Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu vnm

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 30/03/2021 99.20&nbtranminhdung.vnp; 99.20&nbtranminhdung.vnp; 0.20 (0.20 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,590,400&nbtranminhdung.vnp; 257,453,000,000&nbtranminhdung.vnp; 1,835,000&nbtranminhdung.vnp; 182,362,300,000&nbtranminhdung.vnp; 99.60&nbtranminhdung.vnp; 100.10&nbtranminhdung.vnp; 98.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 99.00&nbtranminhdung.vnp; 99.00&nbtranminhdung.vnp; 1.60 (1.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,790,300&nbtranminhdung.vnp; 276,008,000,000&nbtranminhdung.vnp; 205,000&nbtranminhdung.vnp; 20,396,000,000&nbtranminhdung.vnp; 98.10&nbtranminhdung.vnp; 99.90&nbtranminhdung.vnp; 97.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 97.40&nbtranminhdung.vnp; 97.40&nbtranminhdung.vnp; -1.10 (-1.12 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,653,700&nbtranminhdung.vnp; 356,458,000,000&nbtranminhdung.vnp; 266,300&nbtranminhdung.vnp; 25,983,115,000&nbtranminhdung.vnp; 98.00&nbtranminhdung.vnp; 98.50&nbtranminhdung.vnp; 96.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 98.50&nbtranminhdung.vnp; 98.50&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-0.20 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,152,700&nbtranminhdung.vnp; 311,444,000,000&nbtranminhdung.vnp; 104,100&nbtranminhdung.vnp; 10,341,645,000&nbtranminhdung.vnp; 99.00&nbtranminhdung.vnp; 99.70&nbtranminhdung.vnp; 98.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 98.70&nbtranminhdung.vnp; 98.70&nbtranminhdung.vnp; -1.50 (-1.50 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,192,200&nbtranminhdung.vnp; 317,074,000,000&nbtranminhdung.vnp; 93,609&nbtranminhdung.vnp; 9,298,846,600&nbtranminhdung.vnp; 99.60&nbtranminhdung.vnp; 100.00&nbtranminhdung.vnp; 98.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 100.20&nbtranminhdung.vnp; 100.20&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-0.60 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,554,300&nbtranminhdung.vnp; 456,125,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 100.60&nbtranminhdung.vnp; 100.70&nbtranminhdung.vnp; 99.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 100.80&nbtranminhdung.vnp; 100.80&nbtranminhdung.vnp; -0.90 (-0.88 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,416,300&nbtranminhdung.vnp; 345,499,000,000&nbtranminhdung.vnp; 100,031&nbtranminhdung.vnp; 10,055,140,300&nbtranminhdung.vnp; 101.70&nbtranminhdung.vnp; 101.80&nbtranminhdung.vnp; 100.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 101.70&nbtranminhdung.vnp; 101.70&nbtranminhdung.vnp; -0.80 (-0.78 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,339,400&nbtranminhdung.vnp; 238,132,000,000&nbtranminhdung.vnp; 1,544,700&nbtranminhdung.vnp; 157,050,009,000&nbtranminhdung.vnp; 102.20&nbtranminhdung.vnp; 102.20&nbtranminhdung.vnp; 101.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 102.50&nbtranminhdung.vnp; 102.50&nbtranminhdung.vnp; 2.00 (1.99 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,553,400&nbtranminhdung.vnp; 259,839,000,000&nbtranminhdung.vnp; 55,500&nbtranminhdung.vnp; 5,663,775,000&nbtranminhdung.vnp; 101.00&nbtranminhdung.vnp; 102.50&nbtranminhdung.vnp; 101.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 100.50&nbtranminhdung.vnp; 100.50&nbtranminhdung.vnp; -0.50 (-0.50 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,568,400&nbtranminhdung.vnp; 358,303,000,000&nbtranminhdung.vnp; 20,000&nbtranminhdung.vnp; 2,030,000,000&nbtranminhdung.vnp; 101.00&nbtranminhdung.vnp; 101.00&nbtranminhdung.vnp; 100.