Chứng khoán

Mục Đích Của Lưu Ký Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Tin Tức

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2396/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁNVIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm2006;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốnnhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CPngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CPngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanhnghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tintài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CPngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụtại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTgngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâmLưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trịTrung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụtrưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tàichính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Đang xem: Mục đích của lưu ký chứng khoán

Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chứcvà hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính cácngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởngVụ tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ViệtNam, Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ban kiểm soátTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – TTCP, các Phó TTCP; – Các Bộ: KHĐT, NHNN, Tư Pháp, LĐTBXH; – UBND: TP HN, TP HCM; – Các đơn vị thuộc Bộ; – Website Bộ Tài chính; – Lưu: VT, TCNH. (90b)

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Têndoanh nghiệp, trụ sở chính và tư cách pháp nhân

2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoạtđộng theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nướcđầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; và quy định tại Điều lệ này.

3. Tên doanh nghiệp:

– Tên tiếng Việt: Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán Việt Nam.

– Tên giao dịch quốc tế: VietnamSecurities Depository.

– Tên viết tắt: VSD.

a) Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, ĐườngĐoàn Trần Nghiệp, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, ViệtNam.

c) Địa chỉ trang thông tin điện tử:www.vsd.vn.

4. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có tưcách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấuriêng, được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tạiKho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong nước, nước ngoài theo quy định củapháp luật.

5. Người đại diện theo pháp luật củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán là Tổng giám đốc hoặc ngườiđược cơ quan đại diện chủ sở hữu giao phụ trách bộ máy điều hành hoặc giao quyềnTổng giám đốc.

Điều 2. Mụctiêu và chức năng hoạt động

1. Mục tiêu hoạt động của Trung tâmLưu ký Chứng khoán:

a) Đảm bảo hoạt động đăng ký, lưu ký,bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch chứng khoánđược an toàn, hiệu quả.

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

2. Chức năng của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán:

a) Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký,bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch,chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chứng khoán của công tyđại chúng khác; các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợpvới quy định của pháp luật.

b) Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồmmã chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và cấp mã định danh chứngkhoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.

c) Tổ chức thực hiện quyền của ngườisở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổchức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

d) Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toáncổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.

đ) Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứngkhoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định pháp luật.

e) Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưuký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận vớicác tổ chức phát hành.

g) Xây dựng và vận hành các cơ chế quảntrị rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý Quỹhỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy địnhcủa pháp luật chứng khoán.

h) Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản,các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàngtrong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và phù hợp vớiquy định pháp luật hiện hành.

i) Giám sát hoạt động của các thànhviên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạtđộng nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm bảo vệtài sản của người sở hữu chứng khoán.

k) Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầutư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.

l) Hỗ trợ phát triển thị trường chứngkhoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin,đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiếnthức.

Điều 3. Vốn điềulệ và vốn hoạt động

1. Vốn điều lệ: một nghìn (1.000) tỷđồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sáchnhà nước cấp cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

b) Vốn bổ sung để hình thành vốn điềulệ trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Việc điều chỉnh vốn điều lệ thựchiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Vốn hoạt động của Trung tâm Lưu kýChứng khoán bao gồm: vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp, vốn huy động và các nguồnvốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiệnnhiệm vụ được giao.

Điều 4. Cơ cấu tổchức, bộ máy quản lý và điều hành

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và điềuhành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bao gồm:

a) Hội đồng quản trị.

b) Ban kiểm soát.

c) Bộ máy điều hành bao gồm: Tổnggiám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Trung tâmLưu ký Chứng khoán được thành lập chi nhánh tại một số khu vực theo quyết địnhcủa Bộ Tài chính.

