thị trường bảo hiểm việt nam năm 2019

         Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam có thêm một năm khởi sắc với tăng trưởng cao và kinh tế vĩ mô nhìn chung ổn định. Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện.

Đang xem: Thị trường bảo hiểm việt nam năm 2019

       Tính đến 31/12/2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp KDBH (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 16 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

– Tổng tài sản năm 2019 ước đạt 454.379 tỷ đồng (tăng 15,03% so với năm 2018), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 364.932 tỷ đồng.

– Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH năm 2019 ước đạt 376.555 tỷ đồng (tăng 16,36% so với năm 2018), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 46.591 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 329.964 tỷ đồng.

– Tổng dự phòng nghiệp vụ của các DNBH năm 2019 ước đạt 285.965 tỷ đồng (tăng 18,58% so với năm 2018), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.638 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt  264.327 tỷ đồng.

– Tổng doanh thu phí  năm 2019 ước đạt 160.180 tỷ đồng (tăng 20.54% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng (tăng 12,3% so với năm 2018), các DNBH nhân thọ ước đạt 107.793 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2018).

– Tổng nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 ước đạt 89.345 tỷ đồng (tăng 9,34% so với năm 2018), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 30.118 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 59.227 tỷ đồng.

– Tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các DNBH năm 2019 ước đạt 44.006 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.202 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt  22.804 tỷ đồng.

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2019 ước đạt 9.487 tỷ đồng (giảm 4,1% so với năm 2018). Tổng hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2019 ước đạt 710 tỷ đồng (tăng 4,1% so với  năm 2018).

     Bảo hiểm phi nhân thọ

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả cụ thể theo ước tính của các doanh nghiệp như sau:

Tổng tài sản ước đạt 89.447 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2018;

Tổng số tiền đầu tư ước đạt 46.591 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2018;

Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 21.638 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm 2018;

Vốn chủ sở hữu ước đạt 30.118 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018;

Bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 21.202 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2018;

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2018;

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu 17.403 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,22%), tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (16.010 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,56%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (6.502 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,41%), bảo hiểm cháy nổ (5.412 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,33%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (2.540 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,85%).

Biểu đồ 1: Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm năm 2019

*

       Năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm thị phần 20,3%. Tiếp đến là PVI (7.217 tỷ đồng, tăng 5%, chiếm thị phần 14%), PTI (5.400 tỷ đồng, tăng 30%, chiếm thị phần 10,3%), Bảo Minh (3.721 tỷ đồng, tăng 4,9%, chiếm thị phần 7,1%), PJICO (2.982 tỷ đồng, tăng 6,2%, chiếm thị phần 5,7%).

Xem thêm: Bố Hồ Ngọc Hà Là Ai – Gia Đình Của Ca Sĩ Hồ Ngọc Hà

 Biểu đồ 2: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường PNT năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

*

       Bảo hiểm nhân thọ

Thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả cụ thể như sau

Tổng tài sản: Tổng tài sản ước đạt 364.932 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2018;

Tổng số tiền đầu tư: Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho nền kinh tế. Tổng số tiền đầu tư ước đạt 329.964 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2018;

Tổng dự phòng nghiệp vụ: Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 264.327 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2018;

Vốn chủ sở hữu: Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 59.227 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Năm 2019, Bộ Tài chính đã chấp thuận tăng vốn điều lệ cho 05 doanh nghiệp bảo hiểm với số vốn tăng thêm là 5.773 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tục tăng vốn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt nam;

Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm: Chi trả tiền bảo hiểm ước đạt 22.804 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2018 (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm);

Khả năng thanh toán: Trong năm 2019, các doanh nghiệp nhân thọ đều có biên khả năng thanh toán cao hơn so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Tổng doanh thu của toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ: ước đạt 129.120 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 107.793 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 21.327 tỷ đồng;

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt khoảng 10,5 triệu hợp đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 107.793 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 56,54% tổng doanh thu phí, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 30,59%, bảo hiểm tử kỳ 1,12%, bảo hiểm trọn đời, sinh kỳ; trả tiền định kỳ, sức khỏe 1,19%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,55% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Biểu đồ 3: Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm năm 2019

 

*

      Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm như sau: Bảo Việt Nhân thọ (23,55%), Prudential (20,77%), Manulife (14,46%), Dai-ichi (11,78%), AIA (10,58%), Chubb (3,27%), Hanwha (2,69%), Generali (2,57%), MB Ageas (2,18%), Aviva (2,08%), FWD (1,39%), BIDV MetLife (1,19%), Sun Life (1,05%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

 Biểu đồ 4: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm năm 2019

*

     Môi giới bảo hiểm

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã cấp phép hoạt động cho 02 DN MGBH (Integer, Bảo An), theo đó, nâng tổng số doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động là 16 doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động của lĩnh vực môi giới bảo hiểm năm 2019 như sau:

– Tổng tài sản ước đạt 883 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 401 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2018.

– Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2019 ước đạt 9.487 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 6.136 tỷ đồng (tăng 21,8% so với năm 2018), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3.351 tỷ đồng (giảm 31,0% so với năm 2018).

Biểu đồ 5. Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới theo nghiệp vụ bảo hiểm năm 2018 – 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

*

      Hoạt động môi giới bảo hiểm được thực hiện trên tất cả các nghiệp vụ, trong đó thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (chiếm tỷ trọng 78,8% tổng phí thu xếp) và bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỷ trọng 21,0% tổng phí thu xếp); lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu nghiệp vụ của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (chiếm tỷ trọng 0,3% tổng phí thu xếp). Tương tự như các năm trước, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại vẫn là nghiệp vụ chính trong hoạt động của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (chiếm tỷ trọng 58,1% tổng phí bảo hiểm thu xếp).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần chủ yếu với tỷ lệ 97,4%, các doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần 2,6%. 04 doanh nghiệp có thị phần lớn xếp theo thứ tự là Marsh, Aon, Gras Savoye Willis và Jardine Lloyd Thompson (tổng thị phần là 96,3%).

Biểu đồ 6. Tỷ trọng phí bảo hiểm thu xếp qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2019

*

     Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp MGBH năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng (tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2019 ước đạt 710 tỷ đồng (tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2018); tổng doanh thu phí dịch vụ ước đạt 72 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018); doanh thu tài chính và khác ước đạt 13 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm trên phí bảo hiểm thu xếp bình quân là 7,5%.

Xem thêm: Sách Đầu Tư Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu, 【9】 Sách Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

 Biểu đồ 7. Tỷ trọng doanh thu năm 2019 của các DN MGBH

*

     Tổng lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực môi giới bảo hiểm trong năm 2019 ước đạt 165 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2018, chủ yếu thuộc các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

(Nguồn: Bản tin Thị trường Bảo hiểm Toàn cầu – Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm – BTC)

Trả lời

Back to top button