So Sánh Sự Khác Nhau Của Kinh Tế Thị Trường Và Kinh Tế Bao Cấp ?

giong nhau: deu thuoc nen kinh te duoi su quan ly cua nha nuockhac:kttt :no theo dinh huong xa chu nghia.ma trong do nha nuoc dong vai tro la cai can chi dao de cac thanh phan kinh te khac hoat dong san xuat kinh doanh.vi du nha nuoc ho tro von cho anh A san xuat san pham X.thi anh nay co nhiem vu tao ra loi nhuan va dong thue cho nha nuoc.ktbao cap: nha nuoc bao tat ca vat chat cho nguoi dan.con dan thi chi viet san xuat ra cua cai.day la thuc hien theo co che tap trung quan lieu bao cap ma nha nuoc ta ap dung truoc nam 1986.

theo mình hiểu

-kinh tế thị trường: đa dạng nhà cung cấp, nguồn cung cấp, tư nhân tham gia sản xuất, thương mại, lời lỗ tư nhân chịu, đồng thời khi tạo ra giá trị thì tư nhân phải có nghĩa vụ hoàn thành thuế cho nhà nước

-kinh thế bao cấp: nhà nc bao cấp hết tất cả, lời lỗ nhà nc chịu


-kinh tu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng: u0111a du1ea1ng nhu00e0 cung cu1ea5p, nguu1ed3n cung cu1ea5p, tu01b0 nhu00e2n tham gia su1ea3n xuu1ea5t, thu01b0u01a1ng mu1ea1i, lu1eddi lu1ed7 tu01b0 nhu00e2n chu1ecbu, u0111u1ed3ng thu1eddi khi tu1ea1o ra giu00e1 tru1ecb thu00ec tu01b0 nhu00e2n phu1ea3i cu00f3 nghu0129a vu1ee5 hou00e0n thu00e0nh thuu1ebf cho nhu00e0 nu01b0u1edbc
-kinh thu1ebf bao cu1ea5p: nhu00e0 nc bao cu1ea5p hu1ebft tu1ea5t cu1ea3, lu1eddi lu1ed7 nhu00e0 nc chu1ecbu”,”total_vote”:1,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:1,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”htminh1214
gmail.com”,”name”:”Minh Hou00e0ng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”htminh1214
gmail.com”,”name”:”Quu00e2n Nguyu1ec5n”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”nhquan1197

-Sự giống nhau biểu hiện ở chỗ, xuất phát từ tính khách quan của nó. Cả hai kiểu kinh tế thị trường này đều chịu sự tác động của cơ chế thị trường với hệ thống các qui luật : qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh, qui luật lưu thông tiền tệ … Đồng thời, cả nền kinh tế thi trường ở các nước TBCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đều là các nền kinh tế hỗn hợp, tức là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết ( quản lí ) của nhà nước. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhà nước ở các nền kinh tế là khác nhau. Không có nền kinh tế thị trường thuần tuý (hoàn hảo) chỉ vận hành theo cơ chế thị trường.

Đang xem: So sánh sự khác nhau của kinh tế thị trường và kinh tế bao cấp

-Sự khác nhau

+Về chế độ sở hữu, cơ chế thị trường trong nền kinh tế TBCN luôn hoạt động trên nền tảng của chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất, trong đó các công ty tư bản độc quyền giữ vai trò chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Còn cơ chế thị trường trong nền kinh tế định hướng XHCN lại hoạt động trong môi trường của sự đa dạng các quan hệ sở hữu. Trong đó chế độ công hữu giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế quốc dân, với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

+Tính định hướng XHCN đòi hỏi trong khi phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải củng cố và phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành nền tảng của nền kinh tế có khả năng điều tiết. Kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế, ở lĩnh vực an ninh quốc phòng … mà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện thực hiện.


