Khái Niệm Phát Triển Thị Trường Tiêu Thụ, (Doc) Co 2 Khai Niệm Phat Triển Thị Trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (174.04 KB, 28 trang )

Đang xem: Khái niệm phát triển thị trường tiêu thụ

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨMI . Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp1. Khái niêm về thị trường Thị trường hình thành , tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triẻn của nền sản xuất hàng hoá . Sản xuất hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để bán , để trao đổi . Trong kiểu tổ chức kinh tế này , toàn bộ quá trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng , sản xuất cái gì sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào đều thông qua việc bán , mua , thông qua hệ thông thị trường và do thị trường quyết định . Cơ sở của sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá là phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa người sản xuất này và người sản xuất khác , do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất quy định . Phân công lao động xã hội khiến mỗi người chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm nhất định Song nhu cầu sản xuất và tiêu dùng đòi hỏi họ phải có mối liên hệ trao đổi sản phẩm với nhau , phụ thuộc vào nhau đồng thời , quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất , đã tách biệt những người sản xuất về kinh tế , người sản xuất này muốn sử dụng sản phẩm của người sản xuất khác thì phải trao đổi sản phẩm lao động cho nhau . Sản phẩm lao động trở thành hàng hóa và được đem bán hay trao đổi tại thị trường. Có thể nói rằng thị trường là một phạm trù kinh tế của sản xuất hàng hoá . Lúc đầu người ta hiểu rằng thị trường là nơi mà người mua và người bán gặp nhau để trao đổi hàng hoá theo quan điểm cũ về thị trường thì thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá , đặc trưng ở đây là cả 3 yếu tố người mua , người bán , hàng hoá phải cùng được xuất hiện tại một không gian và địa điểm cụ thể , tại một địa điểm xác định . Nhưng khi sản xuất hàng hoá ngày càng trở nên phát triển , nền kinh tế hiện đại có sự phân công lao động ngày càng sâu sắc , trong đó mỗi người chuyên sản xuất một thứ gì đó , nhận tiền thanh toán và mua hàng hóa cần thiết từ số tiền đó . Như vậy trong nền kinh tế hiện đại có rất nhiều thị trường các nhà sản xuất tìm đến . Thị trường tiêu thụ hàng hóa của một doanh nghiệp là thị trường đầu ra
của doanh nghiệp , như ta đã biết thị trường của doanh nghiệp bao gồm thị trường đầu vào và thị trường đầu ra ( thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ) , một doanh nghiệp muốn tồn tại thì việc làm tốt 2 công tác đầu vào và đầu ra giữ v ai trò vô cùng quan trọng Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là nơi diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp và người mua hàng hóa ở đó doanh nghiệp đóng vai trò là người bán Như vậy ta có thể định nghĩa thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp như sau : Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là một quá trình , trong đó người bán là doanh nghiệp và người mua là khách hàng của doanh nghiệp tác động qua lại với nhau để xác định giá cả và số lượng sản phẩm , là nơi diễn ra các hoạt động mua bán bằng tiền giữa doanh nghiệp và người mua sản phẩm của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. 