thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm nào sau đây

4 Comments 40 Likes Statistics Notes

Đang xem: Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm nào sau đây

Xem thêm: Mua Cổ Phiếu Nutifood : Giao Dịch Cổ Phiếu Quỹ, Ctcp Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm Nutifood

Xem thêm: Vì Sao Bức Ảnh Nhà Ông Nông Đức Mạnh Là Ai ? Bãºt Sá»­ Bí Mật Về Thân Thế Của Nông Đức Mạnh

12 hours ago   Delete Reply Block

Trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án

1. ĐÁP ÁN 23. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 23 Câu 1. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là: a.Tư vấn b.Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành c .Định giá c hứng khoán phát hành d.Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ số c hứng khoán phát hành Câu 2. Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất. a.Trái phiếu trung hạn b.Trái phiếu dài hạn c .Cổ phiếu d.Cổ phiếu ưu đãi Câu 3. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9.800 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ giao động giá là 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: a.9310, 9819, 1000, 10290 b.9300, 9700, 9800, 10200 c.9500, 9700, 9900, 1000, 10400 d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200 Câu 4. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là: a. 25% b.27% c.35% d.49% Câu 5. Một trong các điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ở Việt Nam. a.Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ VND b.Kinh doanh c ó lãi trong năm gần nhất c .Đội ngũ lãnh đạo c ủa c ông ty c ó năng lực quản lý tốt d.Tối thiểu 20% vốn c ổ phần phát hành ra c ông c húng Câu 6. Các tổ chức có thể tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là: I. Các nhà đầu tư có tổ chức II. Các nhà đầu tư cá thể III. Các công ty chứng khoán IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động a.Chỉ c ó I b.Chỉ c ó II c .Chỉ c ó III 2. d.Không c ó c âu nào đúng Câu 7. Khi công ty không có lãi, nó sẽ: a.Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu thường b.Trả lãi trái phiếu c .Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu ưu đãi d.Không phải trả lãi và c ổ tức Câu 8. Việc tách cổ phiếu trong tổ đại diện để tính đủ số giá chứng khoán theo phương pháp Dow Jones sẽ làm cho hệ số chia: a.Tăng b.Giảm c .Không thay đổi Câu 9. Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đồ dưới đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chính là 30/6 và thời gian thanh toán là T+3 a.27/6 b.28/6 c .29/6 (ngày đăng ký danh sác h c ổ đông c uối c ùng) d.30/6 (Ngày đóng sổ c ổ đông) e.1/7 (Đại hội đồng c ổ đông họp) Câu 10. Theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là: a.Công ty trác h nhiệm hữu hạn b.Doanh nghiệp nhà nước thực hiện c ổ phần hóa c .Công ty c ổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện c ổ phần hóa d.Công ty c ổ phần Câu 11. Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: a.Nợ c ủa Công ty b.Tài sản c ủa c ông ty c .Vốn c ổ phần c ủa c ông ty d.Cả b và c Câu 12. Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP, nhưng hiện nay, giá thị trường là 100.000đ/CP, theo điều lệ của công ty cứ 05 CP cũ được mua một CP mới. Vậy giá của quyền là: a.3000 b.2000 c.20000 d.10000 Câu 13. Theo trình tự chào bán chứng chĩ quỹ đầu tư lần đầu và đăng ký việc thành 3. lập quỹ: 1. Công ty quản lý quỹ công bố việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư trên báo chí (Trong vòng 05 ngày ssau khi được UBCKNN cho phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư lần đầu). 2. Niêm yết bản cáo bạch tóm tắt tại trụ sở công ty quản lý quỹ. 3. Chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư thông qua ngân hàng giám sát (trong vòng 45 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép phát hành). 4. Quỹ đăng ký thành lập chính thức (nếu đủ các tiêu chí quy định cho đợt phát hành lần đầu) và tiến hành hoạt động đầu tư. 5. Báo cáo phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư cho UBCKNN a.1, 2, 3, 5 và 4 b.5, 2, 3, 4 và 1 c.1, 5, 2, 4 và 3 d.3, 5, 4, 2 và 1 Câu 14. Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên a.Nộp phí thành viên, phí giao dịc h, phí sử dụng hệ thống giao dịc h b.Nghĩa vụ đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán c .Nghĩa vụ nộp báo c áo tài chính bán niên d.Nghĩa vụ báo c áo Giám đốc hoặc nhân viên kinh doanh c ủa thành viên là đối tượng c hịu sự điều tra c ủa c ơ quan pháp luật hoặc c hịu dự phán quyết c ủa tòa án Câu 15. Mục đích của công tác thanh tra giám sát là: I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả. III. Bảo vệ quyền hợp pháp của nhà đầu tư. IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý. a.Chỉ I b.Chỉ I và II c .Chỉ I, II và III d.Cả I, II, III và IV Câu 16. Tổ chức phát hành bị đình chỉ giấy phép phát hành trong những trường hợp sau: I. Không thực hiện việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ xin phép phát hành theo thông tư 01 UBCKNN. II. Tài sản của tổ chức phát hành bị tổn thất, bị phong tỏa, bị tịch thu có tỷ lệ tương đương hơn 10% trên tổng giá trị cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành. III. Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật, vi phạm cá c quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư. a.I và II b.II và III c.I và III d.I, II và III Câu 17. Quy định về vốn khả dụng của Công ty Chứng khoán với tỷ lệ là: 4. a.5% b.6% c.8% d.10% Câu 18. Điều kiện cơ bản để thành lập và xin giấy phép hoạt động của Công ty Chứng khoán I. Phải tuân thủ luật công ty. II. Giám đốc công ty phải là người có quốc tịch Việt Nam. III. Điều kiện về cán bộ: có đa số nhân viên, kể cả nhân viên cao cấp của công ty, có lý lịch cá nhân tốt, được trang bị tốt kiến thức về kinh doanh chứng khoán và nắm vững pháp luật về ngành chứng khoán. IV. Điều kiện về tài chính: thể nhân và pháp nhân tham gia thành lập công ty chứng khoán phải có thực lực tốt về tài chính. a.Chỉ c ó I, III và IV b.Chỉ c ó I, II và III c .Chỉ I, II và IV d.Cả I, II, III và IV Câu 19. Công ty chứng khoán không được: I. Dùng quá 70% vốn điều lệ để đầu tư vào bất động sản và mua sắm trang thiết bị. II. Đầu tư vượt quá 20% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết. III. Đầu tư vượt quá 15% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết. IV. Bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng vượt quá 4 lần hiệu số giữa giá trị tài sản lưu động và tổng nợ ngắn hạn. a.Chỉ c ó I và II b.Chỉ c ó II và III c .Chỉ c ó II, III và IV d.Tất c ả I, II, III và IV Câu 20. Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được phép: a.Cùng làm việc hoặc góp vốn vào hai hoặc nhiều c ông ty c hứng khoán b.Cho mượn giấy phép hành nghề kinh doanh c hứng khoán c .Tham gia c ác hoạt động kinh doanh c hứng khoán d.Làm giám đốc , thành viên hội đồng quản trị hoặc c ổ đông sở hữu trên 5% c ổ phiếu c ó quyền biểu quyết c ủa 1 tổ c hức phát hành. ĐÁP ÁN 1. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng a.Lãi suất c ố định b.Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động c ủa c ông ty c .Được quyền bầu c ử tại Đại hội c ổ đông d.Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào c ông ty Câu 2. Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là: 5. a.60 USD b.600 USD c.570 USD d.500 USD Câu 3. Cổ phiếu quỹ a.Được c hia c ổ tức b.Là loại c ổ phiếu được phát hành và được tổ c hức phát hành mua lại trên thị trường c .Người sở hữu c ó quyền biểu quyết d.Là một phần c ổ phiếu c hưa được phép phát hành Câu 4. Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp a.Làm tăng lượng vốn đầu tư c ho nền kinh tế b.Làm tăng lượng tiền trong lưu thông c .Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông d.Giá phát hành do quan hệ c ung c ầu quyết định Câu 5. Thị trường thứ cấp a.Là nơi c ác doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành c ổ phiếu và trái phiếu b.Là nơi mua bán c ác loại c hứng khoán kém c hất lượng c .Là nơi mua bán c ác c hứng khoán đã phát hành d.Là thị trường c hứng khoán kém phát triển Câu 6. Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là a.Bảo lãnh tất c ả hoặc không b.Bảo lãnh với c ố gắng tối đa c .Bảo lãnh với c am kết c hắc c hắn d.Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu Câu 7. Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng a.Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh b.Danh sác h và sơ yếu lý lịc h thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc c .Đơn xin phép phát hành d.Bản c áo bạc h Câu 8. Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là a.Thời gian, giá, số lượng b.Giá, thời gian, số lượng c .Số lượng, thời gian, giá d.Thời gian, số lượng, giá 6. Câu 9. Lệnh giới hạn là lệnh a.Được ưu tiên thực hiện trước c ác loại lệnh khác b.Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh c hỉ định c .Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh d.Người đặt bán và người đặt mua đều c ó ưu tiên giống nhau Câu 10. Lệnh dùng để bán được đưa ra a.Với giá c ao hơn giá thị trường hiện hành b.Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành c .Hoặc c ao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành d.Ngay tại giá trị trường hiện hành Câu 11. Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán: a.Ngăn c hặn sự thua lỗ b.Hưởng lợi từ sụt giá c hứng khoán c .Hưởng lợi từ việc tăng giá c hứng khoán d.Hạn c hế rủi ro Câu 12. Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản: a.Các c hỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời c ủa c ông ty b.Các c hỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán c ủa c ông ty c .Tỷ số P/E d.Chỉ số giá c ủa thị trường c hứng khoán Câu 13. Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là: a.100đ b.200đ c .300đ d.500đ Câu 14. Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là: a.1000 USD b.1200 USD c.1300 USD d.Tất c ả đều sai Câu 15. Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là: a.Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số c ủa 100.000 đồng b.100.000 đồng c .10.000 đồng d.200.000 đồng 7. Câu 16. Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì: a.Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu < lãi suất danh nghĩa c ủa trái phiếu b.Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu = lãi suất danh nghĩa c ủa trái phiếu c .Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu > lãi suất danh nghĩa c ủa trái phiếu d.Không c ó c ơ sở để so sánh Câu 17. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào? a.Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y b.Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y c .Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y d.Còn tùy trường hợp c ụ thể. Câu 18. Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu: a.Tăng lên b.Giảm đi c .Không thay đổi d.Không c âu nào đúng. Câu 19. Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau: a.101.500 đồng b.100.000 đồng c .106.050 đồng d.95.000 đồng Câu 20. Lệnh dừng để mua được đưa ra: a.Hoặc c ao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành b.Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành c .Với giá c ao hơn giá thị trường hiện hành d.Ngay tại giá thị trường hiện hành. ĐÁP ÁN 2. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 2 Câu 1. Thị trường vốn là thị trường giao dịch. a.Các c ông c ụ tài c hính ngắn hạn b.Các c ông c ụ tài c hính trung và dài hạn c .Kỳ phiếu d.Tiền tệ Câu 2. Thị trường chứng khoán là một bộ phận của: a.Thị trường tín dụng b.Thị trường liên ngân hàng c .Thị trường vốn d.Thị trường mở 8. Câu 3. Thặng dư vốn phát sinh khi: a.Công ty làm ăn c ó lãi b.Chênh lệc h giá khi phát hành c ổ phiếu mới c .Tất c ả c ác trường hợp trên. Câu 4. Công ty cổ phần bắt buộc phải có: a.Cổ phiếu phổ thông b.Cổ phiếu ưu đãi c .Trái phiếu c ông ty d.Tất c ả c ác loại c hứng khoán trên Câu 5. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ: a.Có c hứng c hỉ được niêm yết trên thị trường c hứng khoán b.Liên tục phát hành c hứng c hỉ quỹ c .Không mua lại c hứng c hỉ quỹ d.Chỉ phát hành c hứng c hỉ quỹ một lần Câu 6. Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ: a.Phát hành c hứng c hỉ quỹ nhiều lần b.Có thể được niêm yết c hứng c hỉ quỹ trên thị trường c hứng khoán c .Được quyền mua lại c hứng c hỉ quỹ từ nhà đầu tư d.Được quyền phát hành bổ sung ra c ông c hứng Câu 7. Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là: a.Để dễ dàng quản lý b.Để bảo vệ c ông c húng đầu t ư c .Để thu phí phát hành d.Để dễ dàng huy động vốn Câu 8. Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là: a.1500 đ b.2000 đ c .1000 đ d.1300 đ Câu 9. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ: a.Là c hủ nợ c hung b.Mất toàn bộ số tiền đầu tư c .Được ưu tiên trả lại c ổ phần đã góp trước d.Là người c uối c ùng được thanh toán 9. Câu 10. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: a.Trước c ác khoản vay c ó thế c hấp và c ác khoản phải trả b.Trước thuế c .Sau c ác khoản vay c ó thế c hấp và c ác khoản phải trả d.Trước c ác c ổ đông nắm giữ c ổ phiếu ưu đãi và c ổ phiếu phổ thông Câu 11. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là : a.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh c ủa 2 năm liền trước năm đăng ký phải c ó lãi. b.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh c ủa năm liền trước năm đăng ký phát hành phải c ó lãi c .Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh c ủa 2 năm liền trước năm đăng ký phải c ó lãi. d.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh c ủa năm liền trước năm đăng ký phát hành phải c ó lãi. Câu 12. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là: a.25% tổng số c ổ phiếu b.49% tổng số c ổ phiếu c .30% tổng số c ổ phiếu d.27% tổng số c ổ phiếu Câu 13. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp lε a.Là c ông ty c ổ phần, c ông ty trác h nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước c ó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên. b.Là c ông ty c ổ phần, c ông ty trác h nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước c ó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên. c .Là c ông ty c ổ phần, c ông ty trác h nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp tư nhân c ó vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên. d.Không c âu nào đúng. Câu 14. Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ: a.Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản c ủa quỹ vào c hứng khoán. b.Đầu tư tối thiểu 50% giá trị t ài sản c ủa quỹ vào c hứng khoán. c .Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản c ủa quỹ vào c hứng khoán. d.Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản c ủa quỹ vào c hứng khoán. Câu 15. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng: a.60 ngày kể từ ngày giấy c hứng nhận đăng ký phát hành c ó hiệu lực . b.70 ngày kể từ ngày giấy c hứng nhận đăng ký phát hành c ó hiệu lực . c .80 ngày kể từ ngày giấy c hứng nhận đăng ký phát hành c ó hiệu lực . d.90 ngày kể từ ngày giấy c hứng nhận đăng ký phát hành c ó hiệu lực . Câu 16. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ. a.Ít nhất 20% vốn c ổ phần c ủa Công ty. 10. b.Ít nhất 20% vốn c ổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết. c .Ít nhất 50% vốn c ổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết. d.Ít nhất 30% vốn c ổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết. Câu 17. Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên: a.a. Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng và trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h). b.b. Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 01 số báo phát hành toàn quốc . c .c . Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 02 số báo phát hành toàn quốc. d.d. Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 03 số báo phát hành toàn quốc . Câu 18. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian: a.10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra b.24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra c .30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra d.14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra Câu 19. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính được hành nghề: a.Môi giới c hứng khoán b.Tư vấn đầu tư c hứng khoán, tư vấn bảo lãnh phát hành c hứng khoán. c .Tự doanh c hứng khoán d.Cả ba đáp án trên Câu 20. Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng lε a.100 đ b.200 đ c .300 đ d.500 đ ĐÁP ÁN 3. