giáo trình thị trường chứng khoán pdf

Cuốn sách Giáo trình Thị trường chứng khoán cung cấp những hiểu biết từ tổng quan đến cụ thể về thị trường chứng khoán. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên, giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng. GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n Ch−¬ng 1 Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n 1.1. §¹i c−¬ng vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh 1.1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng tµi chÝnh Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− vµ c¸c nguån tiÕt kiÖm cã thÓ ph¸t sinh tõ c¸c c

Thể loại Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Số trang 290

Ngày tạo 8/29/2018 5:39:39 PM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước

Tên tệp

Đang xem: Giáo trình thị trường chứng khoán pdf

Tải Giáo trình Thị trường chứng khoán – ĐH Kinh tế Quố… (.pdf)
GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n Ch−¬ng 1 Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n 1.1. §¹i c−¬ng vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh 1.1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng tµi chÝnh Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− vµ c¸c nguån tiÕt kiÖm cã thÓ ph¸t sinh tõ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ. Trong ®ã, th−êng x¶y ra t×nh huèng: nh÷ng ng−êi cã c¬ héi ®Çu t− sinh lêi th× thiÕu vèn, tr¸i l¹i nh÷ng ng−êi cã vèn nhµn rçi l¹i kh«ng cã c¬ héi ®Çu t− hoÆc kh«ng biÕt ®Çu t− vµo ®©u. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn mét c¬ chÕ chuyÓn ®æi tõ tiÕt kiÖm sang ®Çu t−. C¬ chÕ ®ã ®−îc thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh trong khu«n khæ mét thÞ tr−êng ®ã lµ thÞ tr−êng tµi chÝnh. Trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh, nh÷ng ng−êi thiÕu vèn huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh ra c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh− cæ phiÕu, tr¸i phiÕu…. Nh÷ng ng−êi cã vèn d− thõa, thay v× trùc tiÕp ®Çu t− vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x−ëng ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa hay cung cÊp dÞch vô, sÏ ®Çu t− (mua) c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®−îc ph¸t hµnh bëi nh÷ng ng−êi cÇn huy ®éng vèn. VËy, thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ n¬i diÔn ra sù chuyÓn vèn tõ nh÷ng ng−êi d− thõa vèn tíi nh÷ng ng−êi thiÕu vèn. ThÞ tr−êng tµi chÝnh còng cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa lµ n¬i ph¸t hµnh, mua b¸n, trao ®æi vµ chuyÓn nh−îng c¸c c«ng cô tµi chÝnh theo c¸c quy t¾c, luËt lÖ ®· ®−îc Ên ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. Ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh cã nh÷ng t¸c ®éng, hiÖu øng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ®Çu t− cña c¸c c¸ nh©n cña c¸c doanh nghiÖp vµ hµnh vi cña ng−êi tiªu dïng, vµ tíi ®éng th¸i chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. 1.1.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng tµi chÝnh – Huy ®éng vµ dÉn vèn tõ n¬i thõa vèn sang n¬i thiÕu vèn ThÞ tr−êng tµi chÝnh cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ dÉn vèn tõ nh÷ng ng−êi d− thõa vèn sang nh÷ng ng−êi cÇn vèn. Víi nh÷ng ng−êi d− thõa vèn, thu nhËp lín h¬n chi tiªu, nh÷ng ng−êi nµy cã thÓ lµ ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n. Trong khi ®ã, do chi tiªu lín h¬n thu nhËp, chÝnh phñ, c¸c tæ chøc vµ Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 5 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n c¸ nh©n kh¸c l¹i cÇn vèn. Sù chuyÓn dÞch vèn nµy ®−îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: S¬ ®å: Chøc n¨ng dÉn chuyÓn vèn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh tµi TRî gi¸n tiÕp c¸c trung gian tµi chÝnh vèn vèn vèn Ng−êi cho vay vèn Ng−êi ®i vay vèn 1. Hé gia ®×nh thÞ 1. Hé gia ®×nh 2. Doanh nghiÖp vèn tr−êng vèn 2. Doanh nghiÖp 3. ChÝnh phñ tµi 3. ChÝnh phñ 4. N−íc ngoµi chÝnh 4. N−íc ngoµi tµi TRî trùc tiÕp Qua s¬ ®å trªn ta thÊy, sù chuyÓn dÞch vèn ®−îc thùc hiÖn qua hai con ®−êng, tµi trî trùc tiÕp vµ tµi trî gi¸n tiÕp. Trong tµi trî trùc tiÕp, nh÷ng ng−êi cÇn vèn huy ®éng trùc tiÕp tõ nh÷ng ng−êi cã vèn b»ng c¸ch b¸n c¸c chøng kho¸n cho hä. C¸c chøng kho¸n nµy lµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh, nã cung cÊp quyÒn yªu cÇu vÒ thu nhËp vµ tµi s¶n vµ c¸c quyÒn kh¸c cho chñ së h÷u ®èi víi ng−êi ph¸t hµnh. C¸c chøng kho¸n ®−îc mua b¸n réng r·i trªn thÞ tr−êng cÊp mét vµ thÞ tr−êng cÊp hai. C¸ch thøc thø hai ®Ó dÉn vèn lµ tµi trî gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c trung gian tµi chÝnh. C¸c trung gian tµi chÝnh nh− c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc b¶o hiÓm vµ c¸c trung gian kh¸c cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc tÝch tô, tËp trung vµ ph©n phèi vèn trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi c¸c tæ chøc nµy còng cã vai trß quan träng trong viÖc cÊp vèn vµ hç trî cho dßng tµi chÝnh trùc tiÕp nh− th«ng qua c¸c ho¹t ®éng: ®¹i lý, b¶o l·nh, thanh to¸n v.v.. Nh− vËy, th«ng qua viÖc dÉn chuyÓn vèn, thÞ tr−êng tµi chÝnh cã vai trß quan träng trong viÖc tÝch tô, tËp trung vµ ph©n phèi vèn trong nÒn kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña toµn bé nÒn kinh tÕ. ThÞ tr−êng tµi chÝnh trùc tiÕp c¶i thiÖn møc sèng cho c¶ nh÷ng ng−êi cã vèn vµ nh÷ng ng−êi cÇn vèn. 6 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n – X¸c ®Þnh gi¸ c¶ cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh. Th«ng qua quan hÖ gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n (quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr−êng) gi¸ c¶ cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh, hay nãi c¸ch kh¸c, lîi tøc yªu cÇu cña tµi s¶n tµi chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh. V× vËy, thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ n¬i h×nh thµnh nªn gi¸ c¶ cña c¸c tµi s¶n tµi chÝnh – c¸c "hµng ho¸" trªn thÞ tr−êng. – T¹o tÝnh thanh kho¶n cho tµi s¶n tµi chÝnh. ThÞ tr−êng tµi chÝnh cung cÊp mét mét c¬ chÕ ®Ó c¸c nhµ ®Çu t− cã thÓ trao ®æi, mua b¸n c¸c tµi s¶n tµi chÝnh cña m×nh trªn thÞ tr−êng thø cÊp, nh− vËy thÞ tr−êng tµi chÝnh t¹o ra tÝnh thanh kho¶n cho c¸c tµi s¶n tµi chÝnh. NÕu thiÕu tÝnh thanh kho¶n, ng−êi ®Çu t− sÏ buéc ph¶i n¾m gi÷ c¸c c«ng cô nî cho tíi khi ®¸o h¹n, hoÆc n¾m gi÷ c¸c c«ng cô vèn cho tíi khi c«ng ty ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ ph¶i thanh lý tµi s¶n. Møc ®é thanh kho¶n cña c¸c thÞ truêng tµi chÝnh lµ kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng. – Gi¶m thiÓu chi phÝ cho c¸c chñ thÓ tham gia trªn thÞ tr−êng §Ó cho c¸c giao dÞch cã thÓ diÔn ra, nh÷ng ng−êi mua vµ nh÷ng ng−êi b¸n cÇn ph¶i bá ra c¸c chi phÝ nh− chi phÝ t×m kiÕm ®èi t¸c vµ t×m kiÕm th«ng tin trong qu¸ tr×nh tr−íc, trong vµ sau khi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t−. Nhê tÝnh tËp trung, c¸c th«ng tin phôc vô qu¸ tr×nh ®Çu t− ®−îc cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ nhanh chãng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh, tõ ®ã cho phÐp gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ ®èi víi c¸c bªn tham gia giao dÞch vµ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c chñ thÓ trªn thÞ tr−êng còng nh− ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ. – KhuyÕn khÝch c¹nh tranh vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh ThÞ tr−êng tµi chÝnh lµ thÞ tr−êng ®Þnh gi¸ c¸c c«ng cô tµi chÝnh, v× vËy, sÏ khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh ph©n phèi vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, gãp phÇn t¨ng tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ tõ ®ã ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. – æn ®Þnh vµ ®iÒu hoµ l−u th«ng tiÒn tÖ. ThÞ tr−êng tµi chÝnh cã mét chøc n¨ng quan träng lµ æn ®Þnh vµ ®iÒu hoµ l−u th«ng tiÒn tÖ, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña nÒn kinh tÕ. Chøc n¨ng nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc mua b¸n c¸c tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c cña Ng©n hµng Trung −¬ng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh vµ thÞ tr−êng tiÒn tÖ. Th«ng qua ®ã, ChÝnh phñ cã thÓ huy ®éng ®−îc nguån vèn lín ®Ó bï ®¾p th©m hôt ng©n s¸ch vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t. Ngoµi ra, Ng©n hµng Trung −¬ng còng cã thÓ mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi ®Ó Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 7 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n ®iÒu chØnh l−îng cung vµ cÇu ngo¹i tÖ nh»m gióp ChÝnh phñ æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i. Nh− vËy, thÞ tr−êng tµi chÝnh cã chøc n¨ng hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi nÒn kinh tÕ mµ c¶ ®èi víi tõng c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ. ThÞ tr−êng tµi chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn cho phÐp vèn ®−îc chuyÓn tõ ng−êi cã tiÒn nhµn rçi vµ kh«ng cã c¬ héi ®Çu t− hiÖu qu¶ sang cho ng−êi cã c¬ héi ®Çu t−, cã kh¶ n¨ng s¶n suÊt, gióp n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ toµn bé nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, thÞ tr−êng tµi chÝnh còng trùc tiÕp c¶i thiÖn møc sèng cña ng−êi tiªu dïng b»ng c¸ch gióp hä chän thêi ®iÓm cho viÖc mua s¾m tèt h¬n. ThÞ tr−êng tµi chÝnh ho¹t ®éng hiÖu qu¶ sÏ trùc tiÕp c¶i thiÖn ®êi sèng kinh tÕ x· héi. 1.1.3. CÊu tróc cña thÞ tr−êng tµi chÝnh C¨n cø vµo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau, ng−êi ta ph©n lo¹i thÞ tr−êng tµi chÝnh thµnh c¸c thÞ tr−êng bé phËn. * ThÞ tr−êng nî vµ thÞ tr−êng vèn cæ phÇn. C¨n cø vµo ph−¬ng thøc huy ®éng vèn cña tæ chøc ph¸t hµnh, thÞ tr−êng tµi chÝnh ®−îc ph©n thµnh thÞ tr−êng nî vµ thÞ tr−êng vèn cæ phÇn. ThÞ tr−êng nî lµ thÞ tr−êng mµ hµng ho¸ ®−îc mua b¸n t¹i ®ã lµ c¸c c«ng cô nî. Thùc chÊt cña viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî nµy lµ nhµ ph¸t hµnh ®øng ra ®i vay theo ph−¬ng thøc cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. Ng−êi cho vay kh«ng chÞu bÊt cø tr¸ch nhiÖm nµo vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng sö dông vèn cña ng−êi vay vµ trong mäi tr−êng hîp, nhµ ph¸t hµnh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ theo c¸c cam kÕt ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång vay. C¸c c«ng cô nî cã thêi h¹n x¸c ®Þnh, cã thÓ lµ ng¾n h¹n, trung h¹n hay dµi h¹n. TÝn phiÕu vµ tr¸i phiÕu lµ hai vÝ dô ®iÓn h×nh cña c¸c c«ng cô nî. Kh¸c víi thÞ tr−êng nî, thÞ tr−êng vèn cæ phÇn lµ n¬i mua b¸n c¸c cæ phiÕu, giÊy x¸c nhËn cæ phÇn ®ãng gãp cña cæ ®«ng. Cæ ®«ng lµ chñ së h÷u cña c«ng ty vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong phÇn ®ãng gãp cña m×nh. Cæ phiÕu sÏ cho phÐp hä cã quyÒn yªu cÇu ®èi víi lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty còng nh− ®èi víi tµi s¶n cña c«ng ty. Cæ phiÕu lµ v« thêi h¹n v× chóng kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ ngµy m·n h¹n. Ng−êi së h÷u cæ phiÕu chØ cã thÓ lÊy l¹i tiÒn b»ng c¸ch b¸n l¹i cæ phiÕu ®ã trªn thÞ tr−êng thø cÊp hoÆc khi c«ng ty tuyªn bè ph¸ s¶n. * ThÞ tr−êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr−êng vèn. 8 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n C¨n cø vµo thêi h¹n lu©n chuyÓn cña vèn, thÞ tr−êng tµi chÝnh ®−îc chia thµnh thÞ tr−êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr−êng vèn. ThÞ tr−êng tiÒn tÖ lµ thÞ tr−êng tµi chÝnh trong ®ã c¸c c«ng cô ng¾n h¹n (cã kú h¹n d−íi mét n¨m) ®−îc mua b¸n, cßn thÞ tr−êng vèn lµ thÞ tr−êng giao dÞch, mua b¸n c¸c c«ng cô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n (gåm c¸c c«ng cô vay nî dµi h¹n vµ cæ phiÕu). Vèn ng¾n h¹n chñ yÕu do c¸c ng©n hµng cung cÊp, cßn thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña thÞ tr−êng vèn. C¸c hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ cã ®Æc ®iÓm lµ thêi gian ®¸o h¹n ng¾n h¹n nªn cã tÝnh láng cao, ®é rñi ro thÊp vµ æn ®Þnh. ThÞ tr−êng tiÒn tÖ bao gåm: thÞ tr−êng liªn ng©n hµng, thÞ tr−êng tÝn dông, thÞ tr−êng ngo¹i hèi. * ThÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp. C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng cô tµi chÝnh, thÞ tr−êng tµi chÝnh ®−îc chia thµnh thÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp. ThÞ tr−êng s¬ cÊp. ThÞ tr−êng s¬ cÊp hay cßn gäi lµ thÞ tr−êng ph¸t hµnh lµ thÞ tr−êng trong ®ã c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®−îc mua b¸n lÇn ®Çu tiªn. Do lµ thÞ tr−êng ph¸t hµnh lÇn ®Çu nªn thÞ tr−êng nµy cßn ®−îc gäi lµ thÞ tr−êng cÊp mét. ThÞ tr−êng s¬ cÊp Ýt quen thuéc víi c«ng chóng ®Çu t− v× viÖc b¸n chøng kho¸n tíi nh÷ng ng−êi mua ®Çu tiªn ®−îc tiÕn hµnh theo nh÷ng ph−¬ng thøc vµ ®Æc thï riªng, th«ng th−êng chØ giíi h¹n ë mét sè thµnh viªn nhÊt ®Þnh. ThÞ tr−êng thø cÊp. ThÞ tr−êng thø cÊp lµ thÞ tr−êng giao dÞch c¸c c«ng cô tµi chÝnh sau khi chóng ®· ®−îc ph¸t hµnh trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp. ThÞ tr−êng thø cÊp cßn ®−îc gäi lµ thÞ tr−êng cÊp hai. Ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng thø cÊp diÔn ra trong ph¹m vi réng h¬n víi tæng møc l−u chuyÓn vèn lín h¬n nhiÒu so víi thÞ tr−êng s¬ cÊp. Tuy nhiªn, viÖc mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng nµy kh«ng lµm thay ®æi nguån vèn cña tæ chøc ph¸t hµnh mµ thùc chÊt chØ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn vèn tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c hay nãi c¸ch kh¸c trªn thÞ tr−êng thø cÊp diÔn ra viÖc trao ®æi, mua b¸n c¸c "quyÒn së h÷u c«ng cô tµi chÝnh". ThÞ tr−êng thø cÊp lµm cho c¸c c«ng cô tµi chÝnh cã tØnh láng vµ tÝnh sinh lîi cao h¬n vµ do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t hµnh trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp. V× vËy, cã thÓ nãi thÞ tr−êng thø cÊp lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng s¬ cÊp. Mèi quan hÖ gi÷a thÞ tr−êng tµi chÝnh s¬ cÊp vµ thø cÊp lµ mèi quan hÖ Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 9 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n néi t¹i, h÷u c¬ vµ biÖn chøng. ThÞ tr−êng s¬ cÊp ®ãng vai trß lµ c¬ së, tiÒn ®Ò cho thÞ tr−êng thø cÊp vµ ng−îc l¹i thÞ tr−êng thø cÊp ®ãng vai trß lµ ®éng lùc, thóc ®Èy thÞ tr−êng s¬ cÊp ph¸t triÓn. 1.1.4. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thÞ tr−êng bé phËn cÊu thµnh thÞ tr−êng tµi chÝnh. C¸c bé phËn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh (thÞ tr−êng bé phËn) cã mèi quan hÖ t−¬ng hç kh«ng thÓ t¸ch rêi. Mèi quan hÖ cña chóng ®−îc h×nh thµnh tõ c¸c luång chu chuyÓn vÒ vèn gi÷a c¸c bé phËn, biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng nµy sÏ t¹o ra c¸c luång vèn chu chuyÓn, tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn quan hÖ cung cÇu, lµm thay ®æi nh÷ng chØ sè ph¶n ¸nh ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng kh¸c. VÒ mÆt thêi gian, thÞ tr−êng tiÒn tÖ xuÊt hiÖn tr−íc thÞ tr−êng vèn nh−ng chóng ®Òu lµ nh÷ng m¾t xÝch trong mét d©y chuyÒn hoµn chØnh – hÖ thèng tµi chÝnh quèc gia vµ quèc tÕ. Theo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thÞ tr−êng tµi chÝnh ngµy cµng trë nªn linh ho¹t, tinh vi vµ phøc t¹p h¬n, ranh giíi gi÷a c¸c c«ng cô, gi÷a c¸c thÞ tr−êng bé phËn ngµy cµng mang tÝnh t−¬ng ®èi. C¸c c«ng cô tµi chÝnh ®−îc l−u th«ng ®an xen gi÷a c¸c lo¹i thÞ tr−êng vµ ®−îc chuyÓn ho¸ lÉn nhau. Nh÷ng c«ng cô míi xuÊt hiÖn liªn tôc, trong ®ã cã nh÷ng c«ng cô mang tÝnh hçn hîp víi nh÷ng ®Æc tÝnh vèn tån t¹i t¸ch rêi nhau. C¸c thÞ tr−êng bé phËn do ®ã cµng trë nªn g¾n bã víi nhau chÆt chÏ h¬n. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thÞ tr−êng bé phËn th«ng qua c«ng cô l·i suÊt vµ ®−îc ph¶n ¸nh bëi sù biÕn ®éng cña c¸c chØ sè kh¸c nh− gi¸ chøng kho¸n, tû gi¸ hèi ®o¸i. Sù thay ®æi cña l·i suÊt ch¾c ch¾n sÏ dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ chøng kho¸n vµ tû gi¸ hèi ®o¸i. Ng−îc l¹i, nh÷ng biÕn ®éng nµy sÏ c©n b»ng trë l¹i d−íi t¸c dông cña viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt. Cã thÓ nãi, l¹m ph¸t vµ l·i suÊt lµ hai nh©n tè vÜ m« ¶nh h−ëng tíi gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, trong ®ã l·i suÊt lµ nh©n tè g©y t¸c ®éng trùc tiÕp tíi gi¸ chøng kho¸n th«ng qua viÖc thay ®æi lîi suÊt yªu cÇu cña nhµ ®Çu t−. Khi thÞ tr−êng tiÒn tÖ cã dÊu hiÖu thay ®æi l·i suÊt chiÕt khÊu vµ t¸i chiÕt khÊu tõ NHTW, lËp øc sÏ ¶nh h−ëng tíi gi¸ chøng kho¸n. Tãm l¹i, c¸c thÞ tr−êng bé phËn cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt, biÖn chøng vµ t¸c ®éng lÉn nhau, ¶nh h−ëng vµ chi phèi ®Õn nhau. §©y chÝnh lµ mét yÕu tè t¹o nªn tÝnh ®ång bé cña thÞ tr−êng tµi chÝnh. 10 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n 1.1.5. C¸c c«ng cô cña thÞ tr−êng tµi chÝnh 1.1.5.1. C¸c c«ng cô cña thÞ tr−êng tiÒn tÖ Do cã thêi gian ®¸o h¹n lµ ng¾n h¹n, nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ cã ®Æc ®iÓm lµ cã tÝnh rñi ro, møc ®é dao ®éng gi¸ thÊp vµ do ®ã ®Çu t− vµo c¸c c«ng cô nµy sÏ cã Ýt rñi ro nhÊt. – TÝn phiÕu kho b¹c Lµ c«ng cô vay nî ng¾n h¹n cña ChÝnh phñ th−êng ®−îc ph¸t hµnh víi kú h¹n thanh to¸n lµ 3, 6 vµ 12 th¸ng. Chóng ®−îc tr¶ l·i víi møc l·i suÊt cè ®Þnh vµ ®−îc hoµn tr¶ vèn khi ®Õn h¹n thanh to¸n hoÆc ®−îc thanh to¸n l·i do viÖc b¸n lÇn ®Çu cã gi¶m gi¸, tøc lµ, víi gi¸ thÊp h¬n so víi kho¶n tiÒn ®· ®Þnh ®−îc thanh to¸n khi hÕt h¹n (h×nh thøc chiÕt khÊu). TÝn phiÕu kho b¹c lµ lo¹i cã tÝnh láng vµ an toµn nhÊt trong tÊt c¶ c¸c c«ng cô trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, do vËy, chóng ®−îc −a chuéng vµ mua b¸n nhiÒu nhÊt trªn thÞ tr−êng. Së dÜ tÝn phiÕu kho b¹c lµ lo¹i c«ng cô an toµn nhÊt trong tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng cô ë thÞ tr−êng tiÒn tÖ v× ®−îc sù b¶o ®¶m chi tr¶ cña ChÝnh phñ. TÝn phiÕu kho b¹c lµ c«ng cô ®−îc n¾m gi÷ chñ yÕu bëi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, ngoµi ra còng cã mét l−îng nhá c¸c hé gia ®×nh, c¸c c«ng ty vµ c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c n¾m gi÷ tÝn phiÕu kho b¹c. C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i n¾m gi÷ tÝn phiÕu kho b¹c ngoµi môc ®Ých ®Çu t− nguån vèn ®ang bÞ ®ãng b¨ng ®Ó h−ëng lîi tøc cßn sö dông tÝn phiÕu kho b¹c nh− lµ kho¶n tiÒn dù tr÷ cÊp hai. Ngoµi ra, NHTW cã thÓ sö dông c«ng cô tÝn phiÕu kho b¹c ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr−êng më nh»m ®iÒu chØnh l−îng tiÒn cung øng ra l−u th«ng vµ kiÓm so¸t thÞ tr−êng tiÒn tÖ. – GiÊy chøng nhËn tiÒn göi cña ng©n hµng GiÊy chøng nhËn tiÒn göi (CDs) lµ mét c«ng cô vay nî do ng©n hµng