-Su1ef1 khu00e1c nhau
+Vu1ec1 chu1ebf u0111u1ed9 su1edf hu1eefu, cu01a1 chu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng trong nu1ec1n kinh tu1ebf TBCN luu00f4n hou1ea1t u0111u1ed9ng tru00ean nu1ec1n tu1ea3ng cu1ee7a chu1ebf u0111u1ed9 su1edf hu1eefu vu1ec1 tu01b0 liu1ec7u su1ea3n xuu1ea5t, trong u0111u00f3 cu00e1c cu00f4ng ty tu01b0 bu1ea3n u0111u1ed9c quyu1ec1n giu1eef vai tru00f2 chi phu1ed1i su1ef1 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a tou00e0n bu1ed9 nu1ec1n kinh tu1ebf. Cu00f2n cu01a1 chu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng trong nu1ec1n kinh tu1ebf u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng XHCN lu1ea1i hou1ea1t u0111u1ed9ng trong mu00f4i tru01b0u1eddng cu1ee7a su1ef1 u0111a du1ea1ng cu00e1c quan hu1ec7 su1edf hu1eefu. Trong u0111u00f3 chu1ebf u0111u1ed9 cu00f4ng hu1eefu giu1eef vai tru00f2 nu1ec1n tu1ea3ng cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf quu1ed1c du00e2n, vu1edbi vai tru00f2 chu1ee7 u0111u1ea1o cu1ee7a kinh tu1ebf nhu00e0 nu01b0u1edbc.
+Tu00ednh u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng XHCN u0111u00f2i hu1ecfi trong khi phu00e1t triu1ec3n nu1ec1n kinh tu1ebf hu00e0ng hou00e1 nhiu1ec1u thu00e0nh phu1ea7n phu1ea3i cu1ee7ng cu1ed1 vu00e0 phu00e1t triu1ec3n kinh tu1ebf nhu00e0 nu01b0u1edbc vu00e0 kinh tu1ebf tu1eadp thu1ec3 tru1edf thu00e0nh nu1ec1n tu1ea3ng cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf cu00f3 khu1ea3 nu0103ng u0111iu1ec1u tiu1ebft. Kinh tu1ebf nhu00e0 nu01b0u1edbc phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c cu1ee7ng cu1ed1 vu00e0 phu00e1t triu1ec3n u1edf cu00e1c vu1ecb tru00ed then chu1ed1t cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf, u1edf lu0129nh vu1ef1c an ninh quu1ed1c phu00f2ng … mu00e0 cu00e1c thu00e0nh phu1ea7n kinh tu1ebf khu00e1c khu00f4ng cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n thu1ef1c hiu1ec7n.”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”lthanhtranminhdung.vn2
gmail.com”,”name”:”Bu00f4ng Ku1eb9o”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”lthanhtranminhdung.vn2

mọi người cho em hỏi bối cảnh đất nước chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường được không ạ?

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”lthanhtranminhdung.vn6
gmail.com”,”name”:”Mu1ecb Nu01b0u01a1ng Vu00f5″,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”lthanhtranminhdung.vn6

kinh tế thị trường là có sự cạnh tranh còn kinh tế bao cấp kiểu như là độc quyền rồi, không có sự cạnh tranh bình đẳng.

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”huomgly98
gmail.com”,”name”:”Ly Mai”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”huomgly98
kinh tế thị trường thì có sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân nữa còn kinh tế bao cấp thì không

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”lyhoidap98
gmail.com”,”name”:”Khanh Tran”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”lyhoidap98
ở thời bao cấp:

Thứ nhất, Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Tất cả phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn;định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương… đều do các cấp có thẩm quyền quyết định. Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước. Lỗ thì Nhà nước bù, lãi thì Nhà nước thu.Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. Những thiệt hại vật chất do các quyết định của cơ quan hành chính gây ra thì ngân sách nhà nước phải gánh chịu. Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, cũng không bị ràng buộc trách nhiệm đối với kết quả sản xuất, kinh doanh.Thứ ba, quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ “cấp phát – giao nộp”. Vì vậy, rất nhiều hàng hóa quan trọng như sức lao động, phát minh sáng chế, tư liệu sản xuất quan trọng không được coi là hàng hóa về mặt pháp lý.Thứ tư, bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động, vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động.Còn ở nền kinh tế thị trường còn có các thành phần kinh tế tư nhân và các thành vần trong nền kinh tế ít chịu ảnh hưởng của nhà nước hơn thời bao cấp

