Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Phát Hành Trái Phiếu Của Công Ty Đại Chúng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Đang xem: Phát hành trái phiếu của công ty đại chúng

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 118/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN, CHÀO MUA CÔNG KHAI, MUALẠI CỔ PHIẾU, ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtChứng khoán;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoánNhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tưhướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua côngkhai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đạichúng.

Mục I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau:

1. Mẫu Bản cáo bạch chào bán chứng khoán racông chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi;

2. Mẫu Bản thông báo chào bán, phát hànhchứng khoán, chào mua công khai;

3. Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán, đợt pháthành chứng khoán, đợt chào mua công khai;

4. Mẫu Bản công bố thông tin về công ty đạichúng; hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sápnhập doanh nghiệp; việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp khôngđáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanhnghiệp;

5. Việc mua lại cổ phiếu của công ty đạichúng.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Tổ chức phát hành;

2. Công ty đại chúng;

3. Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổphiếu ra công chúng;

4. Công ty chứng khoán;

5. Sở giao dịch chứng khoán Việt Namvà các công ty con (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán), Tổng công ty lưuký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục II

MẪU BẢN CÁOBẠCH, BẢN THÔNG BÁO, BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN, CHÀOMUA CÔNG KHAI

Điều 3. Mẫu Bản cáobạch

1. Tổ chức phát hành khi đăng ký chào bánchứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, cổ đông công ty đạichúng khi đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thực hiện lập Bản cáo bạchtheo mẫu sau:

a) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu racông chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèmtheo Thông tư này;

b) Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu racông chúng của công ty đại chúng theo Mẫu tại Phụ lụcsố 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra côngchúng của cổ đông công ty đại chúng theo Mẫu tại Phụlục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu racông chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theoMẫu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tưnày;

đ) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra côngchúng theo Mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theoThông tư này;

e) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyểnđổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng theo Mẫutại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

g) Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu racông chúng của công ty đại chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công tyđại chúng hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lạidoanh nghiệp, công ty đại chúng sau tách công ty theo Mẫu tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;

h) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúngcủa công ty sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty hình thành sau hợpnhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty sau táchcông ty theo Mẫu tại Phụ lục số 08 ban hành kèmtheo Thông tư này;

i) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyểnđổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng sau quátrình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành sau hợp nhất côngty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng sau táchcông ty theo Mẫu tại Phụ lục số 09 ban hành kèmtheo Thông tư này;

k) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của côngty đại chúng để chào mua công khai theo Mẫu tại Phụ lụcsố 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

l) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoánđổi theo hợp đồng hợp nhất theo Mẫu tại Phụ lục số 11ban hành kèm theo Thông tư này;

m) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của côngty đại chúng để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập theo Mẫu tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung chính trong mẫu Bản cáo bạch tại khoản1 Điều này bao gồm:

a) Thông tin về những người chịu trách nhiệmchính đối với Bản cáo bạch;

b) Thông tin về các nhân tố rủi ro;

c) Thông tin về tổ chức phát hành, công tyđại chúng có cổ phiếu được chào bán bao gồm quá trình hình thành phát triển, môhình tổ chức bộ máy, các công ty có liên quan, hoạt động kinh doanh;

d) Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đônglớn, chủ sở hữu công ty; Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thànhviên Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổnggiám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng;

đ) Thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh,tình hình tài chính và dự kiến kế hoạch;

e) Thông tin về đợt chào bán, phát hành trongđó bao gồm đặc điểm của chứng khoán chào bán, phát hành; phương thức phân phối;lịch trình phân phối; các trường hợp hủy bỏ đợt chào bán;

g) Thông tin về mục đích chào bán, phát hành;kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chàobán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông quathay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành,chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng;

h) Thông tin về các đối tác liên quan đến đợtchào bán, phát hành bao gồm tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lýphân phối, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức kiểm toán;

i) Các thông tin quan trọng khác có thể ảnhhưởng đến quyết định của nhà đầu tư;

k) Chữ ký của những người chịu trách nhiệmchính về Bản cáo bạch theo quy định tại khoản 3 Điều 19 LuậtChứng khoán;

l) Danh mục các tài liệu đính kèm Bản cáobạch bao gồm các quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trịhoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty liên quan tới đợt chào bán,phát hành, báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 20 LuậtChứng khoán, các tài liệu liên quan đến dự án sử dụng vốn thu được từ đợtchào bán và các tài liệu khác (nếu có).

