Người nổi tiếng

người đại diện của hợp tác xã là ai

Cũng như đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã cũng có chức danh giám đốc. Về bản chất, giám đốc là người thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chủ trương của Đại hội thành viên và Ban quản trị hợp tác xã. Giám đốc có nhiều quyền lực nhưng những quyền lực đó cũng được giới hạn bởi các quy định của pháp luật và Điều lệ của hợp tác xã. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về giám đốc hợp tác xã: quyền hạn, chức năng và tiêu chuẩn.

Đang xem: Người đại diện của hợp tác xã là ai

Mục lục tóm tắt

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh2. Quyền hạn của giám đốc hợp tác xã3. Điều kiện trở thành giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật ?5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh là các văn bản pháp luật như sau:

Luật Hợp tác xã năm 2012 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

2. Quyền hạn của giám đốc hợp tác xã

Căn cứ theo khoản 1 Điều 38 Luật Hợp tác xã năm 2012 thì Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây (theo khoản 2 Điều 38 Luật Hợp tác xã 2012):

Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của hội đồng quản trị; Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị; Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm; Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định; Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã; Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ quy định trên còn phải thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo hợp đồng lao động và có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

3. Điều kiện trở thành giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định về Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì điệu kiện trở thành giám đốc hợp tác xã là:

Giám đốc (tổng giám đốc) phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ. Những người sau đây không được là giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật ?

Giám đốc Hợp tác xã không phải là người đại diện theo pháp luật, vị trí này thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã. Giám đốc có chức năng điều hành và thực hiện công việc của HTX mà không có quyền đại diện trước pháp luật.

Xem thêm: mã cổ phiếu tập đoàn thành thành công

5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giám đốc (tổng giám đốc) bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Tự nguyện xin từ chức; Bị Tòa án tuyên án hình phạt tù hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Trường hợp khác theo quy định của điều lệ hoặc theo quy định trong hợp đồng lao động ký kết giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với giám đốc (tổng giám đốc).

Giám đốc (tổng giám đốc) sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động phải chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đó.

Xem thêm: Mã Cổ Phiếu Doji Muốn Mua 11,62 Triệu Cổ Phiếu Tpbank, Doji : Ctcp Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về giám đốc hợp tác xã. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

READ  Vì Sao “Đại Gia” Cao Toàn Mỹ Là Ai, Ông Cao Toàn Mỹ “Đại Gia” Đến Mức Nào

Trả lời

Back to top button