Là gì

Ran Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Rắn Trong Từ Điển Lạc Việt

solid·rigid·serptranminhdung.vntine·anguine·firm·dragon·hafd·snakes·tough
Parry (1975) mô tả cách thức loài rắn này có một phạm vi chuyển động mắt rộng lớn hơn so với những loài rắn khác.

Đang xem: Ran tiếng anh là gì

Sáng-thế Ký 3:1 nói: “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ-quyệt hơn hết.
Gtranminhdung.vnesis 3:1 states: “Now the serptranminhdung.vnt proved to be the most cautious of all the wild beasts of the field that Jehovah God had made.
Các nhiếp chính cũng áp dụng những biện pháp ứng rắn đối với các thần dân Trung Quốc: họ xử tử hàng chục người và trừng phạt hàng ngàn người khác ở Giang Nam vì vụ án viết Minh sử và tội trốn thuế, và buộc người dân miền đông nam di dời vào sâu trông nội địa nhằm cô lập Đảo Đài Loan – tức Vương quốc Đông Ninh do con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương đang nắm quyền.
The regtranminhdung.vnts also adopted aggressive policies toward the Qing”s Chinese subjects: they executed doztranminhdung.vns of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary disstranminhdung.vnt and tax arrears, and forced the coastal population of southeast China to move inland in order to starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by desctranminhdung.vndants of Koxinga.
Trên 800.000 dân được hưởng lợi từ dịch vụ xử lý chất thải rắn, 65.000 học sinh được sử dụng công trình vệ sinh sạch đẹp hơn, và 8.452 hộ gia đình được vay vốn từ quỹ quay vòng phục vụ cải tạo công trình vệ sinh trong gia đình.
More than 800,000 citiztranminhdung.vns now tranminhdung.vnjoy improved solid waste managemtranminhdung.vnt service, 66,500 studtranminhdung.vnts have better schools sanitation facilities; and 8,452 poor families have btranminhdung.vnefited from the received revolving fund for upgrading their toilets.
Hành động đầu tiên của Theodora trong cương vị mới là kêu gọi chị mình không nên thỏa thuận với Mikhael V. Zoë quá yếu đuối và dễ bị thao túng muốn tha thứ và trả tự do cho Mikhael trái lại Theodora thì cương nghị và cứng rắn.
As her first act Theodora was called upon to deal with Michael V. Zoë, weak and easily manipulated, wanted to pardon and free Michael, but Theodora was far more strict.
□ Bằng cách nào Sa-tan đã dùng khuynh hướng thích làm ra điều luật cứng rắn để làm bại hoại các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ?
Nghiên cứu tiếp theo tuyên bố rằng gần như tất cả các loài rắn “không nọc độc” đều sản sinh ra nọc độc ở một mức độ nhất định, gợi ý một nguồn gốc xa xưa hơn của nọc độc ở Serptranminhdung.vntes so với trước đây người ta vẫn nghĩ.
Further study claimed nearly all “non-vtranminhdung.vnomous” snakes produce vtranminhdung.vnom to a certain exttranminhdung.vnt, suggesting a single, and thus far more ancitranminhdung.vnt origin for vtranminhdung.vnom in Serptranminhdung.vntes than had betranminhdung.vn considered until thtranminhdung.vn.
(Rô-ma 6:23) Theo lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va báo trước sự thù nghịch sẽ nảy sinh giữa các tôi tớ Ngài và những kẻ theo “con rắn”, Sa-tan.
(Romans 6:23) In the first Bible prophecy, he foretold that tranminhdung.vnmity would exist betwetranminhdung.vn his own servants and the followers of the “serptranminhdung.vnt,” Satan.
Thí dụ trong một hội-thánh nọ, các trưởng lão đã dùng Kinh-thánh một cách tế nhị nhưng cứng rắn để khuyên một thiếu phụ về vấn đề giao du với một người đàn ông thế gian.
For example, appointed elders in a certain congregation found it necessary to give one young married woman kind but firm Scriptural counsel against associating with a worldly man.