2 . Các bộ phận cấu thành nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 2.1. Cầu của thị trường Cầu phản ánh số lượng mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng thanh toán với một giá cả nhất định , ở một thời điểm nhất định , hay nói cách khác , cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán . Ta nhận thấy giữa cầu và nhu cầu có mối liên hệ với nhau , song chúng không đồng nhất với nhau . Có thể có nhu cầu vể hàng hóa , song không có tiền đảm bảo giá cả nhất định của hàng hóa đó thì sẽ không xuất hiện cầu . Giữa cầu và số lượng hàng hóa đưa ra thị trường để thoả mãn nhu cầu có tỷ lệ nghịch . Nếu số lượng sản phẩm đưa ra thị trường ngày càng tăng thì mức độ cấp thiết của sản phẩm đưa ra thị trường ngày càng giảm . Do vậy , trong nền kinh tế thị trường phạm trù cầu luôn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng , nó là cơ sở cho mọi chiến lược kinh doanh và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp . 2.2.Cung hàng hoá
Cung hàng hoá là số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp mang ra bán trên thị trường theo một mức giá nhất định . Giữa cung hàng hoá và sản xuất có mối quan hệ với nhau , nhưng chúng không phải là một . Cụ thể là có nhập khẩu mà cung trên thị trường lớn hơn sản xuất . Cung hàng hóa của doanh nghiệp là một loại cung vĩ mô do doanh nghiệp tự dự trữ hoặc mua từ bên ngoài . 2.3. Giá cả thị trường Giá cả thị trường là mức giá cả thực tế mà người ta dùng để mua và bán hàng hoá trên thị trường , hình thành ngay trên thị trường . Giá cả thị trường là biểu hiện bằng tiền của hàng hoá trên thị trường . Cung cầu về số lượng hàng hoá trên thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau .Trong cơ chế thị trường người mua muốn giá cả của hàng hoá thấp , còn người bán muốn giá cả của hàng hóa cao . Vì vậy , giá của thị trường là giao điểm của giá cả của người mua và người bán , giữa cung và cầu luôn có sự tương tác lẫn nhau , nhằm xác định được giá cả thị trường , do đó gía cả thị trường là một đại lượng luông biến đổi 2.4. Cạnh tranh Trước hết , chúng ta hiểu cạnh tranh là sự ghanh đua , kình địch giữa các doanh nghiệp nhằm mục đích thu được lợi nhuận . Trong cơ chế thị trường động lực của các thành viên là lợi nhuận vậy nói đến cơ chế thị trường là nói đến môi trường cạnh tranh , ở đây diễn ra sự ghanh đua cạnh tranh giữa các thành viên tham gia trên thị trường để đem lại lợi nhuận cho mình sự mâu thuẫn giữa lợi ích của các bên tạo nên sự cạch tranh khốc liệt giữa người bán và người mua , cạnh tranh trong kinh tế là một cuộc chạy đua không có đích cuối cùng và để tồn tại trong môi trường này mỗi chủ thể kinh tế cần tạo cho mình một vũ khí cạnh tranh hữu hiệu . Cạnh tranh trong cơ chế thị trường thiết lập nên một môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp và nó phải thực hiện 4 chức năng quan trọng sau . – Cạnh tranh làm cho giá cả hàng hóa và dịch vụ giảm xuống – Cạnh tranh làm cho các doanh nghiệp phải tối ưu hóa các yếu tố đầu vào
của sản xuất kinh doanh – Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải luông áp dụng công nghệ và máy móc hiện đại vào trong sản xuất kinh doanh . – Cạnh tranh là công cụ tước quyền thống trị về mặt kinh tế trong lịch sử. II. Vai trò của thị trường đối với tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1 .Chức năng của thị trường Khi ta nói đến thị trường , tức là nói đến lĩnh vực trạo đổi mà ở đó người mua và người bán cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hóa và số lượng hàng hoá Tại thị trường diễn ra các giao dịch giữa các chủ thể kinh tế , mối quan hệ giữa họ là bình đẳng , thuận mua vừa bán , ở đây luông tồn tại sự tự do kinh tế , tự do trao đổi , tự do xác định giá cả . Với nét đặc trưng của mình , thị trường đảm nhiệm những chức năng cơ bản sau : 1.1. Chức năng thừa nhận Một doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại có bán được hàng hoá và dịch vụ của mình hay không phải được kách hàng vầ thị trường chấp nhận. Điều này thể hiện chức năng thừa nhận của thị