Chứng khoán

Quy Định Về Phí Giao Dịch Chứng Khoán Tại Mbs, Biểu Phí Giao Dịch

tranminhdung.vn GIỚI THIỆU tranminhdung.vn ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU, ETF CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỔ PHIẾU UPCoM ETF CHỈ SỐ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG HỆ THỐNG CHỈ BÁO NIÊM YẾT

Đang xem: Quy định về phí giao dịch chứng khoán

*

Phí quản lý thành viên Phí kết nối trực tuyến Phí sử dụng thiết bị đầu cuối Phí giao dịch Biểu phí chi tiết
Phí quản lý thành viên được thu định kỳ hàng năm theo nguyên tắc thời gian tính phí như sau:– Trường hợp tổ chức đang là thành viên giao dịch của SGDCK và không phát sinh việc chấm dứt tư cách thành viên trong năm thì thời gian tính phí là 12 tháng.- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch và không phát sinh việc chấm dứt tư cách thành viên trong cùng một năm thì thời gian tính phí được tính từ tháng sau liền kề tháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên đến hết tháng 12 của năm đó.- Trường hợp tổ chức đang là thành viên giao dịch và bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đểchấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì thời gian tính phí được tính từ tháng đầu năm đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đểchấm dứt tư cách thành viên.- Trường hợp tổ chức mới được chấp thuận là thành viên giao dịch củaSGDCKvà bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đểchấm dứt tư cách thành viên tự nguyện hoặc bắt buộc trong năm thì thời gian tính phí được tính từ tháng sau liền kềtháng SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thànhviên đến hết tháng SGDCK thực hiện ngừng giao dịch hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch đểchấm dứt tư cách thành viên.- Trường hợp thành viên giao dịch hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi, mua lại mà phải thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên mới thì phải nộp phí quản lý thành viên giao dịch tương tự nhưtrường hợp đăng ký làm thành viên mới.- Hoàn trả phí: Trường hợp thành viên giao dịch chấm dứt tư cách thành viên, các SGDCK hoàn trả phí cho thành viên giao dịch phần chênh lệch giữa số phí mà thành viên giao dịch đã nộp trong năm trừ đi số phí thực tế phải nộp.

READ  Văn Bản Pháp Luật Chứng Khoán 2015, Nghị Định 60/2015/Nđ

Xem thêm: Lịch Sử Giá Cổ Phiếu Ogc Giá Cổ Phiếu Và Biểu Đồ — Hose:Ogc — Tradingview

*

*

*

Xem thêm: Quá Trình Tự Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng Năm 2021, Chi Tiết Thủ Tục Hành Chính

*

Trả lời

Back to top button