Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu vietinbank

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 21/05/2021 48.25&nbtranminhdung.vnp; 48.25&nbtranminhdung.vnp; -0.65 (-1.33 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 15,853,000&nbtranminhdung.vnp; 773,486,000,000&nbtranminhdung.vnp; 120,000&nbtranminhdung.vnp; 5,888,500,000&nbtranminhdung.vnp; 48.90&nbtranminhdung.vnp; 49.30&nbtranminhdung.vnp; 48.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20/05/2021 48.90&nbtranminhdung.vnp; 48.90&nbtranminhdung.vnp; 0.90 (1.88 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 14,056,500&nbtranminhdung.vnp; 682,424,000,000&nbtranminhdung.vnp; 260,000&nbtranminhdung.vnp; 12,455,000,000&nbtranminhdung.vnp; 48.65&nbtranminhdung.vnp; 48.90&nbtranminhdung.vnp; 48.05&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/05/2021 48.00&nbtranminhdung.vnp; 48.00&nbtranminhdung.vnp; 1.45 (3.11 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 17,470,800&nbtranminhdung.vnp; 829,027,000,000&nbtranminhdung.vnp; 2,050,000&nbtranminhdung.vnp; 96,370,000,000&nbtranminhdung.vnp; 46.80&nbtranminhdung.vnp; 48.25&nbtranminhdung.vnp; 46.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/05/2021 46.55&nbtranminhdung.vnp; 46.55&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-0.43 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 17,653,600&nbtranminhdung.vnp; 822,120,000,000&nbtranminhdung.vnp; 500,000&nbtranminhdung.vnp; 23,290,000,000&nbtranminhdung.vnp; 46.65&nbtranminhdung.vnp; 46.95&nbtranminhdung.vnp; 46.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/05/2021 46.75&nbtranminhdung.vnp; 46.75&nbtranminhdung.vnp; -0.25 (-0.53 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 17,025,300&nbtranminhdung.vnp; 797,797,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 47.05&nbtranminhdung.vnp; 47.60&nbtranminhdung.vnp; 46.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14/05/2021 47.00&nbtranminhdung.vnp; 47.00&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (1.08 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 17,062,600&nbtranminhdung.vnp; 802,788,000,000&nbtranminhdung.vnp; 290,000&nbtranminhdung.vnp; 13,450,000,000&nbtranminhdung.vnp; 47.00&nbtranminhdung.vnp; 47.45&nbtranminhdung.vnp; 46.65&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 13/05/2021 46.50&nbtranminhdung.vnp; 46.50&nbtranminhdung.vnp; 1.50 (3.33 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 34,020,000&nbtranminhdung.vnp; 1,562,526,000,000&nbtranminhdung.vnp; 987,159&nbtranminhdung.vnp; 44,778,254,130&nbtranminhdung.vnp; 44.70&nbtranminhdung.vnp; 47.15&nbtranminhdung.vnp; 44.65&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/05/2021 45.00&nbtranminhdung.vnp; 45.00&nbtranminhdung.vnp; 0.80 (1.81 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 19,602,800&nbtranminhdung.vnp; 869,635,000,000&nbtranminhdung.vnp; 500,000&nbtranminhdung.vnp; 22,100,000,000&nbtranminhdung.vnp; 43.90&nbtranminhdung.vnp; 45.00&nbtranminhdung.vnp; 43.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/05/2021 44.20&nbtranminhdung.vnp; 44.20&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-1.34 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 15,717,800&nbtranminhdung.vnp; 701,100,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 44.75&nbtranminhdung.vnp; 44.90&nbtranminhdung.vnp; 44.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/05/2021 44.80&nbtranminhdung.vnp; 44.80&nbtranminhdung.vnp; 1.00 (2.28 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 25,185,800&nbtranminhdung.vnp; 1,128,898,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 45.00&nbtranminhdung.vnp; 45.10&nbtranminhdung.vnp; 44.