Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu hhs

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 05/05/2021 6.79&nbtranminhdung.vnp; 6.79&nbtranminhdung.vnp; 0.11 (1.65 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,163,900&nbtranminhdung.vnp; 21,508,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.75&nbtranminhdung.vnp; 6.94&nbtranminhdung.vnp; 6.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/05/2021 6.68&nbtranminhdung.vnp; 6.68&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-2.20 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,628,100&nbtranminhdung.vnp; 17,408,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.51&nbtranminhdung.vnp; 6.75&nbtranminhdung.vnp; 6.51&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/04/2021 6.83&nbtranminhdung.vnp; 6.83&nbtranminhdung.vnp; 0.03 (0.44 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,033,100&nbtranminhdung.vnp; 13,916,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.90&nbtranminhdung.vnp; 6.90&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28/04/2021 6.80&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,958,700&nbtranminhdung.vnp; 13,402,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.79&nbtranminhdung.vnp; 6.95&nbtranminhdung.vnp; 6.66&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27/04/2021 6.80&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,460,800&nbtranminhdung.vnp; 9,920,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; 6.89&nbtranminhdung.vnp; 6.68&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/04/2021 6.80&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; -0.17 (-2.44 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,267,800&nbtranminhdung.vnp; 22,644,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.00&nbtranminhdung.vnp; 7.05&nbtranminhdung.vnp; 6.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/04/2021 6.97&nbtranminhdung.vnp; 6.97&nbtranminhdung.vnp; 0.17 (2.50 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,973,600&nbtranminhdung.vnp; 27,412,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.70&nbtranminhdung.vnp; 7.14&nbtranminhdung.vnp; 6.67&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/04/2021 6.80&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-5.56 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,382,400&nbtranminhdung.vnp; 30,793,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.10&nbtranminhdung.vnp; 7.19&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 20/04/2021 7.20&nbtranminhdung.vnp; 7.20&nbtranminhdung.vnp; -0.13 (-1.77 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,591,300&nbtranminhdung.vnp; 33,502,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.33&nbtranminhdung.vnp; 7.48&nbtranminhdung.vnp; 7.15&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/04/2021 7.33&nbtranminhdung.vnp; 7.33&nbtranminhdung.vnp; -0.11 (-1.48 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,597,900&nbtranminhdung.vnp; 26,274,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.40&nbtranminhdung.vnp; 7.43&nbtranminhdung.vnp; 7.15&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/04/2021 7.44&nbtranminhdung.vnp; 7.44&nbtranminhdung.vnp; -0.33 (-4.25 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 6,793,100&nbtranminhdung.vnp; 51,314,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.70&nbtranminhdung.vnp; 7.79&nbtranminhdung.vnp; 7.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/04/2021 7.77&nbtranminhdung.vnp; 7.77&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 8,075,500&nbtranminhdung.vnp; 63,029,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.81&nbtranminhdung.vnp; 7.89&nbtranminhdung.vnp; 7.74&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14/04/2021 7.82&nbtranminhdung.vnp; 7.82&nbtranminhdung.vnp; 0.03 (0.39 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 6,544,500&nbtranminhdung.vnp; 50,727,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.71&nbtranminhdung.vnp; 7.89&nbtranminhdung.vnp; 7.65&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 13/04/2021 7.79&nbtranminhdung.vnp; 7.79&nbtranminhdung.vnp; -0.29 (-3.59 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 7,496,900&nbtranminhdung.vnp; 59,655,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.10&nbtranminhdung.vnp; 8.18&nbtranminhdung.vnp; 7.76&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/04/2021 8.08&nbtranminhdung.vnp; 8.08&nbtranminhdung.vnp; 0.34 (4.39 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 9,676,900&nbtranminhdung.vnp; 76,619,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.78&nbtranminhdung.vnp; 8.20&nbtranminhdung.vnp; 7.71&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/04/2021 7.74&nbtranminhdung.vnp; 7.74&nbtranminhdung.vnp; -0.06 (-0.77 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,724,700&nbtranminhdung.vnp; 44,182,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.78&nbtranminhdung.vnp; 7.79&nbtranminhdung.vnp; 7.68&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/04/2021 7.80&nbtranminhdung.vnp; 7.80&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,570,000&nbtranminhdung.vnp; 35,939,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.99&nbtranminhdung.vnp; 7.99&nbtranminhdung.vnp; 7.76&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 07/04/2021 7.80&nbtranminhdung.vnp; 7.80&nbtranminhdung.vnp; 0.15 (1.96 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,660,100&nbtranminhdung.vnp; 44,117,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.75&nbtranminhdung.vnp; 7.90&nbtranminhdung.vnp; 7.72&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 06/04/2021 7.65&nbtranminhdung.vnp; 7.65&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.65 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 8,999,000&nbtranminhdung.vnp; 69,380,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.69&nbtranminhdung.vnp; 7.83&nbtranminhdung.vnp; 7.61&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/04/2021 7.70&nbtranminhdung.vnp; 7.70&nbtranminhdung.vnp; -0.21 (-2.65 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 8,313,000&nbtranminhdung.vnp; 64,467,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.85&nbtranminhdung.vnp; 7.88&nbtranminhdung.vnp; 7.63&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  lịch sử giá cổ phiếu gas

Trả lời

Back to top button