Mẫu Trái Phiếu Doanh Nghiệp Abond, Kinh Doanh Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán ngoài việc tuân thủ quy định của Thông tư này phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Đang xem: Mẫu trái phiếu doanh nghiệp

PHỤ LỤC I

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG TIN(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 1.1. Phát hành tại thị trường trong nước

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

– Tên/ Mã trái phiếu (nếu có);

– Tổng giá trị trái phiếu phát hành;

– Kỳ hạn;

– Mệnh giá;

– Ngày phát hành;

– Ngày đáo hạn;

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

5. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền)

6. Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có).

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

– Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu (tên tổ chức tư vấn, địa chỉ, thông tin liên lạc);

– Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, v.v (nếu có).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 1.2. Phát hành ra thị trường quốc tế

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

– Khối lượng trái phiếu phát hành

– Kỳ hạn

– Mệnh giá

– Đồng tiền phát hành

– Ngày phát hành

– Ngày đáo hạn

3. Thị trường, địa điểm phát hành:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG TIN(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu sổ 2.1: Công bố thông tin về tình hình tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Tình hình tài chính

– Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm (từ ngày… đến ngày…)

– Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

– Vốn chủ sở hữu

– Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu

– Dư nợ TPDN phát hành riêng lẻ/ vốn chủ sở hữu

– Lợi nhuận sau thuế

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)

– Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 2.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm (từ ngày … đến ngày …)

STT

Tên/ Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Khối lượng phát hành (VNĐ)

Kỳ hạn trả lãi

Ngày thanh toán theo kế hoạch

Thanh toán lãi

Thanh toán gốc

Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)

Số tiền phải thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Ngày thanh toán thực tế

Số tiền phải thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Ngày thanh toán thực tế

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 2.3: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại…

– Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu:

– Mục đích sử dụng vốn: (Thông tin cụ thể về dự án đầu tư sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh)

– Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

Kỳ báo cáo: từ ngày… đến ngày …

STT

Dự án sử dụng sử dụng vốn đầu tư từ trái phiếu xanh

Phương án phát hành

Thực tế

Ngày giải ngân

Khối lượng giải ngân

Ngày giải ngân

Khối lượng giải ngân

– Dự án A

– Dự án B

Tổng

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN VÀ HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Kết quả thực hiện chuyển đối

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện chuyển đổi

– Tên/Mã trái phiếu được chuyển đổi

– Mệnh giá

– Kỳ hạn

– Ngày phát hành

– Khối lượng trái phiếu phát hành

2.2. Kết quả thực hiện chuyển đổi

– Ngày chốt danh sách trái chủ

– Ngày thực hiện chuyển đổi

– Số lượng trái phiếu được chuyển đổi

– Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi theo mệnh giá trái phiếu

– Thời gian lưu ký, niêm yết, giao dịch trái phiếu chuyển đổi

– Các văn bản đề nghị lưu ký, niêm yết, giao dịch (nếu có).

Xem thêm: Giáo Án Luyện Tập Về Câu Kể Ai Là Gì, Giáo Án Lớp 4 Môn Luyện Từ Và Câu

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về trái phiếu kèm chứng quyền

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Kết quả thực hiện quyền

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện quyền

– Tên/Mã trái phiếu

– Mệnh giá

– Kỳ hạn

– Ngày phát hành

– Khối lượng trái phiếu phát hành

2.2. Kết quả thực hiện quyền

– Ngày chốt danh sách trái chủ

– Ngày thực hiện quyền

– Số lượng chứng quyền phát hành

– Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu

– Khối lượng trái phiếu đã thực hiện quyền

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.3. Công bố thông tin về mua lại trái phiếu trước hạn

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

STT

Tên/Mã trái phiếu (nếu có)

Mệnh giá

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Khối lượng phát hành

Khối lượng mua lại (theo mệnh giá)

Ngày thực hiện

Khối lượng còn lại sau khi mua lại

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.4. Công bố thông tin về hoán đổi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…, ngày thángnăm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp:

– Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

– Loại hình doanh nghiệp:

– Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Thông tin liên lạc:

2. Kết quả hoán đổi trái phiếu

STT

Ngày hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi

Trái phiếu bị hoán đổi

Trái phiếu được hoán đổi

Tên/ Mã TP

(nếu có)

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá TP bị hoán đổi

Khối lượng bị hoán đổi

Tên/ MãTP

(nếu có)

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá TP bị hoán đổi

Khối lượng được hoán đổi

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 4.1: Kết quả giao dịch trái phiếu

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU——–

Kết quả giao dịch trái phiếu

– Ngày giao dịch:

– Tổng khối lượng giao dịch:

– Chi tiết kết quả giao dịch như sau:

Đơn vị: trái phiếu

STT

Tên/ Mã trái phiếu (nếu có)

Tổ chức phát hành

Ngày phát hành

Kỳ hạn

Mệnh giá (VNĐ)

Nhà đầu tư bán trái phiếu (*)

Nhà đầu tư mua trái phiếu (*)

Tổng số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu

Số lượng nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch

Cá nhân

NHTM

Công ty chứng khoán

Qũy đầu

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

Cá nhân

NHTM

Công ty chứng khoán

Quỹ đầu tư

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

1

A

2

B

Tổng

(*) Số lượng trái phiếu nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sở hữu

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.2. Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký và thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU——–

Tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu trong kỳ

Kỳ báo cáo tháng/ quý/ năm

STT

Tổ chức phát hành

Tên/Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ (VNĐ)

Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký tại thời điểm cuối kỳ (VNĐ)

Đăng ký

Lưu ký

Đăng ký

Lưu ký

1

TCPH A

Tổng A

2

TCPH B

Tổng B

3

TCPH C

Tổng C

….

Tổng cộng

Ngày… tháng…. năm….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU——–

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ

Kỳ báo cáo tháng/ quý/ năm:

STT

Tên/Mã trái phiếu

Số lượng đăng ký

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Ngày thanh toán theo kế hoạch

Ngày thực thanh toán

Tỷ lệ thanh toán/ trái phiếu

Tiền lãi thanh toán (VNĐ)

Tiền gốc thanh toán (VNĐ)

Tổng lãi và gốc (VNĐ)

Tổ chức phát hành A

Tổng A

Tổ chức phát hành B

Tổng B

Tổng cộng

Ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU——–

Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo từng tên/mã trái phiếu

Kỳ báo cáo tháng/ quý/ năm:

STT

Tổ chức phát hành

Tên/Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Số lượng nhà đầu tư trong nước

Số lượng nhà đầu tư nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

1

TCPH A

2

TCPH B

TCPH N

Ngày… tháng…. năm….

Xem thêm: Các Loại Sữa Tươi Trên Thị Trường, Loại Nào Dành Cho Bạn

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trả lời

Back to top button