Giá Trị Phi Thị Trường Và

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 121 trang )

Đang xem: Sự khác nhau giữa giá trị thị trường và giá trị phi thị trường

III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐGCác nguyên tắc thẩm định giá căn bản•••••••Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhấtNguyên tắc thay thếNguyên tắc dự báoNguyên tắc cung – cầuNguyên tắc dự kiến lợi ích tương laiNguyên tắc phù hợpNguyên tắc đóng gópCác nguyên tắc khác: nguyên tắc cạnh tranh, tuân thủ… III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất Khái niệm:- Sử dụng cao nhất và tốt nhất tài sản là đạt được mứchữu dụng tối đa trong những hoàn cảnh kinh tế – xã hội cụthể và cho phép về mặt kỹ thuật, pháp lý, tài chính.Nói cách khác,- Sử dụng cao nhất và tốt nhất là cách sử dụng tốt nhấtmột tài sản có thể thực hiện được về mặt vật chất, phápluật, tài chính để mang lại giá trị cao nhất cho tài sản.Khái niệm sử dụng cao nhất và tốt nhất là một phần cơbản không thể thiếu được của sự ước tính giá trị thịtrường, và do đó là của TĐG. III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất – Đánhgiá việc sử dụng cao nhất và tốt nhất của tài sản- Phải được pháp luật chấp nhận;- Về vật chất, việc sử dụng hiện tại là tối ưu;- Tính cho mục đích sử dụng trong tương lai;- Khi có nhiều loại sử dụng cao nhất và tốt nhất tiềm năng,thì tính PA tối ưu;=> Yêu cầu: Không dựa trên sử dụng hiện hành. III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG2. Nguyên tắc thay thế- Một người thận trọng sẽ không trả giá cao hơn chi phítạo ra hoặc mua một tài sản thay thế trong cùng một thịtrường và cùng một thời điểm.Nói cách khác:Khi hai tài sản có tính hữu ích như nhau, tài sản nàochào bán ở mức giá thấp nhất thì tài sản đó sẽ bán đượctrước.- Yêu cầu nhận thức: giá trị của một tài sản có thể đượcđo bằng chi phí tạo ra hoặc mua một tài sản có tính hữuích tương tự.- Vận dụng: Trường hợp đặc biệt do yêu cầu thời gian,những bất lợi và rủi ro. III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG3. Nguyên tắc dự báo- Khái niệm: Trong thẩm định giá, cần dự báotrước các tình huống về kinh tế, chính trị, môitrường,… có thể xảy ra trong tương lai- Nguyên nhân: thẩm định giá luôn dựa trên triểnvọng tương lai hơn là sự thực hiện trong quá khứ- Yêu cầu: Chỉ tính các tình huống tác động đến lợiích dự kiến do thay đổi kinh doanh/lợi nhuận liênquan tới bất động sản. III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG4. Nguyên tắc cung – cầu•Nguyên tắc: Giá/giá trị của một tài sản được xác định bởiquan hệ cung – cầu và cũng tác động đến cung – cầu.•Yêu cầu: Tính đến vận động của các lực lượng thị trường=> cung – cầuChú ý: Sức mua/tổng cầu, chính sách, tâm lý… III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG5. Nguyên tắc dự kiến lợi ích tương lai- Tiếp cận định nghĩa: Giá trị của tài sản có thể/đượcxác định bằng các lợi tương lai.- Nội dung: Ước tính giá trị của tài sản dựa trên các lợiích dự kiến từ quyền sử dụng tài sản- Yêu cầu: Ước đoán chính xác/khó. III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG6. Nguyên tắc đóng góp- Tiếp cận: Mỗi tài sản đều có nhiều bộ phận; tổngthu nhập từ toàn bộ tài sản do đóng góp của các bộphận tài sản.- Vai trò: Dùng để xem xét tính khả thi của việcđầu tư bổ sung vào tài sản.- Yêu cầu: chỉ tính đến các chi phí có đóng gópcho tạo thu nhập. III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TĐG7. Nguyên tắc phù hợp- Tiếp cận: Tài sản cần phải phù hợp với môi trường củanó nhằm đạt được mức sinh lời tối đa hoặc mức hữu dụngcao nhất;- Yêu cầu: Xác định mức độ phù hợp với môi trường khixác định sử dụng tài sản cao nhất và tốt nhất/có hiệu quảnhất.=> Chú ý: Tính đồng bộ nội tại III. CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC CỦA TĐG8. Nguyên tắc thu nhập tăng, giảmDoanh thu tăng không cùng hướng lợi nhuận: Đầu tư – hệsố ICOR;Tiêu dùng cận biện – lợi ích cận biên, BĐS… Sử dụng tốt nhất phải có giới hạn.9. Nguyên tắc cạnh tranh- Mô hình Michael Porter: Trực tiếp, thay thế, cung ứng,tiêu thụ.- Lợi nhuận cao => cạnh tranh càng mạnh;- Cạnh tranh => giảm giá, giảm P; III. CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC CỦA TĐG10. Nguyên tắc cân bằng- Cân bằng để tối ưu hiệu quả;- Cân bằng hiện tại – tương lai;- Cân bằng – xung quanh.11. Nguyên tắc phân phối thu nhập: Vốn – Lao động- Quản lý12. Nguyên tắc tuân thủ

Tài liệu liên quan

*
*

91 Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam  229 582 0

*

93 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đạo tạo quốc tế  235 674 2

*

94 Chính sách tài chính nhà ở trên địa bàn đô thị Thủ đô Hà Nội 289 429 1

Xem thêm: Thị Trường Theo Quan Điểm Marketing, Marketing Trắc Nghiệm

*

95 Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam  220 234 0

*

96 Phát triển dịch vụ tài chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 192 984 4

*

97 Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam  212 360 0

*

98 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương 191 976 14

Xem thêm: 5 Khẩu Súng Đại Liên Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đại Liên Trong Tiếng Việt

*

99 Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010 189 605 2

Trả lời

Back to top button