2. Việc thay đổi lại cơ cấu tổ chứcquản lý và điều hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán quy định tại Khoản 1 Điềunày do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Quyền vànghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Bộ Tài chính thực hiện các quyền,trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Trung tâm Lưuký Chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quảnlý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và cácvăn bản hướng dẫn, cụ thể bao gồm:

1. Quyền của cơ quan đại diện chủ sởhữu:

a) Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ vàngành, nghề kinh doanh của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo phân công củaChính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

b) Ban hành Điều lệ, sửa đổi và bổsung Điều lệ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

c) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầutư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm (05) năm; kế hoạch sản xuất,kinh doanh hàng năm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

d) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết địnhviệc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữuvà sắp xếp lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

đ) Quản lý và giám sát sử dụng vốn củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán:

– Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,đầu tư, điều chỉnh vốn điều lệ.

– Xem xét, phê duyệt phương án huy độngvốn, đầu tư vốn ra bên ngoài của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

– Giám sát, kiểm tra, thanh tra việcthực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Hội đồng quảntrị, Bộ máy điều hành, Ban kiểm soát đối với hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhànước; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức kháccó thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Trungtâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý và giám sát sử dụng tài sảncủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán:

– Xem xét, có ý kiến chấp thuận các dựán đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán làm thay đổi mô hình tổ chức hoạt động giao dịch, đăng ký, lưu ký, bù trừvà thanh toán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

– Xem xét, phê duyệt việc mua sắm tàisản cố định; cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản; thanh lý, nhượng bán tài sản cốđịnh và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu ghitrong báo cáo tài chính quý hoặc năm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại thời điểmgần nhất hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

– Giám sát, kiểm tra, thanh tra việcthực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Hội đồng quản trị,Ban điều hành, Ban kiểm soát đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản.

g) Quản lý cơ cấu tổ chức và điềuhành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán:

– Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận đơn xin từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị,thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

– Quyết định cử đi công tác nướcngoài đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

– Có ý kiến chấp thuận chủ trương vềviệc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối vớicác chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

– Có ý kiến về số lượng các phòng banchuyên môn, nghiệp vụ trong bộ máy giúp việc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

h) Rà soát và có ý kiến bằng văn bảnđối với kế hoạch tài chính của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để làm cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán.

i) Quản lý lao động và tiền lươngtheo quy định của pháp luật áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, bao gồm:

– Quyết định việc xếp lương đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật.

– Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch,quỹ tiền lương thực hiện hàng năm đối với người quản lý.

– Có ý kiến về lao động kế hoạch hàng năm, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện hàngnăm của người lao động.

– Giám sát thực hiện chế độ tiềnlương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động,người quản lý doanh nghiệp, Ban kiểm soát theo quy định của Bộ luật Lao động.

k) Đánh giá hiệu quả hoạt động doanhnghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý, Ban kiểm soát và phươngán phân phối lợi nhuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, bao gồm:

– Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt độngvà xếp loại doanh nghiệp hàng năm theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện đánh giá kết quả hoạt độngquản lý, điều hành của người quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát theo quy địnhcủa pháp luật.

– Phê duyệt phương án phân phối lợinhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán.

l) Ban hành Quy chế hoạt động của Bankiểm soát.

m) Thực hiện các quyền và trách nhiệmkhác của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủsở hữu:

a) Đầu tư đủ vốnđiều lệ cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

b) Chịu trách nhiệm về các khoản nợvà nghĩa vụ tài sản khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong phạm vi số vốn điềulệ theo quy định của pháp luật.

c) Bảo đảm quyền kinh doanh theo phápluật của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật.

Điều 6. Hoạt độngcủa các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tạiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tổ chức Công đoàn và các tổ chứcchính trị xã hội khác trong Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoạt động theo Hiếnpháp, pháp luật của Nhà nước và quy định của các tổ chức đó.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Điều 7. Nhiệm vụcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng cóhiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo chế độ tài chính đối vớiTrung tâm Lưu ký Chứng khoán.

2. Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưuký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ khác có liên quan đến chứngkhoán theo yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

3. Tổ chức hoạt động kinh doanh theođúng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh năm (05)năm, hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Quyền hạncủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

1. Quyền hạn của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán đối với vốn, tài sản và quản lý tài chính:

a) Sử dụng vốn chủ sở hữu để phục vụcho các nhiệm vụ được giao.

b) Quản lý và sử dụng các tài sản,nguồn lực khác được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao để thựchiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

c) Huy động vốn theo quy định củapháp luật để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thị trường chứng khoán. Việchuy động vốn phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận về chủ trươngtheo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn huy động và không được làm thay đổi hình thức sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

d) Đầu tư, góp vốn với các tổ chứckinh tế khác để cung cấp các dịch vụ phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và dịchvụ cung cấp thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán sau khi được cơ quan đạidiện chủ sở hữu chấp thuận về chủ trương.

đ) Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sảntheo quy định của pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

e) Nghiên cứu, đề xuất với cơ quan đạidiện chủ sở hữu về các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động quản lý tàichính, quản lý vốn và tài sản của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán.

2. Quyền hạn của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán trong hoạt động nghiệp vụ:

a) Ban hành các quy chế hoạt độngnghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định củapháp luật về thị trường chứng khoán.

b) Chấp thuận, giám sát và hủy bỏ tưcách thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy chế của Trung tâm Lưuký Chứng khoán.

c) Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký,bù trừ và thanh toán chứng khoán và các dịch vụ khác theo yêu cầu của kháchhàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theoquy định của pháp luật và phân công của chủ sở hữu.

d) Lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụvà Quỹ dự phòng rủi ro thanh toán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

đ) Thu tiền cung cấp dịch vụ chứngkhoán theo quy định của pháp luật và các khoản thu khác.

e) Nghiên cứu và đề xuất với cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền việc sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sáchliên quan đến hoạt động chứng khoán.

g) Hợp tác quốc tế về chứng khoán vàthị trường chứng khoán nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán theo quyđịnh của pháp luật.

h) Thực hiện các quyền khác theo quyđịnh tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luậtkhác.

Điều 9. Nghĩa vụcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

1. Nghĩa vụ đối với vốn, tài sản vàquản lý tài chính:

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn,tài sản và các nguồn lực khác được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao để thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm tổn thất các nguồn vốn và tài sản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

b) Thực hiện chế độ tài chính, chế độbáo cáo, chế độ kế toán và kiểm toán theo quy định của pháp luật.

c) Nộp các khoản thuế, phí, lệ phítheo quy định của pháp luật.

d) Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủsở hữu, cơ quan đại diện chủ sở hữu, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và các cơquan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

đ) Chịu trách nhiệm về các khoản nợvà nghĩa vụ tài sản khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong phạm vi vốn đượcgiao theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác quy địnhtại chế độ tài chính của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và quy định khác của phápluật.

2. Nghĩa vụ trong hoạt động nghiệp vụ:

a) Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuậtphục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và chịutrách nhiệm về hoạt động nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật.

b) Xây dựng quy trình hoạt động và kiểmsoát nội bộ cho từng nghiệp vụ.

c) Quản lý tách biệt tài sản củakhách hàng.

d) Hoạt động vì lợi ích của người gửichứng khoán hoặc người sở hữu chứng khoán. Bồi thường thiệt hại cho khách hàngtrong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của khách hàng theo quy định của pháp luật chứng khoán và thịtrường chứng khoán, trừ trường hợp bất khả kháng.

e) Có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệuvà lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứngkhoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

g) Trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ronghiệp vụ theo quy định của Bộ Tài chính để bù đắp các tổn thất cho khách hàngdo sự cố kỹ thuật, do sơ suất của nhân viên trong quá trình hoạt động theo quyđịnh của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

h) Trích lập Quỹ dự phòng rủi rothanh toán để bù đắp thiệt hại tài chính (nếu có) liên quan đến nghiệp vụ bù trừ,thanh toán chứng khoán phái sinh.

Điều 10. Giảiquyết tranh chấp

1. Các tranh chấp phát sinh giữa cácthành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán liên quan đến hoạt động đăng ký,lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán được giải quyết trên cơ sở thương lượng,hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có thể thành lập Hội đồng hòa giải để làm trunggian hòa giải các tranh chấp phát sinh giữa các thành viên của Trung tâm Lưu kýChứng khoán khi có yêu cầu.

