Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu pvt

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 02/04/2021 17.60&nbtranminhdung.vnp; 17.60&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.57 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,665,300&nbtranminhdung.vnp; 47,198,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.75&nbtranminhdung.vnp; 17.90&nbtranminhdung.vnp; 17.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 01/04/2021 17.50&nbtranminhdung.vnp; 17.50&nbtranminhdung.vnp; 0.45 (2.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,842,500&nbtranminhdung.vnp; 49,204,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 17.55&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 31/03/2021 17.05&nbtranminhdung.vnp; 17.05&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.87 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,996,000&nbtranminhdung.vnp; 34,065,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.95&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 16.95&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 30/03/2021 17.20&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.58 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,468,300&nbtranminhdung.vnp; 42,016,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.15&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 16.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 17.10&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (3.01 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,332,600&nbtranminhdung.vnp; 39,625,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.05&nbtranminhdung.vnp; 17.15&nbtranminhdung.vnp; 16.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 16.60&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; -0.30 (-1.78 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,421,000&nbtranminhdung.vnp; 88,775,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.95&nbtranminhdung.vnp; 15.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 16.90&nbtranminhdung.vnp; 16.90&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-1.17 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,164,600&nbtranminhdung.vnp; 53,930,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 17.50&nbtranminhdung.vnp; 16.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 17.10&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; -0.55 (-3.12 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,027,900&nbtranminhdung.vnp; 69,392,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; 17.60&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 17.65&nbtranminhdung.vnp; 17.65&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-1.12 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,940,400&nbtranminhdung.vnp; 52,030,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.85&nbtranminhdung.vnp; 17.85&nbtranminhdung.vnp; 17.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 17.85&nbtranminhdung.vnp; 17.85&nbtranminhdung.vnp; 0.05 (0.28 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,175,100&nbtranminhdung.vnp; 38,798,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.00&nbtranminhdung.vnp; 18.15&nbtranminhdung.vnp; 17.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 17.80&nbtranminhdung.vnp; 17.80&nbtranminhdung.vnp; -0.35 (-1.93 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,238,600&nbtranminhdung.vnp; 75,380,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.60&nbtranminhdung.vnp; 18.00&nbtranminhdung.vnp; 17.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 18.15&nbtranminhdung.vnp; 18.15&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.27 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,066,700&nbtranminhdung.vnp; 55,687,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.20&nbtranminhdung.vnp; 18.40&nbtranminhdung.vnp; 18.05&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 18.20&nbtranminhdung.vnp; 18.20&nbtranminhdung.vnp; 0.30 (1.68 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,160,000&nbtranminhdung.vnp; 75,188,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.90&nbtranminhdung.vnp; 18.40&nbtranminhdung.vnp; 17.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 18.00&nbtranminhdung.vnp; 18.00&nbtranminhdung.vnp; -0.30 (-1.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,932,300&nbtranminhdung.vnp; 52,856,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.20&nbtranminhdung.vnp; 18.25&nbtranminhdung.vnp; 17.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 18.30&nbtranminhdung.vnp; 18.30&nbtranminhdung.vnp; 0.25 (1.39 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,003,700&nbtranminhdung.vnp; 90,704,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.05&nbtranminhdung.vnp; 18.45&nbtranminhdung.vnp; 17.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 18.05&nbtranminhdung.vnp; 18.05&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.82 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,616,500&nbtranminhdung.vnp; 65,539,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.30&nbtranminhdung.vnp; 18.30&nbtranminhdung.vnp; 18.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 18.20&nbtranminhdung.vnp; 18.20&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,515,500&nbtranminhdung.vnp; 63,833,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.50&nbtranminhdung.vnp; 18.50&nbtranminhdung.vnp; 18.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 18.20&nbtranminhdung.vnp; 18.20&nbtranminhdung.vnp; 0.20 (1.11 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,409,200&nbtranminhdung.vnp; 96,287,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.70&nbtranminhdung.vnp; 18.45&nbtranminhdung.vnp; 17.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 18.00&nbtranminhdung.vnp; 18.00&nbtranminhdung.vnp; -0.75 (-4.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,611,000&nbtranminhdung.vnp; 101,429,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18.10&nbtranminhdung.vnp; 18.30&nbtranminhdung.vnp; 17.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/03/2021 18.75&nbtranminhdung.vnp; 18.75&nbtranminhdung.vnp; 0.25 (1.35 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,673,100&nbtranminhdung.vnp; 107,259,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19.20&nbtranminhdung.vnp; 19.30&nbtranminhdung.vnp; 18.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Xác Định Giá Đóng Cửa Của Cổ Phiếu, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán Tại Hsx

Trả lời

Back to top button