Nền Kinh Tế Thị Trường Có Những Đặc Điểm Gì ? Kinh Tế Thị Trường

a charset=”utf-8″>Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế chuyển đổi ảnh hưởng đến điều hành CSTT thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát

*

Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế chuyển đổi ảnh hưởng đến điều hành CSTT thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát
Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 00:00

Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế chuyển đổi ảnh hưởng đến điều hành CSTT thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát

*

1. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế vận động, phát triển, dựa trên cơ sở các quy luật của thị trường, trong đó, quan hệ hàng hoá – tiền tệ trở thành phổ biến và bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành khách quan của nền kinh tế, ở đó, các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường phát huy tác dụng, trước hết, là quy luật giá trị, quy luật này đòi hỏi việc sản xuất hàng hoá phải trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết và trao đổi phải bình đẳng, ngang giá. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy luật này mới có thể tồn tại và phát triển. Thứ hai là quy luật cung cầu, quy luật này biểu hiện quan hệ giữa cung và cầu thông qua giá cả, nó tác động trực tiếp đến giá cả và phương thức sản xuất, tiêu dùng của xã hội. Thứ ba là quy luật cạnh tranh, quy luật này đòi hỏi hàng hoá sản xuất ra phải có chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn, thái độ phục vụ văn minh hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh so với các hàng hoá khác cùng loại.

Đang xem: Kinh tế thị trường có những đặc điểm gì

Một nền kinh tế được gọi là kinh tế thị trường phải có 6 đặc trưng chủ yếu sau:

Thứ nhất, là quá trình lưu thông vật chất từ khả u này đến khả u khác trong hệ thống các khả u của quá trình sản xuất và từ sản xuất đến tiêu dùng đều được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua – bán. Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do có sự phân công chuyên môn hoá trong sản xuất sản phẩm xã hội ngày càng cao, bên cạnh đó, còn do có sự dư thừa sản phẩm ở doanh nghiệp này, ngành này nhưng lại thiếu sản phẩm ở doanh nghiệp khác, ngành khác và ngược lại. Một nền kinh tế được gọi là nền kinh tế thị trường khi tổng lượng mua bán vượt quá nữa tổng lượng vật chất của xã hội.

Thứ hai, người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi trên thị trường, được thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa chọn nội dung trao đổi, tự do lựa chọn đối tác trao đổi và tự do thoả thuận giá cả trao đổi theo cách thuận mua vừa bán.

Thứ ba, hoạt động mua bán được diễn ra 1 cách thường xuyên, ổn định trên cơ sở 1 kết cấu hạ tầng tối thiểu đủ để việc mua bán diễn ra thuận lợi, an toàn.

Thứ tư, các đối tác tham gia trong nền kinh tế thị trường đều theo đuổi lợi ích của mình, đó chính là lợi nhuận, lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế nhưng không được xâm phạm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác và của cộng đồng.

Thứ năm, kinh tế thị trường luôn gắn với cạnh tranh, hay nói cách khác, cạnh tranh là linh hồn của nền kinh tế thị trường, đó là động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ có lợi cho người tiêu dùng.

Thứ sáu, sự vận động của các quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường (quy luật giá trị, qui luật cạnh tranh, qui luật cung – cầu…) dẫn dắt hành vi, thái độ ứng xử của các chủ thể tham gia thị trường.

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất trong từng quốc gia và sự hội nhập kinh tế mang tính toàn cầu đã tạo điều kiện và khả năng to lớn để nền kinh tế thị trường phát triển đạt đến trình độ cao – kinh tế thị trường hiện đại. Nền kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế có đầy đủ các đặc trưng của 1 nền kinh tế thị trường và đồng thời có các đặc trưng sau:

+ Một là, có sự thống nhất về mục tiêu kinh tế với các mục tiêu chính trị – xã hội và nhân văn.

+ Hai là, có sự quản lý của nhà nước, do nhu cầu nhà nước không chỉ là người đại diện cho lợi ích của giai cấp cầm quyền mà còn do nhu cầu của chính những người tham gia kinh tế thị trường. Điều đó đòi hỏi phải có sự quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.

