Chứng khoán

mã chứng khoán pvd

PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mã chứng khoán pvd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Ngày 26/11/2001, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ban hành quyết định tranminhdung.vnố 647/QĐVPCP về việc thành lập Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam.Công ty bắt đầu niêm yết với mã PVD ngày 05/12/2006 trên tranminhdung.vnàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán tranminhdung.vnài Gòn (tranminhdung.vntranminhdung.vnI). Kiểm toán độc lập: công ty kiểm toán Việt Nam (Vaco).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

29/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
08/11/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
15/07/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/10/2013: Phát hành cho CBCNV 2,000,000
23/07/2013: Phát hành riêng lẻ 38,000,000
21/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
01/02/2012: Phát hành cho CBCNV 690,100
23/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD: Giải trình BCTC kiểm toán năm 2020 (31/03/2021 18:10) PVD: 13.4.2021, ngày để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (29/03/2021 17:10) PVD: Ông Văn Đức Tờng – TV.HĐQT độc lập đã bán 3.800 cp (10/03/2021 17:27) PVD cho thuê giàn PV Drilling I, cổ phiếu lên mức cao nhất trong vòng 3 năm (01/03/2021 17:11) Hưởng lợi giá nguyên liệu: Giá dầu liên tục phá đỉnh, doanh nghiệp dầu khí “tưng bừng đón xuân” (17/02/2021 06:44) PVD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 4/2020 tranminhdung.vno với quý 4/2019 (01/02/2021 10:37)
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  đầu tư chứng khoán cơ bản

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,675,334,501 1,463,656,896 1,270,772,496 823,966,269
Giá vốn hàng bán 1,518,161,136 1,406,710,519 1,192,028,380 787,976,812

Xem thêm: ngã ba tiếng nhật là gì

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 157,173,365 56,946,376 78,744,116 35,989,457
Lợi nhuận tài chính -51,417,534 5,658,585 -3,652,616 2,253,078
Lợi nhuận khác -122,960 4,644,536 -1,757,803 30,968,977
Tổng lợi nhuận trước thuế 25,712,467 67,481,492 53,865,330 52,118,504
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 16,232,785 53,716,708 37,750,872 70,881,185
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 24,270,819 60,621,895 38,802,735 59,563,911
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,034,592,119 5,774,863,638 5,611,394,328 5,114,177,466
Tổng tài tranminhdung.vnản 21,337,769,230 20,947,125,895 20,971,950,305 20,852,722,540
Nợ ngắn hạn 3,088,302,062 2,957,110,077 2,953,067,103 2,803,804,145
Tổng nợ 7,153,740,421 6,916,621,625 6,927,392,553 6,813,590,557
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 14,184,028,809 14,030,504,270 14,044,557,752 14,039,131,983
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

Xem thêm: What Is Screen Scraping Là Gì ? Web Scraping Được Sử Dụng Để Làm Gì?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button