Cổ phiếu

maã cổ phiếu pvd

PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Maã cổ phiếu pvd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 26/11/2001, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ban hành quyết định tranminhdung.vnố 647/QĐVPCP về việc thành lập Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam.Công ty bắt đầu niêm yết với mã PVD ngày 05/12/2006 trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán tranminhdung.vnài Gòn (tranminhdung.vntranminhdung.vnI). Kiểm toán độc lập: công ty kiểm toán Việt Nam (Vaco).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

29/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
08/11/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
15/07/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/10/2013: Phát hành cho CBCNV 2,000,000
23/07/2013: Phát hành riêng lẻ 38,000,000
21/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
01/02/2012: Phát hành cho CBCNV 690,100
23/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lộ diện các khoản lỗ lớn trong quý 1 (12/05/2021 00:08) PVD: Quyết định của HĐQT v/v tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021 (10/05/2021 08:39) Lịch tranminhdung.vnự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/5 (10/05/2021 03:25) Kinh doanh dưới giá vốn khiến quý 1 PV Drilling (PVD) lỗ 110 tỷ đồng (30/04/2021 09:42) PVD: Giải trình BCTC quý 1/2021 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (29/04/2021 16:14) PVD: Quyết định của HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 (27/04/2021 10:10)
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  giá cổ phiếu công ty cp mía đường lam sơn ngày 21 3 2018

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,675,334,501 1,463,656,896 1,270,772,496 823,966,269
Giá vốn hàng bán 1,518,161,136 1,406,710,519 1,192,028,380 787,976,812

Xem thêm: Vợ Ca Sĩ Lý Hải Là Ai ? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Vợ Lý Hải

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 157,173,365 56,946,376 78,744,116 35,989,457
Lợi nhuận tài chính -51,417,534 5,658,585 -3,652,616 2,253,078
Lợi nhuận khác -122,960 4,644,536 -1,757,803 30,968,977
Tổng lợi nhuận trước thuế 25,712,467 67,481,492 53,865,330 52,118,504
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 16,232,785 53,716,708 37,750,872 70,881,185
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 24,270,819 60,621,895 38,802,735 59,563,911
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,034,592,119 5,774,863,638 5,611,394,328 5,114,177,466
Tổng tài tranminhdung.vnản 21,337,769,230 20,947,125,895 20,971,950,305 20,852,722,540
Nợ ngắn hạn 3,088,302,062 2,957,110,077 2,953,067,103 2,803,804,145
Tổng nợ 7,153,740,421 6,916,621,625 6,927,392,553 6,813,590,557
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 14,184,028,809 14,030,504,270 14,044,557,752 14,039,131,983
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mln : Công Ty Cổ Phiếu Mai Linh Miền Bắc (Khác: Mln), Mln : Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc

Xem thêm: Người Đảm Nhận Vị Trí Center Của Bts Là Ai, Visual Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button