+ Ba là, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giữa các quốc gia đang diễn ra với qui mô ngày càng lớn, tốc độ ngày càng tăng làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên một chỉnh thể thống nhất, trong đó, mỗi quốc gia là 1 bộ phận gắn bó hữu cơ với các bộ phận khác.

+ Bốn là, hệ thống thị trường đồng bộ, thống nhất, ngày càng hiện đại, gắn với thị trường khu vực và thế giới, bao gồm các thị trường bộ phận đầu ra (hàng hoá, dịch vụ) và thị trường đầu vào (vốn, lao động, công nghệ thông tin, bất động sản…).

2. Về sự phối hợp giữa CSTT và các chính sách kinh tế vĩ mô khác

Chính sách tiền tệ là một trong số các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng hàng đầu trong nền kinh tế thị trường, nên cần được đảm bảo tính độc lập trong phạm vi nhất định, đồng thời bảo đảm tính chất đồng bộ trong sự phối hợp chung với các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Việc đảm bảo tính chất đồng bộ là ở các mục tiêu chung, định hướng chiến lược, còn CSTT có mục tiêu cụ thể và các biện pháp, công cụ phù hợp. Song quá trình chuyển đổi nền kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô chưa được hoàn thiện, việc điều hành các chính sách kinh tế đó cũng chưa có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ.

Hiểu tính đồng bộ không có nghĩa là phụ thuộc máy móc lẫn nhau, dàn hàng ngang, níu kéo nhau trong vòng lẩn quẩn của cơ chế cũ, mà là một khái niệm phải hiểu có tính chất biện chứng: mục tiêu của một chính sách kinh tế vĩ mô là nhất quán, còn giải pháp thực hiện là linh hoạt, từng bước phù hợp với tiến trình đổi mới chung, có lĩnh vực do vị trí và yêu cầu cụ thể thì phải đẩy lên trước một bước, nhưng không có nghĩa là tách rời nhau, hay thụt lùi lại đằng sau.

Tính không đồng bộ thể hiện ở mục tiêu chung của các chính sách kinh tế vĩ mô đối với nền kinh tế thì thống nhất, nhưng trong quá trình điều hành mỗi chính sách có những mục tiêu cụ thể của mình, cũng như không đồng bộ trong việc thực hiện các biện pháp để thực hiện mục tiêu chính sách.

Sự không đồng bộ, không có sự phối hợp chặt chẽ thể hiện rõ nhất giữa CSTT với chính sách tài khoá, chính sách đầu tư, chính sách thương mại,… Sự không đồng bộ làm giảm hiệu quả của từng chính sách cũng như mục tiêu chung của các chính sách kinh tế vĩ mô.

3. Về các thể chế kinh tế thị trường trong quá trình chuyển đổi

Thể chế tập trung nhất, trực tiếp nhất đó là Luật Ngân hàng Trung ương và CSTT cần phải có thời gian hoàn thiện dần phù hợp với các điều kiện kinh tế vĩ mô chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Tiếp theo đó là các luật, văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến điều hành CSTT, như về quản lý ngoại hối, thị trường tiền tệ, mua bán nợ, thương phiếu, giao dịch bảo đảm, luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng….

Các văn bản Luật khác có liên quan trực tiếp: Luật đất đai, Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật đầu tư nước ngoài… cũng dần được được ban hành, triển khai thực hiện và tiếp tục xem xét chỉnh sửa những bất hợp lý, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và hiệu lực pháp lý của luật, tạo thuận lợi cho điều hành CSTT. Các luật có liên quan vừa không đồng bộ, vừa chồng chéo, vừa không phù hợp với thực tiễn.

Các thể chế khác của nền kinh tế thị trường điều chỉnh hoạt động của Thị trường chứng khoán, Thị trường bất động sản, Thị trường lao động, Thị trường hàng hóa… cũng cần được ban hành và hoàn thiện trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả CSTT của nền kinh tế thị trường.

