Vay tiền

Kiểm Tra Mục Đích Sử Dụng Vốn Vay Đối Với Khoản Vay Giải Ngân Bằng Tiền Mặt

03 trường hợp phải giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 21/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNGTHỨC GIẢI NGÂN VỐN CHO VAYCỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚCNGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụngngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số101/2012/NĐ-CPngày22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Nghịđịnh số80/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số101/2012/NĐ-CPngày 22 tháng 11năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số222/2013/NĐ-CPngày31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số16/2017/NĐ-CPngày17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiềntệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhThông tư quy định về phương thứcgiải ngân vốn cho vay của tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Đang xem: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay đối với khoản vay giải ngân bằng tiền mặt

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về phương thức giải ngân vốn cho vaybao gồm việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bằng tiền mặt đểgiải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối vớikhách hàng.

2. Thông tư này không điều chỉnh việc giải ngân vốn cho vaycủa ngân hàng chính sách.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thựchiện hoạt động cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đâygọi là tổ chức tín dụng cho vay).

2. Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài (sau đây gọi là khách hàng).

3. Bên thụ hưởng.

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác,tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toánliên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng cho vay.

Điều3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bên thụ hưởng là pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợptác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có quyền thụ hưởng các khoản thanhtoán, chi trả từ khách hàng trong việc mua bán tài sản, hình thành nên tài sản,cung ứng dịch vụ và các quan hệ hợp pháp khác, thuộc nhu cầu vay vốn theo thỏathuận cho vay được ký kết giữa khách hàng với tổ chức tín dụng cho vay (sau đâygọi là thỏa thuận cho vay).

2. Giải ngân vốn cho vay là việc tổ chức tín dụng cho vay giaocho khách hàng một khoản tiền thông qua việc sử dụng dịch vụ thanh toán khôngdùng tiền mặt, bằng tiền mặt để thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng theo mụcđích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.

3. Quản lý tài chính tập trung là việc khách hàng sử dụngdịch vụ thanh toán qua tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài để quản lý dòng vốn của mình.

4. Tổ chức tín dụng quản lý tài chính là tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ quản lý tài chính tập trung chokhách hàng.

READ  Vay Tiền Nóng Góp Tuần Ở Đâu Nhanh Nhất? Vay Tiền Nóng Gấp Tại Tphcm

Điều4. Phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịchvụ thanh toán không dùng tiền mặt

1. Tổ chức tín dụng cho vay phải sử dụng dịch vụ thanh toánkhông dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để giải ngân vốn cho vay vào tàikhoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừtrường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Việc chuyển số tiền giải ngân vào tàikhoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đượctổ chức tín dụng cho vay thực hiện ngay trong ngày giải ngân vốn vay theo mụcđích ghi trong thỏa thuận cho vay; trường hợp việc giải ngân vốn vay thực hiệnsau giờ giao dịch thanh toán trong ngày của tổ chức tín dụng cho vay thì việcchuyển tiền được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của tổ chức tín dụng đó.

2. Tổ chức tín dụng cho vay phải sử dụng dịch vụ thanh toánkhông dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của kháchhàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong các trường hợp:

a) Khách hàng thanh toán, chi trả cho các mục đích sử dụng vốnvay mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán củakhách hàng;

b) Khách hàng là bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổchức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả cácchi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụđời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay theo quy định của phápluật;

c) Khách hàng trực tiếp thanh toán, chi trả tiền mua sảnphẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản từ cá nhân,hộ gia đình, chủ trang trại, hộ kinh doanh và tổ hợp tác có hoạt động sản xuất kinhdoanh trên địa bàn nông thôn để khách hàng thực hiện phương án sản xuất kinhdoanh, phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.

