Là gì

C++ Gui Programming With Qt Framework Là Gì, Qt Đã Phát Triển Như Thế Nào

Qt là gì? Nó là framework được viết bởi C++. Framework là cái gì vậy? Đơn giản nó là code do 1 đám lập trình viên phát triển, viết dưới dạng mở để cho cả thế giới chọc vào, thêm các hàm, các phương thức sau đó build thành các file, chúng ta tải về và dùng lại nó

READ  new nghĩa là gì

Trả lời

Back to top button