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 101.00&nbtranminhdung.vnp; 101.00&nbtranminhdung.vnp; -1.20 (-1.17 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,121,100&nbtranminhdung.vnp; 416,238,000,000&nbtranminhdung.vnp; 193,600&nbtranminhdung.vnp; 19,547,048,000&nbtranminhdung.vnp; 102.20&nbtranminhdung.vnp; 102.30&nbtranminhdung.vnp; 100.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 102.20&nbtranminhdung.vnp; 102.20&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,379,400&nbtranminhdung.vnp; 243,602,000,000&nbtranminhdung.vnp; 134,100&nbtranminhdung.vnp; 13,730,817,000&nbtranminhdung.vnp; 102.80&nbtranminhdung.vnp; 103.00&nbtranminhdung.vnp; 102.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 102.20&nbtranminhdung.vnp; 102.20&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-0.58 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,704,600&nbtranminhdung.vnp; 277,920,000,000&nbtranminhdung.vnp; 40,094&nbtranminhdung.vnp; 4,119,658,500&nbtranminhdung.vnp; 103.00&nbtranminhdung.vnp; 103.30&nbtranminhdung.vnp; 101.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 102.80&nbtranminhdung.vnp; 102.80&nbtranminhdung.vnp; 1.70 (1.68 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,417,000&nbtranminhdung.vnp; 248,350,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 102.50&nbtranminhdung.vnp; 103.80&nbtranminhdung.vnp; 102.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 101.10&nbtranminhdung.vnp; 101.10&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (0.60 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,391,300&nbtranminhdung.vnp; 341,552,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 100.50&nbtranminhdung.vnp; 102.50&nbtranminhdung.vnp; 99.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 100.50&nbtranminhdung.vnp; 100.50&nbtranminhdung.vnp; -1.70 (-1.66 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,141,900&nbtranminhdung.vnp; 416,623,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 101.10&nbtranminhdung.vnp; 101.50&nbtranminhdung.vnp; 100.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/03/2021 102.20&nbtranminhdung.vnp; 102.20&nbtranminhdung.vnp; -0.80 (-0.78 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,208,200&nbtranminhdung.vnp; 328,432,000,000&nbtranminhdung.vnp; 42,200&nbtranminhdung.vnp; 4,309,886,000&nbtranminhdung.vnp; 103.40&nbtranminhdung.vnp; 103.60&nbtranminhdung.vnp; 101.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/03/2021 103.00&nbtranminhdung.vnp; 103.00&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-0.39 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,187,600&nbtranminhdung.vnp; 427,968,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 103.10&nbtranminhdung.vnp; 103.10&nbtranminhdung.vnp; 101.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/03/2021 103.40&nbtranminhdung.vnp; 103.40&nbtranminhdung.vnp; -1.10 (-1.05 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,755,100&nbtranminhdung.vnp; 286,985,000,000&nbtranminhdung.vnp; 118,400&nbtranminhdung.vnp; 12,318,344,000&nbtranminhdung.vnp; 105.20&nbtranminhdung.vnp; 105.50&nbtranminhdung.vnp; 103.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 03/03/2021 104.50&nbtranminhdung.vnp; 104.50&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-0.38 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,551,300&nbtranminhdung.vnp; 265,988,000,000&nbtranminhdung.vnp; 346,600&nbtranminhdung.vnp; 36,127,018,000&nbtranminhdung.vnp; 104.80&nbtranminhdung.vnp; 104.90&nbtranminhdung.vnp; 104.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Mã Cổ Phiếu Vinfast Cần Đáp Ứng Những Điều Kiện Gì? Vinfast Sẽ Ipo Tại Mỹ Dự Kiến Huy Động 2 Tỉ Usd

Trả lời

Back to top button