Thu1ee9 nhu1ea5t, Nhu00e0 nu01b0u1edbc quu1ea3n lu00fd nu1ec1n kinh tu1ebf chu1ee7 yu1ebfu bu1eb1ng mu1ec7nh lu1ec7nh hu00e0nh chu00ednh du1ef1a tru00ean hu1ec7 thu1ed1ng chu1ec9 tiu00eau phu00e1p lu1ec7nh chi tiu1ebft u00e1p u0111u1eb7t tu1eeb tru00ean xuu1ed1ng du01b0u1edbi. Cu00e1c doanh nghiu1ec7p hou1ea1t u0111u1ed9ng tru00ean cu01a1 su1edf cu00e1c quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a cu01a1 quan nhu00e0 nu01b0u1edbc cu00f3 thu1ea9m quyu1ec1n vu00e0 cu00e1c chu1ec9 tiu00eau phu00e1p lu1ec7nh u0111u01b0u1ee3c giao. Tu1ea5t cu1ea3 phu01b0u01a1ng hu01b0u1edbng su1ea3n xuu1ea5t, nguu1ed3n vu1eadt tu01b0, tiu1ec1n vu1ed1n;u0111u1ecbnh giu00e1 su1ea3n phu1ea9m, tu1ed5 chu1ee9c bu1ed9 mu00e1y, nhu00e2n su1ef1, tiu1ec1n lu01b0u01a1ng… u0111u1ec1u do cu00e1c cu1ea5p cu00f3 thu1ea9m quyu1ec1n quyu1ebft u0111u1ecbnh. Nhu00e0 nu01b0u1edbc giao chu1ec9 tiu00eau ku1ebf hou1ea1ch cu1ea5p phu00e1t vu1ed1n, vu1eadt tu01b0 cho doanh nghiu1ec7p, doanh nghiu1ec7p giao nu1ed9p su1ea3n phu1ea9m cho Nhu00e0 nu01b0u1edbc. Lu1ed7 thu00ec Nhu00e0 nu01b0u1edbc bu00f9, lu00e3i thu00ec Nhu00e0 nu01b0u1edbc thu.
Thu1ee9 hai, cu00e1c cu01a1 quan hu00e0nh chu00ednh can thiu1ec7p quu00e1 su00e2u vu00e0o hou1ea1t u0111u1ed9ng su1ea3n xuu1ea5t, kinh doanh cu1ee7a cu00e1c doanh nghiu1ec7p nhu01b0ng lu1ea1i khu00f4ng chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m gu00ec vu1ec1 vu1eadt chu1ea5t vu00e0 phu00e1p lu00fd u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a mu00ecnh. Nhu1eefng thiu1ec7t hu1ea1i vu1eadt chu1ea5t do cu00e1c quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a cu01a1 quan hu00e0nh chu00ednh gu00e2y ra thu00ec ngu00e2n su00e1ch nhu00e0 nu01b0u1edbc phu1ea3i gu00e1nh chu1ecbu. Cu00e1c doanh nghiu1ec7p khu00f4ng cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 chu1ee7 su1ea3n xuu1ea5t, kinh doanh, cu0169ng khu00f4ng bu1ecb ru00e0ng buu1ed9c tru00e1ch nhiu1ec7m u0111u1ed1i vu1edbi ku1ebft quu1ea3 su1ea3n xuu1ea5t, kinh doanh.
Thu1ee9 ba, quan hu1ec7 hu00e0ng hu00f3a – tiu1ec1n tu1ec7 bu1ecb coi nhu1eb9, chu1ec9 lu00e0 hu00ecnh thu1ee9c, quan hu1ec7 hiu1ec7n vu1eadt lu00e0 chu1ee7 yu1ebfu. Nhu00e0 nu01b0u1edbc quu1ea3n lu00fd kinh tu1ebf thu00f4ng qua chu1ebf u0111u1ed9 “cu1ea5p phu00e1t – giao nu1ed9p”. Vu00ec vu1eady, ru1ea5t nhiu1ec1u hu00e0ng hu00f3a quan tru1ecdng nhu01b0 su1ee9c lao u0111u1ed9ng, phu00e1t minh su00e1ng chu1ebf, tu01b0 liu1ec7u su1ea3n xuu1ea5t quan tru1ecdng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 hu00e0ng hu00f3a vu1ec1 mu1eb7t phu00e1p lu00fd.
Thu1ee9 tu01b0, bu1ed9 mu00e1y quu1ea3n lu00fd cu1ed3ng ku1ec1nh, nhiu1ec1u cu1ea5p trung gian vu1eeba ku00e9m nu0103ng u0111u1ed9ng, vu1eeba sinh ra u0111u1ed9i ngu0169 quu1ea3n lu00fd ku00e9m nu0103ng lu1ef1c, phong cu00e1ch cu1eeda quyu1ec1n, quan liu00eau nhu01b0ng lu1ea1i u0111u01b0u1ee3c hu01b0u1edfng quyu1ec1n lu1ee3i cao hu01a1n ngu01b0u1eddi lao u0111u1ed9ng.Cu00f2n u1edf nu1ec1n kinh tu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng cu00f2n cu00f3 cu00e1c thu00e0nh phu1ea7n kinh tu1ebf tu01b0 nhu00e2n vu00e0 cu00e1c thu00e0nh vu1ea7n trong nu1ec1n kinh tu1ebf u00edt chu1ecbu u1ea3nh hu01b0u1edfng cu1ee7a nhu00e0 nu01b0u1edbc hu01a1n thu1eddi bao cu1ea5p
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”qnmai1012
gmail.com”,”name”:”Mai Ngu1ecdc”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”qnmai1012
-Sự khác nhau rất roc rệt giưuã 2 hình thái kinh tế xã hội

