Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu tsc

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 06/05/2021 11.50&nbtranminhdung.vnp; 11.50&nbtranminhdung.vnp; -0.10 (-0.86 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,879,100&nbtranminhdung.vnp; 56,723,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11.80&nbtranminhdung.vnp; 11.90&nbtranminhdung.vnp; 11.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/05/2021 11.60&nbtranminhdung.vnp; 11.60&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (4.50 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,424,500&nbtranminhdung.vnp; 49,612,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11.10&nbtranminhdung.vnp; 11.60&nbtranminhdung.vnp; 10.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/05/2021 11.10&nbtranminhdung.vnp; 11.10&nbtranminhdung.vnp; 0.40 (3.74 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,022,500&nbtranminhdung.vnp; 42,482,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10.00&nbtranminhdung.vnp; 11.10&nbtranminhdung.vnp; 10.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/04/2021 10.70&nbtranminhdung.vnp; 10.70&nbtranminhdung.vnp; 0.55 (5.42 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,696,000&nbtranminhdung.vnp; 48,390,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10.25&nbtranminhdung.vnp; 10.75&nbtranminhdung.vnp; 10.05&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28/04/2021 10.15&nbtranminhdung.vnp; 10.15&nbtranminhdung.vnp; 0.63 (6.62 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,234,200&nbtranminhdung.vnp; 42,296,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 9.55&nbtranminhdung.vnp; 10.15&nbtranminhdung.vnp; 9.53&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27/04/2021 9.52&nbtranminhdung.vnp; 9.52&nbtranminhdung.vnp; 0.62 (6.97 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,391,700&nbtranminhdung.vnp; 50,714,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 9.00&nbtranminhdung.vnp; 9.52&nbtranminhdung.vnp; 9.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/04/2021 8.90&nbtranminhdung.vnp; 8.90&nbtranminhdung.vnp; 0.40 (4.71 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,644,400&nbtranminhdung.vnp; 23,097,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.60&nbtranminhdung.vnp; 8.93&nbtranminhdung.vnp; 8.52&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/04/2021 8.50&nbtranminhdung.vnp; 8.50&nbtranminhdung.vnp; 0.01 (0.12 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,946,000&nbtranminhdung.vnp; 24,899,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.46&nbtranminhdung.vnp; 8.58&nbtranminhdung.vnp; 8.06&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/04/2021 8.49&nbtranminhdung.vnp; 8.49&nbtranminhdung.vnp; -0.01 (-0.12 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,530,100&nbtranminhdung.vnp; 21,545,000,000&nbtranminhdung.vnp; 200,000&nbtranminhdung.vnp; 1,702,000,000&nbtranminhdung.vnp; 8.58&nbtranminhdung.vnp; 8.60&nbtranminhdung.vnp; 8.16&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20/04/2021 8.50&nbtranminhdung.vnp; 8.50&nbtranminhdung.vnp; 0.27 (3.28 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,508,400&nbtranminhdung.vnp; 29,919,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.40&nbtranminhdung.vnp; 8.65&nbtranminhdung.vnp; 8.24&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/04/2021 8.23&nbtranminhdung.vnp; 8.23&nbtranminhdung.vnp; 0.53 (6.88 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,079,900&nbtranminhdung.vnp; 32,863,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.80&nbtranminhdung.vnp; 8.23&nbtranminhdung.vnp; 7.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/04/2021 7.70&nbtranminhdung.vnp; 7.70&nbtranminhdung.vnp; -0.17 (-2.16 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,735,200&nbtranminhdung.vnp; 13,693,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.90&nbtranminhdung.vnp; 8.00&nbtranminhdung.vnp; 7.66&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/04/2021 7.87&nbtranminhdung.vnp; 7.87&nbtranminhdung.vnp; -0.28 (-3.44 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,441,300&nbtranminhdung.vnp; 11,506,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.15&nbtranminhdung.vnp; 8.20&nbtranminhdung.vnp; 7.87&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14/04/2021 8.15&nbtranminhdung.vnp; 8.15&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,840,100&nbtranminhdung.vnp; 22,674,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.90&nbtranminhdung.vnp; 8.25&nbtranminhdung.vnp; 7.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 13/04/2021 8.15&nbtranminhdung.vnp; 8.15&nbtranminhdung.vnp; -0.49 (-5.67 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,116,700&nbtranminhdung.vnp; 33,771,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.50&nbtranminhdung.vnp; 8.50&nbtranminhdung.vnp; 8.04&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/04/2021 8.64&nbtranminhdung.vnp; 8.64&nbtranminhdung.vnp; 0.16 (1.89 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,840,800&nbtranminhdung.vnp; 33,111,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.53&nbtranminhdung.vnp; 8.75&nbtranminhdung.vnp; 8.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/04/2021 8.48&nbtranminhdung.vnp; 8.48&nbtranminhdung.vnp; 0.32 (3.92 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,721,900&nbtranminhdung.vnp; 14,178,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.91&nbtranminhdung.vnp; 8.52&nbtranminhdung.vnp; 7.91&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/04/2021 8.16&nbtranminhdung.vnp; 8.16&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.61 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,635,500&nbtranminhdung.vnp; 20,871,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.11&nbtranminhdung.vnp; 8.19&nbtranminhdung.vnp; 7.71&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 07/04/2021 8.21&nbtranminhdung.vnp; 8.21&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,949,400&nbtranminhdung.vnp; 32,624,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.27&nbtranminhdung.vnp; 8.46&nbtranminhdung.vnp; 7.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 06/04/2021 8.21&nbtranminhdung.vnp; 8.21&nbtranminhdung.vnp; 0.53 (6.90 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,324,600&nbtranminhdung.vnp; 26,909,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.73&nbtranminhdung.vnp; 8.21&nbtranminhdung.vnp; 7.72&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Cổ Phiếu Fpt Retail - Lãnh Đạo Fpt Retail (Frt) Đăng Ký Mua 200

Trả lời

Back to top button