Lý Luận Quy Luật Giá Trị Của C

Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Đang xem: Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở việt nam

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế tị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayQuy luật giá trị quả là cơ bản của sản xuất hàng hóa vì nó đòi hỏi việc SX và trao

Xem thêm: Thị Trường Cà Phê Hòa Tan – Tổng Quan Thị Trường Cafe Việt Nam

Nội dung Text: Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Xem thêm: Câu Nói Cuối Đời Củ A Đẩu Là Con Ai, Con Gái Đầu Của Vua Bảo Đại Qua Đời Tại Pháp

Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế tị trường định hướngxã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayQuy luật giá trị quả là cơ bản của sản xuất hàng hóa vì nó đòi hỏi việc SX vàtrao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.Theo yêu cầu của quy luật, những người SX và trao đổi hàng hóa phải tuân theomệnh lệnh của giá cả thị trường. Sự vận động của giá cả thị trường chính làhình thức biểu hiện của quy luật gtrị. Giá cả lên xuống xoay quanh giá trị hànghóa là cơ chế tác động của quy luật giá trị. Cơ chế này phát sinh tác dụng trênthị trường thông qua cạnh tranh, cung-cầu, sức mua của đồng tiền.Tính cơ bản của nó có là vì ba tác dụng sau:Thứ nhất là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.Thứ hai là kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng năng suấtlao động.Thứ ba là thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa giàu nghèo giữa nhữngngười sản xuất hàng hóa.Cái thứ ba mang tính XH-CT nhiều, tác dụng này của quy luật giá trị một mặt làsự lựa chọn tự nhiên, đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực pháttriển. Mặt khác, phân hóa xã hội thành kẻ giàu người nghèo. Điều này là tấtnhiên.Năm 1986 là năm đánh dấu công cuộc đổi mới khi chúng ta từng bước tiến hànhchuyển dần từ nền kinh tế tập trung ,quan liêu ,bao cấp sang thực hiện cơ chếthị trường Đối với nền kinh tế thị trường thì quy luật giá trị là một quy luật rấtquan trọng . Theo yêu cầu của quy luật, những người SX và trao đổi hàng hóaphải tuân theo mệnh lệnh của giá cả thị trường. Sự vận động của giá cả thịtrường chính là hình thức biểu hiện của quy luật gtrị. Giá cả lên xuống xoayquanh giá trị hàng hóa là cơ chế tác động của quy luật giá trị. Cơ chế này phátsinh tác dụng trên thị trường thông qua cạnh tranh, cung-cầu, sức mua củađồng tiền.Tính cơ bản của nó có là vì ba tác dụng sau: Thứ nhất là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thứ hai là kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng năngsuất lao động. Thứ ba là thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa giàu nghèo giữa nhữngngười sản xuất hàng hóa.Cái thứ ba mang tính XH-CT nhiều, tác dụng này của quy luật giá trị một mặt làsự lựa chọn tự nhiên, đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực pháttriển. Mặt khác, phân hóa xã hội thành kẻ giàu người nghèo. Điều này là tấtnhiên Thông qua sự điều tiết của quy luật giá trị với nền sản xuất hàng hoá đãgây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của kinh tế đất nước. Như vậy việcáp dụng quy luật giá trị vào việc phát triển nền kinh tế quốc gia là điều tôí cầnthiết đặc biệt nước ta là một nước đang phát triển , từng bước hộI nhập nềnkinh tế quốc tế cần phải vận dụng đúng quy luật giá trị trong phát triển kinh tếthị trường định hướng XHCNTrên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và conđường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản ViệtNam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thựchiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đưa ranhững quan niệm mới về con đường, phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội,đặc biệt là quan niệm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quáđộ, về cơ cấu kinh tế, thừa nhận sự tồn tại khách quan của sản xuất hàng hóavà thị trường, phê phán triệt để cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, và khẳngđịnh chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh. Đại hội chủ trương phát triển nềnkinh tế nhiều thành phần với những hình thức kinh doanh phù hợp; coi trọngviệc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội; chăm lo toàn diện và phát huynhân tố con người, có nhận thức mới về chính sách xã hội. Đại hội VI là một cộtmốc đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức của Đảng Cộng sảnViệt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Đó là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đấu tranh tưtưởng rất gian khổ, kết tinh trí tuệ và công sức của toàn Đảng, toàn dân trongnhiều nămHội nghị Trung ương 6 (tháng 3-1989), khóa VI, phát triển thêm một bước, đưara quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thànhphần đi lên chủ nghĩa xã hội, coi “chính sách kinh tế nhiều thành phần có ýnghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xãhội”.Đến Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rõ hơnchủ trương này và khẳng định đây là chủ trương chiến lược, là con đường đi lênchủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quáđộ đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hànghóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chếthị trường có sự quản lý của Nhà nước”. Đại hội VIII của Đảng (tháng 6-1996)đưa ra một kết luận mới rất quan trọng: “Sản xuất hàng hóa không đối lập vớichủ nghĩa xã hội mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tạikhách quan cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủnghĩa xã hội đã được xây dựng”. Nhưng lúc đó cũng mới nói nền kinh tế hànghóa, cơ chế thị trường, chưa dùng khái niệm “kinh tế thị trường”. Phải đến Đạihội IX của Đảng (tháng 4-2001) mới chính thức đưa ra khái niệm “kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược nhất quán, là môhình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam. Đây là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết thực tiễn; và làbước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trươngxây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thểhiện tư duy, quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự phù hợp giữa quanhệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độđi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Hơn 10 năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiềukết quả và thành tựu đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tếra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệuquả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sốngnhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước chẳng những giữ vững được ổnđịnh chính trị trước những chấn động lớn trên thế giới mà còn có bước phát triểnđi lên. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân 7% /năm. Nông nghiệpphát triển liên tục, đặc biệt là về sản xuất lương thực, nuôi trồng và khai thácthủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%/năm. Hệ thống kết cấu hạtầng được tăng cường. Các ngành dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu phát triển.Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế không ngừng được mở rộng,…Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề mới đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu vàgiải quyếtTừ thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thờigian qua và căn cứ vào yêu cầu phát triển trong thời gian tới, có thể xác địnhnhững phương hướng, nhiệm vụ cơ bản phát triển nền kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như sau:1 – Phải tiếp tục thực hiện một cách nhất quán chính sách phát triển kinh tếnhiều thành phần, coi các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều làbộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Không nên cóthái độ định kiến và kỳ thị đối với bất cứ thành phần kinh tế nào.Kinh tế nhà nước phải phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốcdân, là nhân tố mở đường cho sự phát triển kinh tế, là lực lượng vật chất quantrọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.Doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt; đi đầu ứng dụng tiến bộkhoa học và công nghệ; nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế –xã hội và chấp hành pháp luật.Đẩy mạnh việc củng cố, sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu của các doanh nghiệp nhànước; đồng thời tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để tạo động lực phát triểnvà nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo hướngxóa bao cấp; doanh nghiệp thực sự cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, tự chịutrách nhiệm về sản xuất, kinh doanh; nộp đủ thuế và có lãi; thực hiện tốt quychế dân chủ trong doanh nghiệp.Kinh tế tập thể gồm các hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòngcốt. Các hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liênkết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanhnghiệp nhỏ và vừa, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; liên kết côngnghiệp và nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và kinh tế hộ nông thôn. Nhànước giúp hợp tác xã đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học và công nghệ, thôngtin, mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.Kinh tế cá thể, tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị có vị trí quan trọng lâu dài.Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ phát triển, bao gồm cả các hình thức tổ chứchợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn.Kinh tế tư bản tư nhân được khuyến khích phát triển rộng rãi trong những ngànhnghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm. Tạo môi trường kinh doanhthuận lợi về chính sách, pháp lý để kinh tế tư bản tư nhân phát triển trên nhữngđịnh hướng ưu tiên của Nhà nước, kể cả đầu tư ra nước ngoài; chuyển thànhdoanh nghiệp cổ phần, bán cổ phần cho người lao động; liên doanh, liên kết vớinhau, với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước. Xây dựng quan hệ tốt giữa chủdoanh nghiệp và người lao động.Tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi, hướngvào các sản phẩm xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn vớithu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm. Cải thiện môi trường kinhtế và pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.Phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà nước dưới dạng các hình thức liên doanh,liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong nước và ngoàinước, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên đầu tư kinh tế. Chú trọng các hìnhthức tổ chức kinh doanh đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu, giữa cácthành phần kinh tế với nhau, giữa trong nước và ngoài nước. Phát triển mạnhhình thức tổ chức kinh tế cổ phần nhằm huy động và sử dụng rộng rãi vốn đầutư xã hội.2 – Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường; đổi mới và nâng cao hiệu lựcquản lý kinh tế của Nhà nước. Nhìn chung, kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa ở Việt Nam mới được bắt đầu, trình độ còn thấp, chất lượng, hiệuquả, khả năng cạnh tranh chưa cao. Nhiều thị trường còn sơ khai, chưa đồngbộ. Vì vậy, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hơn nữa, đẩy mạnh việc hình thànhcác loại thị trường. Đặc biệt quan tâm các thị trường quan trọng nhưng hiệnchưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thịtrường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu đadạng và nâng cao sức mua của thị trường trong nước, cả ở thành thị và nôngthôn, chú ý thị trường các vùng có nhiều khó khăn. Chủ động hội nhập thịtrường quốc tế. Hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh.Mặt khác, phải đổi mới sâu rộng cơ chế quản lý kinh tế, phát huy những yếu tốtích cực của cơ chế thị trường, triệt để xóa bỏ bao cấp trong kinh doanh, tăngcường vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đấu tranh có hiệu quảchống các hành vi tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà. Nhà nước tạo môi trườngpháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác đểphát triển; bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách, kết hợp với sửdụng lực lượng vật chất của Nhà nước để định hướng phát triển kinh tế – xãhội, khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo đảm cân đối vĩ mô nềnkinh tế, điều tiết thu nhập; kiểm tra, thanh tra mọi hoạt động kinh doanh theoquy định của pháp luật, chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại.Tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế,trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ chếchính sách, luật pháp, đổi mới công tác kế hoạch hóa, nâng cao chất lượngcông tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xãhội; tăng cường công tác thông tin kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế, côngtác kế toán, thống kê; ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệtrong công tác dự báo, kiểm tra tình hình thực hiện ở cả cấp vĩ mô và doanhnghiệp.3 – Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xãhội, thực hiện công bằng xã hội, coi đây là một nội dung rất quan trọng của địnhhướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội mới. Điều đóchẳng những tạo động lực mạnh mẽ nhằm phát triển sản xuất, tăng năng suấtlao động mà còn thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến khíchnhân dân làm giàu chính đáng và hợp pháp, điều tiết các quan hệ xã hội.Trong tình hình cụ thể hiện nay ở Việt Nam, phải bằng nhiều giải pháp tạo ranhiều việc làm mới. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệsinh lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.Từng bước mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Sớm xây dựngvà thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động thất nghiệp. Cải cách cơbản chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, khuyến khích người có tài,người làm việc giỏi, khắc phục tình trạng lương và trợ cấp bất hợp lý; tôn trọngthu nhập hợp pháp của người kinh doanh.Tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc những người cócông với nước, thương binh, bệnh binh, cha mẹ, vợ con liệt sĩ, gia đình chínhsách – một yêu cầu rất lớn đối với một đất nước phải chịu nhiều hậu quả sau30 năm chiến tranh. Đồng thời đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm,giữ gìn trật tự và kỷ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhấtlà tệ nạn ma tuý, mại dâm, lối sống không lành mạnh, những hành vi trái phápluật và đạo lý. Kiên quyết đấu tranh với tệ tham nhũng, hối lộ, làm giàu bấtchính, kinh doanh không hợp pháp, gian lận thương mại… cùng với những tiêucực khác do mặt trái của cơ chế thị trường gây ra. Kết quả cụ thể của cuộc đấutranh này là thước đo bản lĩnh, trình độ và năng lực quản lý của Nhà nước phápquyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.4 – Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là vấn đề cótính nguyên tắc và là nhân tố quyết định nhất bảo đảm định hướng xã hội chủnghĩa của kinh tế thị trường, cũng như toàn bộ sự nghiệp phát triển của đấtnước. Đây cũng là một trong những bài học lớn nhất được rút ra trong nhữngnăm đổi mới.Càng đi vào kinh tế thị trường, thực hiện dân chủ hóa xã hội, mở rộng hợp tácquốc tế càng phải tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.Thực tế ở một số nước cho thấy, chỉ cần một chút mơ hồ, buông lỏng sự lãnhđạo của Đảng là lập tức tạo điều kiện cho các thế lực thù địch dấn tới phá rã sựlãnh đạo của Đảng, cướp chính quyền, đưa đất nước đi con đường khác.Hiện nay, có ý kiến cho rằng, đã chuyển sang kinh tế thị trường – tức là nềnkinh tế vận động theo quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh…thì không cần phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sự lãnh đạo của Đảngnhiều khi cản trở, làm “vướng chân” sự vận hành của kinh tế (?). Ý kiến nàykhông đúng và thậm chí rất sai lầm. Bởi vì như trên đã nói, Việt Nam chủ trươngphát triển kinh tế thị trường nhưng không phải để cho nó vận động một cách tựphát, mù quáng mà phải có lãnh đạo, hướng dẫn, điều tiết, phát huy mặt tíchcực, hạn chế mặt tiêu cực, vì lợi ích của đại đa số nhân dân, vì một xã hội côngbằng và văn minh. Người có khả năng và điều kiện làm được việc đó không thểai khác ngoài Đảng Cộng sản – là đảng phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng xã hộichủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thật sự đại diện và bảo vệ lợi ích của giaicấp công nhân và nhân dân lao động.Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đảng đề ra đường lối, chiến lược phát triển của đấtnước nói chung, của lĩnh vực kinh tế nói riêng, bảo đảm tính chính trị, tính địnhhướng đúng đắn trong sự phát triển kinh tế, làm cho kinh tế chẳng những có tốcđộ tăng trưởng và năng suất lao động cao, có lực lượng sản xuất không ngừnglớn mạnh mà còn đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là hạn chế được bấtcông, bóc lột, chăm lo và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân lao động. Trêncơ sở đường lối, chiến lược đó, Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị vàguồng máy xã hội, trước hết là Nhà nước, tổ chức thực hiện bằng được phươnghướng và nhiệm vụ đã đề ra.Đương nhiên, để có đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, Đảng phải thực sự trongsạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó chặt chẽ với nhândân, được nhân dân tin cậy và ủng hộ. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, độingũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên địnhmục tiêu lý tưởng, có trí tuệ, có kiến thức, giữ gìn đạo đức cách mạng và lốisống lành mạnh, đấu tranh khắc phục có hiệu quả tệ tham nhũng và các hiệntượng thoái hóa, hư hỏng trong Đảng và trong bộ máy của Nhà Nước

Trả lời

Back to top button