2. Các tranh chấp phát sinh giữa cácthành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đượcxem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC,QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Mục 1. HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ

Điều 11. Chứcnăng của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là đại diện trựctiếp được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoánđể thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, quyết địnhvà tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mụctiêu, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định tại Điều12 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệmtrước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện các quyền và nhiệmvụ được giao theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quảnlý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luậtcó liên quan và quy định tại Điều lệ này.

Điều 12. Nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Tiếp nhận, chịu trách nhiệm trướccơ quan đại diện chủ sở hữu về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sảnvà các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Báocáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu khi hoạt động thua lỗ, không bảo đảmkhả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợpsai phạm khác; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định vềtrách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định tại Điều này.

2. Xây dựng, báo cáo cơ quan đại diệnchủ sở hữu xem xét, phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển năm (05) năm; kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

3. Tổ chức thực hiện chiến lược, kếhoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanhnăm (05) năm và hàng năm theo thẩm quyền sau khi được cơ quan đại diện chủ sở hữuphê duyệt.

4. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, huyđộng vốn, đầu tư dự án, đầu tư vốn ra bên ngoài

a) Xây dựng phương án điều chỉnh vốn điềulệ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữutrình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Xây dựng phương án huy động vốn; đầutư vốn ra bên ngoài; đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin đểbáo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, chấp thuận theo quy định tại điểmđ và điểm e Khoản 1 Điều 5 Điều lệ này.

c) Sử dụng vốn vay đúng mục đích, tựchịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động,quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn.

d) Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển năm (05) năm và hàng năm, quyết định hoặc phâncấp cho Tổng giám đốc quyết định việc mua sắm tài sản cố định; hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượngbán tài sản cố định và hợp đồng khác có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu dượcghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Trung tâm Lưu kýChứng khoán tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự ánnhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với các dự án mua bán tài sản cốđịnh; hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượngbán tài sản cố định và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáotài chính năm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại thời điểm gần nhất với thời điểmquyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầutư công, Hội đồng quản trị xây dựng phương án để báo cáocơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.

đ) Giám sát, kiểm tra việc thực hiệnquyền hạn, nghĩa vụ của Tổng giám đốc đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụngtài sản, huy động vốn, đầu tư dự án, đầu tư vốn ra bên ngoài sau khi được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

5. Quản lý cơ cấu tổ chức và điềuhành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán:

a) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổnhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc,Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc và sau khi có ý kiến của cơ quanđại diện chủ sở hữu.

b) Đề xuất phương án nhân sự của Bankiểm soát, của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc nhiệm kỳ tiếp theo để báocáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.

c) Quyết định về số lượng phòng banchuyên môn, nghiệp vụ trong bộ máy giúp việc sau khi có ý kiến của cơ quan đạidiện chủ sở hữu.

Xem thêm: Top 10 Ngân Hàng Cho Vay Ngân Hàng Theo Lương Tiền Mặt Ở Đâu Dễ Dàng?

d) Quyết định chức năng nhiệm vụ cácphòng, ban; quy chế tiêu chuẩn chức danh; quy chế lương, thưởng của người lao độngtheo quy định của pháp luật về cơ chế tiền lương đối với Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán, quy chế tuyển dụng, đào tạo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trên cơ sởđảm bảo hiệu quả, thiết thực.

đ) Có ý kiến chấp thuận về việc quyhoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh lãnhđạo của bộ máy giúp việc.

e) Tổ chức giám sát, trực tiếp giámsát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán, kết quả quản lý điều hành của Tổng giám đốc.

6. Ban hành quy chế hoạt động củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán

a) Ban hành hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưuký Chứng khoán sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứngkhoán Nhà Nước.

b) Ban hành quy chế quản lý tàichính, quy chế quản lý vốn và tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý doanhthu, chi phí của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo đề nghị của Tổng giám đốctrên cơ sở tuân thủ chế độ tài chính áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán.

c) Ban hành Quy chế quản lý sử dụngcác quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi,quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để áp dụngtrong nội bộ doanh nghiệp; việc xây dựng, ban hành quy chế phải đảm bảo dân chủ,minh bạch có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn doanh nghiệp và công khaitrong doanh nghiệp.

d) Ban hành Quy chế chi trả lương vàquy chế thưởng của người quản lý doanh nghiệp sau khi có ý kiến của cơ quan đạidiện chủ sở hữu.