trường. Nếu hàng hoá và dịch vụ bán được , tức là đã được thị trường thừa nhận, doanh nghiệp mới có khả năng thu hồi vốn , trang trải các khoản chi phí và có lợi nhuận. Ngược lại , nếu hàng hoá và dịch vụ không được thừa nhận nghĩa là không bán được không có người mua. Như vậy , doanh nghiệp muốn được thị trường thỉ phải nắm bắt được nhu cầu của thị trường thông qua nắm bắt nhu cầu khách hàng. Chỉ có những hàng hóa – dịch vụ thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng mới được người tiêu dùng chấp nhận và đem lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp . 1.2.Chức năng thực hiện Chức năng thực hiện của thị trường đòi hỏi có sự trao đổi giá trị giữa người mua và người bán hàng hóa – dịch vụ cần được thực hiện giá trị trao đổi hoặc bằng hàng , hoặc bằng tiền , hay bằng các chứng chỉ có giá trị khác. Người bán hàng cần tiền , còn người mua cần hàng , sự thoả thuận giữa hai
chủ thể được xác định bằng giá cả hàng hoá. Và sự mua bán được thực hiện khi có sự dịch chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ người mua sang người bán và có sự hứa hẹn thanh toán cho người bán của người mua . 1.3.Chữc năng điều tiết và kích thích Chức năng điều tiết và kích thích của thị trường luôn đi liền nhau, tồn tại song song với nhau. Thị trường điều tiết và kích thích tiêu thụ thông qua hành vi mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với người mua hàng hóa 1.4. Chức năng thông tin Thị trường không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi hàng hoá mà còn là nơi cung cấp thông tin. Thông tin thị trường là những thông tin về nguồn cung ứng hàng hoá – dịch vụ , nhu cầu hàng hoá – dịch vụ đó là những thông tin kinh tế quan trọng đối với doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt tốt những gì kách hàng cần và đưa ra chính sách tiêu thụ hàng hoá hợp lý. Thông tin luôn là sự quan tâm của xã hội. Thiếu thông tin , mỗi chủ thể kinh tế không thể có được quyết định đúng đắn về kinh doanh nếu không có thông tin về thị trường . 2. Vai trò của thị trường đối với tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thị trường luôn là điều kiện và môi trường của tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Không có thị trường thì hoạt động tiêu thụ sản phẩm không thể tiến hành được , cụ thể thị trường có những vai trò sau : Thứ nhất, thị trường là sống còn đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Trong sản xuất kinh doanh hàng hoá mục đích của nhà sản xuất kinh doanh của người bán là bán được hàng hóa và thu lợi nhuận. Vì vậy nền sản xuất càng phát triển thì việc bán hàng càng khó khăn hơn , khối lượng hàng hoá cần trao đổi ngày càng nhiều hơn và càng cần thiế một thị trường mở rộng cả về không gian và thời gian. Vì vậy còn tồn tại thị trường thì còn sản xuất kinh doanh và mới có tiêu thụ sản phẩm.Thứ hai, thị trường phá vỡ ranh giới sản xuất tự nhiên , tự cấp tự túc để tạo thành thể thống nhất trong nền kinh tế quốc dân. Việc mua bán trao đồi hàng hoá trao đổi hàng hoá giữa doanh nghiệp với khách hàng trên toàn bộ lãnh
thổ , sẽ biến kiểu tổ chức khép kín thành các vùng chuyên môn hoá sản xuất hàng hoá liên kết với nhau chuyển kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hóa . Thứ ba , thị trường hướng dẫn tiêu thụ sản phẩm. Các nhà sản xuất kinh doanh căn cứ và nhu cầu hàng hoá trên thị trường để quyết định sản xuất ra hàng hóa để có thể tiêu thụ được nhiều hàng hoá Thứ tư , thị trường phản chiếu hoạt độn tiêu thụ sản phẩm. Hiện trạng tình hình sản xuất suất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm thể hiện rõ trên thị trường , qua thị trường sẽ thấy tốc độ , trình độ và quy mô của san xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm . Thứ năm, thị trường là nơi quan trọng để đánh giá , kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của các chủ trương chính sách, biện pháp của các cơ quan nhà nước , của các nhà sản xuất kinh doanh. Thị trường còn phản ánh các quan hệ xã hội , hành vi giao tiếp của con người , đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý , nhà kinh doanh . 