Điều 5. Phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt

1. Tổ chức tín dụng cho vay được xem xét quyết định giải ngânvốn cho vay bằng tiền mặt trong các trường hợp:

a) Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (khôngbao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứngdịch vụ thanh toán;

b) Khách hàng là bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) khôngcó tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tựcó để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanhhoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết địnhcho vay theo quy định của pháp luật.

2. Khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bảncam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toántại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Xem thêm: Nếu Bạn Muốn Kiếm Nhiều Tiền Hơn, Nên Tránh 12 Điều Này, Muốn Kiếm Nhiều Tiền Thì Phải Giỏi Cái

Điều6.Phươngthức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằngtiền mặt

Tổ chức tín dụng cho vay được xem xét quyết định phươngthức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặcbằng tiền mặt trong trường hợp:

1. Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (không baogồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toánvới số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị không vượt quá 100.000.000đồng (một trăm triệu đồng).

2. Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chứcsử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàngNhà nước Việt Nam.

Điều7. Việc áp dụng phương thức giải ngân vốn cho vayđối với một số trường hợp cụ thể

READ  Vay Tiền Từ A Đến Z Thông Tin Về Cho Vay Tín Chấp, Cho Vay Tiền Mặt Đa Tiện Ích

1. Trường hợp cho vay hợp vốn mà việc giải ngân vốn cho vayđược thực hiện thông qua tổ chức tín dụng đầu mối thanh toán (bao gồm cả trườnghợp thành viên đầu mối cho vay hợp vốn đồng thời là thành viên đầu mối thanh toán):Các thành viên tham gia cho vay hợp vốn thỏa thuận, quyết định việc sử dụng phươngthức giải ngân vốn cho vay theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tưnày. Việc thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng được tổ chức tín dụng đầu mốithanh toán thực hiện ngay trong ngày nhận được số tiền giải ngân vốn cho vay từthành viên tham gia cho vay hợp vốn hoặc thành viên đầu mối cho vay hợp vốn;trường hợp số tiền giải ngân nhận được sau giờ giao dịch thanh toán trong ngàycủa tổ chức tín dụng đầu mối thanh toán thì việc thanh toán, chi trả cho bênthụ hưởng được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ quản lý tài chính tậptrung tại tổ chức tín dụng quản lý tài chính không phải là tổ chức tín dụng chovay: Tổ chức tín dụng cho vay quyết định việc sử dụng phương thức giải ngân vốncho vay theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư này. Việc thanh toán,chi trả cho bên thụ hưởng được tổ chức tín dụng quản lý tài chính thực hiện ngaytrong ngày nhận được số tiền giải ngân từ tổ chức tín dụng cho vay; trường hợpsố tiền giải ngân nhận được sau giờ giao dịch thanh toán trong ngày của tổ chứctín dụng quản lý tài chính thì việc thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng đượcthực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

3. Trường hợp khách hàng phải sử dụng số tiền vay bằng ĐồngViệt Nam mua ngoại tệ nhiều lần để thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng theomục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay:

a) Khách hàng mua ngoại tệ của chính tổ chức tín dụng chovay:

(i) Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ quản lý tài chínhtập trung tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác không phải làtổ chức tín dụng cho vay: Khi có ngoại tệ bán cho khách hàng, tổ chức tín dụng chovay thực hiện giải ngân vốn cho vay; số ngoại tệ bán từng lần được tổ chức tíndụng cho vay chuyển ngay vào tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàngmở tại tổ chức tín dụng quản lý tài chính. Tổ chức tín dụng quản lý tài chínhsử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện việc thanh toán,chi trả cho bên thụ hưởng theo yêu cầu của tổ chức tín dụng cho vay, phù hợpvới quy định tại Thông tư này;

(ii) Trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ quản lý tàichính tập trung hoặc sử dụng dịch vụ quản lý tài chính tập trung tại tổ chức tíndụng cho vay: Khi có ngoại tệ bán cho khách hàng, tổ chức tín dụng cho vay thựchiện giải ngân vốn cho vay; số ngoại tệ bán từng lần được chuyển ngay vào tàikhoản tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng mở tại tổ chức tín dụng cho vay.Tổ chức tín dụng cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thựchiện việc thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng phù hợp với quy định tại Thôngtư này.

