Chứng khoán

Luật Chứng Khoán Hợp Nhất 41/Vbhn, Văn Bản Hợp Nhất 41/Vbhn

Sau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Chứng khoán mới nhất được cập nhật hiện hành và được phân loại theo từng chủ đề.

Đang xem: Luật chứng khoán hợp nhất

Luật Chứng khoán 2006Luật chứng khoán sửa đổi 2010Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
Nghị định 58/2012/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoánNghị định 60/2015/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CPNghị định 86/2016/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung Nghị định58/2012/NĐ-CPNghị định151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định58/2012/NĐ-CPNghị định 86/2016/NĐ-CPquy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoánNghị định151/2018/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung Nghị định86/2016/NĐ-CP
Hướng dẫn về giao dịch, niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoánThông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoánVăn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoánThông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoánThông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2015/TT-BTCVăn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yếtThông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yếtThông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTCThông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng,chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếuThông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoánVăn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phầnThông tư 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phầnThông tư 29/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sungThông tư 26/2012/TT-NHNNThông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóngQuyết định 2858/QĐ-BTC năm 2009 đính chính Khoản 1 Mục III Thông tư 194/2009/TT-BTCQuyết định 46/QĐ-VSD năm 2014 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoánHướng dẫn về công tác giám sát trên thị trường chứng khoán
Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt NamThông tư 116/2017/TT-BTC về hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt NamThông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116/2017/TT-BTCVăn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoánThông tư 115/2017/TT-BTC về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoánThông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC
Quy định về thanh tra, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoánVăn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánNghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánNghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CPThông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánThông tư 36/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Quy định về phát hành, giao dịch công cụ nợ; trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương trên thị trường chứng khoán
Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoánThông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phươngThông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phươngThông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nướcThông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
Quy định về thành lập và hoạt động của các loại hình công ty kinh doanh chứng khoánVăn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoánThông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoánThông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTCThông tư 227/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoánThông tư 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt NamThông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹThông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoánThông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi và thay thế phụ lục 02 và 04 Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoánNghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúngThông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúngQuyết định 132/QĐ-UBCK năm 2013 hướng dẫn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoánThông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúngThông tư 87/2017/TT-BTC về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
Hướng dẫn thành lập và quản lý các loại quỹ, công ty quản lý quỹThông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹVăn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mởThông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mởThông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTCThông tư 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mụcThông tư 228/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sảnCác quy định về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán
Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt NamNghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt NamThông tư 38/2014/TT-NHNN về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt NamQuy định khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

READ  Cơ Quan Đại Diện Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Bài liên quan

Ý KIẾN
Tổng số
Lưu ý:– Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu. – Đọc kỹ phần Hỏi – Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

$type=social_counter

Đăng ký nhận tin qua Mail:
1. Nhập Email vào ô trên, bấm “Submit”.

Xem thêm: Chân Dung ” Đại Gia Chu Đăng Khoa Là Ai, Bất Ngờ Lộ Ảnh Đại Gia Kim Cương

2. Điền ký tự xác nhận, sau đó bấm vào nút “Complete Subscription Request”.3.

Xem thêm: Hiện Tượng “Lạ” Trên Thị Trường Bình Phước 2021, Vì Sao Giới Đầu Tư Đổ Về Bình Phước “Săn” Đất Nền

Kiểm tra Email vừa đăng ký và làm theo hướng dẫn.

Trả lời

Back to top button