3. Mối quan hệ giữa thị trường và tiêu thụ sản phẩm Nói đến sản xuất hàng hóa là nói đến thị trường tiêu thụ sản phẩm , bởi vì gữa thị trường và tiêu thụ có mối quan hệ hữu cơ với nhau , gắn mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau. Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán sản phẩm hàng hoá. Nếu không có thị trường thì doanh nghiệp không thể tiến hành hàng loạt các hoạt động mua bán . Chúng ta ai cũng biết thị trường được hình thành trên cơ sở ba yếu tố : -phải có khách hàng -Khách hàng có nhu cầu cần được thoả mãn -Khách hàng phải có khả năng thanh toán Doanh nghiệp dựa vào thị trường để giải quyết những vấn đề mấu chốt như :- Sản xuất cái gì ?- Sản xuất như thế nào ?- sản xuất cho ai ? Muốn vậy họ luôn bám sát nhu cầu thị trường trên cơ sở điều tra nghiên cưú thị trường
Trước đây , doanh nghiệp không phải quan tâm đến vấn để thị trường hàng hoá mà họ sản xuất theo kế hoạch Nhà nước giao , vấn đề nhu cầu thị trường được nhà nước quan tâm đến. Ngày nay , khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường thì vấn để làm sao để tiêu thụ hàng hoá được đặt lên hàng đầu . Doanh nghiệp chỉ có thể thành công nếu như họ sản xuất ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường , được thị trường chấp nhận. Sản phẩm của doanh nghiệp được coi là tiêu thụ khi hành vi bán (tiêu thụ ) sản phẩm diễn ra trên thị trường. Nếu không có thị trường thì sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tiêu thụ ở đâu? Vì vậy tiêu thụ là yếu tố cơ bản để hình thành thị trường. Thị trường của doanh nghiệp lớn hay nhỏ tuỷ thuộc vào khối lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường. Thị trường luông biến động. Bên trong nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiêu thụ sản phẩm hàng hớa của doanh nghiệp. Chính vì vậy , nghiên cứu thị trường đưa ra phương thức tiêu thụ phù hợp sao cho đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Đó chính là cơ sở để doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong kinh doanh . III. Nội dung phát triển thị trường cho tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . Chúng ta hiểu rằng không tồn tại một công thức thần kỳ nào cho sự phàt triển mãi mãi , sự phát triển không tự dưng mà có , nó là một qúa trình và là một công việc kế tiếp nhau một cách liên tục. Công tác phát triển thị trường nhằm mục tiêu giữ vững và phát triển thị phần của doanh nghiệp trên thị trường , do vậy nội dung của nó phải bám sát thị trường và được thực hiện theo sự vận động của thị trường. Nội dung của công tác phát triển thị trường bao gồm : xác định những nhu cầu của thị truờng phân tích thị truờng hiện tại và tương lai, xây dựng và thực hiện chiến lược thị truờng , đánh giá và kiểm tra việc phát triển thị truờng . 1. Xác đinh những nhu cầu của thị trường.