th−¬ng m¹i b¸n cho ng−êi göi tiÒn. Ng−êi göi ®−îc thanh to¸n l·i hµng n¨m theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh vµ khi ®Õn kú h¹n thanh to¸n, th× hoµn tr¶ gèc theo gi¸ mua ban ®Çu. HiÖn nay, c«ng cô nµy ®−îc hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lín ph¸t hµnh vµ thu ®−îc thµnh c«ng to lín, víi tæng sè d− gÇn ®©y v−ît qu¸ tæng sè d− cña tÝn phiÕu kho b¹c. C¸c chøng chØ tiÒn göi cã thÓ ®−îc b¸n l¹i trªn thÞ tr−êng thø cÊp. – Th−¬ng phiÕu Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 11 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n Th−¬ng phiÕu hay cßn gäi lµ kú phiÕu th−¬ng m¹i lµ c«ng cô vay nî ng¾n h¹n do c¸c ng©n hµng lín vµ c¸c c«ng ty ph¸t hµnh. Tr−íc ®©y c¸c c«ng ty th−êng vay vèn ng¾n h¹n ë c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, nh−ng sau ®ã hä dùa chñ yÕu vµo viÖc b¸n th−¬ng phiÕu cho c¸c trung gian tµi chÝnh vµ c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó vay vèn tøc thêi. Th−¬ng phiÕu bao gåm: * Hèi phiÕu: Lµ mét giÊy ghi nî do ng−êi b¸n ký ph¸t trao cho ng−êi mua, trong ®ã yªu cÇu ng−êi mua ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh khi ®Õn h¹n cho ng−êi b¸n hoÆc bÊt kú ng−êi nµo thô h−ëng hèi phiÕu. * LÖnh phiÕu: Lµ mét giÊy nhËn nî do ng−êi mua ký ph¸t trao cho ng−êi b¸n, trong ®ã ng−êi mua cam kÕt tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh khi ®Õn h¹n thanh to¸n cho ng−êi thô h−ëng lÖnh phiÕu. – Hèi phiÕu ®−îc ng©n hµng chÊp nhËn Hèi phiÕu ®−îc ng©n hµng chÊp nhËn lµ mét hèi phiÕu ng©n hµng (sù høa hÑn thanh to¸n t−¬ng tù mét tÊm sÐc) do mét c«ng ty ph¸t hµnh, ®−îc thanh to¸n trong t−¬ng lai vµ ®−îc ng©n hµng b¶o ®¶m víi mét kho¶n lÖ phÝ b»ng c¸ch ng©n hµng ®ãng dÊu "®· chÊp nhËn" lªn hèi phiÕu. C«ng ty ph¸t hµnh hèi phiÕu ph¶i göi mét kho¶n tiÒn b¾t buéc theo tho¶ thuËn vµo tµi kho¶n cña m×nh t¹i ng©n hµng ®ñ ®Ó tr¶ cho hèi phiÕu. NÕu c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ng©n hµng buéc ph¶i thanh to¸n theo sè tiÒn ®· ghi trªn hèi phiÕu cho ng−êi thô h−ëng. C¸c hèi phiÕu "®· chÊp nhËn" nµy th−êng ®−îc mua ®i b¸n l¹i ë thÞ tr−êng thø cÊp vµ nh− vËy, nã cã t¸c dông t−¬ng tù nh− tÝn phiÕu kho b¹c. Ngoµi ra, ng−êi së h÷u hèi phiÕu còng cã thÓ chiÕt khÊu l¹i trªn thÞ tr−êng ®Ó thu tiÒn tr−íc. §Æc ®iÓm cña lo¹i c«ng cô nµy lµ l·i suÊt thÊp vµ cã ®é an toµn cao. 1.1.5.2. C¸c c«ng cô trªn thÞ tr−êng vèn C¸c c«ng cô trªn thÞ tr−êng vèn lµ c¸c c«ng cô nî vµ c«ng cô vèn víi thêi gian ®¸o h¹n (kú h¹n thanh to¸n) trªn mét n¨m hay v« h¹n. Kh¸c víi c¸c c«ng cô trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, c¸c c«ng cô trªn thÞ tr−êng vèn cã møc ®é biÕn ®éng gi¸ m¹nh h¬n vµ tÝnh thanh kho¶n thÊp h¬n so víi c¸c c¸c c«ng cô trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, do vËy c¸c c«ng cô nµy cã møc ®é rñi ro do lín vµ lîi tøc th−êng cao h¬n. – Cæ phiÕu 12 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n Cæ phiÕu lµ giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u vµ lîi Ých hîp ph¸p ®èi víi thu nhËp rßng vµ tµi s¶n cña c«ng ty cæ phÇn. Cæ phiÕu cã thÓ ®−îc chia lµm hai lo¹i: • Cæ phiÕu th«ng th−êng (cæ phiÕu phæ th«ng) lµ lo¹i cæ phiÕu cã thu nhËp kh«ng cè ®Þnh, cæ tøc biÕn ®éng tuú theo sù biÕn ®éng lîi nhuËn cña c«ng ty. Tuy nhiªn, thÞ gi¸ cæ phiÕu l¹i rÊt nh¹y c¶m trªn thÞ tr−êng, kh«ng chØ phô thuéc vµo lîi nhuËn c«ng ty mµ cßn rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nh−: m«i tr−êng kinh tÕ, thay ®æi l·i suÊt, hay nãi c¸ch kh¸c tu©n theo quy luËt cung cÇu. Cô thÓ h¬n n÷a, thÞ gi¸ cæ phiÕu th«ng th−êng phô thuéc vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ nãi chung vµ biÕn ®éng theo chiÒu ng−îc l¹i víi biÕn ®éng l·i suÊt tr¸i phiÕu chÝnh phñ, c¸c c«ng cô vay nî dµi h¹n l·i suÊt cè ®Þnh vµ l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi cña ng©n hµng. • Cæ phiÕu −u ®∙i: lµ lo¹i cæ phiÕu cã quyÒn nhËn ®−îc thu nhËp cè ®Þnh theo mét tû lÖ l·i suÊt nhÊt ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo lîi nhuËn cña c«ng ty. Tuy nhiªn, thÞ gi¸ cña cæ phiÕu nµy phô thuéc vµo sù thay ®æi l·i suÊt tr¸i phiÕu kho b¹c vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Nh− vËy, viÖc ®Çu t− vµo cæ phiÕu kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ nhËn ®−îc cæ tøc, mµ quan träng h¬n chÝnh lµ chªnh lÖch gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng (l·i vèn). Khi cæ phiÕu cña c«ng ty ®−îc nhiÒu ng−êi mua, chøng tá thÞ tr−êng tin t−ëng vµo hiÖn t¹i vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t−¬ng lai vµ ng−îc l¹i. Mét nhµ ®Çu t− chøng kho¸n kh«ng chØ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ møc gi¸ mua b¸n mét lo¹i chøng kho¸n, mµ cßn ph¶i biÕt trung hoµ rñi ro b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ th«ng qua viÖc x©y dùng ®−îc danh môc chøng kho¸n cã c¸c møc ®é rñi ro kh¸c nhau hoÆc chu kú giao ®éng lÖch nhau. – C¸c kho¶n tÝn dông cÇm cè Lµ c¸c kho¶n vay cho vay ®èi víi c¸c c¸ nh©n hoÆc c¸c c«ng ty kinh doanh vay ®Ó ®Çu t− vµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc, nhµ, ®Êt ®ai vµ dïng chÝnh c¸c tµi s¶n nµy lµm vËt thÕ chÊp cho c¸c mãn vay. H×nh thøc nµy chiÕm mét phÇn lín trong nguån tµi trî cña c¸c c«ng ty, thËm chÝ cßn chiÕm mét tû träng lín t¹i c¸c n−íc ph¸t triÓn. – C¸c kho¶n tÝn dông th−¬ng m¹i Lµ c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i hoÆc c¸c c«ng ty tµi chÝnh cho ng−êi tiªu dïng hoÆc c¸c doanh nghiÖp cã Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 13 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n nhu cÇu vay vèn.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Tiếng Anh Là Gì ? Sửa Lỗi In English

Xem thêm: Cách Sử Dụng Ứng Dụng Chứng Khoán Trên Iphone ? Kiểm Tra Chứng Khoán Trên Iphone

