Là gì

Tra Từ: Phú Có Nghĩa Là Gì, Định Nghĩa Của Từ Trù Phú Trong Từ Điển Lạc Việt

• Canh chức thán – 耕織嘆 (Triệu Nhữ Toại)• Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 4 – 遊長寧公主流杯池其四 (Thượng Quan Chiêu Dung)• Hoài dân dao – 淮民謠 (Vưu Mậu)• Khổ vũ hành – 苦雨行 (Phương Hồi)• Lô hoa bị – 蘆花被 (Quán Vân Thạch)• Nhạn Môn đạo trung thư sở kiến – 雁門道中書所見 (Nguyên Hiếu Vấn)• Ninh Phố thư sự – 寧浦書事 (Tần Quán)• Thanh minh nhật ngẫu thành – 清明日偶成 (Lưu Thần Ông)• Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành – 望清華一帶緣山偶成 (Lê Quý Đôn)• Vũ trung tái phú Hải Sơn lâu – 雨中再賦海山樓 (Trần Dư Nghĩa)

Đang xem: Phú có nghĩa là gì


1. (Tính) Giàu. ◎Như: “phú dụ” 富裕 giàu có.2. (Tính) Dồi dào. ◎Như: “văn chương hoành phú” 文章宏富 văn chương rộng lớn dồi dào.3. (Tính) Mạnh khỏe, tráng thịnh. ◎Như: “phú niên” 富年 tuổi mạnh khỏe.4. (Danh) Của cải, tiền bạc. ◎Như: “tài phú” 財富 của cải.5. (Danh) Họ “Phú”.6. (Động) Làm cho giàu có. ◎Như: “phú quốc cường binh” 富國強兵 làm cho nước giàu quân mạnh. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhiễm Hữu viết: Kí thứ hĩ, hựu hà gia yên? Viết: Phú chi” 冉有曰: 既庶矣, 又何加焉? 曰: 富之 (Tử Lộ 子路) Nhiễm Hữu hỏi: Dân đông rồi, phải làm gì thêm? (Khổng Tử) đáp: Làm cho dân giàu.
① Giàu.② Phàm cái gì thừa thãi đều gọi là phú, như niên phú 年富 tuổi khỏe, văn chương hoành phú 文章宏富 văn chương rộng rãi dồi dào.
① Giàu có, giàu: 貧富不均 Giàu nghèo không đồng đều; ② Giàu, dồi dào, phong phú: 富饒 Giàu có: 富于養分 Có nhiều chất bổ; 文章宏富 Văn chương rộng rãi phong phú; ③ (Họ) Phú.

READ  Kiểm Hàng Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Bộ Phận Qc Trong Doanh Nghiệp

Xem thêm: Cách Phân Biệt Địa Điểm Xếp Hàng Là Gì, Letter Form


a phú hãn 阿富汗 • ân phú 殷富 • bạo phú 暴富 • bần phú bất quân 貧富不均 • cự phú 巨富 • đa văn vi phú 多文為富 • hào phú 豪富 • nhiêu phú 饒富 • phong phú 丰富 • phong phú 豐富 • phú cốt 富骨 • phú cường 富强 • phú hào 富豪 • phú hậu 富厚 • phú hộ 富戸 • phú hữu 富有 • phú lệ 富麗 • phú nguyên 富源 • phú quốc 富國 • phú quý 富貴 • phú quý 富贵 • phú qu‎ý hoa 富貴花 • phú thọ 富壽 • phú thứ 富庶 • phú thương 富商 • phú túc 富足 • phú tuế 富歲 • phú xuân 富春 • phú yên 富安 • quân phú 均富 • quốc phú 國富 • tài phú 財富 • trí phú 致富 • triệu phú 兆富 • trọc phú 濁富 • trù phú 稠富 • vi phú bất nhân 為富不仁
• Khách Tinh các kỳ 1 – 客星閣其一 (Hồ Trọng Cung)• Nhàn vịnh kỳ 08 – 間詠其八 (Nguyễn Khuyến)• Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1 – 觀安西兵過赴關中待命其一 (Đỗ Phủ)• Sắc tứ Tú Phong tự bi – 敕賜秀峰寺碑 (Hồ Nguyên Trừng)• Tặng Vương Ấu Ngọc – 贈王幼玉 (Liễu Phú)• Tật tà thi kỳ nhất (Tần khách thi) – 疾邪詩其一(秦客詩) (Triệu Nhất)• Thu nhật ngẫu thành – 秋日偶成 (Trình Hạo)• Thu nhật Quỳ phủ vịnh hoài phụng ký Trịnh giám, Lý tân khách nhất bách vận – 秋日夔府詠懷奉寄鄭監李賓客一百韻 (Đỗ Phủ)• Tục đề Bình Tường “Đối nguyệt ẩm trà” thi hậu – 續題平庠對月飲茶詩後 (Trần Bích San)• Việt Yên tức cảnh – 越安即景 (Phan Thúc Trực)

READ  Vl Trên Facebook Có Nghĩa Là Gì Trên Facebook? Vl, Vcl, Vkl Là Gì Trên Facebook

Xem thêm: Võ Văn Thưởng Là Con Của Ai, Thân Thế Và Sự Nghiệp Của Võ Văn Thưởng

Trả lời

Back to top button