Cổ phiếu

Biểu Mẫu Phiếu Chi Trả Cổ Tức, Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2011 Cho Các Cổ Đông

– Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày ……………………. của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính …………. của ;

Pursuant to Resolution No.01/NQ-ĐHĐCĐ date …………of the annual general meeting in the finacial year …………… of – Căn cứ Quyết địnhsố …../QĐ-HĐQT ngày……………… của Hội Đồng Quản Trị về việc chi trả cổ tức năm ………………- Pursuant tothe Decision No……../QĐ-HĐQT date ………….. of the Board of Directors on the payment of dividends for………………

Đang xem: Mẫu phiếu chi trả cổ tức

trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm ……………. như sau:

would like to announce to shareholders on the payment of dividends for………. as follows:

1. Loại cổ phiếu:

Type of shares:

Cổ phần phổ thông

Common stock

2. Mệnh giá:

Par value:

10.000 đ ( Mười nghìn đồng)

10.000 đ ( Ten thousands)

3.Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Dividend payout ratio:

……….%/năm (tính trên mệnh giá)

……….%/year (value on command)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông:

Closing date list of shareholders:

Ngày ……………….

Date ………………..

5. Thời gian chi trả cổ tức:

The time of dividend payment:

Ngày ……………….

Date ………………..

READ  Vì Sao Cổ Phiếu Hoàng Anh Gia Lai Rớt Giá, Nhà Đầu Tư Bán Tháo Cổ Phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức ( từ ngày ……………. đến ngày ………….) thì người được chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty./ If a shareholder transfers his/her shares during the period from the completion of the compilation of the list of the shareholders and the time of dividend payment ( from ………………..to ………………) the transferee is a person who receive of dividends from the Company.

6. Địa điểm chi trả cổ tức

The locations of dividend payment:

Phòng tài chính kế toán

Financial and Accouting Department

Address: ………………………………………..

Xem thêm: Trường Đoàn Thị Điểm Cơ Sở 2, Cơ Sở 2 Trường Thcs Đoàn Thị Điểm

7. Hình thức chi trả cổ tức:

Payment method

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Payment by bank transfer or payment of cash.

8.Thủ tục chi trả cổ tức/ Dividend payment procedures:

a.Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt:Đề nghị mang theo giấy CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký./ The shareholders receives the dividend by cash: Please bring your ID card and certificate of share ownership (for individuals) or referral letter/ power of attorney (for organizations) signed by the legal representative of the organization.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền./ If a shareholder authorizes another person to receive, there must be a power of attorney by the competent authority; it must be enclosed with ID card and certificate of share ownership; ID card of the authorized person.

Xem thêm: “You Are Just An Other Number Là Gì, Account Number Là Gì

b.Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau/ Shareholders receive dividend by bank transfersuch stake by:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả phí chuyểntiền). / Shareholders register to transfer using the form attached ( Shareholders will pay the transfer fees)

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán / All letter of request for dividend payment by transfer please send to: Financial and Accouting Department

READ  Cổ Phiếu Rớt Thảm Mất 93%, Amd Cổ Phiếu, Amd: Ctcp Đầu Tư Và Khoáng Sản Flc Amd

Trả lời

Back to top button