Nhu cầu của khách hàng là yếu tố lam nên thị trường , phát triển thị truờng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng của doanh nghiệp. Hiện nay cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị truờng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn trước , do vậy các nhà sản xuất phải nỗ lực tập trung vào sản xuất kinh doanh nhằm thoả mãn những nhu câù cụ thể của thị truờng. Phương châm “chỉ bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà mình có” đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn có rất nhiêu doanh nghiệp vẫn sản xuất những cái mà họ tin rằng thị trường cần chứ chưa quan tâm tới cái nhu cầu thực sự của thị trường. Và tất nhiên kết quả là sự xâm nhập thị trường đã giảm xuống tối thiểu. Do đó , để giải qyết vấn đề này , người quản lý cần nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường để xem thị trường tồn tại những nhu cầu thực sự gì, quy mô và khu vực có thể trở thành thị trường là như thế nào. luôn luôn tìm hiểu và đánh giá thị trường là một điều cốt tử vì không có thị trường nào là tĩnh cả. sự hiểu biết thị trường sâu sắc sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất nắm bắt , dự báo được những nhu cầu đang và sẽ có trên thị trường , từ đó xác định những cơ hội tiêu thụ tiềm tàng và những phương pháp phát triển thị trường có hiệu quả nhất. Để thực hiện được việc nắm bắt và dự báo các nhu cầu của thị trường doanh nghiệp kinh doanh có thể tuỳ theo quy mô và mục đích nghiên cứu mà có thể tự tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường để xác định chính xác nhu cầu của thị trường hoặc có thể sử dụng các nhà cố vấn chuyên môn để tiến hành nghiên cứu rộng , độc lập và kỹ lưỡng hơn. Thông qua các cơ quan nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp các doanh nghiệp sẽ thu được nhiều lợi ích hơn vì họ có thể cung cấp dồi dào kiến thức và chuyên môn mà các nhà sản xuất kinh doanh không thể có sẵn. kèm theo đó họ có thể đưa ra các dự đoán chính xác về các thị trường tiềm năng. Tuy chi phí để thuê các chuyên gia là không nhỏ nhưng hiệu quả đem lại là tương đối lớn. Vậy dù cách thức như thế nào là tuỳ thuộc và khả năng kinh tế và mục tiêu của doanh nghiệp nhưng việc
nghiên cứu thị trường để xác định chính xác các nhu cầu của thị trường trước khi thực hiện các nội dung tiếp theo của việc phát triển thị trường là vô cùng quan trọng , nó là điểm khởi đầu không thể thay thế , làm tốt nội dung này cho phép doanh nghiệp xây dựng các chiến lược chinh phục thị trường một cách hữu hiệu . Thị trường luôn vận động , thành công của doanh nghiệp ngày hôm qua không thể là đảm bảo chắc chắn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp theo. Sự thiếu hiểu biết về thị trường có thể làm cho doanh nghiệp chao đảo trong tình trạng bất ổn định hoặc say sưa với niềm lạc quan chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Phân tích thị hiện tại và tương lai là việc tối quan trọng cần được tiến hành thường xuyên nó giúp doanh nghiệp tìm ra các phương thức ứng sử linh hoạt , hạn chế những rủi ro trong kinh doanh. Vậy bằng cách náo doanh ngiệp sẽ thu được hiệu quả cao nhất trong việc phân tích thị trường ? Sau đây chúng ta sẽ xem xét những nội dung cụ thể Việc phân tích quy mô thị trường rất quan trọng để doanh nghiệp xác định tỷ trọng khu vực thị trường của mình và nhận biết các giai đoạn phát triển hay suy tàn của thị trường. Quy mô của thị trường hiện tại được phân tích trên hai khía cạnh : số lượng khách hàng và phạm vi khách hàng. Sở dĩ phải xác định số lượng và phạm vi khách hàng hiện tại để doanh nghiệp có thể thiết lập nên biểu đồ khu vực thị trường hiện có cũng như thị trường tương lai của mình đồng thời kiểm soát các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm điều tiễt sự trồi sụt của thị trường . Thiếu sự phân tích quy mô thị trường liện tục và chính xác có thể thường xuyên dẫn đến việc sản xuất quá nhiều trong một quy mô hạn chế hoặc những thị trường căng thẳng và theo đó là những phản ứng dây chuyền vô cùng phổ biến. Tích trữ hàng hóa ngoài mong muốn keo theo việc tăng chi phí sản xuất, mọi sức ép đè nặng lên mọi mặt của sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị “ăn mòn”. Thiếu sự phân tích thị trường là mối nguy ngập trong hầu hết các trường hợp sản xuất quá nhiều. Để giải quyết hàng ứ đọng , doanh nghiệp nghiệp phải hạ giá và chào biếu đặc biệt.