Th«ng th−êng, c¸c kho¶n tÝn dông nµy kh«ng ®−îc giao dÞch, mua b¸n trªn thÞ tr−êng thø cÊp do ®ã chóng cã tÝnh thanh kho¶n thÊp. – Tr¸i phiÕu c«ng ty Tr¸i phiÕu lµ giÊy chøng nhËn viÖc vay vèn cña mét chñ thÓ (ng−êi ph¸t hµnh) ®èi víi mét chñ thÓ kh¸c (ng−êi cho vay – ng−êi së h÷u tr¸i phiÕu). Tr¸i phiÕu quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ gèc vµ l·i cña tæ chøc ph¸t hµnh cho ng−êi së h÷u tr¸i phiÕu khi ®Õn thêi ®iÓm ®¸o h¹n. Tr¸i phiÕu c«ng ty lµ lo¹i tr¸i kho¸n dµi h¹n, do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh víi l·i suÊt kh¸ cao, gióp c«ng ty huy ®éng khèi l−îng vèn lín trong mét thêi gian ng¾n. Ngoµi ra, tr¸i phiÕu c«ng ty cßn cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi vµ mét sè lo¹i cã thÓ chuyÓn thµnh cæ phiÕu. Do vËy, tr¸i phiÕu c«ng ty lµ mét c«ng cô ®−îc l−u hµnh réng r·i trªn thÞ tr−êng vèn. – C¸c lo¹i chøng kho¸n chÝnh phñ: Lµ c¸c c«ng cô vay nî do ChÝnh phñ ph¸t hµnh nh−: Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; TÝn phiÕu kho b¹c; C«ng tr¸i quèc gia… 1.2. Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n 1.2.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chøng kho¸n ThÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc xem lµ ®Æc tr−ng c¬ b¶n, lµ biÓu t−îng cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. Ng−êi ta cã thÓ ®o l−êng vµ dù tÝnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ qua diÔn biÕn trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n. Lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña thÞ tr−êng tµi chÝnh, thÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc hiÓu mét c¸ch chung nhÊt, lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi c¸c chøng kho¸n – c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô tµi chÝnh gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia. ViÖc trao ®æi mua b¸n nµy ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy t¾c Ên ®Þnh tr−íc. H×nh thøc s¬ khai cña thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· xuÊt hiÖn c¸ch ®©y hµng tr¨m n¨m. Vµo kho¶ng thÕ kû 15, ë c¸c thµnh phè trung t©m th−¬ng m¹i cña c¸c n−íc ph−¬ng T©y, trong c¸c chî phiªn hay héi chî, c¸c th−¬ng gia th−êng tô tËp t¹i c¸c qu¸n cµ phª ®Ó th−¬ng l−îng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng nµy lµ c¸c th−¬ng gia chØ trao ®æi b»ng lêi nãi víi nhau vÒ c¸c hîp ®ång mua b¸n mµ kh«ng cã sù xuÊt hiÖn cña bÊt cø hµng ho¸, giÊy tê nµo. §Õn cuèi thÕ kû 15, "khu chî riªng" ®· trë thµnh thÞ tr−êng ho¹t ®éng th−êng xuyªn víi nh÷ng quy −íc x¸c ®Þnh cho c¸c cuéc th−¬ng l−îng. Nh÷ng quy −íc nµy dÇn trë thµnh c¸c quy t¾c cã tÝnh chÊt b¾t 14 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n buéc ®èi víi c¸c thµnh viªn tham gia. Buæi häp ®Çu tiªn diÔn ra n¨m 1453 t¹i mét l÷ qu¸n cña gia ®×nh Vanber t¹i thµnh phè Bruges (V−¬ng quèc BØ). Tr−íc l÷ qu¸n cã mét b¶ng hiÖu vÏ h×nh ba tói da vµ ch÷ Bourse. Ba tói da t−îng tr−ng cho ba néi dung cña thÞ tr−êng: ThÞ tr−êng hµng ho¸; ThÞ tr−êng ngo¹i tÖ vµ ThÞ tr−êng chøng kho¸n ®éng s¶n; cßn ch÷ Bourse cã nghÜa lµ "mËu dÞch thÞ tr−êng" hay cßn gäi lµ "n¬i bu«n b¸n chøng kho¸n". §Õn n¨m 1547, thÞ tr−êng ë thµnh phè Bruges bÞ sôp ®æ do cöa biÓn Evin – n¬i dÉn c¸c tµu thuyÒn vµo bu«n b¸n t¹i thµnh phè bÞ c¸t biÓn lÊp mÊt. Tuy nhiªn, vµo n¨m 1531, thÞ tr−êng nµy ®· ®−îc dêi tíi thµnh phè c¶ng Anvers (BØ), tõ ®ã, thÞ tr−êng nµy ph¸t triÓn nhanh chãng. Mét thÞ tr−êng nh− vËy còng ®−îc thµnh lËp ë London (V−¬ng quèc Anh) vµo thÕ kû 18 vµ sau ®ã lµ mét lo¹t thÞ tr−êng t¹i Ph¸p, §øc, ý vµ mét sè n−íc B¾c ¢u vµ Mü còng ®−îc thµnh lËp. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, thÞ tr−êng ®· chøng tá kh¶ n¨ng kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña c¶ ba giao dÞch kh¸c nhau. V× thÕ, thÞ tr−êng hµng ho¸ ®−îc t¸ch ra thµnh c¸c khu th−¬ng m¹i, thÞ tr−êng ngo¹i tÖ ®−îc t¸ch ra vµ ph¸t triÓn thµnh thÞ tr−êng hèi ®o¸i. ThÞ tr−êng chøng kho¸n ®éng s¶n trë thµnh thÞ tr−êng chøng kho¸n. Nh− vËy, thÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc h×nh thµnh cïng víi thÞ tr−êng hµng ho¸ vµ thÞ tr−êng hèi ®o¸i. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· tr¶i qua nhiÒu b−íc th¨ng trÇm. LÞch sö ®· ghi nhËn hai ®ît khñng ho¶ng lín, ®ã lµ khi c¸c thÞ tr−êng chøng kho¸n lín ë Mü, T©y ¢u, B¾c ¢u, NhËt B¶n bÞ sôp ®æ chØ trong vµi giê vµo "ngµy thø n¨m ®en tèi", 29/10/1929 vµ "ngµy thø hai ®en tèi", 19/10/1987. Song, tr¶i qua c¸c cuéc khñng ho¶ng, cuèi cïng thÞ tr−êng chøng kho¸n l¹i ®−îc phôc håi vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn, trë thµnh mét thÓ chÕ tµi chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng. HiÖn nay, do c¸c biÕn ®éng lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi, do t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ víi mong muèn cña ChÝnh phñ c¸c n−íc trong viÖc t¨ng c−êng vai trß cña thÞ tr−êng chøng kho¸n ®èi víi ®êi sèng kinh tÕ, thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· ®−îc t¹o mäi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. C¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ c¸c n−íc ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chøng kho¸n thÓ hiÖn: Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 15 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n Thø nhÊt, ChÝnh phñ c¸c n−íc ®· c¶i c¸ch m¹nh hÖ thèng thuÕ nh»m kÝch thÝch tiÕt kiÖm vµ ®Çu t−. C¸c kho¶n thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ ®Çu t− cæ phiÕu gi¶m ®¸ng kÓ ®· khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng vèn chñ së h÷u. Víi c¸c doanh nghiÖp Hµn Quèc, tû lÖ nî trªn vèn chñ së h÷u ®· gi¶m tõ kho¶ng 500% vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80 xuèng cßn 250% vµo cuèi nh÷ng n¨m 90. ChÝnh phñ Anh vµ Mü ®· khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh s¸p nhËp c¸c doanh nghiÖp nh»m lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp nµy. ë nhiÒu n−íc, sè l−îng c¸c c«ng ty cæ phÇn míi ngµy cµng gia t¨ng. §ång thêi víi c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ChÝnh phñ c¸c n−íc còng t¨ng c−êng qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng. Uû ban chøng kho¸n – c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc thµnh lËp. VÝ dô, Uû ban chøng kho¸n Anh ®−îc thµnh lËp n¨m 1968, Uû ban c¸c nghiÖp vô chøng kho¸n Ph¸p ®−îc thµnh lËp n¨m 1967, Uû ban chøng kho¸n Th¸i Lan thµnh lËp n¨m 1992. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt còng ®−îc hoµn thiÖn h¬n ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t− vµ chèng l¹i c¸c hµnh vi phi ®¹o ®øc trong kinh doanh chøng kho¸n. Thø hai, mét lo¹t c¸c c«ng cô tµi chÝnh míi ®−îc t¹o ra nh»m ®¸p øng tèt h¬n cho nhu cÇu cña nhµ ph¸t hµnh vµ c¸c nhµ ®Çu t−. C¸c c«ng cô nµy ®−îc h×nh thµnh tõ viÖc lai ghÐp c¸c c«ng cô s½n cã, nh»m tËn dông c¸c lîi thÕ vÒ ph¸p lý hoÆc kÕt hîp gi÷a c¸c lîi thÕ cña vèn chñ së h÷u víi lîi thÕ cña vèn vay. §iÒu nµy kh«ng chØ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn víi chi phÝ thÊp h¬n, dÔ thay ®æi c¬ cÊu vèn ®Çu t−, mµ cßn t¹o nhiÒu c¬ héi lùa chän h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t−. Hµng lo¹t c¸c c«ng cô phßng vÖ còng xuÊt hiÖn nh− c¸c hîp ®ång quyÒn chän, hîp ®ång kú h¹n vµ c¸c c«ng cô dÉn suÊt míi. C¸c c«ng cô nµy võa lµm gi¶m rñi ro cho c¸c nhµ ®Çu t−, võa t¨ng tÝnh láng cña tµi s¶n, trªn c¬ së ®ã lµm gi¶m chi phÝ cho nhµ ph¸t hµnh. Thø ba, c¸c n−íc tiÕn hµnh thµnh lËp c¸c thÞ tr−êng giao dÞch qua quÇy víi c¸c yªu cÇu niªm yÕt Ýt chÆt chÏ h¬n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty míi vµ c¸c doanh nghiÖp cã tÇm cì trung b×nh cã thÓ tham gia thÞ tr−êng. Bëi vËy, c¬ héi huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp còng nh− kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t− cho c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n ®−îc gia t¨ng ®¸ng kÓ. 16 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n Thø t−, thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· cã sù ®æi míi m¹nh mÏ vÒ kü thuËt. C¸c thÞ tr−êng ®−îc tin häc ho¸ triÖt ®Ó, ®ång thêi víi c¸c c¶i c¸ch vÒ nghiÖp vô giao dÞch, nghiÖp vô l−u ký vµ thanh to¸n, c¶i c¸ch vÒ tiÒn hoa hång v.v.. ®· lµm gi¶m chi phÝ trung gian, gi¶m thêi gian vµ t¨ng khèi l−îng giao dÞch qua thÞ tr−êng. §iÒu nµy ®−îc ®Æc biÖt ghi nhËn t¹i thÞ tr−êng chøng kho¸n London qua c¶i c¸ch cã tªn gäi "Big Bang" n¨m 1986. Nhê nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®ã, thÞ tr−êng chøng kho¸n ngµy nay ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi møc ®é quèc tÕ ho¸ ngµy cµng cao. Sù thèng nhÊt Ch©u ¢u ®· hîp nhÊt hµng lo¹t c¸c thÞ tr−êng chøng kho¸n, t¹o c¬ héi míi cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng. Thø n¨m, thµnh lËp thÞ tr−êng c¸c c«ng cô dÉn suÊt (Derivatives Markets). N¨m 1986, Ph¸p thµnh lËp thÞ tr−êng MATIF (MarchÐ µ Terme International de France) vµ ®Õn n¨m 1987, thµnh lËp thªm thÞ tr−êng MONEP (MarchÐ d’Options NÐgociables de Paris). C¸c thÞ tr−êng nµy ®−îc thµnh lËp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng phßng ngõa c¸c rñi ro liªn quan ®Õn c¸c biÕn ®éng vÒ gi¸ cæ phiÕu, vÒ l·i suÊt vµ tû gi¸ hèi ®o¸i, ®ång thêi lµm t¨ng vèn kh¶ dông trªn thÞ tr−êng giao ngay, th«ng qua kh¶ n¨ng kinh doanh chªnh lÖch gi¸. ChÝnh c¸c thÞ tr−êng nµy còng thóc ®Èy hiÖn ®¹i ho¸ thÞ tr−êng tµi chÝnh Ph¸p vµ gióp cho thÞ tr−êng nµy c¹nh tranh ®−îc víi trung t©m tµi chÝnh London. Thø s¸u, ®Èy m¹nh sù tham gia cña c¸c trung gian tµi chÝnh trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, ®Æc biÖt sau khñng ho¶ng tµi chÝnh n¨m 1987, ng−êi ta ®· nhËn ra r»ng, c¸c thµnh viªn lín nhÊt cña Së giao dÞch chøng kho¸n London kh«ng thÓ cã ®ñ l−îng vèn cÇn thiÕt ®Ó c¹nh tranh víi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n cña Mü vµ NhËt B¶n. V× thÕ, c¸c nhµ qu¶n lý vèn b¶o thñ cña Anh ®· ph¶i níi réng c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp c¸c trung gian tµi chÝnh, trong ®ã cã c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, tham gia vµo thÞ tr−êng, vµ chÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña thÞ tr−êng chøng kho¸n. Thø b¶y, sù hiÖn ®¹i ho¸ thÞ tr−êng vay nî cña ChÝnh phñ t¹o ®iÒu kiÖn cho Nhµ n−íc cã thÓ t¨ng c−êng huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh trªn thÞ tr−êng víi c¸c chi phÝ thÊp h¬n, tr¸nh nguy c¬ l¹m dông ph¸t hµnh ®Ó tµi trî cho Ng©n s¸ch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 17 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n Víi nh÷ng c¶i c¸ch ®ã, thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· trë thµnh mét kªnh dÉn vèn quan träng, mét thùc thÓ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. 1.2.2. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña thÞ tr−êng chøng kho¸n HiÖn nay, tån t¹i nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng thÞ tr−êng chøng kho¸n (TTCK) vµ thÞ tr−êng vèn lµ mét, chØ lµ tªn gäi kh¸c nhau cña cïng mét kh¸i niÖm: ThÞ tr−êng t− b¶n (Capital Market). NÕu xÐt vÒ mÆt néi dung, th× thÞ tr−êng vèn biÓu hiÖn c¸c quan hÖ b¶n chÊt bªn trong cña qu¸ tr×nh mua b¸n c¸c chøng kho¸n. TTCK lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi, lµ h×nh thøc giao dÞch vèn cô thÓ. Do ®ã, c¸c thÞ tr−êng nµy kh«ng thÓ ph©n biÖt, t¸ch rêi nhau mµ thèng nhÊt vµ cïng ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi cña thÞ tr−êng t− b¶n. Quan ®iÓm thø hai cña ®a sè c¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng: " ThÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc ®Æc tr−ng bëi thÞ tr−êng vèn chø kh«ng ph¶i ®ång nhÊt lµ mét". Nh− vËy, theo quan ®iÓm nµy, TTCK vµ thÞ tr−êng vèn lµ kh¸c nhau, trong ®ã TTCK chØ giao dÞch, mua b¸n c¸c c«ng cô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n nh− tr¸i phiÕu chÝnh phñ, cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu c«ng ty. C¸c c«ng cô tµi chÝnh ng¾n h¹n ®−îc giao dÞch trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, kh«ng thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña TTCK. Quan ®iÓm thø ba, dùa trªn nh÷ng g× quan s¸t ®−îc t¹i ®a sè c¸c Së giao dÞch chøng kho¸n l¹i cho r»ng "ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ thÞ tr−êng cæ phiÕu", hay lµ n¬i mua b¸n c¸c phiÕu cæ phÇn ®−îc c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ra ®Ó huy ®éng vèn. Theo quan ®iÓm nµy, thÞ tr−êng chøng kho¸n ®−îc ®Æc tr−ng bëi thÞ tr−êng mua b¸n c¸c c«ng cô tµi chÝnh mang l¹i quyÒn tham gia së h÷u. C¸c quan ®iÓm trªn ®Òu ®−îc kh¸i qu¸t dùa trªn nh÷ng c¬ së thùc tiÔn vµ trong tõng ®iÒu kiÖn lÞch sö nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, quan niÖm ®Çy ®ñ vµ râ rµng, phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña TTCK hiÖn nay, ®−îc tr×nh bµy trong gi¸o tr×nh lµ: ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi c¸c lo¹i chøng kho¸n. Chøng kho¸n ®−îc hiÓu lµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ hay bót to¸n ghi sæ, nã cho phÐp chñ së h÷u cã quyÒn yªu cÇu vÒ thu nhËp vµ tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc quyÒn së h÷u. C¸c quyÒn yªu cÇu nµy cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i chøng kho¸n, tuú theo tÝnh chÊt së h÷u cña chóng. 