đ) Xây dựng và ban hành các quy trìnhquản lý phục vụ giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp, bao gồm: Quy trình kế hoạch tài chính và dự báo, quytrình kế toán, quy trình quản lý rủi ro tài chính, kế hoạch sản xuất kinhdoanh, quy chế giám sát tài chính.

e) Ban hành quy định phân công nhiệmvụ, trách nhiệm của các phòng, ban; cơ chế phối hợp giữacác phòng ban, đặc biệt là các phòng ban có chức năng giám sát và bộ phận kiểmsoát nội bộ; tổ chức giám sát tài chính trong nội bộ Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy trong tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán để thực hiện việc giám sát này. Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán phải lập báo cáo kết quả công tác giám sát tài chính nội bộ định kỳ hàngnăm theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có).

g) Ban hành quy chế làm việc và phâncấp quản lý của Hội đồng quản trị.

7. Quản lý tài chính, đánh giá hiệuquả hoạt động và phân phối lợi nhuận

a) Tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảotính đúng đắn, trung thực và hợp pháp của các khoản doanhthu, thu nhập khác và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Lưuký Chứng khoán.

b) Phê duyệt kế hoạch tài chính hàngnăm, phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận hàng năm sau khi cơ quan đại diệnchủ sở hữu có ý kiến.

c) Giám sát việc tổ chức thực hiện kếhoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau khi được phê duyệt.

d) Thực hiện đánh giá và xếp loạidoanh nghiệp, người quản lý và gửi báo cáo đánh giá và xếp loại hàng năm cho cơquan đại diện chủ sở hữu xem xét, có ý kiến theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý lao động và tiền lương

a) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữuphê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý gắn với kế hoạch sản xuất,kinh doanh, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động.

b) Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêusản xuất, kinh doanh, xác định quỹ tiền thưởng và báo cáocơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

c) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữucho ý kiến và phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạchvà quỹ tiền lương thực hiện của người lao động.

d) Cung cấp các tài liệu, báo cáo có liênquan đến tình hình thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng khi Ban kiểm soátyêu cầu.

9. Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốctrong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

10. Cơ chế báocáo

a) Định kỳ hàng quý, năm báo cáo chủsở hữu kết quả và tình hình hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

b) Định kỳ hàng năm, Hội đồng quản trịbáo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về mức độ bảo toàn vốncủa doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Định kỳ sáu (06) tháng và hàngnăm, Hội đồng quản trị lập báo cáo giám sát tài chính theo quy định của pháp luậtvề giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và gửi cơ quan đại diện chủsở hữu.

d) Ngoài các báo cáo định kỳ lập và gửitheo quy định nêu trên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phải thực hiện lập, gửicác báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quanquản lý nhà nước.

11. Thực hiện phân cấp cho Tổng giámđốc quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền theo quy định tại quy chếlàm việc do Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở phù hợp với Điều lệ này vàquy định của pháp luật.

12. Cử đại diện Hội đồng quản trịtham dự các cuộc họp của bộ máy điều hành và các cuộc họp của Trung tâm Lưu kýChứng khoán nếu thấy cần thiết.

13. Được sử dụng bộ máy và con dấu củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán để thực hiện nhiệm vụ củamình.

14. Các quyền và nhiệm vụ khác theophân công của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quy định của pháp luật có liênquan.

Điều 13. Cơ cấuthành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các ủy viên Hội đồng quản trị.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là năm (05) người và do cơ quan đạidiện chủ sở hữu quyết định.

2. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quảntrị và các thành viên Hội đồng quản trị khác không quá năm (05) năm. Thành viênHội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai (02) nhiệm kỳ.Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội đồng quản trị mới chưa được bổnhiệm thì Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyềnvà nghĩa vụ cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.

