Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu lix

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu lix

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
1972: Công ty cổ phần Bột giặt Lix xuất thân từ một nhà máy được xây dựng từ năm 1972 với tên gọi là Công ty Kỹ nghệ hóa phẩm Huân Huân. Năm 1978 chủ nhà máy hiến cho Nhà nước để xuất cảnh, nhà máy được tranminhdung.vnát nhập vào Nhà máy Bột giặt Vitranminhdung.vno. 20/01/1980: nhà máy tách ra khỏi nhà máy Vitranminhdung.vno và đổi tên thành “Nhà máy Quốc doanh Bột giặt Linh Xuân” trực thuộc Công ty Bột giặt miền Nam. 28/08/1992: Nhà máy chuyển thành Công ty Bột giặt Lix trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất công nghiệp và Hóa chất tiêu dùng – Bộ Công nghiệp nặng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

23/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
27/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
25/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
10/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
17/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
16/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
23/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
11/07/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
18/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
02/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
22/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.5%
05/03/2013: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
14/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 35%
18/02/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Nên Giữ Cổ Phiếu Bao Lâu Thì Nhận Được Cổ Tức, &Ndash Vndirect Support Center

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

LIX: 2.4.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (22/03/2021 17:01) Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 giảm 23%, về 225 tỷ đồng (15/03/2021 21:14) LIX: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (15/03/2021 17:41) LIX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 (04/02/2021 17:48) LIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 18:02) Bột giặt LIX: Quý 4 lãi 70 tỷ đồng tăng 49% tranminhdung.vno với cùng kỳ (20/01/2021 15:38)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,164,370,404 2,338,772,422 2,567,735,847 2,991,900,990
Giá vốn hàng bán 1,706,497,041 1,862,332,160 1,967,393,250 2,162,901,192
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 410,904,712 446,599,230 559,092,214 739,291,778

READ  Công Ty Cổ Phần Sao Thái Dương Cổ Phiếu, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ssi

Xem thêm: Đầu Tư Chứng Khoán Trên Agribank, Agr: Ctcp Chứng Khoán Agribank

Lợi nhuận tài chính 1,715,420 892,383 3,607,848 1,561,255
Lợi nhuận khác 188,882 110,258 880,991 -3,914,576
Tổng lợi nhuận trước thuế 186,947,190 187,045,717 224,804,255 292,400,501
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 147,744,972 147,602,580 178,796,055 230,108,370
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 147,744,972 147,602,580 178,796,055 230,108,370
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 397,593,976 405,456,929 513,373,391 557,214,993
Tổng tài tranminhdung.vnản 776,688,491 780,215,602 896,698,904 1,017,668,766
Nợ ngắn hạn 230,292,084 244,271,291 280,209,642 372,270,558
Tổng nợ 303,971,311 307,931,442 341,502,989 380,174,502
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 472,717,180 472,284,160 555,195,915 637,494,264
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: 220v là điện áp gì 380v là điện áp gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button