Nắm bắt được sự thay đổi về số lượng và phạm vi khách hàng giúp doanh nghiệp bên cạnh việc tránh phải những tình huống rủi ro khi thị trường đứng trước nguy cơ bị tàn lụi , còn cho doanh nghiệp thấy trước được khả năng tiềm tàng và điều khiển hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo những nhu cầu thị trường đang tăng cao một cách hợp lý . 2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp Không thể có được một sự phát triển thị trường bền vững nếu không có sự phân tích tỷ mỉ vể sự cạnh tranh cuả các doanh nghiệp. Cạnh tranh còn tồn tại thì còn phải phân tích những cái mạnh và những cái yếu của các đối thủ chính trong mỗi khu vực thị trường. Phân tích các đối thủ cạnh tranh còn giúp các doanh nghiệp nhận ra được các điểm mạnh , điểm yếu của mình , từ đó đánh giá lại những chiến lược và những đối sách của doanh nghiệp . Để có được những nhận định chính xác về đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp cần xây dựng lên hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh từ lực lượng bán hàng , các kênh phân phối , người cung ứng , các công ty nghiên cứu thị trường , các hiệp hội thương mại và từ các số liệu đã được công bố như những ấn phẩm của Nhà nước , những bài nói chuyện , những bài báo. các số liệu thu thập được trải qua các bước kiểm tra về giá trị và độ tin cậy , giải thích ý nghĩa và sắp xếp một cách hợp lý . Doanh nghiệp chỉ có thể đánh giá được đối thủ cạnh tranh dựa trên những thông tin về tình hình kinh doanh của họ , cụ thể là mức tiêu thụ, thị phần , mức lời , lợi nhuận trên vốn đầu tư , đầu tư mới và mức sử năng lực. Biết được mục tiêu và các điểm mạnh , yếu của một đối thủ cạnh tranh góp phần chỉ rõ những biện pháp và phản ứng của họ đối với những biên pháp của doanh nghiệp trong công tác phát triển thị trường. Nếu doanh nghiệp hiểu được một cách sâu sắc toàn bộ ý đồ của một đối thủ cạnh tranh thì có thể đoán được hành động của họ và có kế sách vượt lên dành vị trí dẫn đầu trên thị trường. cách đưa gia những sản phẩm mới có chất lượng ngang bằng với gía thấp hơn. Tương tự , họ có thể phát triển những thị trường “ăn theo” kiểu đó với
quy mô hạn chế mà các doanh nghiệp lớn thực sự không tham gia vào được . Nhưng mọi nhu cầu thị trường cũng thay đổi nhanh chóng và những sản phẩm mới lại suất hiện , điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ

Xem thêm: địa điểm vay tiền

*

Lý luận chung về lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế (2).DOC 27 1 4

*

lý luận chung về lãi xuất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế 29 716 3

*

Phát triển về khu công nghiệp và vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp 97 938 2

*

KHÁCH HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 74 34 141

*

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT ĐỐI VỚI Q,UÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 31 1 0

*

Tính tất yếu khách quan và vai trò của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 28 902 2

*

Chi NSNN và vai trò của chi NSNN đối với sự nghiệp CNH- HĐH đất nước 37 568 0

*

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN 16 768 3

*

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 16 805 0

*

Tài liệu Đề tài ” lãi suất và vai trò của lãi suất đối với quá trình phát triển kinh tế ” pptx 32 538 0

*

Xem thêm: Những Mã Cổ Phiếu Vinaphone : Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

(39.24 KB – 28 trang) – THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Trả lời

Back to top button