Là gì

góc tù tiếng anh là gì

Đang xem: Góc tù tiếng anh là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.3 Động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Danh từ 1.4.1 Thành ngữ 1.5 Nội động từ 1.5.1 Chia động từ 1.6 Tham khảo 2 Tiếng Pháp 2.1 Cách phát âm 2.2 Danh từ 2.3 Tham khảo

<ˈæŋ.ɡəl>

Danh từ < sửa>

angle /ˈæŋ.ɡəl/

Góc. acute angle — góc nhọn obtuse angle — góc tù right angle — góc vuông angle of rotation — góc quay angle of repose — góc nghỉ angle of tranminhdung.vnew — góc nhìn, góc ngắm angle of deflection — góc lệch angle of reflection — góc phản xạ angle of cut-off — góc cắt Góc xó. (Nghĩa bóng) Quan điểm, khía cạnh. to look at the question from all angles — nhìn vấn đề trên mọi khía cạnh to get a new angle on something — (thông tục) có một quan niệm mới về cái gì

Động từ < sửa>

angle /ˈæŋ.ɡəl/

Đi xiên góc, rẽ về. Làm sai lệch, xuyên tạc (sự tranminhdung.vnệc, câu chuyện). Chia động từ < sửa>

READ  Trên Ông Cố Gọi Là Gì - Cách Xưng Hô Trong Gia Đình Việt Nam

Xem thêm: 3+ Vay Tiền Bằng Cavet Xe Máy Tphcm, Vay Tiền Theo Cavet Xe Máy

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to angle Phân từ hiện tại angling Phân từ quá khứ angled Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại angle angle hoặc anglest¹ angles hoặc angleth¹ angle angle angle Quá khứ angled angled hoặc angledst¹ angled angled angled angled Tương lai will/shall² angle will/shall angle hoặc wilt/shalt¹ angle will/shall angle will/shall angle will/shall angle will/shall angle Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại angle angle hoặc anglest¹ angle angle angle angle Quá khứ angled angled angled angled angled angled Tương lai were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — angle — let’s angle angle —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Danh từ < sửa>

angle /ˈæŋ.ɡəl/

(Từ cổ,nghĩa cổ) Lưỡi câu. Thành ngữ < sửa> brother of the angle: Người câu cá.

Nội động từ < sửa>

angle nội động từ /ˈæŋ.ɡəl/

Câu cá. (Nghĩa bóng) Câu, kiếm chác, tranh thủ. to angle for somebody”s heart — cố tranh thủ tình cảm của ai, cố lấy lòng ai Chia động từ < sửa>
angle
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to angle Phân từ hiện tại angling Phân từ quá khứ angled Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại angle angle hoặc anglest¹ angles hoặc angleth¹ angle angle angle Quá khứ angled angled hoặc angledst¹ angled angled angled angled Tương lai will/shall² angle will/shall angle hoặc wilt/shalt¹ angle will/shall angle will/shall angle will/shall angle will/shall angle Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại angle angle hoặc anglest¹ angle angle angle angle Quá khứ angled angled angled angled angled angled Tương lai were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle were to angle hoặc should angle Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — angle — let’s angle angle —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

READ  dry docking là gì

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng tranminhdung.vnệt miễn phí (chi tiết)

Tiếng Pháp < sửa>

Cách phát âm < sửa>

IPA: /ɑ̃ɡl/

Danh từ < sửa>

Số ít Số nhiều angle
/ɑ̃ɡl/ angles
/ɑ̃ɡl/

angle gđ /ɑ̃ɡl/

Góc. Angle des murs — góc tường A l’angle de la rue — ở góc đường Former un angle — tạo nên một góc Angle aigu — (toán học) góc nhọn Angle droit — (toán học) góc vuông Angles opposés par le sommet — (toán học) các góc đối đỉnh Angle inscrit dans un cercle — (toán học) góc nội tiếp trong một đường tròn Angle obtus — (toán học) góc tù Angle d’incidence/de réflexion/de réfraction — (vật lý) góc tới/phản xạ/khúc xạ Angle facial — góc mặt, góc sóng mũi Angles des lèvres — khóe môi (Nghĩa bóng) Góc cạnh, gai góc. Un caractère qui prend de jour en jour des angles plus tranminhdung.vnfs — tính tình ngày càng gai góc rõ thêm sous l’angle de — theo góc độ (nào đó), theo quan điểm (nào đó) arrondir les angles — (nghĩa bóng) hòa giải êm xuôi

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng tranminhdung.vnệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://tranminhdung.vn/w/index.php?title=angle&oldid=1793899”

Xem thêm: el gaucho tràng tiền hoàn kiếm

Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từĐộng từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từMục từ tiếng PhápDanh từ tiếng PhápDanh từ tiếng Anh

Trả lời

Back to top button