Chứng khoán

quy trình tự doanh chứng khoán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.96 KB, 10 trang )

Đang xem: Quy trình tự doanh chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – VICS
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
BỘ QUY TRÌNH TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Ngày hiệu lực: 15/01/2008 Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Mã hiệu: QT-TDCK
HÀ NỘI – 01/2008
PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT
III. NGUYÊN TẮC CHUNG
IV. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM
PHẦN 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VỀ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
I. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỰ DOANH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
1.1. QUY TRÌNH CHUNG
1.2. NỘI DUNG CHI TIẾT
1.3. HỒ SƠ
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỰ DOANH CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT
2.1. SƠ ĐỒ CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
2.2 . MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
BƯỚC 1: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
BƯỚC 2: KHAI THÁC, TÌM KIẾM CÁC CƠ HỘI ĐẦU TƯ
BƯỚC 3: LẬP VÀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN ĐÀU TƯ
BƯỚC 4: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, ĐỀ XUẤT CHI TIẾT THẨM
QUYỀN CỦA PHÒNG TỰ DOANH, TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ, HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BƯỚC 5: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
BƯỚC 6: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
BƯỚC 7: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI VỐN
BƯỚC 8: LƯU TRỮ HỒ SƠ

Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại & Công Nghiệp Việt Nam (VICS)
2
BỘ QUY TRÌNH TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Ngày hiệu lực: 15/01/2008 Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Mã hiệu: QT-TDCK
III. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỰ DOANH TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT:
IV. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỰ DOANH TRÁI PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT.
PHẦN 3: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
I. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT HỒ SƠ
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại & Công Nghiệp Việt Nam (VICS)
3
BỘ QUY TRÌNH TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Ngày hiệu lực: 15/01/2008 Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Mã hiệu: QT-TDCK
PHẦN 1- QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
Mục đích : Nhằm tiêu chuẩn hóa các bước thực hiện công việc của nhân viên tự doanh trong quá
trình thực hiện nghiệp vụ tự doanh . Giúp nhân viên tự doanh thực hiện việc đầu tư một cách
chuyên nghiệp đồng thời là tài liệu hướng dẫn cho các nhân viên mới .
Phạm vi áp dụng : Áp dụng cho Phòng tự doanh Hội sở và Bộ phận tự doanh tại chi nhánh .
Các loại chứng khoán được phép tự doanh:
• Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng
khoán,Sở giao dịch chứng khoán ;
• Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chưa được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán,Sở giao dịch chưng khoán;
II. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. Tự doanh: là các hoạt động mua, bán chứng khoán cho chính Công ty.
2. Hội đồng đầu tư: Thành phần của Hội đồng đầu tư do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Mã số tự doanh: Là mã số tài khoản tự doanh của Công ty.

4. Điểm giới hạn lỗ (stop loss): Do Chủ tịch Hội đồng đầu tư quyết định dựa trên tỷ lệ giảm giá
tối đa của một loại chứng khoán so với giá mua vào bình quân của số chứng khoán đó.
5. Điểm giới hạn lãi (stop gain/win): Do Chủ tịch Hội đồng đầu tư quyết định tỷ lệ tăng giá tối
đa của một loại chứng khoán so với giá mua vào bình quân của số chứng khoán đó.
6. Niêm yết chứng khoán: là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao
dịch tại thị trường giao dịch tập trung.
7. Chứng khoán niêm yết: Là loại chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng
khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà
Nội hoặc các sở giao dịch chứng khoán khác.
8. Chứng khoán chưa niêm yết: Là loại chứng khoán chưa được niêm yết tại Trung tâm Giao
dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Các chỉ số tài chính cơ bản: Là một số chỉ số cơ bản phản ánh tình hình tài chính của tổ
chức phát hành làm cơ sở cho các quyết định tự doanh.
Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại & Công Nghiệp Việt Nam (VICS)
4
BỘ QUY TRÌNH TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN
Ngày hiệu lực: 15/01/2008 Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Mã hiệu: QT-TDCK
10. Giá thị trường của cổ phiếu niêm yết: là giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong
ngày giao dịch. Trong trường hợp không có giá thực hiện trong ngày giao dịch, giá thị trường
được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất.
11. Giá thị trường cổ phiếu chưa niêm yết: là giá thực tế mua (hoặc bán) loại cổ phiếu đó trên
thị trường được nhân viên tự doanh công ty điều tra trên thị trường căn cứ vào giá thực tế đã
giao dịch trên thị trường OTC hoặc báo giá của ít nhất 2 (hoặc 3) người bán; hoặc giá được
rao bán trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có) hoặc các thông tin qua phỏng vấn
điều tra được trên thị trường và đã được Trưởng phòng, Tổng giám đốc thẩm định lại.
12. Công ty: Là Công ty cổ phần chứng khóan Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VICS)
13. Các từ viết tắt:
TD Tự doanh
NVTD Nhân viên tự doanh

TPTD Trưởng phòng tự doanh
HĐĐT Hội đồng Đầu tư
HĐQT Hội đồng quản trị
CPNY Cổ phiếu niêm yết
PA Phương án
PAKD Phương án kinh doanh
III. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Hoạt động tự doanh của Công ty và cán bộ tự doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật
hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định của Công ty đối
với hoạt động tự doanh và các quy định pháp luật khác như để tránh xung đột với lợi ích nhà
đầu tư, phải ưu tiên lệnh của khách hàng trước lệnh tự doanh của công ty.
2. Các quyết định tự doanh phải được dựa trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, thẩm định và thực
hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ quy định cho hoạt động tự doanh.
IV. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM
1. Hạn chế đầu tư của Công ty Chứng khoán :
• Không được đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của Công ty có sở hữu trên 50% vốn
điều lệ của Công ty Chứng khoán.
• Cùng với người có liên quan không được đầu tư từ 5% trở lên vốn điều lệ của Công ty
chứng khoán khác.
• Không được đầu tư hoặc góp vốn t? 15% tr? lờn tổng số vốn góp của một công ty trách
nhiệm hữu hạn.
Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại & Công Nghiệp Việt Nam (VICS)
5

READ  Chi Tiết Công Ty Cp Chứng Khoán Funan Tuyển Dụng 2021, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan (Fns)

Tài liệu liên quan

*

Phân tích các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH chứng khoán ACBS 24 1 12

*

Lý thuyết về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. 20 1 3

Xem thêm: ” Lá Mía Bò Là Gì – Phá Lấu Lòng Bò Nguyên

*

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN 10 2 85

*

giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại – dịch vụ_tập 1 376 984 3

*

giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại – dịch vụ_tập 2 109 676 3

*

Quy trình nghiệp vụ hệ thống nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) pptx 23 469 1

*

NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN ppt 11 519 2

*

Giáo trình-nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ 2-chương 19 pot 20 324 0

*

Giáo trình-nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ 2-chương 18 pptx 7 326 0

Xem thêm: Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí Vịnh Xuân Là Ai ? Diệp Vấn Ngoại Truyện

*

Giáo trình-nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ 2-chương 17 doc 12 396 0

Trả lời

Back to top button