Điều 14. Bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật về quảnlý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệmthành viên Hội đồng quản trị:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tạiViệt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

b) Có trình độ đại học trở lên, cónăng lực quản lý và kiến thức về tài chính và thị trường tài chính.

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt,trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

d) Không thuộc đối tượng bị cấm đảmnhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

đ) Không phải là vợ, chồng, cha đẻ,cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người có thẩm quyềntrực tiếp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, người giữ chức danh Tổng giámđốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát tại Trung tâmLưu ký Chứng khoán.

e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hộiđồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc,Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

3. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiệnquy định tại Khoản 2 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý người giữ chứcdanh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên màNhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều 15. Chủ tịchHội đồng quản trị

1. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịchHội đồng quản trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo đề nghị của Hội đồngquản trị và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài chính, sau khi có ý kiến củaChủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệmChủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiệnquy định tại Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này.

b) Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệmvề quản lý, điều hành trong lĩnh vực thị trường tài chính.

c) Không được kiêm nhiệm chức danh Tổnggiám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyềnvà nhiệm vụ sau:

a) Thay mặt Hội đồng quản trị ký nhậnvốn, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực khác do Nhà nước đầu tư cho Trung tâm Lưuký Chứng khoán.

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ này.

c) Lập chương trình, kế hoạch hoạt độngcủa Hội đồng quản trị; quyết định chương trình; nội dung họp và tài liệu phục vụcuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

d) Tổ chức thông qua quyết định của Hộiđồng quản trị.

đ) Tổ chức theo dõi và giám sát việcthực hiện các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng quản trị.

e) Đình chỉ tạm thời các quyết địnhtrái với pháp luật của Tổng giám đốc và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, BộTài chính.

g) Trong trường hợp vắng mặt, Chủ tịchHội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có)hoặc một thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theoquy định của pháp luật. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hộiđồng quản trị về các công việc được ủy quyền.

h) Quyết định cử thành viên Hội đồngquản trị, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đi công tác nước ngoài để thực hiệnnhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, đồng thời báo cáo với cơ quan đại diện chủ sở hữu để theo dõi.

i) Tổ chức công bố, công khai thôngtin về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệmvề tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tinđược công bố.

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa pháp luật có liên quan.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việctheo chế độ chuyên trách.

Điều 16. Quyềnvà nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng quản trị

1. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị,thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quảntrị.

2. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa pháp luật có liên quan.

Điều 17. Chế độlàm việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo chếđộ tập thể; mỗi quý họp ít nhất một lần để xem xét và quyếtđịnh những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Hội đồng quản trị có thể họpbất thường khi có yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đề nghị của Chủtịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị.

2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị đượctiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thànhviên Hội đồng quản trị tham dự trực tiếp. Thành viên Hội đồng quản trị không trựctiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằngvăn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín vàphải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước giờkhai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những ngườidự họp.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trìcuộc họp của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặtthì ủy quyền cho Phó Chủ tịch hoặc thành viên khác trong Hội đồng quản trị chủtrì cuộc họp.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặcthành viên được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chươngtrình, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị. Cácthành viên Hội đồng quản trị có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp.Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quảntrị và các đại biểu được mời dự họp (nếu có) trước ngày họp ít nhất ba (03)ngày làm việc, trừ trường hợp họp bất thường. Tài liệu sử dụng trong cuộc họpliên quan đến việc kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu sửa đổi, bổ sung Điềulệ, thông qua phương hướng phát triển, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổchức lại hoặc giải thể Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phảiđược gửi đến các thành viên chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.

5. Thông báo mời họp có thể bằng giấymời, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử khác và được gửi trực tiếp đếntừng thành viên Hội đồng quản trị và đại biểu khác được mời dự họp. Nội dungthông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.

6. Nghị quyết của Hội đồng quản trịđược thông qua bằng một trong hai hình thức sau đây:

a) Biểu quyết tạicuộc họp Hội đồng quản trị.

b) Lấy ý kiến bằng văn bản trong trườnghợp không tổ chức họp.