4. Về các công cụ điều hành CSTT

Trong cơ chế bao cấp, các công cụ của CSTT được điều hành trực tiếp, đó là các văn bản hành chính, chỉ thị, mệnh lệnh, quyết định hành chính, can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ, vào hoạt động ngân hàng, vào hoạt động của các Tổ chức tín dụng. Số lượng các công cụ được sử dụng trong điều hành CSTT cũng không nhiều. Phù hợp với quá trình chuyển đổi nền kinh tế, các công cụ điều hành CSTT cũng dần dần được chuyển điều hành gián tiếp, nhưng cần có thời gian và có những bước quá độ, đan xen, vừa trực tiếp vừa gián tiếp. Số lượng các công cụ cũng được sử dụng đa dạng hơn và linh hoạt hơn, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các công cụ trong điều hành CSTT.

Đối với lãi suất, trong thời gian đầu của giai đoạn chuyển đổi NHTW thường chỉ công bố trần lãi suất cho vay tối đa, mức tối đa lãi suất nợ quá hạn và mức giảm lãi suất tiền gửi thấp nhất hoặc lãi suất tiền gửi cao nhất lãi suất cho vay trên thị trường liên NH với vai trò là người cho vay cuối cùng, lãi suất cho vay của các chương trình ưu đãi. Mức lãi suất được dựa trên cơ sở hiệu quả chung của nền kinh tế, sức hấp thụ vốn vay của các DN, chỉ số tăng giá chung và các yêu cầu xã hội.

Trong giai đoạn tiếp theo, NHTW chỉ công bố lãi suất cho vay tái chiết khấu, lãi suất cơ bản, để cho lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có tính chất điều khiển lãi suất trong nền kinh tế, và trong mối liên quan chặt chẽ với lãi suất trên thị trường liên ngân hàng các nước trong khu vực. Lãi suất đó điều tiết cung cầu vốn trong nền kinh tế.

Công cụ tỷ giá cũng được điều hành với các bước quá độ, có thể từ cơ chế tỷ giá cố định, sang cơ chế biên độ và chuyển tiếp sang cơ chế thả nổi có điều tiết, có can thiệp. Các công cụ khác như: thị trường mở, cho vay tái cấp vốn và tái chiết khấu, nghiệp vụ Swap,… được sử dụng thường xuyên hơn và có hiệu quả hơn.

5. Về năng lực và vị trí của Ngân hàng Trung ương

Năng lực xây dựng và điều hành CSTT của NHTW còn nhiều hạn chế. Các thống kê kinh tế vĩ mô và thống kê tiền tệ, làm tiền đề cho xây dựng và điều hành CSTT còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa chính xác và chưa đầy đủ. Khả năng dự báo các vấn đề có liên quan chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chính sách tiền tệ do Ngân hàng Trung ương xây dựng, trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, sau khi được thông qua thì NHTW là cơ quan trực tiếp điều hành. Song trong quá trình điều hành CSTT của giai đoạn nền kinh tế đang chuyển đổi thì Chính phủ vẫn có những chỉ đạo trực tiếp, ra các quyết định cụ thể, hoặc NHTW vẫn phải báo cáo, xin ý kiến những lần quyết định cụ thể về thay đổi, điều chỉnh những công cụ của CSTT, cụ thể như khối lượng tiền cung ứng, thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc, điều chỉnh lãi suất hay tỷ giá,… trong mỗi lần đưa ra quyết định cụ thể.

Xem thêm: Kiếp Xưa Tạo Nghiệp Bệnh Là Gì Dẫn Đến Bệnh Tật? Làm Sao Để Chuyển Nghiệp?

NHTW điều hành, thực hiện CSTT với việc trực tiếp kiểm soát khối lượng tiền cung ứng, vừa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phương tiện thanh toán của nền kinh tế theo tín hiệu thị trường, vừa kịp thời có các biện pháp để thu hút tiền mặt về, giảm bớt sức ép lạm phát.