18 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n C¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi chøng kho¸n cã thÓ diÔn ra ë thÞ tr−êng s¬ cÊp (Primary Market) hay thÞ tr−êng thø cÊp (Secondary Market), t¹i Së giao dÞch (Stock Exchange) hay thÞ tr−êng chøng kho¸n phi tËp trung (Over – The Counter Market), ë thÞ tr−êng giao ngay (Spot Market) hay thÞ tr−êng cã kú h¹n (Future Market). C¸c quan hÖ mua b¸n trao ®æi nµy lµm thay ®æi chñ së h÷u cña chøng kho¸n, vµ nh− vËy, thùc chÊt ®©y chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña t− b¶n, chuyÓn tõ t− b¶n së h÷u sang t− b¶n kinh doanh. ThÞ tr−êng chøng kho¸n kh«ng gièng víi thÞ tr−êng c¸c hµng ho¸ th«ng th−êng kh¸c v× hµng ho¸ cña thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, lµ quyÒn së h÷u vÒ t− b¶n. Lo¹i hµng ho¸ nµy còng cã gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Nh− vËy, cã thÓ nãi, b¶n chÊt cña thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ thÞ tr−êng thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu cña vèn ®Çu t− mµ ë ®ã, gi¸ c¶ cña chøng kho¸n chøa ®ùng th«ng tin vÒ chi phÝ vèn hay gi¸ c¶ cña vèn ®Çu t−. ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ h×nh thøc ph¸t triÓn bËc cao cña nÒn s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸ 1.2.3. VÞ trÝ vµ cÊu tróc cña thÞ tr−êng chøng kho¸n 1.2.3.1. VÞ trÝ cña TTCK trong thÞ tr−êng tµi chÝnh ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh. VÞ trÝ cña thÞ tr−êng chøng kho¸n trong tæng thÓ thÞ tr−êng tµi chÝnh thÓ hiÖn: – ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ h×nh ¶nh ®Æc tr−ng cña thÞ tr−êng vèn TT TiÒn tÖ ThÞ tr−êng vèn TTCK Thêi gian ®¸o h¹n 1 n¨m t Nh− vËy, trªn TTCK giao dÞch 2 lo¹i c«ng cô tµi chÝnh: c«ng cô tµi chÝnh trªn thÞ tr−êng vèn vµ c«ng cô tµi chÝnh trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 19 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n – ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ h¹t nh©n trung t©m cña thÞ tr−êng tµi chÝnh, n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh ph¸t hµnh, mua b¸n c¸c c«ng cô Nî vµ c«ng cô Vèn (c¸c c«ng cô së h÷u). TT Nî TT Vèn cæ phÇn TT Tr¸i phiÕu TT Cæ phiÕu 1.2.3.2. CÊu tróc thÞ tr−êng chøng kho¸n Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu, cÊu tróc cña TTCK cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. Tuy nhiªn, th«ng th−êng, ta cã thÓ xem xÐt ba c¸ch thøc c¬ b¶n lµ ph©n lo¹i theo hµng ho¸, ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc cña thÞ tr−êng vµ ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn. C¸c ph©n tÝch sau ®©y sÏ thÓ hiÖn tõng c¸ch thøc ph©n lo¹i ®ã. a. Ph©n lo¹i theo hµng ho¸ Theo c¸c lo¹i hµng ho¸ ®−îc mua b¸n trªn thÞ tr−êng, ng−êi ta cã thÓ ph©n thÞ tr−êng chøng kho¸n thµnh thÞ tr−êng tr¸i phiÕu, thÞ tr−êng cæ phiÕu vµ thÞ tr−êng c¸c c«ng cô dÉn suÊt. ThÞ tr−êng tr¸i phiÕu (Bond Markets) lµ thÞ tr−êng mµ hµng ho¸ ®−îc mua b¸n t¹i ®ã lµ c¸c tr¸i phiÕu. Tr¸i phiÕu lµ c«ng cô nî, mµ thùc chÊt cña viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nµy lµ nhµ ph¸t hµnh ®øng ra ®i vay theo ph−¬ng thøc cã hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i. Ng−êi cho vay sÏ kh«ng chÞu bÊt cø tr¸ch nhiÖm nµo vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng sö dông vèn cña ng−êi vay vµ trong mäi tr−êng hîp, nhµ ph¸t hµnh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ cho tr¸i chñ theo c¸c cam kÕt ®· ®−îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång vay. Tr¸i phiÕu th−êng cã thêi h¹n x¸c ®Þnh, cã thÓ lµ trung h¹n hay dµi h¹n. Kh¸c víi thÞ tr−êng nî, thÞ tr−êng cæ phiÕu (Stock Markets) lµ n¬i giao dÞch mua b¸n, trao ®æi c¸c giÊy tê x¸c nhËn cæ phÇn ®ãng gãp cña cæ ®«ng. Cæ ®«ng lµ chñ së h÷u cña c«ng ty vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong phÇn ®ãng 20 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n gãp cña m×nh. Cæ phiÕu sÏ cho phÐp hä cã quyÒn yªu cÇu ®èi víi lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty còng nh− ®èi víi tµi s¶n cña c«ng ty, khi tµi s¶n nµy ®−îc ®em b¸n. Cæ phiÕu cã thêi gian ®¸o h¹n lµ kh«ng x¸c ®Þnh. ThÞ tr−êng c¸c c«ng cô dÉn suÊt (Derivative Markets) lµ n¬i c¸c chøng kho¸n ph¸i sinh ®−îc mua vµ b¸n. Tiªu biÓu cho c¸c c«ng cô nµy lµ hîp ®ång t−¬ng lai (Future Contracts), hîp ®ång quyÒn chän (Options). ThÞ tr−êng nµy ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh. Nã cung cÊp c¸c c«ng cô phßng vÖ h÷u hiÖu, ®ång thêi còng lµ c«ng cô ®Çu c¬ lý t−ëng cho c¸c nhµ ®Çu t−. b. Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn Theo c¸ch thøc nµy, thÞ tr−êng ®−îc ph©n thµnh thÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp. ThÞ tr−êng s¬ cÊp hay thÞ tr−êng cÊp 1 (Primary Market) lµ thÞ tr−êng ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n hay lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n lÇn ®Çu tiªn. T¹i thÞ tr−êng nµy, gi¸ c¶ cña chøng kho¸n lµ gi¸ ph¸t hµnh. ViÖc mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp lµm t¨ng vèn cho nhµ ph¸t hµnh. Th«ng qua viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n, ChÝnh phñ cã thªm nguån thu ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t− hoÆc chi tiªu dïng cña ChÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn trªn thÞ tr−êng nh»m tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t−. ThÞ tr−êng thø cÊp hay thÞ tr−êng cÊp 2 (Secondary Market) lµ thÞ tr−êng giao dÞch mua b¸n, trao ®æi nh÷ng chøng kho¸n ®· ®−îc ph¸t hµnh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi, di chuyÓn vèn ®Çu t− hay di chuyÓn tµi s¶n x· héi. Quan hÖ gi÷a thÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp thÓ hiÖn trªn c¸c gi¸c ®é sau: Thø nhÊt, thÞ tr−êng thø cÊp lµm t¨ng tÝnh láng cña