b) Khách hàng mua ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài khác (bao gồm cả tổ chức tín dụng quản lý tài chính) không phảilà tổ chức tín dụng cho vay:

(i) Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ quản lý tài chínhtập trung tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác không phải làtổ chức tín dụng cho vay: Sau khi nhận được số tiền giải ngân từ tổ chức tín dụngcho vay, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán ngoại tệ cho kháchhàng và chuyển số ngoại tệ này vào tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng của kháchhàng mở tại tổ chức tín dụng quản lý tài chính. Tổ chức tín dụng quản lý tàichính sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện việc thanh toán,chi trả cho bên thụ hưởng theo yêu cầu của tổ chức tín dụng cho vay, phù hợpvới quy định tại Thông tư này;

READ  Thẻ Vay Tiền Mặt Nhanh - Cho Vay Vốn Tiêu Dùng Tín Chấp

(ii) Trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ quản lý tàichính tập trung hoặc sử dụng dịch vụ quản lý tài chính tập trung tại tổ chức tíndụng cho vay: Sau khi nhận được số tiền giải ngân từ tổ chức tín dụng cho vay,tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán ngoại tệ cho khách hàng vàchuyển số ngoại tệ này vào tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng mởtại tổ chức tín dụng cho vay. Tổ chức tín dụng cho vay sử dụng dịch vụ thanhtoán không dùng tiền mặt để thực hiện việc thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởngphù hợp với quy định tại Thông tư này.

Điều8.Các quy định khác

1. Đối với tổ chức tín dụng cho vay:

a) Xem xét quyết định việc áp dụng phương thức giải ngânvốn cho vay theo quy định tại Thông tư này trên cơ sở thông tin, tài liệu,chứng từ thanh toán do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyết địnhcủa mình;

b) Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay trong quy địnhnội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp quy định tại Thông tư này và cácquy định của pháp luật có liên quan;

c) Kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân vốn vay vào tài khoản thanhtoán của khách hàng nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích vayvốn ghi trong thỏa thuận cho vay;

d) Thông báo cho khách hàng các quy định của pháp luật, quyđịnh nội bộ về phương thức giải ngân vốn cho vay. Thông báo cho khách hàng vàtổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có liên quan đến giải ngân vốncho vay quy định về giờ giao dịch thanh toán trong ngày.

2. Tổ chức tín dụng quản lý tài chính thông báo cho khách hàngvà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có liên quan đến giải ngânvốn cho vay quy định về giờ giao dịch thanh toán trong ngày của mình.

3. Đối với khách hàng:

Cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quyđịnh của tổ chức tín dụng cho vay phục vụ cho việc xem xét quyết định phươngthức giải ngân vốn cho vay theo quy định tại Thông tư này. Khách hàng chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệuvà chứng từ cung cấp cho tổ chức tín dụng cho vay.

Điều9. Quy định chuyển tiếp

Đối với các hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay kýkết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khách hàng và tổ chức tíndụng cho vay tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằngtiền mặt để giải ngân vốn cho vay theo nội dung đã ký kết phù hợp với quy địnhcủa pháp luật hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng, thỏa thuận chovay phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Điều10.Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm2018. Thông tư này thay thế Thông tư số09/2012/TT-NHNN ngày 10 tháng 4 năm2012 quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vaycủa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chinhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủtịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

Xem thêm: cổ phiếu lmh bị hủy niêm yết

Nơi nhận: – Như khoản 2 Điều 10; – Ban lãnh đạo NHNN; – Văn phòng Chính phủ; – Bộ Tư pháp (để kiểm tra); – Công báo; – Lưu: VP, Vụ CSTT, Vụ PC.

Trả lời

Back to top button