+Về chế độ sở hữu, cơ chế thị trường trong nền kinh tế TBCN luôn hoạt động trên nền tảng của chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất, trong đó các công ty tư bản độc quyền giữ vai trò chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Còn cơ chế thị trường trong nền kinh tế định hướng XHCN lại hoạt động trong môi trường của sự đa dạng các quan hệ sở hữu. Trong đó chế độ công hữu giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế quốc dân, với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

+Tính định hướng XHCN đòi hỏi trong khi phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải củng cố và phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành nền tảng của nền kinh tế có khả năng điều tiết. Kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế, ở lĩnh vực an ninh quốc phòng … mà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện thực hiện.

Xem thêm: Cap Thả Thính Tết – Stt Thả Thính Ngày Tết 2021

-Su1ef1 khu00e1c nhau ru1ea5t roc ru1ec7t giu01b0uu00e3 2 hu00ecnh thu00e1i kinh tu1ebf xu00e3 hu1ed9i
+Vu1ec1 chu1ebf u0111u1ed9 su1edf hu1eefu, cu01a1 chu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng trong nu1ec1n kinh tu1ebf TBCN luu00f4n hou1ea1t u0111u1ed9ng tru00ean nu1ec1n tu1ea3ng cu1ee7a chu1ebf u0111u1ed9 su1edf hu1eefu vu1ec1 tu01b0 liu1ec7u su1ea3n xuu1ea5t, trong u0111u00f3 cu00e1c cu00f4ng ty tu01b0 bu1ea3n u0111u1ed9c quyu1ec1n giu1eef vai tru00f2 chi phu1ed1i su1ef1 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a tou00e0n bu1ed9 nu1ec1n kinh tu1ebf. Cu00f2n cu01a1 chu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng trong nu1ec1n kinh tu1ebf u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng XHCN lu1ea1i hou1ea1t u0111u1ed9ng trong mu00f4i tru01b0u1eddng cu1ee7a su1ef1 u0111a du1ea1ng cu00e1c quan hu1ec7 su1edf hu1eefu. Trong u0111u00f3 chu1ebf u0111u1ed9 cu00f4ng hu1eefu giu1eef vai tru00f2 nu1ec1n tu1ea3ng cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf quu1ed1c du00e2n, vu1edbi vai tru00f2 chu1ee7 u0111u1ea1o cu1ee7a kinh tu1ebf nhu00e0 nu01b0u1edbc.
+Tu00ednh u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng XHCN u0111u00f2i hu1ecfi trong khi phu00e1t triu1ec3n nu1ec1n kinh tu1ebf hu00e0ng hou00e1 nhiu1ec1u thu00e0nh phu1ea7n phu1ea3i cu1ee7ng cu1ed1 vu00e0 phu00e1t triu1ec3n kinh tu1ebf nhu00e0 nu01b0u1edbc vu00e0 kinh tu1ebf tu1eadp thu1ec3 tru1edf thu00e0nh nu1ec1n tu1ea3ng cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf cu00f3 khu1ea3 nu0103ng u0111iu1ec1u tiu1ebft. Kinh tu1ebf nhu00e0 nu01b0u1edbc phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c cu1ee7ng cu1ed1 vu00e0 phu00e1t triu1ec3n u1edf cu00e1c vu1ecb tru00ed then chu1ed1t cu1ee7a nu1ec1n kinh tu1ebf, u1edf lu0129nh vu1ef1c an ninh quu1ed1c phu00f2ng … mu00e0 cu00e1c thu00e0nh phu1ea7n kinh tu1ebf khu00e1c khu00f4ng cu00f3 u0111iu1ec1u kiu1ec7n thu1ef1c hiu1ec7n.”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”1 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”huongle44121″,”name”:”Lu00ea Hu01b0u01a1ng”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”nnanh.tranminhdung.vn4