Căn cứ vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, tình hình thực hiện ngân sách, xu hướng biến động của tỷ giá, cán cân thanh toán và xu hướng tăng tiền qua các tháng, các quý, NHTW điều hành lượng tiền cung ứng tăng thêm trong mỗi tháng, mỗi quý cho các mục tiêu mua ngoại tệ và cho vay tái cấp vốn trong phạm vi giới hạn được duyệt đầu năm. Trong quá trình điều hành, căn cứ vào tín hiệu của thị trường, NHNN cần điều hòa linh hoạt khối lượng tiền cung ứng vào các mục tiêu cho thích hợp. Về cơ bản, việc điều hành cung ứng tiền vẫn phải phát hành sát theo hướng sau:

– Xác định khối lượng tiền cung ứng theo tín hiệu thị trường: Tăng trưởng kinh tế; lạm phát dự kiến; khấu trừ đi khối lượng sản phẩm tiêu dùng của nông dân trong tổng sản phẩm xã hội; dòng ngoại tệ nước ngoài vào Việt Nam tham gia với tư cách phương tiện thanh toán trong lưu thông; thực hiện vốn đầu tư chuyển vốn và ngoại tệ ra và vào của dự án đầu nước ngoài vào.

– Phương thức cung ứng tiền, thông qua các kênh: Mua ngoại tệ cho quỹ dự trữ; cấp tín dụng cho NHTM NN thông qua các chương trình tín dụng của nhà nước, vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội và các chương trình chỉ định khác. Cho vay TCV, TCK, NVTTM; tăng vốn điều lệ cho các NHTM NN.

Tuy nhiên, tuỳ từng giai đoạn của quá trình chuyển đổi mà NHTW được độc lập, chủ động thực thi các quyết định của mình, cũng như các phương thức cung ứng tiền qua các kênh có tính chất bao cấp dần dần được loại bỏ.

6. Thị trường tiền tệ chưa phát triển

Điều hành CSTT của NHTW được thể hiện tập trung ở thị trường tiền tệ. Trong nền kinh tế bao cấp hầu như chưa có thị trường tiền tệ. Đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường, trong quá tình chuyển đổi, thị trường tiền tệ mới dần dần được hình thành và phát triển.

Các thị trường: thị trường liên ngân hàng với vai trò điều hành của NHTW, sự tham giá của các TCTD và thành viên khác, NHTW đóng vai trò mua bán vốn cuối cùng, can thiệp gián tiếp trên thị trường này được thành lập, vận hành và dần hoàn thiện.

Thị trường mở cũng dần được hình thành. Kèm theo đó là các giấy tờ có giá, hàng hoá giao dịch trên thị trường cũng dần dần xuất hiện với quy mô ngày càng lớn, chủng loại phong phú.

Thông qua hai thị trường nói trên, NHTW dự báo có hiệu quả, chính xác vốn khả dụng của các TCTD cũng như vận hành có hiệu quả các công cụ của CSTT.

Trong điều kiện thị trường tiền tệ chưa phát triển thì Ngân hàng Trung ương cũng không thể điều hành gián tiếp các công cụ của CSTT được, mà vẫn vừa phải sử dụng công cụ trực tiếp và vừa phải sử dụng công cụ gián tiếp. Cũng trong điều kiện đó, thị trường tiền tệ không thể cung cấp các tín hiệu tốt, tín hiệu đầy đủ để điều hành CSTT theo mục tiêu đã định.

