Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu flc

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 31/03/2021 12.75&nbtranminhdung.vnp; 12.75&nbtranminhdung.vnp; 0.15 (1.19 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 68,628,200&nbtranminhdung.vnp; 849,418,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12.90&nbtranminhdung.vnp; 13.30&nbtranminhdung.vnp; 11.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 30/03/2021 12.60&nbtranminhdung.vnp; 12.60&nbtranminhdung.vnp; 0.80 (6.78 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 47,856,100&nbtranminhdung.vnp; 597,928,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12.50&nbtranminhdung.vnp; 12.60&nbtranminhdung.vnp; 11.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 11.80&nbtranminhdung.vnp; 11.80&nbtranminhdung.vnp; 0.75 (6.79 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 37,992,700&nbtranminhdung.vnp; 441,903,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11.40&nbtranminhdung.vnp; 11.80&nbtranminhdung.vnp; 11.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 11.05&nbtranminhdung.vnp; 11.05&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (5.74 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 52,547,400&nbtranminhdung.vnp; 567,252,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10.45&nbtranminhdung.vnp; 11.15&nbtranminhdung.vnp; 10.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 10.45&nbtranminhdung.vnp; 10.45&nbtranminhdung.vnp; 0.66 (6.74 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 55,471,500&nbtranminhdung.vnp; 553,129,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 9.51&nbtranminhdung.vnp; 10.45&nbtranminhdung.vnp; 9.36&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 9.79&nbtranminhdung.vnp; 9.79&nbtranminhdung.vnp; 0.61 (6.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 42,615,000&nbtranminhdung.vnp; 405,883,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 9.10&nbtranminhdung.vnp; 9.81&nbtranminhdung.vnp; 8.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 9.18&nbtranminhdung.vnp; 9.18&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (6.99 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 45,073,300&nbtranminhdung.vnp; 405,837,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 8.78&nbtranminhdung.vnp; 9.18&nbtranminhdung.vnp; 8.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 8.58&nbtranminhdung.vnp; 8.58&nbtranminhdung.vnp; 0.56 (6.98 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 45,886,600&nbtranminhdung.vnp; 387,810,000,000&nbtranminhdung.vnp; 200,000&nbtranminhdung.vnp; 1,492,000,000&nbtranminhdung.vnp; 8.30&nbtranminhdung.vnp; 8.58&nbtranminhdung.vnp; 8.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 8.02&nbtranminhdung.vnp; 8.02&nbtranminhdung.vnp; 0.52 (6.93 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 26,294,900&nbtranminhdung.vnp; 203,283,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.49&nbtranminhdung.vnp; 8.02&nbtranminhdung.vnp; 7.39&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 7.50&nbtranminhdung.vnp; 7.50&nbtranminhdung.vnp; 0.30 (4.17 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 22,217,100&nbtranminhdung.vnp; 162,186,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.25&nbtranminhdung.vnp; 7.56&nbtranminhdung.vnp; 7.05&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 7.20&nbtranminhdung.vnp; 7.20&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-5.26 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 51,129,400&nbtranminhdung.vnp; 377,437,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.60&nbtranminhdung.vnp; 7.79&nbtranminhdung.vnp; 7.17&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 7.70&nbtranminhdung.vnp; 7.70&nbtranminhdung.vnp; 0.32 (4.34 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 33,384,000&nbtranminhdung.vnp; 254,822,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.69&nbtranminhdung.vnp; 7.75&nbtranminhdung.vnp; 7.45&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 7.38&nbtranminhdung.vnp; 7.38&nbtranminhdung.vnp; 0.48 (6.96 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 34,200,700&nbtranminhdung.vnp; 250,967,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 7.19&nbtranminhdung.vnp; 7.38&nbtranminhdung.vnp; 7.15&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 6.90&nbtranminhdung.vnp; 6.90&nbtranminhdung.vnp; 0.28 (4.23 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 22,284,800&nbtranminhdung.vnp; 152,880,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.90&nbtranminhdung.vnp; 6.98&nbtranminhdung.vnp; 6.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 6.62&nbtranminhdung.vnp; 6.62&nbtranminhdung.vnp; 0.03 (0.46 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 27,336,400&nbtranminhdung.vnp; 176,810,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.40&nbtranminhdung.vnp; 6.68&nbtranminhdung.vnp; 6.35&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 6.59&nbtranminhdung.vnp; 6.59&nbtranminhdung.vnp; 0.09 (1.38 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 14,028,300&nbtranminhdung.vnp; 92,317,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.50&nbtranminhdung.vnp; 6.65&nbtranminhdung.vnp; 6.45&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 6.50&nbtranminhdung.vnp; 6.50&nbtranminhdung.vnp; 0.15 (2.36 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 14,575,800&nbtranminhdung.vnp; 95,327,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.36&nbtranminhdung.vnp; 6.68&nbtranminhdung.vnp; 6.35&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/03/2021 6.35&nbtranminhdung.vnp; 6.35&nbtranminhdung.vnp; 0.05 (0.79 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 8,243,100&nbtranminhdung.vnp; 52,826,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.48&nbtranminhdung.vnp; 6.50&nbtranminhdung.vnp; 6.31&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/03/2021 6.30&nbtranminhdung.vnp; 6.30&nbtranminhdung.vnp; -0.25 (-3.82 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 15,709,800&nbtranminhdung.vnp; 99,941,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.49&nbtranminhdung.vnp; 6.56&nbtranminhdung.vnp; 6.19&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/03/2021 6.55&nbtranminhdung.vnp; 6.55&nbtranminhdung.vnp; 0.03 (0.46 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 23,654,300&nbtranminhdung.vnp; 157,439,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 6.63&nbtranminhdung.vnp; 6.80&nbtranminhdung.vnp; 6.41&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Thanh Khoản Cổ Phiếu Techcombank Lên Sàn, Vốn Hóa Bốc Hơi 30

Trả lời

Back to top button