Trong nền kinh tế thị trường, nếu lượng cầu hàng hóa cao hơn lượng cung, thì giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, mức lợi nhuận cũng tăng khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung. Người sản xuất nào có cơ chế sản xuất hiệu quả hơn, thì cũng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho phép tăng quy mô sản xuất, và do đó các nguồn lực sản xuất sẽ chảy về phía những người sản xuất hiệu quả. Những người sản xuất có cơ chế sản xuất kém hiệu quả sẽ có tỷ suất lợi nhuận thấp, khả năng mua nguồn lực sản xuất thấp, sức cạnh tranh kém sẽ bị đào thải.
Cơ chế phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường có thể dẫn tới bất bình đẳng trong xã hội và quan niệm. Người giàu sẽ sử dụng lợi thế của mình để chiếm hữu ngày càng nhiều của cải và quyền lực hơn, trong khi người nghèo sẽ ngày càng nghèo hơn.
Trong nền kinh tế bao cấp, thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ, hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm toàn quyền điều hành, hạn chế đến thủ tiêu việc mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hoá từ địa phương này sang địa phương khác. Nhà nước có độc quyền phân phối hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người, tiêu biểu nhất là sổ gạo ấn định số lượng và mặt hàng được phép mua.
Trong nu1ec1n kinh tu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng, nu1ebfu lu01b0u1ee3ng cu1ea7u hu00e0ng hu00f3a cao hu01a1n lu01b0u1ee3ng cung, thu00ec giu00e1 cu1ea3 hu00e0ng hu00f3a su1ebd tu0103ng lu00ean, mu1ee9c lu1ee3i nhuu1eadn cu0169ng tu0103ng khuyu1ebfn khu00edch ngu01b0u1eddi su1ea3n xuu1ea5t tu0103ng lu01b0u1ee3ng cung. Ngu01b0u1eddi su1ea3n xuu1ea5t nu00e0o cu00f3 cu01a1 chu1ebf su1ea3n xuu1ea5t hiu1ec7u quu1ea3 hu01a1n, thu00ec cu0169ng cu00f3 tu1ef7 suu1ea5t lu1ee3i nhuu1eadn cao hu01a1n cho phu00e9p tu0103ng quy mu00f4 su1ea3n xuu1ea5t, vu00e0 do u0111u00f3 cu00e1c nguu1ed3n lu1ef1c su1ea3n xuu1ea5t su1ebd chu1ea3y vu1ec1 phu00eda nhu1eefng ngu01b0u1eddi su1ea3n xuu1ea5t hiu1ec7u quu1ea3. Nhu1eefng ngu01b0u1eddi su1ea3n xuu1ea5t cu00f3 cu01a1 chu1ebf su1ea3n xuu1ea5t ku00e9m hiu1ec7u quu1ea3 su1ebd cu00f3 tu1ef7 suu1ea5t lu1ee3i nhuu1eadn thu1ea5p, khu1ea3 nu0103ng mua nguu1ed3n lu1ef1c su1ea3n xuu1ea5t thu1ea5p, su1ee9c cu1ea1nh tranh ku00e9m su1ebd bu1ecb u0111u00e0o thu1ea3i.