3. Tổ chức phát hành khi lập Bản cáo bạchtheo mẫu tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo các quy định sau:

a) Thông tin công bố trong Bản cáo bạch phảirõ ràng, chính xác, trung thực, không mâu thuẫn và có đầy đủ những nội dung cóthể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Ngôn từ trong Bản cáo bạch phảiđơn giản, dễ hiểu; trường hợp sử dụng từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹthuật phải kèm theo giải thích rõ ràng;

b) Các thông tin quan trọng, thông tin mangtính so sánh trong Bản cáo bạch phải được nêu rõ nguồn tham chiếu thông tin;

c) Bản cáo bạch phải được lập với hình thứcrõ ràng, phông chữ và cỡ chữ được trình bày đảm bảo dễ đọc;

d) Việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêuảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạtđộng kinh doanh của tổ chức phát hành; đợt chào bán, phát hành; giá chứngkhoán; dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Các nhân tố rủi ro cần đượcphân loại và đặt tiêu đề phù hợp theo nhóm, sắp xếp theo thứ tự công bố cácnhân tố rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp;

đ) Thông tin về hoạt động kinh doanh và tìnhhình tài chính cần phản ánh về tình hình hoạt động của tổ chức phát hành, côngty đại chúng có cổ phiếu được chào bán trong 02 năm tài chính gần nhất và tínhđến thời điểm kết thúc quý gần nhất; trường hợp là công ty mẹ, kết quả hoạtđộng kinh doanh được công bố bao gồm kết quả kinh doanh hợp nhất và của công tymẹ;

e) Thông tin về cổ đông lớn, chủ sở hữu côngty, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thànhviên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giámđốc), Kế toán trưởng phải phản ánh các thông tin về lợi ích có liên quan đến tổchức phát hành, cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng;

g) Mục đích chào bán, phát hành và kế hoạchsử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với phương án được Đạihội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sởhữu công ty thông qua;

h) Trường hợp tổ chức phát hành sửa đổi, bổsung Bản cáo bạch thì phải nêu rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung và lý do sửađổi, bổ sung.

Điều 4. Mẫu Bản thôngbáo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai

1. Bản thông báo chào bán cổ phiếu ra côngchúng theo Mẫu tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theoThông tư này;

2. Bản thông báo chào bán trái phiếu ra côngchúng theo Mẫu tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theoThông tư này;

3. Bản thông báo phát hành cổ phiếu của côngty đại chúng để chào mua công khai theo Mẫu tại Phụ lụcsố 15 ban hành kèm theo Thông tư này;

4. Bản thông báo phát hành cổ phiếu để hoánđổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu tại Phụlục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này;

5. Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổtức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mẫutại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư này;

6. Bản thông báo phát hành cổ phiếu theochương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Mẫu tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này;

7. Bản thông báo phát hành cổ phiếu để thựchiện quyền của chứng quyền theo Mẫu tại Phụ lục số 19ban hành kèm theo Thông tư này;

8. Bản thông báo chào mua công khai theo Mẫutại Phụ lục số 20 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Mẫu Báo cáokết quả đợt chào bán, đợt phát hành chứng khoán, đợt chào mua công khai

1. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu racông chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 21 ban hành kèmtheo Thông tư này;

2. Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu racông chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 22 ban hành kèmtheo Thông tư này;

3. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếuriêng lẻ, đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ theo Mẫu tại Phụ lục số 23 ban hành kèm theo Thông tư này;

4. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu đểhoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác, hoán đổicổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp chothành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, hoán đổi nợ theo Mẫu tại Phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này;

5. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu củacông ty đại chúng để chào mua công khai theo Mẫu tại Phụlục số 25 ban hành kèm theo Thông tư này;

6. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu đểhoán đổi theo hợp đồng hợp nhất theo Mẫu tại Phụ lục số26 ban hành kèm theo Thông tư này;

7. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu đểhoán đổi theo hợp đồng sáp nhập theo Mẫu tại Phụ lục số27 ban hành kèm theo Thông tư này;

8. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu đểtrả cổ tức, đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữutheo Mẫu tại Phụ lục số 28 ban hành kèm theo Thôngtư này;

9. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theochương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Mẫu tại Phụ lục số 29 ban hành kèm theo Thông tư này;

10. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu đểchuyển đổi trái phiếu theo Mẫu tại Phụ lục số 30ban hành kèm theo Thông tư này;

11. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu đểthực hiện quyền của chứng quyền theo Mẫu tại Phụ lục số31 ban hành kèm theo Thông tư này;

12. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ranước ngoài, đợt phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tạinước ngoài theo Mẫu tại Phụ lục số 32 ban hành kèmtheo Thông tư này;

13. Báo cáo kết quả đợt chào mua công khaitheo Mẫu tại Phụ lục số 33 ban hành kèm theo Thôngtư này.

Mục III

ĐĂNG KÝCÔNG TY ĐẠI CHÚNG, HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 6. Mẫu Bản côngbố thông tin về công ty đại chúng

Bản công bố thông tin về công ty đại chúngđược lập theo Mẫu tại Phụ lục số 34 ban hành kèmtheo Thông tư này.

Điều 7. Hồ sơ đăng kýcông ty đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thànhsau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

1. Các tài liệu quy định tại điểma, b, c, d và e khoản 1 Điều 33 Luật Chứng khoán.

2. Báo cáo tài chính năm gần nhất của công tycổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toánbởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký côngty đại chúng, công ty chưa có báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạtđộng chưa đủ năm tài chính theo quy định, Báo cáo tài chính năm gần nhất đượckiểm toán trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thay thế bằng Báo cáo tàichính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

3. Báo cáo tài chính năm gần nhất của công tycổ phần được hình thành sau sáp nhập được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độclập. Trường hợp công ty hình thành sau sáp nhập đăng ký doanh nghiệp sau thời điểmkết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gầnnhất được kiểm toán.

Điều 8. Hủy tư cáchcông ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đạichúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

1. Hủy tư cách công ty đại chúng đối vớitrường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất,bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp

a) Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, côngbố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy địnhpháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

b) Sau khi công ty đại chúng được cập nhậttình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khicó quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhànước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Hủy tư cách công ty đại chúng đối vớitrường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định phápluật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việchủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báocáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểmb khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo trên phương tiện công bốthông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đạichúng.

3. Hủy tư cách công ty đại chúng đối vớitrường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhậpdoanh nghiệp

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy tư cáchcông ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện sau tách, nhận sápnhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39Luật Chứng khoán;

b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chocông ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàynhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời côngbố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hủy tư cách công ty đại chúng đối vớitrường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

a) Công ty đại chúng được cấp Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải thực hiện báocáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thịtrường chứng khoán;

b) Sau khi nhận được báo cáo, công bố thôngtin theo quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét vàthông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vềviệc hủy tư cách công ty đại chúng.

Xem thêm: Bảo Thanh Thả Thính Hồng Đăng

Mục IV

MUA LẠI CỔPHIẾU

Điều 9. Tài liệu báocáo mua lại cổ phiếu

1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán trước khi mua lại cổ phiếu củachính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

a) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu theo Mẫutại Phụ lục số 35 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thôngqua việc mua lại cổ phiếu, phương án mua lại;

c) Quyết định của Hội đồng quản trị thông quaphương án triển khai mua lại cổ phiếu;

d) Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiệngiao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thànhviên của Sở giao dịch chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình;

đ) Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toántheo quy định;

e) Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn đểmua lại cổ phiếu. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồnthặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu,nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. Trườnghợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phânphối để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuậnsau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trườnghợp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợinhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn lợinhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công typhải bổ sung quyết định của cấp có thẩm quyền của công ty con thông qua việcphân phối lợi nhuận, sao kê có xác nhận của ngân hàng chứng minh việc đã điềuchuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ;

g) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiệnđể được mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật trong trường hợp công tyđại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu củachính mình theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Luật Chứngkhoán và mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổphiếu cho người lao động của công ty theo quy định tại điểm b khoản2 Điều 36 Luật Chứng khoán phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoánNhà nước trước khi mua lại cổ phiếu bao gồm:

a) Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếutheo Mẫu tại Phụ lục số 36 ban hành kèm theo Thôngtư này;

b) Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Tổnggiám đốc (Giám đốc) triển khai phương án mua lại cổ phiếu.