7. Nhận thức về kinh tế thị trường và điều hành CSTT

Tư duy và nhận thức trong xã hội còn mang nặng tính bao cấp, mang nặng cơ chế cũ. Các thuật ngữ, kiến thức, quy luật và yêu cầu của nền kinh tế thị trường còn nhiều tranh luận và cách hiểu, cách đặt vấn đề. Trực tiếp là những vấn đề về tài chính tiền tệ, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, điều hành CSTT và các công cụ của CSTT, thị trường tài chính,… có sự nhận thức khác nhau giữa các tầng lớp dân cư, giữa các ngành, các cấp, những quan điểm và suy nghĩ khác nhau thể hiện trên các diễn đàn, trong phối hợp chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động ngân hàng – tiền tệ…. Từ thực tế đó, làm cho chính sách phải thực hiện đa mục tiêu, tạo nên sức ép của dư luận lên điều hành CSTT, đến thực thi chính sách tín dụng ngân hàng thương mại và chính sách tín dụng ưu đãi, đến quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường,…trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi, thường có sự can thiệp sâu của các ngành, các cấp vào hoạt động ngân hàng, tư tưởng kéo dài cơ chế bao cấp, vốn tín dụng ngân hàng và lãi suất của NHTM.

8. Về các đối tượng chịu tác động trực tiếp của CSTT

Hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế đều chịu sự tác động của CSTT. Song, doanh nghiệp và hộ kinh doanh là đối tượng khách hàng đông đảo, thường xuyên có các quan hệ gửi tiền, vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng,… dó đó, có mối quan hệ mật thiết đến CSTT, chịu tác động rõ rệt nhất và chịu tác động nhiều nhất.

Trong giai đoạn đầu, các DNNN vẫn phổ biến trong nền kinh tế, doanh nghiệp ngoài quốc doanh bắt đầu phát triển. Dần dần theo tiến tình thời gian, việc cổ phần hóa DNNN được triển khai. Sau đó rút kinh nghiệm việc cổ phần hóa thời gian qua, để từ đó, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN. Mạnh dạn cổ phần hóa một bộ phận hóa các DN lớn, làm ăn có hiệu quả, không phải là các ngành kinh tế chiến lược mà nhà nước không cần nắm giữ.

Các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày càng nhiều và càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế.

Tương tự, các hộ sản xuất kinh doanh cũng không ngừng phát triển về số lượng, quy mô, cách thức cạnh tranh và làm quen dần với cơ chế thị trường.

Quá trình chuyển biến nói trên tác động trực tiếp đến sự chuyển đổi điều hành chính sách sách tiền tệ thực hiện các mục tiêu đặt ra trong mỗi thời kỳ.

9. Tâm lý sử dụng tiền mặt của người dân và tình trạng đô là hoá

Nhìn chung, người dân có thu nhập chưa cao như các nước có nền kinh tế thị trường, tâm lý sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng chưa phát triển và người dân vẫn chưa quen với các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt, giá trị nội tệ chưa ổn định, lạm phát còn cao, người dân vẫn sử dụng và cất trữ một phần tài sản bằng ngoại tệ. Tình trạng đô là hóa cao, vàng vẫn được người dân sử dụng để cất trữ tài sản và thanh toán. Tình hình đó làm hạn chế và khó khăn trong điều hành CSTT hiệu quả. Theo quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và phát triển của dịch vụ ngân hàng, thu nhập của người dân ngày càng cải thiện, tình trạng đô là hoá giảm, tình trạng sử dụng vàng trong cất trữ và thanh toán cũng sẽ bị thu hẹp. Theo đó, việc chuyển đổi trong quá trình điều hành CSTT thực hiện mục tiêu kiểm soát cũng dần dần đạt hiệu quả cao hơn, theo thông lệ của nền kinh tế thị trường.

10. Hệ thống các Tổ chức tín dụng, nơi chuyển tải CSTT

Hệ thống ngân hàng, các TCTD là những công cụ sắc bén trong việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô mà đặc biệt trực tiếp là CSTT (CSTT), cũng như việc thể hiện tính chất đồng bộ thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô. Đồng thời thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kinh doanh của một doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, nhanh chóng vươn lên phù hợp với xu hướng chung và nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước cũng như trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đổi mới CSTT, cải cách hệ thống ngân hàng theo hướng kinh tế thị trường được xem là khả u đột phá, là nhân tố then chốt nên luôn luôn phải như là những tác động chính, đi trước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, bao gồm cả huy động, cho vay, đầu tư và các dịch vụ. Nhưng không đi quá xa, tạo khoảng cách lớn so với mặt bằng chung của cả nền kinh tế. Bởi vì sự đi quá xa của các vấn đề đó tạo sự không hiệu quả trong đầu tư, không phù hợp với sự chấp nhận chung của các đối tượng khách hàng khác nhau.