Xem thêm: Có Nên Học Chứng Khoán Ở Đâu ? Top 10 Địa Điểm Học Chứng Khoán Tốt Nhất

Cu01a1 chu1ebf phu00e2n bu1ed5 nguu1ed3n lu1ef1c trong nu1ec1n kinh tu1ebf thu1ecb tru01b0u1eddng cu00f3 thu1ec3 du1eabn tu1edbi bu1ea5t bu00ecnh u0111u1eb3ng trong xu00e3 hu1ed9i vu00e0 quan niu1ec7m. Ngu01b0u1eddi giu00e0u su1ebd su1eed du1ee5ng lu1ee3i thu1ebf cu1ee7a mu00ecnh u0111u1ec3 chiu1ebfm hu1eefu ngu00e0y cu00e0ng nhiu1ec1u cu1ee7a cu1ea3i vu00e0 quyu1ec1n lu1ef1c hu01a1n, trong khi ngu01b0u1eddi nghu00e8o su1ebd ngu00e0y cu00e0ng nghu00e8o hu01a1n.
Trong nu1ec1n kinh tu1ebf bao cu1ea5p, thu01b0u01a1ng nghiu1ec7p tu01b0 nhu00e2n bu1ecb lou1ea1i bu1ecf, hu00e0ng hu00f3a u0111u01b0u1ee3c phu00e2n phu1ed1i theo chu1ebf u0111u1ed9 tem phiu1ebfu do nhu00e0 nu01b0u1edbc nu1eafm tou00e0n quyu1ec1n u0111iu1ec1u hu00e0nh, hu1ea1n chu1ebf u0111u1ebfn thu1ee7 tiu00eau viu1ec7c mua bu00e1n tru00ean thu1ecb tru01b0u1eddng hou1eb7c vu1eadn chuyu1ec3n tu1ef1 do hu00e0ng hou00e1 tu1eeb u0111u1ecba phu01b0u01a1ng nu00e0y sang u0111u1ecba phu01b0u01a1ng khu00e1c. Nhu00e0 nu01b0u1edbc cu00f3 u0111u1ed9c quyu1ec1n phu00e2n phu1ed1i hu00e0ng hu00f3a, hu1ea1n chu1ebf trao u0111u1ed5i bu1eb1ng tiu1ec1n mu1eb7t. Chu1ebf u0111u1ed9 hu1ed9 khu1ea9u u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft lu1eadp trong thu1eddi ku1ef3 nu00e0y u0111u1ec3 phu00e2n phu1ed1i lu01b0u01a1ng thu1ef1c, thu1ef1c phu1ea9m theo u0111u1ea7u ngu01b0u1eddi, tiu00eau biu1ec3u nhu1ea5t lu00e0 su1ed5 gu1ea1o u1ea5n u0111u1ecbnh su1ed1 lu01b0u1ee3ng vu00e0 mu1eb7t hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c phu00e9p mua.”,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”310 ngu00e0y”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:70197,”user”:{“id”:1,”login_name”:”choibay3107
gmail.com”,”name”:”Hou00e0ng Bu1ea3o Chu00e2u”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”choibay3107

CÂU HỎI LIÊN QUAN

Sắp tới năm 2008 rồi các bác có dự đoán gì về xu hướng kinh doanh năm tới?
Tôi muốn mở 1 cửa hàng internet thì tôi có phải đăng kí kinh doanh không ?
CTy tôi có thuê mặt bằng kho của CTy Kho Bãi TPHCM để chứa hàng,có phải đăng ký kinh doanh kho hàng không?
Các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên là ?

Trả lời

Back to top button