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 3 Câu 1. Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị: 11. a.10 tỷ đồng trở lên b.Từ 1 đến 10 tỷ c.5 tỷ đồng trở lên d.Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không Câu 2. Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc: a.10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm b.15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm c.5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm d.Không phải đặt cọc. Câu 3. Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua: a.Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân b.Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân. c.Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân. d.Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân. Câu 4. Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do: a.Bộ trưởng Bộ tài chính quy định. b.Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định. c.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định d.Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định Câu 5. Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm: a.Công ty đại chúng b.Tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, c.Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) d.Người có liên quan e.Tất cả đáp án trên Câu 6. Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì: a.EPS tăng b.EPS không bị ảnh hưởng c.EPS giảm d.P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng Câu 7. Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ: a.100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ 12. phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên b.100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 12 tháng tiếp theo không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trê c.100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 12 tháng tiếp theo không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trê d.Không câu nào đúng. Câu 8. Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải: a.Theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước b.Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư. c.Theo giá thị trường qua đấu giá. d.Theo giá ưu đãi do Hội đồng quản trị của công ty phát hành quyết định. Câu 9. Thị trường tài chính là nơi huy động vốn: a.Ngắn hạn. b.Trung hạn. c.Dài hạn. d.Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Câu 10. Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại: a.Ủy ban Chứng khoán b.Trung tâm Giao dịch chứng khoán c.Công ty chứng khoán. Câu 11. Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là: a.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn b.Bảo lãnh với cố gắng tối đa. c.Bảo lãnh tất cả hoặc không d.Tất cả các hình thức trên. Câu 12. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp. a.Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất b.Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành. c.Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ. d.Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình. Câu 13. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở Việt Nam có quyền: I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi. 13. II.Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. III. Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty. IV. Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ. a.I b.I và II c.I và III d.Chỉ IV e.I, III và IV f.Tất cả Câu 14. Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu? a.1% b.1.3% c.1.5% d.1.1% Câu 15. Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi: a.Người sở hữu chứng khoán b.Tổ chức phát hành c.Tổ chức bảo lãnh phát hành d.Thành viên lưu ký Câu 16. Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành? a. 7.000.000 cổ phiếu b. 6.000.000 cổ phiếu c. 5.000.000 cổ phiếu d. 4.000.000 cổ phiếu e. 3.000.000 cổ phiếu f. Tiêu chuẩn giao dịch; a.a, b và c b.a, b, c và d c.b, c và d d.c và d 14. e.Chỉ c Câu 17. Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước: I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán. II. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán. III. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm. IV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại Công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán. V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư. Anh (chị) hãy chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau: a.I, II, III, IV, V b.I, III, V, II, IV c.II, I, V, IV, III d.II, III, I, V, IV e.Không có phương án nào đúng. Câu 18. Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10.200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 2,2%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: a.9998, 10998, 10608 b.9900, 10000, 10100, 10300, 10300 c.9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d.1000, 10100, 10200, 10300, 10400 e.Không phương án nào đúng. Câu 19. Phiên đóng cửa tuần n của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN.Index là 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiến đóng của tuần n-1, tức là mức tăng tương đương với: a.1,12% b.1,11% c.1% d.1,2% Câu 20. Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: a.Lãi suất cố định b.Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty c.Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông d.Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty ĐÁP ÁN 4. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 4 15. Câu 1. Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ: a.Vốn điều lệ b.Thời gian hoạt động c ó lãi c .Thời gian c am kết nắm giữ c ổ phiếu c ủa thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc , Ban kiểm soát. d.Tỷ lệ nắm giữ c ủa c ác c ổ đông ngoài tổ c hức phát hành Câu 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm: a.Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ c ủa c ổ đông trong c ông ty. b.Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi c ủa c ổ đông c .Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ c ủa c ổ đông trong c ông ty d.Không c ó c âu nào đúng. Câu 3. Hãy xác định giá trị tài sản ròng của một quỹ và giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phần của quỹ nếu tổng số cổ phần hiện đang lưu hành của quỹ là 1 triệu cổ phần. Giả sử quỹ có các khoản mục như sau: Đơn vị tính: đồng 1. Tiền mặt và các công cụ tài chính tương đương tiền mặt: 1.500.000.000 2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá: 3. Tổng nợ: 3.020.000.000 Tên CP Số lượng Thị giá REE 200.000 29.000 AGF 100.000 39.500 SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 a.18.2 tỷ đồng – 18.2 ngàn đồng b.18.0 tỷ đồng – 18.0 ngàn đồng c .18.5 tỷ đồng – 18.5 ngàn đồng d.16.5 tỷ đồng – 16.5 ngàn đồng Câu 4. Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi: a.Đấu giá c ổ phần doanh nghiệp nhà nước c ổ phần hóa b.Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và c ác tài sản c hính c .Giao dịc h c hứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịc h Câu 5. Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua: a.Cơ c hế giao dịc h tại Sở giao dịc h c hứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó Sở giao dịc h CK / Thị trường OTC c ùng c hia sẻ trác h nhiệm về kết quả kinh tế c ủa giao dịc h đó với khác h hàng. b.Cơ c hế giao dịc h tại Sở giao dịc h trong đó khác h hàng c hịu trác h nhiệm về kết quả kinh 16. tế c ủa giao dịc h đó. c .Cơ c hế giao dịc h tại thị trường OTC trong đó khác h hàng c hịu trác h nhiệm về kết quả kinh tế c ủa giao dịc h đó d.b và c Câu 6. Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là: a.Chủ nhật 18/7 b.Thứ hai 19/7 c .Thứ ba 20/7 d.Thứ tư 21/7 e.Các phương án trên đều sai. Câu 7. Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện a.Thông qua Hệ thống tài khoản lưu ký c hứng khoán tại Trung tâm lưu ký c hứng khoán đối với c hứng khoán ghi sổ. b.Lưu giữ đặc biệt – lưu giữ c hứng c hỉ c hứng khoán trong kho Trung tâm lưu ký c hứng khoán đứng tên người gửi. c .Do tổ c hức phát hành quản lý d.a và b Câu 8. Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại một Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền: a.Rút c hứng khoán ra bằng c hứng c hỉ b.Chuyển khoản c hứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở tại Trung tâm lưu ký c.a và b Câu 9. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là: a. Phát hành qua tổ chức trung gian; b. Phát hành để niêm yết; c. Có ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành; d. Có ít nhất 50 nhà đầu tư. a.a, b và c b.a và c c.a, b và d d.b và d Câu 10. Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là: a.Bảo vệ quyền lợi c ủa người đầu tư b.Góp phần đảm bảo c ho hoạt động thị trường c hứng khoán c ông bằng, c ông khai, hiệu quả. c .Giảm thiểu rủi ro hệ thống d.Để người đầu tư ngày c àng c ó lãi. e.a, b và c f.Cả a, b, c và d 17. Câu 11. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: I. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ III. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của mình. IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa a.I và II b.I, II và III c.I, II và IV d.I, III và IV e.Tất c ả đều sai Câu 12. Lệnh thị trường là lệnh: a.Mua, bán theo giá thị trường b.Lưu giữ ở sổ bệnh đến khi mua bán được mới thôi c .Lệnh đặt mua, bán c hứng khoán ở một giá nhất định để thị trường c hấp nhận d.Không c ó đáp án nào trên đúng. Câu 13. Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty: a.Niêm yết lần đầu b.Niêm yết lại c .Niêm yết bổ sung d.Niêm yết c ửa sau e.Niêm yết tác h, gộp c ổ phiếu Câu 14. Thị trường tài chính bao gồm: a.Thị trường tiền tệ và thị trường vốn b.Thị trường hối đoái và thị trường vốn c .Thị trường c hứng khoán và thị trường tiền tệ d.Thị trường thuê mua và thị trường bảo hiểm Câu 15. Thị trường chứng khoán bao gồm a.Thị trường vốn và thị trường thuê mua b.Thị trường c ổ phiếu và thị trường trái phiếu c .Thị trường hối đoái và thị trường c ho vay ngắn hạn d.Tất c ả c ác c âu trên Câu 16. Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm a.Thị trường nợ và thị trường trái phiếu b.Thị trường tập trung và thị trường OTC c .Thị trường sơ c ấp và thị trường thứ c ấp d.Cả 3 c âu trên đều đúng 18. Câu 17. Căn cứ vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm: a.Thị trường thứ 3 và thị trường OTC b.Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung c .Cả a & b đều đúng d.Cả a & b đều sai. Câu 18. Một công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm a.Không thay đổi gì b.Tăng mệnh giá và giảm số lượng c ổ phần c .Giảm mệnh giá và tăng số lượng c ổ phần d.Tăng mệnh giá tương đương với c hỉ số gộp. Câu 19. Một Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành tách cổ phiếu, điều này sẽ làm a.Tăng mệnh giá tương đương với c hỉ số tác h b.Không thay đổi gì c .Giảm mệnh giá và tăng số lượng c ổ phần d.Tăng mệnh giá và giảm số lượng c ổ phần Câu 20. Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty I. Những người nắm giữ trái phiếu II. Những cổ đông có giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu mới III. