Chức Năng, Nhiệm Vụ

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ CÔNG THƯƠNG ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 3669/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝTHỊ TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trườngngày 08 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CPngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngcục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí vàchức năng

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh ĐiệnBiên (sau đây gọi tắt là Cục) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường,được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Điện Biêntheo mục tiêu, lộ trình thực hiện tại Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trườngđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đang xem: Quyết định thành lập tổng cục quản lý thị trường bộ công thương

Cục có chức năng giúp Tổng cục trưởngTổng cục Quản lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật vềphòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buônbán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạmquyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá,an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêudùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnhĐiện Biên; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu,tài khoản riêng và là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; đượcmở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; được tríchlập các quỹ theo quy định của pháp luật.

Cục có trụ sở chính tại tỉnh ĐiệnBiên.

Điều 2. Nhiệm vụ,quyền hạn

1. Tham mưu đối với cấp có thẩm quyềnvề công tác quản lý thị trường

a) Xây dựng và trình Tổng cục trưởngkế hoạch, chủ trương, biện pháp, dự án cần thiết để thực hiện chính sách về tổchức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường thuộc địa bàn quản lý;

b) Kiến nghị với các cơ quan có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chứcvà hoạt động của lực lượng quản lý thị trường;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, đềán về công tác quản lý thị trường trên địa bàn được phân công;

d) Theo dõi, tổng hợp, dự báo diễn biếntình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức,cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụthương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địabàn phụ trách; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi viphạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Phối hợp với Vụ Thanh tra – Kiểmtra xây dựng, trình Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ; xây dựngcác kế hoạch kiểm tra chuyên đề trên địa bàn phụ trách theo quy định.

2. Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hoạtđộng thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền

a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mạitrên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộclĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác được pháp luật giaotrên địa bàn được phân công theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền cáchành vi vi phạm pháp luật;

b) Triển khai thực hiện kế hoạchthanh tra, kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo quy định;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các ĐộiQuản lý thị trường trực thuộc trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hànhchính;

d) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức,cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luậtđối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thịtrường và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn phụ trách.

3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyềnpháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bànđược phân công.

4. Quản lý tổ chức và xây dựng lực lượngquản lý thị trường địa phương:

a) Xây dựng kế hoạch và đề xuất về tổchức, biên chế, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc của lực lượngquản lý thị trường phụ trách;

b) Xây dựng và trình Tổng cục trưởngquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng tham mưutổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc theo quy định pháp luật và theophân cấp của Tổng cục trưởng;

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối vớicông chức, người lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật và phân cấp quảnlý;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiệnchương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Cục;

đ) Tổ chức thực hiện các quy định về côngtác tổ chức cán bộ, chế độ trang phục, số hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu, cờhiệu, biển hiệu, ấn chỉ và Thẻ kiểm tra thị trường;

e) Kiểm tra, theo dõi tình hình thihành pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chínhcủa các Đội Quản lý thị trường trực thuộc và hoạt động công vụ của công chức Cục;

g) Phối hợp với Văn phòng Tổng cụcxây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý địa bàn, kếtquả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệukhác phục vụ hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

5. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báocáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền.

7. Phối hợp với Văn phòng Tổng cục thựchiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hànhchính của Tổng cục.

8. Quản lý công chức, người lao động(nếu có) và tài chính, tài sản được cấp theo quy định của pháp luật và theophân cấp.

9. Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ đượctrang bị theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ vàcông cụ hỗ trợ; quản lý ấn chỉ và lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạmhành chính theo quy định.

10. Tổ chức triển khai ứng dụng tiếnbộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại trong tổ chức và hoạt độngCục.

11. Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ chứcphối hợp liên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành do địa phương hoặc cấp có thẩmquyền thành lập.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổngcục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường giao.

Điều 3. Cơ cấu tổchức

1. Lãnh đạo Cục

a) Cục trưởng và các Phó cục trưởng;

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổngcục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt độngcủa Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật vềnhiệm vụ được phân công;

b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng thực hiệntheo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương sau khi hiệp y, tham khảoý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

2. Các phòng tham mưu tổng hợp vàchuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức – Hành chính;

b) Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp;

c) Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Xem thêm: Đánh Giá Thị Trường Keo Dán Công Nghiệp Phổ Biến Hiện Nay, Keo Dán Công Nghiệp

Phòng có Trưởng phòng, các Phó Trưởngphòng, các công chức và nhân viên hợp đồng theo quy định tại Nghị định số68/2000/NĐ-CP (nếu có).