c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh. ViÖc nµy lµm t¨ng sù −a chuéng cña chøng kho¸n vµ lµm gi¶m rñi ro cho c¸c nhµ ®Çu t−. C¸c nhµ ®Çu t− sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc sµng läc, lùa chän, thay ®æi kÕt cÊu danh môc ®Çu t−, trªn c¬ së ®ã lµm gi¶m chi phÝ cho c¸c nhµ ph¸t hµnh trong viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn. ViÖc t¨ng tÝnh láng cña tµi s¶n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¸ch biÖt gi÷a së h÷u vµ qu¶n lý, lµm c¬ së cho viÖc t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý doanh nghiÖp. ViÖc t¨ng tÝnh láng cho c¸c chøng kho¸n t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuyÓn ®æi thêi h¹n cña vèn, tõ vèn ng¾n h¹n sang trung h¹n vµ dµi h¹n, ®ång thêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n phèi vèn mét c¸ch hiÖu qu¶. Sù di chuyÓn vèn Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 21 Gi¸o tr×nh ThÞ tr−êng chøng kho¸n ®Çu t− trong nÒn kinh tÕ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ "bµn tay v« h×nh", c¬ chÕ x¸c ®Þnh gi¸ chøng kho¸n vµ th«ng qua ho¹t ®éng th©u tãm, s¸p nhËp doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng thø cÊp. Thø hai, thÞ tr−êng thø cÊp x¸c ®Þnh gi¸ cña chøng kho¸n ®· ®−îc ph¸t hµnh trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp. ThÞ tr−êng thø cÊp ®−îc xem lµ thÞ tr−êng ®Þnh gi¸ c¸c c«ng ty. Thø ba, th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh gi¸, thÞ tr−êng thø cÊp cung cÊp mét danh môc chi phÝ vèn t−¬ng øng víi c¸c møc ®é rñi ro kh¸c nhau cña tõng ph−¬ng ¸n ®Çu t−, t¹o c¬ së tham chiÕu cho c¸c nhµ ph¸t hµnh còng nh− c¸c nhµ ®Çu t− trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp. Th«ng qua c¬ chÕ bµn tay v« h×nh, vèn sÏ ®−îc chuyÓn tíi nh÷ng c«ng ty nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, qua ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Tãm l¹i, thÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp cã quan hÖ mËt thiÕt, hç trî lÉn nhau. VÒ b¶n chÊt, mèi quan hÖ gi÷a thÞ tr−êng chøng kho¸n s¬ cÊp vµ thø cÊp lµ mèi quan hÖ néi t¹i, biÖn chøng. NÕu kh«ng cã thÞ tr−êng s¬ cÊp sÏ kh«ng cã thÞ tr−êng thø cÊp, ®ång thêi, thÞ tr−êng thø cÊp l¹i t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho thÞ tr−êng s¬ cÊp. Môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c nhµ qu¶n lý lµ ph¶i t¨ng c−êng ho¹t ®éng huy ®éng vèn trªn thÞ tr−êng s¬ cÊp, v× chØ cã t¹i thÞ tr−êng nµy, vèn míi thùc sù vËn ®éng tõ ng−êi tiÕt kiÖm sang ng−êi ®Çu t−, cßn sù vËn ®éng cña vèn trªn thÞ tr−êng thø cÊp chØ lµ t− b¶n gi¶, kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi viÖc tÝch tô vµ tËp trung vèn. c. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc cña thÞ tr−êng ThÞ tr−êng chøng kho¸n cã thÓ ®−îc tæ chøc theo hai c¸ch sau: C¸ch thø nhÊt lµ tæ chøc thµnh c¸c Së giao dÞch (Stock Exchange), t¹i ®©y, ng−êi mua vµ ng−êi b¸n (hoÆc ®¹i lý, m«i giíi cña hä) gÆp nhau t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh giao dÞch mua b¸n, trao ®æi chøng kho¸n. ChÝnh v× vËy, ng−êi ta cßn gäi Së giao dÞch chøng kho¸n lµ thÞ tr−êng tËp trung, n¬i giao dÞch mua b¸n, trao ®æi c¸c chøng kho¸n cña c¸c c«ng ty lín, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Së giao dÞch chøng kho¸n ®−îc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ bëi Uû ban chøng kho¸n quèc gia, c¸c giao dÞch chÞu sù ®iÒu tiÕt cña LuËt Chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n. Nh÷ng thÞ tr−êng chøng kho¸n tËp trung tiªu biÓu ®−îc biÕt ®Õn lµ Së giao dÞch chøng kho¸n Lu©n ®«n (London Stock Exchange), Së giao dÞch chøng kho¸n Mü (American Stock Exchange), Së giao dÞch chøng kho¸n Pari (Paris Stock Exchange). 22 Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n C¸ch thø hai, kh¸c víi thÞ tr−êng tËp trung, thÞ tr−êng giao dÞch qua quÇy hay thÞ tr−êng chøng kho¸n phi tËp trung (OTC: Over -The – Counter Market) lµ thÞ tr−êng cña c¸c nhµ bu«n, nh÷ng ng−êi t¹o thÞ tr−êng (Market Makers). C¸c nhµ bu«n cã mét danh môc chøng kho¸n vµ hä s½n sµng mua vµ b¸n víi c¸c nhµ bu«n kh¸c còng nh− c¸c nhµ ®Çu t− khi nh÷ng ng−êi nµy chÊp nhËn gi¸ c¶ cña hä. ë thÞ tr−êng nµy kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao dÞch chÝnh thøc mµ cã thÓ diÔn ra t¹i tÊt c¶ c¸c quÇy, sµn giao dÞch cña c¸c thµnh viªn th«ng qua ®iÖn tho¹i hay m¹ng m¸y tÝnh diÖn réng. Khèi l−îng giao dÞch cña thÞ tr−êng nµy th−êng lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi thÞ tr−êng Së giao dÞch. Ngoµi hai lo¹i thÞ tr−êng nªu trªn, ng−êi ta cßn nãi ®Õn thÞ tr−êng thø ba, thÞ tr−êng dµnh cho c¸c chøng kho¸n kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó giao dÞch trªn thÞ tr−êng tËp trung vµ thÞ tr−êng OTC. Ngoµi ra, ng−êi ta cßn ph©n lo¹i thÞ tr−êng chøng kho¸n thµnh thÞ tr−êng më vµ thÞ tr−êng ®µm ph¸n, thÞ tr−êng giao ngay (Spot Markets) vµ thÞ tr−êng kú h¹n (Future Markets). ViÖc ph©n lo¹i thÞ tr−êng chøng kho¸n sÏ gióp ph©n tÝch cô thÓ h¬n vai trß cña thÞ tr−êng chøng kho¸n. 1.2.4. C¸c chñ thÓ trªn TTCK C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n cã thÓ ®−îc chia thµnh 3 nhãm sau: chñ thÓ ph¸t hµnh, chñ thÓ ®Çu t− vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan ®Õn chøng kho¸n. 1.2.4.1. Chñ thÓ ph¸t hµnh Chñ thÓ ph¸t hµnh lµ ng−êi cung cÊp c¸c chøng kho¸n – hµng hãa cña thÞ tr−êng chøng kho¸n. C¸c chñ thÓ ph¸t hµnh bao gåm: ChÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp vµ mét sè tæ chøc kh¸c nh−: c¸c Quü ®Çu t−; tæ chøc tµi chÝnh trung gian… – ChÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng lµ chñ thÓ ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n: Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; Tr¸i phiÕu ®Þa ph−¬ng; Tr¸i phiÕu c«ng tr×nh; TÝn phiÕu kho b¹c. – C«ng ty lµ chñ thÓ ph¸t hµnh c¸c cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu c«ng ty. – C¸c tæ chøc tµi chÝnh lµ chñ thÓ ph¸t hµnh c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh− c¸c tr¸i phiÕu, chøng chØ h−ëng thô… phôc vô cho môc tiªu huy ®éng vèn vµ phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng cña hä theo LuËt ®Þnh. Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 23

Trả lời

Back to top button