Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu aaa

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 29/03/2021 16.25&nbtranminhdung.vnp; 16.25&nbtranminhdung.vnp; 0.30 (1.88 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,219,700&nbtranminhdung.vnp; 68,087,000,000&nbtranminhdung.vnp; 200,000&nbtranminhdung.vnp; 3,000,000,000&nbtranminhdung.vnp; 16.00&nbtranminhdung.vnp; 16.40&nbtranminhdung.vnp; 15.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 15.95&nbtranminhdung.vnp; 15.95&nbtranminhdung.vnp; 0.05 (0.31 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,849,300&nbtranminhdung.vnp; 59,348,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.85&nbtranminhdung.vnp; 16.00&nbtranminhdung.vnp; 14.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 15.90&nbtranminhdung.vnp; 15.90&nbtranminhdung.vnp; 0.20 (1.27 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,824,100&nbtranminhdung.vnp; 44,231,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.90&nbtranminhdung.vnp; 15.45&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; -0.65 (-3.98 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,844,300&nbtranminhdung.vnp; 61,290,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.90&nbtranminhdung.vnp; 16.25&nbtranminhdung.vnp; 15.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 16.35&nbtranminhdung.vnp; 16.35&nbtranminhdung.vnp; -0.35 (-2.10 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,335,400&nbtranminhdung.vnp; 54,727,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.75&nbtranminhdung.vnp; 16.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,836,500&nbtranminhdung.vnp; 47,219,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.85&nbtranminhdung.vnp; 16.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,546,400&nbtranminhdung.vnp; 42,623,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 16.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.60 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,294,500&nbtranminhdung.vnp; 71,924,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.75&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; 16.45&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 16.60&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-2.35 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,564,400&nbtranminhdung.vnp; 59,850,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 17.05&nbtranminhdung.vnp; 16.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 17.00&nbtranminhdung.vnp; 17.00&nbtranminhdung.vnp; 0.25 (1.49 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,574,600&nbtranminhdung.vnp; 77,709,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.75&nbtranminhdung.vnp; 17.40&nbtranminhdung.vnp; 16.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 16.75&nbtranminhdung.vnp; 16.75&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (3.72 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 7,205,100&nbtranminhdung.vnp; 118,538,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.10&nbtranminhdung.vnp; 17.10&nbtranminhdung.vnp; 15.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 16.15&nbtranminhdung.vnp; 16.15&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.31 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,779,700&nbtranminhdung.vnp; 44,910,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.15&nbtranminhdung.vnp; 16.30&nbtranminhdung.vnp; 16.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 16.20&nbtranminhdung.vnp; 16.20&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (3.18 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,383,600&nbtranminhdung.vnp; 88,652,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.70&nbtranminhdung.vnp; 16.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 15.70&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 1.00 (6.80 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 10,008,900&nbtranminhdung.vnp; 153,240,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14.75&nbtranminhdung.vnp; 15.70&nbtranminhdung.vnp; 14.65&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 14.70&nbtranminhdung.vnp; 14.70&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,715,900&nbtranminhdung.vnp; 25,088,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14.55&nbtranminhdung.vnp; 14.75&nbtranminhdung.vnp; 14.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/03/2021 14.70&nbtranminhdung.vnp; 14.70&nbtranminhdung.vnp; 0.10 (0.68 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,432,500&nbtranminhdung.vnp; 35,862,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14.85&nbtranminhdung.vnp; 14.85&nbtranminhdung.vnp; 14.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/03/2021 14.60&nbtranminhdung.vnp; 14.60&nbtranminhdung.vnp; 0.30 (2.10 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,998,400&nbtranminhdung.vnp; 42,951,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14.25&nbtranminhdung.vnp; 14.65&nbtranminhdung.vnp; 14.05&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/03/2021 14.30&nbtranminhdung.vnp; 14.30&nbtranminhdung.vnp; -0.50 (-3.38 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,662,200&nbtranminhdung.vnp; 38,741,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14.85&nbtranminhdung.vnp; 14.90&nbtranminhdung.vnp; 14.15&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 03/03/2021 14.80&nbtranminhdung.vnp; 14.80&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,083,100&nbtranminhdung.vnp; 30,779,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 14.80&nbtranminhdung.vnp; 14.90&nbtranminhdung.vnp; 14.60&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 02/03/2021 14.80&nbtranminhdung.vnp; 14.80&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.34 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,266,500&nbtranminhdung.vnp; 33,510,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15.00&nbtranminhdung.vnp; 15.05&nbtranminhdung.vnp; 14.55&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Dcl Giá Cổ Phiếu Dcl Quý 3, Dcl: Ctcp Dược Phẩm Cửu Long

Trả lời

Back to top button