Điều 10. Báo cáo vàcông bố thông tin mua lại cổ phiếu

1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản1 Điều 9 Thông tư này thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin, thực hiện mualại và báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản3, 4, 5 và 6 Điều 37 Luật Chứng khoán. Nội dung công bố thông tin được thựchiện theo Mẫu tại Phụ lục số 36 ban hành kèm theoThông tư này. Nội dung báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Mẫutại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản2 Điều 9 Thông tư này thực hiện mua lại cổ phiếu sau 07 ngày làm việc kể từngày báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thôngtin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoánNhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo Mẫu tại Phụlục số 36 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngàykết thúc giao dịch mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng phải gửi báo cáo kết quảgiao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúngtheo Mẫu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theoThông tư này.

Điều 11. Thay đổiviệc mua lại cổ phiếu

1. Công ty đại chúng không được thay đổi ýđịnh hoặc phương án mua lại cổ phiếu như đã báo cáo và công bố thông tin racông chúng, trừ trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh vànhững trường hợp khác) phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyếtđịnh thay đổi phương án mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy banChứng khoán Nhà nước, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thôngtin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhànước, Sở giao dịch chứng khoán về quyết định thay đổi theo Mẫu tại Phụ lục số 37 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến vềviệc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từngày nhận được báo cáo thay đổi.

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi được Ủyban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi phương án mua lại cổ phiếu, côngty đại chúng phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty,phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịchchứng khoán về việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu theo Mẫu tại Phụ lục số 38 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Công ty đại chúng được thực hiện thay đổiviệc mua lại cổ phiếu sau khi công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 Điềunày.

Điều 12. Mua lại cổphiếu theo phương thức chào mua công khai

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chínhmình theo phương thức chào mua công khai phải tuân thủ quy định về chào muacông khai cổ phiếu tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,trong đó tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu bao gồm:

1. Tài liệu quy định tại khoản1 Điều 85 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

2. Tài liệu theo quy định tại điểm đ, e, g khoản1 Điều 9 Thông tư này.

Điều 13. Báo cáo vàcông bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chínhmình trong các trường hợp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản7 Điều 36 Luật Chứng khoán thực hiện bán cổ phiếu như sau:

1. Công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹsau 24 giờ kể từ khi gửi Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, Báo cáokết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổphần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thôngtin ra công chúng.

2. Công ty đại chúng phải hoàn thành việc báncổ phiếu quỹ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo Ủy ban Chứng khoánNhà nước và công bố thông tin ra công chúng về việc bán cổ phiếu quỹ theo Mẫutại Phụ lục số 36 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúcgiao dịch bán cổ phiếu quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đạichúng phải gửi Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệmcủa công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu

1. Hướng dẫn công ty đại chúng thực hiện việcmua lại cổ phiếu theo quy định và theo phương án đã công bố;

2. Đảm bảo công ty đại chúng có đủ tiền trêntài khoản giao dịch khi đặt lệnh mua để thực hiện khối lượng giao dịch theophương án đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng;

3. Không sử dụng các thông tin chưa được côngbố ra công chúng liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng chỉđịnh để mua bán chứng khoán của công ty đại chúng hoặc tiết lộ các thông tinliên quan cho bên thứ ba trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệmcủa Sở giao dịch chứng khoán

1. Giám sát tổ chức niêm yết, đăng ký giaodịch thực hiện việc công bố thông tin trước, trong và sau khi thực hiện việcmua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo quy định;

2. Giám sát công ty chứng khoán được chỉ địnhthực hiện việc mua lại cổ phiếu theo quy định.

Mục V

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 16. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra côngchúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổphiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Xem thêm: Con Gái Đinh La Thăng Là Ai Bị Bắt, Ông Đinh La Thăng: &#39Muốn Làm Ma Tự Do&#39

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịchchứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức pháthành, công ty đại chúng, công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận: – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chính phủ; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; – Kiểm toán Nhà nước; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; – Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; – Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; – Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; – Công thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; – Lưu: VT, UBCK (300b)

Trả lời

Back to top button