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cụctrưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng chịutrách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,điều động, luân chuyển, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chứcthực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

Đối với chức danh Trưởng phòng Thanhtra – Pháp chế, trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có văn bản thống nhất vớiChánh Thanh tra Bộ.

3. Các Đội Quản lý thị trường cấp huyện

(Danh sách các Đội Quản lý thị trườngcấp huyện ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Đội Quảnlý thị trường cấp huyện

1. Vị trí, chức năng

a) Đội Quản lý thị trường cấp huyện(sau đây gọi tắt là Đội) là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh ĐiệnBiên, được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở các Đội trực thuộc Chi cục Quản lýthị trường tỉnh Điện Biên theo mục tiêu, lộ trình thực hiện tại Đề án thành lậpTổng cục Quản lý thị trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đội có chức năng giúp Cục trưởng quảnlý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vikinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóakhông rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi viphạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạmpháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mạitheo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao.

b) Đội có tư cách pháp nhân, con dấu,tài khoản riêng; được mở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạcNhà nước; được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện công tác quản lý địabàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữliệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu thập thông tinvề diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn củacác tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệptrên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với chính quyền địaphương, Cục hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp quản lý thị trường,ngăn ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn được phân công;

b) Kiểm tra chấp hành pháp luật của tổchức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tracơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Côngthương và các lĩnh vực khác thuộc chức năng quản lý của Đội trên địa bàn đượcphân công;

c) Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơquan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khiphát hiện các hành vi hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính thuộc thẩmquyền theo quy định của pháp luật;

d) Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạmhành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theoquy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

e) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫnthực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

g) Thực hiện chế độ thông tin, báocáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền;

h) Thực hiện công tác quản lý tài chính,tài sản, phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ và trang thiết bịkhác theo quy định pháp luật;

i) Thực hiện lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểmtra xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và theo phân cấp;

k) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luậttrong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và hoạt động côngvụ đối với công chức Đội;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cụctrưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Đội có Đội trưởng, các Phó Đội trưởng,các công chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên hợp đồng theo quy định tại Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP (nếu có).

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Cụctrưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội. Phó Đội trưởng chịutrách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,điều động, luân chuyển, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các công chứcthuộc Đội thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

Đội không tổ chức phòng; các công chứccủa Đội làm nhiệm vụ kiểm tra thị trường theo quy định của pháp luật và thực hiệncác nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

Điều 5. Điều khoảnchuyển tiếp

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệmgiữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Chi cụcQuản lý thị trường trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp,kiện toàn cơ cấu tổ chức mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chứcvụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũthì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định của pháp luật vềbảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trìnhsắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Điều 6. Hiệu lựcvà trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 12 tháng 10 năm 2018.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lýthị trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương, Chánh Văn phòng Bộ CôngThương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộcTổng cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Chi Tiết Cách Vay Tiền Bằng Sim Mobi Fone, Vay Sim Mobifone

Nơi nhận: – Như Điều 6; – Tỉnh ủy Điện Biên; – UBND tỉnh Điện Biên; – BCĐ 389 TW; – Bộ Tài chính; – Bộ Nội vụ; – Lãnh đạo Bộ; – Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TRỰCTHUỘC CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN(Ban hành kèm theo Quyết định số 3669/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018)

STT

Tên Đội

Địa bàn quản lý

Ghi chú

1

Đội Quản lý thị trường số 1

Thành phố Điện Biên Phủ

2

Đội Quản lý thị trường số 2

Huyện Tuần Giáo và huyện Tủa Chùa

Sáp nhập Đội Quản lý thị trường số 2 (huyện Tuần Giáo) và Đội Quản lý thị trường số 9 (huyện Tủa Chùa)

3

Đội Quản lý thị trường số 3

Huyện Điện Biên

4

Đội Quản lý thị trường số 4

Thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà

Sáp nhập Đội Quản lý thị trường số 4 (Thị xã Mường Lay) và Đội Quản lý thị trường số 5 (huyện Mường Chà)

5

Đội Quản lý thị trường số 5

Cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh

6

Đội Quản lý thị trường số 6

Huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ

Sáp nhập Đội Quản lý thị trường số 6 (huyện Mường Nhé) và Đội Quản lý thị trường số 10 (huyện Nậm Pồ)

Trả lời

Back to top button