Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu c32

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 02/04/2021 28.50&nbtranminhdung.vnp; 28.50&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 169,300&nbtranminhdung.vnp; 4,813,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 01/04/2021 28.50&nbtranminhdung.vnp; 28.50&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.35 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 151,200&nbtranminhdung.vnp; 4,309,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 31/03/2021 28.40&nbtranminhdung.vnp; 28.40&nbtranminhdung.vnp; -0.30 (-1.05 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 91,900&nbtranminhdung.vnp; 2,614,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.55&nbtranminhdung.vnp; 28.75&nbtranminhdung.vnp; 28.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 30/03/2021 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.35 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 116,800&nbtranminhdung.vnp; 3,346,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29.05&nbtranminhdung.vnp; 29.05&nbtranminhdung.vnp; 28.25&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 28.60&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; 0.80 (2.88 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 161,100&nbtranminhdung.vnp; 4,527,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27.80&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; 27.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 27.80&nbtranminhdung.vnp; 27.80&nbtranminhdung.vnp; -0.50 (-1.77 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 228,700&nbtranminhdung.vnp; 6,287,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27.30&nbtranminhdung.vnp; 28.50&nbtranminhdung.vnp; 26.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 28.30&nbtranminhdung.vnp; 28.30&nbtranminhdung.vnp; -0.50 (-1.74 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 192,200&nbtranminhdung.vnp; 5,488,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.85&nbtranminhdung.vnp; 29.00&nbtranminhdung.vnp; 27.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 28.80&nbtranminhdung.vnp; 28.80&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-2.04 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 287,600&nbtranminhdung.vnp; 8,454,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29.40&nbtranminhdung.vnp; 29.75&nbtranminhdung.vnp; 28.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 29.40&nbtranminhdung.vnp; 29.40&nbtranminhdung.vnp; 0.55 (1.91 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 657,100&nbtranminhdung.vnp; 19,305,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29.00&nbtranminhdung.vnp; 29.85&nbtranminhdung.vnp; 28.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 28.85&nbtranminhdung.vnp; 28.85&nbtranminhdung.vnp; 0.25 (0.87 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 323,100&nbtranminhdung.vnp; 9,310,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 29.40&nbtranminhdung.vnp; 28.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 28.60&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; -0.10 (-0.35 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 98,900&nbtranminhdung.vnp; 2,831,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.65&nbtranminhdung.vnp; 28.80&nbtranminhdung.vnp; 28.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 95,400&nbtranminhdung.vnp; 2,744,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.80&nbtranminhdung.vnp; 28.90&nbtranminhdung.vnp; 28.65&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 111,900&nbtranminhdung.vnp; 3,193,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 28.70&nbtranminhdung.vnp; 28.70&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.17 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 306,100&nbtranminhdung.vnp; 8,745,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.50&nbtranminhdung.vnp; 28.75&nbtranminhdung.vnp; 28.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 28.75&nbtranminhdung.vnp; 28.75&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.52 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 147,300&nbtranminhdung.vnp; 4,219,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.90&nbtranminhdung.vnp; 28.90&nbtranminhdung.vnp; 28.40&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 28.90&nbtranminhdung.vnp; 28.90&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-1.37 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 170,600&nbtranminhdung.vnp; 4,944,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29.05&nbtranminhdung.vnp; 29.40&nbtranminhdung.vnp; 28.75&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 29.30&nbtranminhdung.vnp; 29.30&nbtranminhdung.vnp; 0.35 (1.21 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 269,100&nbtranminhdung.vnp; 7,771,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29.00&nbtranminhdung.vnp; 29.35&nbtranminhdung.vnp; 28.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 28.95&nbtranminhdung.vnp; 28.95&nbtranminhdung.vnp; -0.10 (-0.34 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 216,300&nbtranminhdung.vnp; 6,263,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29.05&nbtranminhdung.vnp; 29.20&nbtranminhdung.vnp; 28.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 29.05&nbtranminhdung.vnp; 29.05&nbtranminhdung.vnp; 0.45 (1.57 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 434,000&nbtranminhdung.vnp; 12,577,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; 29.40&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/03/2021 28.60&nbtranminhdung.vnp; 28.60&nbtranminhdung.vnp; 1.00 (3.62 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 637,000&nbtranminhdung.vnp; 18,001,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 27.60&nbtranminhdung.vnp; 28.95&nbtranminhdung.vnp; 27.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  So Sánh Trả Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu Và Chia Tách Cổ Tức, Một Góc Nhìn Về Cổ Tức: Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu

Trả lời

Back to top button