Cổ phiếu

Quy Định Phát Hành Thêm Cổ Phiếu, Thay Đổi Điều Kiện Phát Hành Thêm Cổ Phiếu

*

Tin tức và sự kiện

*

Địa phương với doanh nghiệp

*

*

*

Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu Quỹ, phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đang xem: Quy định phát hành thêm cổ phiếu

Bộ Tài chính mới có hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng tại Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012.

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Đồng thời, công ty phải Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Trường hợp công ty là công ty mẹ thì công ty phải đảm bảo đủ nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Công ty bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CPnói trên.

READ  Cổ Phiếu 68 Là Gì - Bộ Lọc Cổ Phiếu 68 Sử Dụng Như Thế Nào

Trong cả hai trường hợp mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ nêu trên, công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định về tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ, báo cáo và công bố thông tin việc mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ, giao dịch mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ, quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ quy định tại Mục 1 và Mục 2 của Thông tư này.

Chương 3 của Thông tư hướng dẫn về ba trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Theo đó, một công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

– Có đủ nguồn để thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có xác nhận của kiểm toán.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Chứng Khoán Nh Tmcp Việt Nam Thịnh Vượng, Vpbs: Ctcp Chứng Khoán Vps

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

READ  Nguyên Tắc Chọn Cổ Phiếu Của Nhà Đầu Tư Nổi Tiếng Philip A, Chọn Cổ Phiếu Đầu Tư Với Nguyên Tắc Canslim

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phụ lục số 06 của Thông tư này; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành; Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Công ty đại chúng phát hành phải gửi các tài liệu nêu trên tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi có thông báo về việc đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo của công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất bảy (07) ngày trước thời điểm dự kiến thực hiện việc phát hành theo Phụ lục số 07 của Thông tư này. Thời điểm dự kiến phát hành không được quá bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tổ chức phát hành phải gửi báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo mẫu tại Phụ lục số 08 của Thông tư này.

READ  giá cổ phiếu ssi

Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch phải tiến hành đăng ký niêm yết giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức trong công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hoàn thành việc phát hành. Trong quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nếu phát sinh cổ phần lẻ, công ty phải có phương án xử lý đảm bảo tối đa quyền lợi và sự công bằng giữa các cổ đông. Phương án xử lý cổ phần lẻ phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Xem thêm: chu diệu linh là ai

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thay thế các nội dung về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Trả lời

Back to top button