7. Nghị quyết của Hội đồng quản trịđược thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dựbiểu quyết tán thành; trường hợp có số phiếu ngang nhauthì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng quảntrị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủtrì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị có quyềnbảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu.

8. Nội dung các vấn đề thảo luận, cácý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết,các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua và các kết luận của cuộc họp Hộiđồng quản trị phải được ghi thành văn bản và phải được cácthành viên tham dự biểu quyết cùng ký tên.

9. Thành viên Hội đồng quản trị có thểyêu cầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Trung tâm Lưuký Chứng khoán cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt độngcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phục vụ cho công tác củamình. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp thông tin kịp thời, đầyđủ và chính xác.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng quảntrị (gồm tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị) và các chuyêngia, cố vấn, các bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị được tính vào chi phíquản lý của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định của pháp luật. Tổng giámđốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho hoạtđộng của Hội đồng quản trị và các bộ phận giúp việc của Hội đồng quản trị.

11. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quảntrị tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trước khi quyết định các vấnđề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi phí lấy ý kiến chuyêngia tư vấn theo quy định tại quy chế quản lý tài chính.

12. Nghị quyết của Hội đồng quản trịcó hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong nghịquyết, trừ các trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Mục 2. BAN KIỂMSOÁT

Điều 18. Ban kiểmsoát

1. Ban kiểm soát có số lượng khôngquá ba (03) thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm, trong đócó một (01) Trưởng Ban là thành viên chuyên trách và phụ trách hoạt động củaBan kiểm soát. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là ba (03) năm và có thể được bổ nhiệmlại, nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát không quá02 nhiệm kỳ. Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát mớichưa được bổ nhiệm thì Ban kiểm soát của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiệnquyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bổ nhiệm và nhậnnhiệm vụ.

2. Ban kiểm soát có các quyền vànghĩa vụ sau đây:

a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiếnlược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mụctiêu kế hoạch của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

b) Giám sát và đánh giá việc thực hiệncác quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Tổnggiám đốc.

c) Giám sát và đánh giá hiệu lực và mứcđộ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý vàphòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán.

d) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thốngvà trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nộidung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.

đ) Giám sát thực hiện các dự án đầutư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn hoặc giaodịch kinh doanh bất thường của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

e) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiếnnghị về các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này cho cơquan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng quản trị.

g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụkhác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và theo quy định hiện hành củapháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ100% vốn điều lệ.

5. Chế độ tiềnlương, tiền thưởng của Ban kiểm soát thực hiện theo quy địnhpháp luật về cơ chế tiền lương đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưuký Chứng khoán.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu banhành.

Điều 19. Bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết địnhviệc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Quy trình, thủtục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theoquy định của pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệplà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điềulệ.

2. Tiêu chuẩn, điềukiện của thành viên Ban kiểm soát

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự vàkhông thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanhnghiệp.

b) Được đào tạo một trong các chuyênngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, có trình độđại học trở lên, có khả năng thực hiện kiểm soát và có kinh nghiệm nghề nghiệpvề tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh nghiệm thực tế về chứng khoán và thịtrường chứng khoán từ ba (03) năm trở lên. Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất05 năm kinh nghiệm nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểmtoán hoặc kinh nghiệm thực tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

c) Không phải là người có liên quan củathành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người có thẩmquyền trực tiếp bổ nhiệm Ban kiểm soát.

d) Không được đồng thời là thành viênBan kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải làdoanh nghiệp nhà nước.

3. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiệnquy định tại Khoản 2 Điều này, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điềukiện theo quy định của pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tạidoanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ100% vốn điều lệ.

