Phát Triển Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm, Just A Moment

Điều hướng bài viết

← PreviousNext →Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sảnphẩm

Thị trường tiêu thụ sản phẩm là thị trường bao gồm tất cả các khách hàng hiện tại và tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó. Luận văn Việt chuyên viết khóa luận tốt nghiệp thuê sẽ chia sẻ tới bạn bài viết tổng quan về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

*

Cơ sở lý thuyết về thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm

1. Chỉ tiêu định lượng

Theo các tài liệu <3>, <5>, <8>, để đánh giá hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, có thể sử dụng một số chỉ tiêu định lượng dưới đây:

* Chỉ tiêu doanh số bán hàng trong một khu vực thị trường Chỉ tiêu này thể hiện số lượng sản phẩm tiêu thụ được của doanh nghiệp trong kỳ.

Đang xem: Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm

Khi so sánh với kỳ kế hoạch hoặc so sánh với năm trước, doanh số bán hàng càng lớn thể hiện tốc độ tăng trưởng về tiêu thụ của doanh nghiệp càng cao. Điều đó nghĩa là doanh nghiệp đã phát triển được thị trường tiêu thụ ở khu vực đó. Trong mối quan hệ tương quan so sánh với đối thủ cạnh tranh, doanh số bán hàng của doanh nghiệp cao hơn chứng tỏ hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp tốt hơn đối thủ của mình.

* Chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ trong một khu vực thị trường

Chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ là tổng giá trị sản phẩm tiêu thụ được của doanh nghiệp trong kỳ.

Doanh thu tiêu thụ = Qi x Pi

Trong đó: Qi : Khối lượng sản phẩm i tiêu thụ

Pi : Đơn giá sản phẩm i được tiêu thụ

Khi so sánh với kỳ kế hoạch hoặc so sánh với năm trước, doanh thu tiêu thụ càng lớn thể hiện tốc độ tăng trưởng về tiêu thụ ở khu vực đó của doanh nghiệp càng cao. Trong mối quan hệ tương quan so sánh với đối thủ cạnh tranh, doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp cao hơn chứng tỏ hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp tốt hơn đối thủ của mình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giao Dịch Chứng Khoán Vcbs, Vietcombank Securities

* Chỉ tiêu tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại một khu vực thị trường

*

Ảnh 4 – Công thức tính tốc độ tiêu thụ sản phẩm

Trong đó:

C1 : Doanh thu tiêu thụ năm gốc

C0 : Doanh thu tiêu thụ năm báo cáo

Tốc độ tiêu thụ càng lớn nghĩa là mức độ tiêu thụ sản phẩm hay tốc độ mở rộng thị trường tiêu thụ càng cao.

* Chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu

*

Ảnh 5 – Chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu

Trong đó:

N0 : Tổng kim ngạch xuất khẩu năm gốc

N1: Tổng kim ngạch xuất khẩu năm báo cáo

Đối với doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu, thì chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu là một trong những chỉ tiêu hữu ích để đánh giá mức độ mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu càng lớn, mức độ phát triển thị trường xuất khẩu càng nhanh.

* Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp

Thị phần của doanh nghiệp được hiểu theo nghĩa thị phần tuyệt đối và thị phần tương đối. Trong đó: – Thị phần tuyệt đối là phần doanh thu của doanh nghiệp so được tiêu thụ trên thị trường (Ftuyệt đối).

Xem thêm: Ceo 9X Kiếm Tiền Tỷ : 9X Bôi Bẩn Đồ Mới Thành Cũ, Ceo 9X Kiếm Tiền Tỷ Nhờ Code

*

Ảnh 6 – Công thức tính thị phần tuyệt đối

– Thị phần tương đối được xác định trên cơ sở thị phần tuyệt đối của doanh nghiệp so với thị phần tuyệt đối của doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường

*

Ảnh 7 – Công thức tính thị phần tương đối

Doanh nghiệp có thị phần tương đối và tuyệt đối cao chứng tỏ có mức cạnh tranh lớn trên thị trường

* Mức độ tiêu thụ sản phẩm mới

Mức độ tiêu thụ sản phẩm mới là tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chiều rộng.

* Số lượng thị trường theo địa bàn được mở rộng so với trước

Ảnh 9 – Số lượng thị trường

* Số lượng nhóm khách hàng mới doanh nghiệp đặt được quan hệ bán hàng so với trước

Ảnh 10 – Số lượng nhóm khách hàng mới

#luan_van_viet, #luận_văn_việt, #lvv , #viết_khóa_luận_tốt_nghiệp_thuê

Trả lời

Back to top button