Sàn forex

sàn forex yutaka

Trang web Dưới dạng thông báo cảnh báo Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình

Đang xem: Sàn forex yutaka

Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Chuyển lên Chuyển xuống

Tần Suất

Một lần Lời / Lỗ Lời Lỗ %

Tần Suất

Định kỳ Một lần Khối lượng vượt quá

Tần Suất

Định kỳ Một lần

Cho tất cả tin phát hành trong tương lai Chỉ cho tin phát hành sắp tới Gửi tôi lời nhắc trước 1 ngày giao dịch

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Email Notifications

Tạo một danh sách theo dõi mới Khởi tạo Tạo một danh mục đầu tư mới Thêm vào Khởi tạo + Một vị thế khác Đóng
Tóm Tắt Thông Tin Tài Chính Bảng Báo Cáo Thu Nhập Bảng Cân Đối Kế Toán Dòng Tiền Tỷ số Cổ tức Thu nhập

READ  Người Dùng Review Đánh Giá Sàn Emr Forex Uy Tín Và Tốt Nhất Thế Giới 2021

Được hiển thị ở đây là Bảng Cân Đối Kế Toán đối với Yutaka Shoji Co Ltd, trong đó tóm tắt tình hình tài chính của công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông trong từng kỳ trong số 4 kỳ với ngày tháng kết thúc gần đây nhất (theo quý hoặc theo năm).
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 27343.1 23373.04 23407.39 11712.2 Tiền mặt – – – – Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 5009.98 4582.82 4346.56 4811.35 Đầu tư ngắn hạn 22333.13 18790.22 19060.83 6900.85 Tổng khoản phải thu, Ròng 69.04 17.33 20.37 73.44 Tài khoản phải thu – Giao dịch, Ròng -0.24 -0.62 -1.11 64.04 Tổng số hàng trữ 85.08 4.51 19.76 35.48 Chi phí trả trước – – – – Tài sản lưu động khác, Tổng số 35142.01 44576.76 37853.15 33067.45

Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số – Ròng 3074.22 3084.12 3099.7 3113.64 Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số – Gộp – – – – Khấu hao tích lũy, Tổng số – – – – Lợi thế thương mại, Ròng 365.43 423.13 480.83 538.53 Vô hình, Ròng 99.53 106.53 89.89 91.72 Đầu tư dài hạn – – – – Thương phiếu phải thu – Dài hạn – – – – Tài sản dài hạn khác, Tổng số 2611.35 2044.95 2159.37 2137.89 Tài sản khác, Tổng số – – – –

Nợ phải trả – – – 6.69 Khoản phải trả/Dồn tích – – – – Chi phí trích trước 198.34 39.01 122.38 23.5 Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn – – – – Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 906.65 933.32 946.66 966.66 Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 56637.88 61900.23 55265.5 39282.75

READ  Các Sàn Forex Uy Tín Nhất Thế Giới 2021, Top Sàn Forex Uy Tín Trên Thế Giới

Tổng nợ dài hạn 200 272 300 350 Nợ dài hạn 200 272 300 350 Nghĩa vụ cho thuê vốn – – – – Thuế thu nhập bị hoãn lại 70.48 – – – Quyền lợi thiểu số – – – – Nợ phải trả khác, Tổng số 1479.67 1531.99 1601.84 1620.99

Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số – – – – Cổ phiếu ưu đãi – Không thể bồi hoàn, Ròng – – – – Cổ phiếu thường, Tổng số 1722 1722 1722 1722 Vốn đã góp bổ sung 1106.42 1106.42 1104.48 1104.48 Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 8117.02 7884.45 7804.41 7435.77 Cổ phiếu quỹ – Loại thường -1798.28 -1798.38 -1796.44 -1797.06 Bảo lãnh nợ ESOP – – – – Lời (Lỗ) chưa nhận thấy 172.16 84.35 87.9 81.98 Vốn sở hữu khác, Tổng số -22.59 -45.02 -28.27 -27.39
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 68789.77 73630.38 67130.47 50770.36 Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 5.47 5.47 5.47 5.47 Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành – – – –Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

READ  Top Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín, Top 10 Sàn Forex Uy Tín Và Tốt Nhất Thế Giới 2021

Làm phong phú cuộc đàm luận Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường. LƯU Ý : Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ. Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác. Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của tranminhdung.vn.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Tôi đã đọc hướng dẫn bình luận của tranminhdung.vn.com và đồng ý với điều khoản đưa ra.

Trả lời

Back to top button