản của hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm: Vay Tiền Ít – Cảnh Giác Với Vay Tiền Qua App

2, Phương pháp chi phí: là phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ và mức lợi nhuận dự kiến (nếu có) phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ.

Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước xác định theo công thức sau:

Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước

=

Giá thành toàn bộ (Z)

+

Lợi nhuận dự kiến (nếu có)

+

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

+

Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có)

Giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu xác định theo công thức sau:

Giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu

=

Giá vốn nhập khẩu (GV)

+

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính (nếu có)

+

Lợi nhuận dự kiến (nếu có)

+

Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có)

Chi phí sản xuất, kinh doanh và giá thành toàn bộ hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là sản phẩm) làm cơ sở định giá được xác định theo yếu tố chi phí hoặc theo khoản mục chi phí, bao gồm:

1. Sản lượng tính giá

2. Chi phí sản xuất, kinh doanh: chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao); chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực; chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp); chi phí tài chính (nếu có); chi phí bán hàng; và chi phí quản lý

3. Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)

4. Giá thành toàn bộ

5. Giá thành toàn bộ 01 đơn vị sản phẩm

Căn cứ theo nguyên tắc chung khi định giá hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoặc mức lợi nhuận hợp lý (nếu có) đảm bảo giá bán hàng hóa, dịch vụ được xác định không vượt giá bán trên thị trường (đối với hàng hóa, dịch vụ có giá thị trường).

Ban hành kèm theo Thông tư là mẫu Phiếu Khảo sát giá.

Xem thêm: Có Được Đăng Ký Chuyển Tiền Vay Thành Vốn Góp Vốn Bằng Tiền Vay

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2014 và thay thế Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

Trả lời

Back to top button