Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu vcb

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 05/04/2021 102.00&nbtranminhdung.vnp; 102.00&nbtranminhdung.vnp; 4.20 (4.29 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,592,400&nbtranminhdung.vnp; 359,842,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,496,000,000&nbtranminhdung.vnp; 100.00&nbtranminhdung.vnp; 102.80&nbtranminhdung.vnp; 98.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 02/04/2021 97.80&nbtranminhdung.vnp; 97.80&nbtranminhdung.vnp; 0.90 (0.93 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,277,500&nbtranminhdung.vnp; 222,268,000,000&nbtranminhdung.vnp; 104,100&nbtranminhdung.vnp; 10,010,990,000&nbtranminhdung.vnp; 97.50&nbtranminhdung.vnp; 98.50&nbtranminhdung.vnp; 96.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 01/04/2021 96.90&nbtranminhdung.vnp; 96.90&nbtranminhdung.vnp; 2.10 (2.22 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,697,600&nbtranminhdung.vnp; 261,583,000,000&nbtranminhdung.vnp; 600,000&nbtranminhdung.vnp; 58,500,000,000&nbtranminhdung.vnp; 95.20&nbtranminhdung.vnp; 97.70&nbtranminhdung.vnp; 95.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 31/03/2021 94.80&nbtranminhdung.vnp; 94.80&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 944,600&nbtranminhdung.vnp; 89,258,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,496,000,000&nbtranminhdung.vnp; 94.50&nbtranminhdung.vnp; 95.10&nbtranminhdung.vnp; 94.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 30/03/2021 94.80&nbtranminhdung.vnp; 94.80&nbtranminhdung.vnp; -0.50 (-0.52 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,748,700&nbtranminhdung.vnp; 165,133,000,000&nbtranminhdung.vnp; 877,000&nbtranminhdung.vnp; 82,938,800,000&nbtranminhdung.vnp; 95.30&nbtranminhdung.vnp; 95.30&nbtranminhdung.vnp; 94.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 95.30&nbtranminhdung.vnp; 95.30&nbtranminhdung.vnp; 0.40 (0.42 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,195,800&nbtranminhdung.vnp; 113,624,000,000&nbtranminhdung.vnp; 1,700,000&nbtranminhdung.vnp; 162,095,000,000&nbtranminhdung.vnp; 95.20&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; 93.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 94.90&nbtranminhdung.vnp; 94.90&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-0.21 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,196,800&nbtranminhdung.vnp; 113,332,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,522,000,000&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; 95.50&nbtranminhdung.vnp; 93.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 95.10&nbtranminhdung.vnp; 95.10&nbtranminhdung.vnp; 0.40 (0.42 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,160,300&nbtranminhdung.vnp; 110,365,000,000&nbtranminhdung.vnp; 77,000&nbtranminhdung.vnp; 7,334,000,000&nbtranminhdung.vnp; 94.70&nbtranminhdung.vnp; 96.00&nbtranminhdung.vnp; 94.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 94.70&nbtranminhdung.vnp; 94.70&nbtranminhdung.vnp; -1.10 (-1.15 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,422,500&nbtranminhdung.vnp; 134,877,000,000&nbtranminhdung.vnp; 87,300&nbtranminhdung.vnp; 8,276,913,000&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; 95.90&nbtranminhdung.vnp; 94.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 95.80&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; -1.20 (-1.24 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 940,800&nbtranminhdung.vnp; 90,187,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,392,000,000&nbtranminhdung.vnp; 96.90&nbtranminhdung.vnp; 96.90&nbtranminhdung.vnp; 95.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 97.00&nbtranminhdung.vnp; 97.00&nbtranminhdung.vnp; 2.80 (2.97 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,902,000&nbtranminhdung.vnp; 183,502,000,000&nbtranminhdung.vnp; 77,000&nbtranminhdung.vnp; 7,363,500,000&nbtranminhdung.vnp; 96.00&nbtranminhdung.vnp; 97.50&nbtranminhdung.vnp; 95.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 94.20&nbtranminhdung.vnp; 94.20&nbtranminhdung.vnp; -3.30 (-3.38 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,595,700&nbtranminhdung.vnp; 152,392,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 97.10&nbtranminhdung.vnp; 97.10&nbtranminhdung.vnp; 94.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 97.50&nbtranminhdung.vnp; 97.50&nbtranminhdung.vnp; 1.90 (1.99 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,609,100&nbtranminhdung.vnp; 155,834,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,483,000,000&nbtranminhdung.vnp; 96.20&nbtranminhdung.vnp; 97.50&nbtranminhdung.vnp; 95.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 95.60&nbtranminhdung.vnp; 95.60&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.10 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,239,400&nbtranminhdung.vnp; 117,979,000,000&nbtranminhdung.vnp; 65,000&nbtranminhdung.vnp; 6,250,000,000&nbtranminhdung.vnp; 95.50&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 95.70&nbtranminhdung.vnp; 95.70&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-0.62 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 655,800&nbtranminhdung.vnp; 62,760,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 96.00&nbtranminhdung.vnp; 96.00&nbtranminhdung.vnp; 95.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 96.30&nbtranminhdung.vnp; 96.30&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (0.52 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,438,400&nbtranminhdung.vnp; 138,363,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,496,000,000&nbtranminhdung.vnp; 96.00&nbtranminhdung.vnp; 97.00&nbtranminhdung.vnp; 95.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 95.80&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; -0.50 (-0.52 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,259,800&nbtranminhdung.vnp; 120,758,000,000&nbtranminhdung.vnp; 65,000&nbtranminhdung.vnp; 6,270,000,000&nbtranminhdung.vnp; 96.30&nbtranminhdung.vnp; 96.50&nbtranminhdung.vnp; 94.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 96.30&nbtranminhdung.vnp; 96.30&nbtranminhdung.vnp; 0.80 (0.84 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,009,800&nbtranminhdung.vnp; 97,248,000,000&nbtranminhdung.vnp; 69,000&nbtranminhdung.vnp; 6,600,370,000&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; 96.80&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 95.50&nbtranminhdung.vnp; 95.50&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (0.53 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,063,900&nbtranminhdung.vnp; 101,041,000,000&nbtranminhdung.vnp; 26,000&nbtranminhdung.vnp; 2,522,000,000&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; 95.80&nbtranminhdung.vnp; 94.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 95.00&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-0.21 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,344,300&nbtranminhdung.vnp; 126,687,000,000&nbtranminhdung.vnp; 105,000&nbtranminhdung.vnp; 10,094,600,000&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; 95.00&nbtranminhdung.vnp; 93.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  cáp điện thịnh phát m&a cổ phiếu

Trả lời

Back to top button