Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu hii

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 06/05/2021 21.80&nbtranminhdung.vnp; 21.80&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.68 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 393,300&nbtranminhdung.vnp; 8,499,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.70&nbtranminhdung.vnp; 21.80&nbtranminhdung.vnp; 21.35&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/05/2021 21.95&nbtranminhdung.vnp; 21.95&nbtranminhdung.vnp; -0.85 (-3.73 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 422,600&nbtranminhdung.vnp; 9,535,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22.75&nbtranminhdung.vnp; 23.10&nbtranminhdung.vnp; 21.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/05/2021 22.80&nbtranminhdung.vnp; 22.80&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-0.87 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 578,400&nbtranminhdung.vnp; 13,259,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22.50&nbtranminhdung.vnp; 23.30&nbtranminhdung.vnp; 22.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/04/2021 23.00&nbtranminhdung.vnp; 23.00&nbtranminhdung.vnp; -1.00 (-4.17 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 724,000&nbtranminhdung.vnp; 17,291,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24.05&nbtranminhdung.vnp; 24.50&nbtranminhdung.vnp; 23.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28/04/2021 24.00&nbtranminhdung.vnp; 24.00&nbtranminhdung.vnp; 1.05 (4.58 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 739,700&nbtranminhdung.vnp; 17,386,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22.80&nbtranminhdung.vnp; 24.45&nbtranminhdung.vnp; 22.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27/04/2021 22.95&nbtranminhdung.vnp; 22.95&nbtranminhdung.vnp; -0.25 (-1.08 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 511,600&nbtranminhdung.vnp; 11,677,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23.00&nbtranminhdung.vnp; 23.00&nbtranminhdung.vnp; 22.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/04/2021 23.20&nbtranminhdung.vnp; 23.20&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (2.65 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 840,200&nbtranminhdung.vnp; 19,388,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22.70&nbtranminhdung.vnp; 23.50&nbtranminhdung.vnp; 22.45&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/04/2021 22.60&nbtranminhdung.vnp; 22.60&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (2.73 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 473,500&nbtranminhdung.vnp; 10,636,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22.15&nbtranminhdung.vnp; 23.00&nbtranminhdung.vnp; 21.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/04/2021 22.00&nbtranminhdung.vnp; 22.00&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (2.33 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 767,100&nbtranminhdung.vnp; 17,117,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.50&nbtranminhdung.vnp; 22.60&nbtranminhdung.vnp; 21.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20/04/2021 21.50&nbtranminhdung.vnp; 21.50&nbtranminhdung.vnp; 0.70 (3.37 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 694,400&nbtranminhdung.vnp; 14,754,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20.70&nbtranminhdung.vnp; 21.90&nbtranminhdung.vnp; 20.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/04/2021 20.80&nbtranminhdung.vnp; 20.80&nbtranminhdung.vnp; -0.30 (-1.42 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 314,900&nbtranminhdung.vnp; 6,573,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.20&nbtranminhdung.vnp; 21.20&nbtranminhdung.vnp; 20.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/04/2021 21.10&nbtranminhdung.vnp; 21.10&nbtranminhdung.vnp; -0.55 (-2.54 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 280,800&nbtranminhdung.vnp; 5,933,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.50&nbtranminhdung.vnp; 21.50&nbtranminhdung.vnp; 20.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/04/2021 21.65&nbtranminhdung.vnp; 21.65&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.46 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 322,100&nbtranminhdung.vnp; 6,936,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.60&nbtranminhdung.vnp; 21.85&nbtranminhdung.vnp; 21.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14/04/2021 21.55&nbtranminhdung.vnp; 21.55&nbtranminhdung.vnp; 0.80 (3.86 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 611,200&nbtranminhdung.vnp; 12,908,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20.85&nbtranminhdung.vnp; 21.90&nbtranminhdung.vnp; 20.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 13/04/2021 20.75&nbtranminhdung.vnp; 20.75&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.72 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 371,600&nbtranminhdung.vnp; 7,668,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20.70&nbtranminhdung.vnp; 20.80&nbtranminhdung.vnp; 20.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/04/2021 20.90&nbtranminhdung.vnp; 20.90&nbtranminhdung.vnp; -0.45 (-2.11 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 384,200&nbtranminhdung.vnp; 8,098,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.35&nbtranminhdung.vnp; 21.40&nbtranminhdung.vnp; 20.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/04/2021 21.35&nbtranminhdung.vnp; 21.35&nbtranminhdung.vnp; -0.10 (-0.47 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 384,500&nbtranminhdung.vnp; 8,191,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.45&nbtranminhdung.vnp; 21.45&nbtranminhdung.vnp; 21.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/04/2021 21.45&nbtranminhdung.vnp; 21.45&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.69 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 305,000&nbtranminhdung.vnp; 6,562,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.60&nbtranminhdung.vnp; 21.65&nbtranminhdung.vnp; 21.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 07/04/2021 21.60&nbtranminhdung.vnp; 21.60&nbtranminhdung.vnp; 0.40 (1.89 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 418,400&nbtranminhdung.vnp; 8,949,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 21.20&nbtranminhdung.vnp; 21.60&nbtranminhdung.vnp; 21.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 06/04/2021 21.20&nbtranminhdung.vnp; 21.20&nbtranminhdung.vnp; 0.40 (1.92 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 435,200&nbtranminhdung.vnp; 9,069,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20.50&nbtranminhdung.vnp; 21.30&nbtranminhdung.vnp; 20.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Những Quy Định Về Phát Hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Ra Thị Trường, Công Ty Cổ Phần Được Phát Hành Cổ Phiếu Khi Nào

Trả lời

Back to top button