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 07/05/2021 43.80&nbtranminhdung.vnp; 43.80&nbtranminhdung.vnp; 0.90 (2.10 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 25,587,800&nbtranminhdung.vnp; 1,104,183,000,000&nbtranminhdung.vnp; 250,000&nbtranminhdung.vnp; 10,802,500,000&nbtranminhdung.vnp; 42.55&nbtranminhdung.vnp; 43.90&nbtranminhdung.vnp; 42.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 06/05/2021 42.90&nbtranminhdung.vnp; 42.90&nbtranminhdung.vnp; -0.45 (-1.04 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 19,927,200&nbtranminhdung.vnp; 860,496,000,000&nbtranminhdung.vnp; 84,100&nbtranminhdung.vnp; 3,460,715,000&nbtranminhdung.vnp; 43.00&nbtranminhdung.vnp; 43.70&nbtranminhdung.vnp; 42.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/05/2021 43.35&nbtranminhdung.vnp; 43.35&nbtranminhdung.vnp; 0.35 (0.81 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 22,165,900&nbtranminhdung.vnp; 970,693,000,000&nbtranminhdung.vnp; 375,000&nbtranminhdung.vnp; 15,000,000,000&nbtranminhdung.vnp; 43.60&nbtranminhdung.vnp; 44.40&nbtranminhdung.vnp; 43.35&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/05/2021 43.00&nbtranminhdung.vnp; 43.00&nbtranminhdung.vnp; 2.20 (5.39 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 25,413,700&nbtranminhdung.vnp; 1,072,012,000,000&nbtranminhdung.vnp; 30,000&nbtranminhdung.vnp; 1,194,000,000&nbtranminhdung.vnp; 40.05&nbtranminhdung.vnp; 43.00&nbtranminhdung.vnp; 40.05&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/04/2021 40.80&nbtranminhdung.vnp; 40.80&nbtranminhdung.vnp; 1.05 (2.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 14,195,400&nbtranminhdung.vnp; 574,445,000,000&nbtranminhdung.vnp; 66,000&nbtranminhdung.vnp; 2,776,000,000&nbtranminhdung.vnp; 40.00&nbtranminhdung.vnp; 40.85&nbtranminhdung.vnp; 39.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28/04/2021 39.75&nbtranminhdung.vnp; 39.75&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.25 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 7,986,500&nbtranminhdung.vnp; 318,919,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 39.60&nbtranminhdung.vnp; 40.45&nbtranminhdung.vnp; 39.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27/04/2021 39.65&nbtranminhdung.vnp; 39.65&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.13 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 7,161,800&nbtranminhdung.vnp; 284,167,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 39.55&nbtranminhdung.vnp; 40.10&nbtranminhdung.vnp; 39.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/04/2021 39.70&nbtranminhdung.vnp; 39.70&nbtranminhdung.vnp; -1.60 (-3.87 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 12,681,700&nbtranminhdung.vnp; 512,565,000,000&nbtranminhdung.vnp; 557,900&nbtranminhdung.vnp; 22,091,255,000&nbtranminhdung.vnp; 41.30&nbtranminhdung.vnp; 41.30&nbtranminhdung.vnp; 39.65&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/04/2021 41.30&nbtranminhdung.vnp; 41.30&nbtranminhdung.vnp; 2.15 (5.49 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 17,558,700&nbtranminhdung.vnp; 698,968,000,000&nbtranminhdung.vnp; 200,000&nbtranminhdung.vnp; 7,978,000,000&nbtranminhdung.vnp; 39.45&nbtranminhdung.vnp; 41.40&nbtranminhdung.vnp; 39.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/04/2021 39.15&nbtranminhdung.vnp; 39.15&nbtranminhdung.vnp; -2.85 (-6.79 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 21,428,500&nbtranminhdung.vnp; 873,346,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 41.75&nbtranminhdung.vnp; 41.95&nbtranminhdung.vnp; 39.15&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  giá cổ phiếu pnj hôm nay

Trả lời

Back to top button