Cổ phiếu

giá cổ phiếu tgg

TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu tgg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Xây dựng bao gồm Thi công xây dựng các công trình hạ tầng, thủy lợi và các công trình dân dụng khác. Được thành lập năm 2012 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố: 0105787835 do tranminhdung.vnở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày :10/02/2012.
Giữ nguyên diện cảnh báo từ 31.3.2020 do hoạt động kinh doanh chính của công ty có dấu hiệu tiếp tục đi xuống (6 tháng đầu năm 2020 lỗ)
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TGG: Đính chính Nghị quyết HĐQT về tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021 lần 2 và thư mời họp (07/05/2021 15:53) TGG: ĐHĐCĐTN lần 1 không đủ điều kiện tiến hành (29/04/2021 18:14) TGG: Giải trình tình hình hoạt động kinh doanh chính (15/04/2021 17:40) TGG: Đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/04/2021 17:29) TGG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 kiểm toán tranminhdung.vno với năm 2019 (07/04/2021 14:03) TGG: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021 17:41)
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  các cổ phiếu mới lên sàn 2020

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 2,073,750 2,623,660 3,411,825 33,975
Giá vốn hàng bán 2,056,529 2,601,143 3,383,656 27,967

Xem thêm: Thị Trường Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Và Trái Phiếu, Sự Khác Nhau Giữa Cổ Phiếu Và Trái Phiếu

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 17,222 22,517 28,169 6,008
Lợi nhuận tài chính 773,271 99,932 140,882 145,555
Lợi nhuận khác -4,214 -98 7,855 -217,055
Tổng lợi nhuận trước thuế -4,062,069 -266,545 -219,256 -343,938
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -4,062,069 -266,545 -219,256 -343,938
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -4,062,069 -266,545 -219,256 -343,938
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 118,492,605 112,699,246 112,666,225 74,613,198
Tổng tài tranminhdung.vnản 296,739,096 296,404,209 296,346,112 256,905,017
Nợ ngắn hạn 15,074,758 11,838,822 11,848,731 11,844,727
Tổng nợ 15,929,341 15,815,255 15,976,414 15,828,817
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 280,809,755 280,588,954 280,369,698 241,076,200
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TGG : Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu dược

Xem thêm: maã cổ phiếu sab

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button