slide thị trường tài chính

6 Comments 1 Like Statistics Notes

Đang xem: Slide thị trường tài chính

Xem thêm: Cổ Phiếu Hóa Dầu Petrolimex, Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: Đăng Ký Vay Tiền Nhanh Bằng Sổ Hộ Khẩu, Lãi Suất Thấp, Giải Ngân Sau 2H

Thị Trường Tài Chính

1. Chương IV Thị trường tài chính http://digiworldhanoi.vn 2. Giới thiệu chương <ul><li>Tài liệu tham khảo detail </li></ul><ul><li>Cấu trúc chương </li></ul><ul><ul><li>Tổng quan về thị trường tài chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân loại thị trường tài chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Các chủ thể tham gia thị trường tài chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Các công cụ trên thị trường tài chính </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn 3. I. Tổng quan về thị trường tài chính <ul><li>Sự hình thành của thị trường tài chính </li></ul><ul><ul><li>Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail </li></ul></ul><ul><ul><li>Định nghĩa thị trường tài chính detail </li></ul></ul><ul><li>Vai trò của thị trường tài chính </li></ul><ul><ul><li>Là kênh dẫn vốn có hiệu quả </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn 4. II. Phân loại thị trường tài chính <ul><li>Căn cứ thời hạn luân chuyển của dòng vốn detail </li></ul><ul><li>Căn cứ nguồn gốc chứng khoán detail </li></ul><ul><li>Căn cứ phương thức tổ chức và giao dịch detail </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 5. III. Chủ thể tham gia thị trường tài chính <ul><li>Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ detail </li></ul><ul><li>Chủ thể tham gia thị trường vốn detail </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 6. IV. Các công cụ trên thị trường tài chính <ul><li>Các công cụ của thị trường tiền tệ detail </li></ul><ul><li>Các công cụ của thị trường vốn detail </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 7. Hết chương IV http://digiworldhanoi.vn 8. Thuật ngữ cần chú ý <ul><li>Thị trường tiền tệ </li></ul><ul><li>Thị trường vốn </li></ul><ul><li>Nhà đầu cơ </li></ul><ul><li>Nhà đầu tư </li></ul><ul><li>Tín phiếu </li></ul><ul><li>Thương phiếu </li></ul><ul><li>NCD </li></ul><ul><li>Chứng khoán </li></ul><ul><li>Cổ phiếu </li></ul><ul><li>Trái phiếu </li></ul><ul><li>Chứng từ phái sinh </li></ul><ul><li>Bảo chứng phiếu </li></ul><ul><li>Chứng quyền </li></ul><ul><li>Hợp đồng quyền chọn </li></ul><ul><li>Hợp đồng kỳ hạn </li></ul><ul><li>Hợp đồng tương lai </li></ul><ul><li>Hợp đồng hoán đổi </li></ul><ul><li>Thị trường tập trung </li></ul><ul><li>Thị trường OTC </li></ul> 9. Tài liệu tham khảo <ul><li>Nghị định 144-2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán của chính phủ. </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 10. Graph: Thị trường tài chính Người cho vay Người đi vay Kênh trực tiếp Kênh gián tiếp Vốn Vốn Vốn Thị trường tài chính Vốn Vốn Trung gian tài chính 11. Định nghĩa thị trường tài chính <ul><li>“ Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động giao dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn thông qua các phương thức giao dịch và những công cụ tài chính nhất định” </li></ul><ul><ul><li>Đối tượng được mua bán trên thị trường tài chính là các khoản vốn </li></ul></ul><ul><ul><li>Để mua bán các khoản vốn này, người ta sử dụng các công cụ giao dịch nhất định </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn 12. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn <ul><li>Thị trường tiền tệ là thị trường diễn ra các giao dịch về vốn ngắn hạn </li></ul><ul><li>Thị trường vốn là nơi mua bán những khoản vốn dài hạn- chủ yếu là các chứng khoán </li></ul><ul><li>Ngoài ra, trên thị trường vốn còn có sự tồn tại của những công cụ chứng khoán phái sinh </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 13. Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 <ul><li>Thị trường sơ cấp (cấp 1) là nơi diễn ra hoạt động phát hành lần đầu các chứng khoán. </li></ul><ul><li>Thị trường thứ cấp (cấp 2) diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán đã được phát hành. </li></ul><ul><li>Trong khi thị trường cấp 1 tạo ra vốn mới cho nền kinh tế thì thị trường cấp 2 tạo ra tính linh hoạt cho số vốn hiện hữu của nền kinh tế. </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 14. Thị trường tập trung và thị trường OTC <ul><li>Thị trường tập trung là thị trường có địa điểm giao dịch hiện hữu, đó là các sở giao dịch </li></ul><ul><li>Thị trường OTC là thị trường không có địa điểm giao dịch cụ thể. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia giao dịch tại thị trường OTC </li></ul><ul><li>Cả thị trường tập trung và thị trường OTC đều là những thị trường cấp 2 </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 15. Các trung gian tài chính làm gì? <ul><li>Tiết kiệm cho nền kinh tế các chi phí giao dịch và chi phí thông tin </li></ul><ul><li>Gồm có: </li></ul><ul><ul><li>Các NHTM </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hiệp hội S&L </li></ul></ul><ul><ul><li>Các Ngân hàng tiết kiệm tương hỗ </li></ul></ul><ul><ul><li>Các quỹ tín dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>Các thể chế nhận tiết kiệm theo hợp đồng* </li></ul></ul><ul><ul><li>Các trung gian đầu tư* </li></ul></ul> 16. Chủ thể trên thị trường tiền tệ <ul><li>Có hai loại thị trường tiền tệ, từ đó cũng có những chủ thể tham gia khác nhau </li></ul><ul><li>Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Đối tượng tham gia là các NHTM và các trung gian tài chính </li></ul><ul><li>Thị trường tiền tệ mở: Đối tượng tham gia không chỉ giới hạn ở các trung gian tài chính. </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 17. Chủ thể trên thị trường vốn <ul><li>Người phát hành chứng khoán </li></ul><ul><li>Các nhà đầu tư </li></ul><ul><li>Những người đầu cơ </li></ul><ul><li>Các tổ chức trung gian và điều tiết </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 18. Công cụ trên thị trường tiền tệ <ul><li>Tín phiếu kho bạc </li></ul><ul><li>NCDs </li></ul><ul><li>Thương phiếu </li></ul><ul><li>Chấp phiếu ngân hàng </li></ul><ul><li>Hợp đồng mua lại – R.P. </li></ul><ul><li>FedFund* </li></ul><ul><li>Euro Dollars* </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 19. Các công cụ trên thị trường vốn <ul><li>Cổ phiếu </li></ul><ul><li>Vay thế chấp </li></ul><ul><li>Trái phiếu công ty </li></ul><ul><li>Trái phiếu chính phủ </li></ul><ul><li>Các công cụ phái sinh </li></ul>http://digiworldhanoi.vn 20. Các công cụ chứng khoán phái sinh <ul><li>Bảo chứng phiếu </li></ul><ul><li>Chứng quyền </li></ul><ul><li>Hợp đồng quyền chọn </li></ul><ul><li>Hợp đồng kỳ hạn </li></ul><ul><li>Hợp đồng tương lai </li></ul><ul><li>Hợp đồng hoán đổi </li></ul>http://digiworldhanoi.vn

Trả lời

Back to top button