Mục 3. TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 20. Chứcnăng của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạtđộng hàng ngày của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo mục tiêu, kế hoạch phù hợpvới Điều lệ và các quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hộiđồng quản trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý sửdụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanhnghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

Điều 21. Bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc do Bộ trưởng Bộ Tàichính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quảntrị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài chính sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủyban Chứng khoán Nhà nước. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc lànăm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

2. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốccăn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 22. Tiêu chuẩnvà điều kiện của Tổng giám đốc

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tạiViệt nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quảnlý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Có trình độ đại học trở lên, cónăng lực kinh doanh và tổ chức quản lý điều hành; có chuyên môn và ít nhất ba(03) năm kinh nghiệm tham gia quản lý, điều hành trong lĩnh vực thị trường chứngkhoán.

3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ,cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của ngườiđứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; Không phải làvợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chịruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị; Không phải là vợ hoặc chồng,cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruộtcủa Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng;Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, connuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Ban kiểm soát; Không đồng thời là cánbộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

4. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc của doanh nghiệp khác.

5. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt,trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hộiđồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc tạicông ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

7. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiệnquy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này, Tổng giám đốc đáp ứng tiêu chuẩn,điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tạidoanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ100% vốn điều lệ.

Điều 23. Quyền hạncủa Tổng giám đốc

1. Xây dựng và đề xuất chiến lược, kếhoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm (05) năm và hàng nămcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để báo cáo Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiệnkế hoạch này sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo phân công củaHội đồng quản trị.

2. Xây dựng và đề xuất các quy chế hoạtđộng và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán để báo cáo Hội đồng quản trị ban hành hoặc ban hành theo phân cấp của Hộiđồng quản trị.

3. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quảntrị, Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản vàcác nguồn lực khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong phạm vi thẩm quyền đượcgiao.

4. Quyết định các vấn đề liên quan đếnhoạt động hàng ngày của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; tổ chức thực hiện quyết địnhcủa Hội đồng quản trị.

5. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán

a) Xây dựng phương án huy động vốn; đầutư vốn ra bên ngoài; đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tinđể báo cáo Hội đồng quản trị trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

b) Quyết định mức khấu hao tài sản cốđịnh theo khung thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính; quyết định việc mua sắmtài sản cố định; cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản; thanh lý, nhượng bán; ký hợpđồng, thỏa thuận theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồngquản trị quy định tại quy chế tài chính và quy chế làm việc của Trung tâm Lưuký Chứng khoán.

c) Chịu trách nhiệm về quản lý và sửdụng các quỹ theo quy định của pháp luật và theo quy chế sử dụng các quỹ này.

d) Đề xuất phương án phân bổ, sử dụnglợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

6. Quản lý cơ cấu tổ chức và nhân sựcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

a) Xây dựng kế hoạch nhân sự, chế độtiền lương, thưởng, tiêu chuẩn, chế độ về cán bộ, quy hoạchđào tạo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổchức thực hiện.

b) Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc,nghỉ hưu, tuyển dụng, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh lãnhđạo của bộ máy giúp việc sau khi có ý kiến của Hội đồng quản trị; Điều động,luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu,tuyển dụng, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với người lao động trong Trungtâm Lưu ký Chứng khoán, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trịvà cơ quan đại diện chủ sở hữu.

c) Đề nghị Hội đồng quản trị về việcquy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc,Kế toán trưởng.

d) Quyết định lương đối với người laođộng và thực hiện trả lương, thù lao, tiền thưởng cho người lao động theo quy địnhcủa pháp luật về cơ chế tiền lương đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

đ) Đề nghị Hội đồng quản trị thành lập,thay đổi cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụtrong bộ máy giúp việc.

Xem thêm: Nóng Bỏng Thị Trường Xúc Xích Việt Nam 2017, Thị Trường Xúc Xích: Tìm Ngách Để

e) Tổ chức giám sát, trực tiếp giámsát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Phó Tổnggiám đốc, Kế toán trưởng.

7. Quản lý hoạt động nghiệp vụ củaTrung tâm Lưu ký Chứng khoán

a) Ban hành các quy chế hoạt độngnghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo phân cấp của

READ  Hoạt Động Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán Là Gì ? Giá Niêm Yết Chứng Khoán Là Gì

Trả lời

Back to top button