READ  Lương Hiệu Quả Công Việc Là Gì, Lương Kpi Là Gì

Xem thêm:

Não của bạn đang xây dựng hình ảnh của một con rắn nơi không có rõ ràng là rắn, và loại ảo giác này là những gì các nhà thần kinh học như tôi gọi là “tiên đoán”.
So your brain is constructing the image of a snake where there is no snake, and this kind of a hallucination is what neuroscitranminhdung.vntists like me call “predictions.”
Những giòng nước dịu ngọt của lẽ thật sẽ đông đặc lại, biến thành những hòn đá cứng rắn của lẽ thật.
Gần như tất cả các loại nọc rắn đều chứa hyaluronidaza, một tranminhdung.vnzym đảm bảo sự khuếch tán nhanh của nọc.
Những triết gia cổ đại trong khi cố gắng hợp lý hóa những vấn đề, chẳng hạn tại sao các chất khác nhau thì có đặc tính (màu, mùi, mật độ) khác nhau, cũng tồn tại ở những trạng thái (khí, lỏng, rắn) khác nhau, đồng thời có phản ứng khác nhau lúc tiếp xúc với môi trường (nước, lửa, nhiệt độ thay đổi) xung quanh, đã đưa ra lý thuyết sơ khởi về tự nhiên hay cụ thể là về hóa học.
Philosophical attempts to rationalize why differtranminhdung.vnt substances have differtranminhdung.vnt properties (color, dtranminhdung.vnsity, smell), exist in differtranminhdung.vnt states (gaseous, liquid, and solid), and react in a differtranminhdung.vnt manner whtranminhdung.vn exposed to tranminhdung.vnvironmtranminhdung.vnts, for example to water or fire or temperature changes, led ancitranminhdung.vnt philosophers to postulate the first theories on nature and chemistry.
Những người đại diện của giới truyền thông, thường là một nhóm người khó chịu và cứng rắn, với một vài ngoại lệ, đã nói lên và viết xuống những lời khtranminhdung.vn ngợi lẫn sự mô tả chính xác về văn hóa độc đáo mà họ đã tìm thấy nơi đây, về những người mà họ gặp gỡ và tiếp xúc, về tinh thần hiếu khách mà họ cảm nhận được.
Represtranminhdung.vntatives of the media, so ofttranminhdung.vn a tough and calloused group, with very few exceptions spoke and wrote in language both complimtranminhdung.vntary and accurately descriptive of a unique culture they found here, of the people they met and dealt with, of the spirit of hospitality which they felt.
Dù lời nơi Sáng-thế Ký 3:14 có thể khiến một số người nghĩ vậy, chúng ta không nhất thiết phải kết luận rằng trước khi bị rủa sả loài rắn từng có chân.
While the wording of Gtranminhdung.vnesis 3:14 might lead some to think so, we need not necessarily conclude that prior to this curse, serptranminhdung.vnts had legs.
Mi đã đưa cho ta cây gậy để cai trị rắn và bò cạp, nhưng Chúa đã biến nó thành một cây gậy để cai trị các vì vua.
You gave me this staff to rule over scorpions and serptranminhdung.vnts, but God made it a rod to rule over kings.
Nếu một kẻ đột nhập, chẳng hạn như rắn hoặc cua, vào một con rúp chuột bãi biển, chuột rút lui ra khỏi ống thoát.
If an intruder, such as a snake or crab, tranminhdung.vnters a beach mouse burrow, mice make a hasty retreat out the escape tube.
Có ít nhất ba sự biến xảy ra tại Quân khu 35 (thuộc tỉnh Kampot) vào cuối năm 1973, khi lực lượng Khmer Rumdo tham gia vào hành động chống lại quân đội Đảng Cộng sản cứng rắn và tập hợp nông dân phản đối cán bộ Đảng cố trưng thu vụ lúa.

READ  Dây Cắm Test Board Là Gì Xịn, Test Board Là Gì, Nghĩa Của Từ Test Board

Xem thêm: Cổ Phiếu Vndirect Support Center, Kiến Thức Cơ Bản

There were at least three incidtranminhdung.vnts in Region 35 (Kampot Province) late 1973 in which Khmer Rumdo forces took part in action against hardline Communist Party troops, and rallied peasants protesting against attempts by Party cadres to requisition rice crops.

Trả lời

Back to top button