Một đặc điểm quan trọng của nền kinh tế chuyển đổi đó là hội nhập với khu vực cũng như quốc tế. Hệ thống TCTD bao gồm các NHTM và Tổ chức trung gian tài chính khác là nơi chuyển tải CSTT đến nền kinh tế. Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các TCTD trong thời kỳ bao cấp được chuyển dần sang mô hình của nền kinh tế thị trường và hoạt động theo cơ chế thị trường. Hệ thống TCTD của thời kỳ bao cấp được cơ cấu lại, tập trung là cổ phần hoá, chuyển đổi hoạt động. Các TCTD ngoài quốc doanh và có vốn nước ngoài ra đời ngày càng nhiều và ngày càng phát triển về mọi mặt. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các TCTD và môi trường cạnh tranh thực sự, bình đẳng giữa các TCTD cũng ra đời và ngày càng hoàn thiện. Theo tiến trình thời gian, cần phải có chương trình để củng cố, chấn chỉnh về mặt tổ chức, mạng lưới và rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhân viên, hoàn thiện cơ chế hoạt động,…. Đồng thời có chính sách cụ thể về cấp giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh. Tiến hành phân tích đánh giá chất lượng hoạt động của các NHTMCP, tiến hành củng cố và sắp xếp lại các NHTMCP hoạt động yếu kém, nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, cần phải không ngừng tăng cường công tác thanh tra kiểm soát của NHTW và kiểm soát nội bộ của bản thân tổ chức tín dụng để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm quy chế chế độ trong hoạt động ngân hàng. Nâng cao trình độ xây dựng chính sách, trình độ thanh tra, quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng… Tuyển chọn từ cán bộ đã kinh qua thực tiễn của các NHTM. Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ của các TCTD; Thanh tra và giám sát hoạt động của các TCTD, của thị trường tài chính; sử dụng có hiệu quả kiểm toán quốc tế, kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước trong việc làm minh bạch hoạt động của các TCTD.

Xác định vị trí đặc thù của ngân hàng và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới các mặt hoạt động ngân hàng, đó là trọng tâm, là mạch máu của nền kinh tế, phản ảnh bản chất hoạt động của nền kinh tế, từ đó, tạo tiền đề cho chuyển đổi điều hành CSTT hiệu quả thông qua hoạt động của các TCTD lành mạnh, an toàn hoạt động theo cơ chế thị trường. Yêu cầu cấp bách cần tiếp tục đổi mới hoạt động ngân hàng, đó là khả u đột phá của nền kinh tế, thúc đẩy và lôi kéo sự đổi mới của các ngành kinh tế khác.

Quan điểm phát triển hệ thống ngân hàng và TCTD, đó là đổi mới toàn diện và mạnh mẽ từ cán bộ, công nghệ, đến cơ chế chính sách và các công cụ điều hành.

Xem thêm: #20279: Tôi Là Les Kín Là Gì ? 5 Dấu Hiệu Nhận Biết Một Les Kín Đơn Giản Nhất

Định hướng và chủ trương tiếp tục phát triển hệ thống ngân hàng và các TCTD là hiện đại hóa công nghệ, nhanh chóng hội nhập với khu vực và quốc tế. Các TCTD cần nâng cao năng lực quản trị điều hành và duy trì và đảm bảo uy tín đối với các ngân hàng đại lý, hợp tác, liên doanh đồng thời đa dạng hóa các quan hệ hợp tác đào tạo cán bộ có trình độ quốc tế. Những nội dung đó đảm bảo cho thực hịện tốt CSTT trong mỗi giai đoạn của quá trình chuyển đổi.

Trả lời

Back to top button