Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu cmx

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 05/04/2021 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.32 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 169,700&nbtranminhdung.vnp; 2,658,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.80&nbtranminhdung.vnp; 15.80&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 02/04/2021 15.75&nbtranminhdung.vnp; 15.75&nbtranminhdung.vnp; 0.05 (0.32 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 254,000&nbtranminhdung.vnp; 4,013,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.80&nbtranminhdung.vnp; 15.90&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 01/04/2021 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 0.25 (1.62 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 339,800&nbtranminhdung.vnp; 5,278,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.50&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 31/03/2021 15.45&nbtranminhdung.vnp; 15.45&nbtranminhdung.vnp; -0.10 (-0.64 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 178,500&nbtranminhdung.vnp; 2,751,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 15.35&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 30/03/2021 15.55&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 0.05 (0.32 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 155,400&nbtranminhdung.vnp; 2,402,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.60&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.35&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 15.50&nbtranminhdung.vnp; 15.50&nbtranminhdung.vnp; 0.35 (2.31 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 140,100&nbtranminhdung.vnp; 2,149,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.20&nbtranminhdung.vnp; 15.50&nbtranminhdung.vnp; 15.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 15.15&nbtranminhdung.vnp; 15.15&nbtranminhdung.vnp; -0.25 (-1.62 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 253,600&nbtranminhdung.vnp; 3,839,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.10&nbtranminhdung.vnp; 15.40&nbtranminhdung.vnp; 14.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 15.40&nbtranminhdung.vnp; 15.40&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.96 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 313,600&nbtranminhdung.vnp; 4,795,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 15.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 15.55&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; -0.45 (-2.81 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 250,900&nbtranminhdung.vnp; 3,924,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.95&nbtranminhdung.vnp; 15.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 16.00&nbtranminhdung.vnp; 16.00&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-1.23 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 251,800&nbtranminhdung.vnp; 4,031,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.10&nbtranminhdung.vnp; 16.20&nbtranminhdung.vnp; 15.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 16.20&nbtranminhdung.vnp; 16.20&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-1.22 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 270,700&nbtranminhdung.vnp; 4,421,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 16.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 16.40&nbtranminhdung.vnp; 16.40&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-1.20 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 281,400&nbtranminhdung.vnp; 4,632,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.45&nbtranminhdung.vnp; 16.55&nbtranminhdung.vnp; 16.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 16.60&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 290,900&nbtranminhdung.vnp; 4,823,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.80&nbtranminhdung.vnp; 16.80&nbtranminhdung.vnp; 16.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 16.60&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 0.05 (0.30 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 201,700&nbtranminhdung.vnp; 3,359,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.55&nbtranminhdung.vnp; 16.80&nbtranminhdung.vnp; 16.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 16.55&nbtranminhdung.vnp; 16.55&nbtranminhdung.vnp; -0.20 (-1.19 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 254,400&nbtranminhdung.vnp; 4,246,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.85&nbtranminhdung.vnp; 16.85&nbtranminhdung.vnp; 16.45&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 16.75&nbtranminhdung.vnp; 16.75&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 272,500&nbtranminhdung.vnp; 4,553,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.80&nbtranminhdung.vnp; 16.85&nbtranminhdung.vnp; 16.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 16.75&nbtranminhdung.vnp; 16.75&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.89 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 355,700&nbtranminhdung.vnp; 6,007,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 16.90&nbtranminhdung.vnp; 16.90&nbtranminhdung.vnp; 0.25 (1.50 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 344,500&nbtranminhdung.vnp; 5,743,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.80&nbtranminhdung.vnp; 16.95&nbtranminhdung.vnp; 16.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 16.65&nbtranminhdung.vnp; 16.65&nbtranminhdung.vnp; -0.30 (-1.77 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 230,400&nbtranminhdung.vnp; 3,855,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 17.20&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 16.95&nbtranminhdung.vnp; 16.95&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 331,300&nbtranminhdung.vnp; 5,581,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 16.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Cổ Phiếu Asanzo Trốn Thuế Như Thế Nào? Asanzo Trốn Thuế Như Thế Nào

Trả lời

Back to top button