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường IV. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi a.I & II b.II & III c .Chỉ c ó I d.II, III &IV ĐÁP ÁN 5. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 5 Câu 1. Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là a.Thị trường tiền tệ b.Thị trường sơ c ấp c .Thị trường thứ c ấp d.Thị trường c hính thức Câu 2. Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá đã được xác định trước trong 1 thời kỳ nhất định. a.Cổ phiếu ưu đãi 19. b.Trái phiếu c .Chứng quyền d.Quyền mua c ổ phần Câu 3. Phương thức phát hành qua đấu giá lε a.Nhận bán c hứng khoán c ho tổ c hức phát hành trên c ơ sở thỏa thuận về giá. b.Tổ c hức phát hành trực tiếp bán c ho c ác tổ c hức , c á nhân c ó nhu c ầu c .Nhận bán lại c hứng khoán c ủa tổ c hức phát hành d.Chào bán c hứng khoán dựa trên c ơ sở c ạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu Câu 4. Quy trình giao dịch chứng khoán là như sau: I. Khách hàng đặt lệnh. II. Công ty chứng khoán nhận và kiểm tra lệnh III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ IV. Lệnh được chuyển đến trung tâm giao dịch a.I, II, III & IV b.I, II, IV& III c.I, III, II & IV d.I, III, IV & II Câu 5. SGDCK là I. Thị trường giao dịch tập trung II. Giao dịch CK niêm yết III. Thị trường thương lượng a.I & II b.I, II & III c.II & III d.Tất c ả đều đúng Câu 6. Những điều này sau đây đúng với phạm trù thị trường thứ cấp I. Thị trường giao dịch chứng khoán mua đi bán lại II. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tư III. Tạo ra người đầu cơ IV. Tạo ra vốn cho tổ chức phát hành a.I & II b.I, II & III c.I, III & IV d.Tất c ả Câu 7. Quỹ đầu tư theo nghị định 144 là I. Hình thành từ vốn góp của người đầu tư II. Được công ty quản lý quỹ quản lý III. Dành tối thiểu 60% giá trị tài sản để đầu tư vào chứng khoán IV. Chỉ được đầu tư vào chứng khoán. a.I, II & IV b.I, II & III c.II, III & IV d.Tất c ả đều sai 20. Câu 8. Trên TTCK, hành vi có tiêu cực là: a.Giao dịc h c ủa nhà đầu tư lớn b.Mua bán c ổ phiếu c ủa c ổ đông và lãnh đạo c ác c ông ty niêm yết c .Mua bán nội gián d.Mua bán lại c hính c ổ phiếu c ủa c ông ty niêm yết. Câu 9. Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chứng khoán sẽ làm cho: a.Tăng c hi phí giao dịc h b.Tăng c hi phí nghiên c ứu c .Gây khó khăn c ho c ông ty trong c ông việc d.Khác h hàng yên tâm và tin tưởng vào c ông ty Câu 10. Phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng để niêm yết phải theo các quy định dưới đây, ngoại trừ: a.Lần phát hành thêm c ác h lần phát hành trước ít nhấ t 1 năm b.Có kế hoạc h và đăng ký trước với UBCK 3 tháng c .Giá trị c ổ phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị c ổ phiếu đang lưu hành d.Tất c ả Câu 11. Đại diện giao dịch tại TTGDCK a.Là người được thành viên c ủa TTGDCK c ử làm đại diện b.Là công ty c hứng khoán được UBCK c ấp giấy phép hoạt động c .Là c ông ty c hứng khoán thành viên c ủa TTGDCK Câu 12. TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi a.Khi c hứng khoán không c òn thuộc diện bị kiểm soát b.Khi c hứng khoán bị rơi vào tình trạng bị kiểm soát c .Tác h, gộp c ổ phiếu c ủa c ông ty niêm yết d.Tất c ả đều đúng Câu 13. Theo quy định tại thông tư 01/UBCK, bảo lãnh phát hành ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức: a.Cố gắng c ao nhất b.Tối thiểu – tối đa c .Cam kết c hắc c hắn d.Tất c ả hoặc không Câu 14. Bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu mà tổ chức phát hành a.Cung c ấp c ho c ác nhà đầu tư b.Cung c ấp c ho nhân viên c ủa tổ c hức phát hành c .Nộp c ho UBCKNN trong hồ sơ xin phép phát hành CK d.Dùng để thăm dò thị trường trong thời gian c hờ UBCKNN xem xét hồ sơ xin phép phát hành. Câu 15. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là a.Tư vấn 21. b.Bao tiêu c hứng khoán c .Định giá CK phát hành d.Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành Câu 16. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp a.Là nơi c hào bán c ác CK mới phát hành b.Tạo tính thanh khoản c ho CK c .Tạo c ho người sở hữu CK c ơ hội rút vốn d.Cho phép c ác nhà đầu tư sắp xếp lại danh mục đầu tư Câu 17. Ý nghĩa của việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là: a.Phân biệt quy mô huy động vốn b.Phân biệt đối tượng và phạm vi c ần quản lý c .Phân biệt loại CK được phát hành d.Phân biệt hình thức bán buôn hay bán lẻ Câu 18. Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất a.Có ban Giám đốc điều hành tốt b.Có sản phẩm nổi tiếng c .Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý d.Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành Câu 19. Hiện nay ở Việt Nam trong quy định về phát hành CK ra công chúng thì tỷ lệ CK phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt a.30% b.20% c.25% d.15% Câu 20. Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD a.Trái phiếu c hính phủ b.Cổ phiếu c ủa c ác DN thực hiện c ổ phần hóa c .CK c ủa c ác DN đã được UBCKNN c ấp giấy phép phát hành ra c ông chúng d.Cả a & c ĐÁP ÁN 6. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 6 Câu 1. Một công ty có cổ phiếu ưu đãi không tích lũy đang lưu hành được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm trước do hoạt động kinh doanh không có lãi, công ty không trả cổ tức. Năm nay nếu công ty tuyên bố trả cổ tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận bao nhiêu. a.7 USD b.10 USD c.14 USD d.Tất c ả đều sai Câu 2. Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên giao dịch 22. a.Nộp BCTC 6 tháng b.Đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán c .Nộp phí thành viên, phí giao dịc h, phí sử dụng hệ thống giao dịc h d.Tất c ả đều đúng Câu 3. Người có giấy phép kinh doanh hành nghề CK được phép a.Cùng làm việc hoặc góp vốn vào 2 hay nhiều c ông ty CK b.Làm GĐ 1 tổ c hức niêm yết c .Tham gia kinh doanh hoạt động CK d.Cho mượn giấy phép hành nghề Câu 4. Các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây a.Số lượng CK giao dịc h b.Tỷ lệ nợ trên vốn c ổ phần c .Xu hướng giá d.Giá mở c ửa, đóng c ửa Câu 5. Theo quy định của VN, công ty CK là loại hình DN I. DNNN II. Công ty liên doanh III. Công ty TNHH IV. Công ty CP V. Công ty hợp danh a.Chỉ c ó I & II b.Chỉ c ó II & III c.II, II & IV d.Tất c ả Câu 6. Căn cứ vào đặc điểm và tính chất, công ty CK là I. Công ty chuyên doanh II. Công ty đa năng III. Công ty đa năng toàn phần IV. Công ty đa năng một phần a.Chỉ I b.II & III c.I & IV d.Tất c ả Câu 7. Trong khi thực hiện tự doanh, công ty CK phải tuân thủ các nguyên tắc sau: I. Tách bạch tài khoản giữa công ty và khách hàng II. Bình ổn thị trường III. Tuân thủ về giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư a.I & II b.II & III c.I, II, II d.Tất c ả đều sai 23. Câu 8. Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ CK I. Quản lý các CK lưu ký của khách hàng II. Ghi nhận quyền sở hữu III. Cungcấp các thông tin về CK bị giả mạo, mất cắp IV. Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu CK a.I, II b.I, II, III c.II, III, IV d.Tất c ả Câu 9. Quy trình đăng ký làm thành viên của Sở GDCK I. Nộp hồ sơ đăng ký II. Kiểm tra hồ sơ III. Đóng quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên IV. Quyết định chấp nhận a.I, II, III, IV b.II, III, IV, I c.III, II, I, IV d.IV, III, II, I Câu 10. Mở tài khoản lưu ký CK I. Tài khoản CK giao dịch II. Tài khoản CK cầm cố III. Tài khoản CK chờ niêm yết, chờ rút IV. Tài khoản thanh toán bù trừ a.I, II b.I, II, III c.I, III, IV d.Tất c ả Câu 11. Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp bao gồm I. Có trình độ năng lực II. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề III. Có đạo đức tốt IV. Có niềm tự hào. a.I, II b.II, III c.I, II, III d.Tất c ả Câu 12. Chức năng của chỉ số thị trường chứng khoán là: I. Phong vũ biểu phản ánh nền kinh tế II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp III. Là cơ sở để nhà đầu tư tạo lập danh mục đầu tư có hiệu quả 24. a.I b.II c.I, III d.I, II, III Câu 13. Lý do nào sau đây đúng với bản khống chứng khoán a.Ngăn c hặn sự thua lỗ b.Hưởng lợi từ sự sụt giá CK c .Hưởng lợi từ sự tăng giá CK d.Hạn c hế rủi ro Câu 14. Công ty Cổ phần bắt buộc phải có a.Cổ phiếu phổ thông b.Cổ phiếu ưu đãi c .Trái phiếu c ông ty d.Tất c ả c ác loại c hứng khoán trên Câu 15. Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng: a.Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh b.Danh sác h và sơ yếu lý lịc h thành viên HĐQT và BGĐ c .Đơn xin phép phát hành d.Bản c áo bạc h Câu 16. Nếu 1 trái phiếu được bán ra cao hơn mệnh giá thì: a.Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu < lãi suất danh nghĩa c ủa trái phiếu b.Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu > lãi suất danh nghĩa c ủa trái phiếu c .Lãi suất hiện hành c ủa trái phiếu = lãi suất danh nghĩa c ủa trái phiếu d.Không c ó c ơ sở để so sánh. Câu 17. Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, NPH phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu như thế nào? a.Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y b.Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y c .Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y d.Còn tùy trường hợp c ụ thể Câu 18. DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua TTGDCK nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị: a.10 tỷ đồng trở nên b.Từ 1 đến 10 tỷ đồng c .5 tỷ đồng trở nên d.Tùy DN c ó muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không 1 Câu 19. Khi thực hiện bán CP của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua 25. a.Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân b.Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân c .Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân d.Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân Câu 20. Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán tại: a.UBCK b.TTGDCK c .Công ty c hứng khoán d.Tất c ả c ác nơi trên ĐÁP ÁN 7. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 7 Câu 1. Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất a.Trái phiếu trung hạn b.Trái phiếu dài hạn c .Cổ phiếu d.Cổ phiếu ưu đãi Câu 2. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là: a.25% b.27% c.35% d.49% Câu 3. Sở giao dịch chứng khoán là: a.Thị trường giao dịc h CK tập trung b.Thị trường giao dịc h CK phi tập trung c .1 trong c ác hoạt động c ủa TTCK thứ c ấp d.Cả a & c Câu 4. CK xác định người sở hữu nó có: a.Quyền sở hữu đối với 1 c ông ty b.Quyền c hủ nợ đối với 1 c ông ty c .Quyền c hủ nợ đối với c hính phủ hay c hính quyền địa phương d.Tất c ả c ác quyền trên Câu 5. Cổ phiếu, trái phiếu có cùng đặc trưng là: a.Có lãi suất c ố định b.Có thu nhập theo hoạt động c ủa c ông ty c .Được quyền bầu c ử tại ĐHDCD d.Không có câu nào đúng Câu 6. Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích ngoại trừ: a.Bù đắp thâm hụt ngân sác h b.Tài trợ c ác c ông trình c ông c ộng c .Giúp đỡ c ác c ông ty d.Điều tiết tiền tệ 26. Câu 7. Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất. a.Có ban giám đốc điều hành tốt b.Có sản phẩm nổi tiếng c .Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý d.Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành Câu 8. Khi lãi suất thị trường tăng lên giá trái phiếu sẽ: a.Tăng b.Giảm c .Không thay đổi Câu 9. Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm để mua trái phiếu: a.Khi lãi suất c ao và dự kiến sẽ giảm xuống b.Khi lãi suất thấp và dự kiến sẽ tăng lên c .Khi lãi suất ổn định và dự kiến không thay đổi d.Khi trái phiếu thấp và lãi suất dự kiến sẽ tăng Câu 10. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là: a.Tư vấn. b.Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành c .Định giá CK phát hành d.Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ số CK đã phát hành Câu 11. Giả sử chỉ số DowJones công nghiệp ngày giao dịch là 120 phiếu và tổng giá của 30 loại CK hợp thành là 3015. Tính hệ số chia của ngày giao dịch: a.4 b.0.15 c.100.5 d.0.25 Câu 12. Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9800đ. Đơn vị yết giá 100đ, biên độ dao động giá là 5% các mức giá mà nhà đầu tư CK có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: a.9310, 9810, 10000, 10290 b.9300, 9700, 9800, 10200 c.9500, 9700, 9900, 10000, 10400 d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200 Câu 13. Một trong những điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành lần đầu ra công chúng ở Việt Nam a.Mức vốn tối thiểu là 10 tỷ VND b.Kinh doanh c ó lãi trong năm gần nhất c .Đội ngũ lãnh đạo c ủa c ông ty c ó năng lực quản lý tốt d.Tối thiểu 20% vốn c ổ phần phát hành ra c ông c húng 27. Câu 14. Các tổ chức có thể tham gia hoạt động tại trung tâm chứng khoán tập trung là: I. Các nhà đầu tư có tổ chức. II. Các nhà đầu tư cá thể III. Các công ty chứng khoán IV. Các ngân hàng thương mại được UBCK cấp phê c huẩn a.Chỉ c ó I b.Chỉ c ó II c .Chỉ c ó III d.Không c ó c âu nào đúng Câu 15. Khi công ty có lãi nó sẽ: a.Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu thường b.Trả lãi trái phiếu c .Trả c ổ tức c ho c ổ phiếu ưu đãi d.Không phải trả lãi và c ổ tức Câu 16. Việc tách cổ phiếu trong số đại diện để tính chỉ số chứng khoán theo phương pháp Down Jones sẽ làm cho hệ số chia: a.Tăng b.Giảm c .Không thay đổi Câu 17. Đại hội cổ đông sẽ bầu: a.Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát b.Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị c họn giám đốc và ban kiểm soát c .Hội đồng quản trị, c hủ tịc h hội đồng quản trị và Ban kiểm soát d.Cả 3 đều sai Câu 18. Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán có cổ tức tại sơ đồ dưới đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chính là T + 3 27/6 28/6 29/6 30/5 04/7 ——*——————*————–*————-*————–*—— a.28/6 b.27/6 c.29/6 d.30/5 Câu 19. Theo luật pháp Việt Nam các tổ chức được phát hành cổ phiếu là: a.Công ty TNHH b.Doanh nghiệp nhà nước thực hiện c ổ phần hóa c .Công ty CP và DN nhà nước thực hiện c ổ phần hóa d.Công ty CP Câu 20. Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: a.Nợ c ủa c ông ty b.Tài sản c ủa c ông ty 28. c .Vốn c ổ phần c ủa c ông ty d.Cả b và c ĐÁP ÁN 8. TRẮC NGHIỆM – CƠ BẢN VỀ TTCK – ĐỀ SỐ 8 Câu 1. Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá trị thị trường là 100.000đ/CP. Theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu cũ được mua CP mới. Vậy giá của quyền là: a.3.000 b.2.000 c.20.000 d.10.000 Câu 2. Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là: a.Doanh nghiệp tư nhân b.Công ty CP và DN nhà nước c .Công ty TNHH, c ông ty CP và DN Nhà nước d.Công ty Cổ phần Câu 3. Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên: a.Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng và trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h). b.Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 01 số báo phát hành toàn quốc . c .Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 02 số báo phát hành toàn quốc . d.Trang thông tin điện tử c ủa c ông ty đại c húng, trên phương tiện c ông bố thông tin c ủa UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ c hức niêm yết, đăng ký giao dịc h) và 03 số báo phát hành toàn quốc . Câu 4. Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là: a.30% b.20% hoặc 15% c.20% d.15% Câu 5. Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá thị trường là 100.000đ/CP theo điều lệ của công ty cứ 06 cổ phiếu cũ được mua CP mới. Vậy giá quyền là: a.3.000 b.2.000 c.20.000 d.10.000 29. Câu 7. Xác định giá mở cửa: STT Cộng dồn bán Mua Giá Bán Cộng dồn mua 1 1000 A 1000 10000 – M 3200 2 1200 B 200 10000 100 N 3200 3 1500 C 300 10200 500 O 3100 4 1900 D 400 10500 800 P 2600 5 2000 E 100 10600 700 Q 1800 6 3300 F 1300 10700 300 R 1100 7 4200 G 900 10800 800 S 800 8 4200 H – 10900 a.10700 b.10800 c.10600 d.11000 Câu 8. Lệnh dừng để bán sẽ đặt tại mức giá: a.Thấp hơn giá thị trường b.Cao hơn giá thị trường c .Bằng giá thị trường d.Tùy vào quyết định c ủa nhà đầu tư Câu 9. Lệnh dừng để mua đặt tại giá: a.Thấp hơn giá thị trường b.Cao hơn giá thị trường c .Bằng giá thị trường d.Tùy thuộc vào quyết định c ủa nhà đầu tư1 Câu 10. Lệnh thị trường (MP) : a.Là lệnh mua c hứng khoán tại mức giá bán thấp nhất, hoặc lệnh bán c hứng khoán tại mức giá mua c ao nhất hiện c ó trên thị trường b.Lệnh thị trường c hỉ được sử dụng trong đợt giao dịc h khớp lệnh liên tục . c .Không c ó c âu nào đúng d.a và b Câu 11. Lệnh ATO là lệnh được thực hiện: a.Trước lệnh giới hạn b.Sau lệnh giới hạn Câu 12. Vào ngày 1.1.2005, mộ

Trả lời

Back to top button