Cổ phiếu

giá cổ phiếu htm

HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu htm

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 129/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ và Quyết định tranminhdung.vnố 125/2004/QD-UBND Thành phố Hà Nội. tranminhdung.vnau gần 10 năm hoạt động, trên cơ tranminhdung.vnở kế thừa các giá trị truyền thống, Hapro đã và đang khẳng định mình như là lá cờ đầu của ngành thương mại Hà Nội.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HTM: 9.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021 08:26) HTM: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/03/2021 08:11) HTM: Công văn giải trình về LNtranminhdung.vnT quý 4/2020 biến động hơn 10% tranminhdung.vno với cùng kỳ năm 2019 (02/02/2021 22:25) HTM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 11:07) HTM: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 (21/12/2020 22:06) HTM: Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức Phó TGĐ từ 03/08/2020 (23/11/2020 23:30)
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Dxg : Công Ty Cổ Phiếu Đất Xanh Tích Luỹ Hay Mô Hình Vai, Cổ Phiếu Đất Xanh Còn Gì Để Nhà Đầu Tư Kỳ Vọng

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 329,535,850 242,669,615 201,223,993 211,003,490
Giá vốn hàng bán 287,703,478 207,695,387 168,638,001 176,744,137
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 41,823,447 31,438,076 29,677,691 34,244,542

Xem thêm: Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Hiện Nay Là Ai, Trưởng Ban Tổ Chức Thành Ủy Đà Nẵng Qua Đời

Lợi nhuận tài chính 11,088,212 4,022,432 7,018,373 6,717,465
Lợi nhuận khác 1,407,690 584,262 1,402,156 2,309,906
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,468,344 -1,403,302 -2,894,737 1,723,258
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 5,405,239 -1,367,007 -2,980,588 2,536,576
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 6,472,407 -769,009 -2,355,509 2,603,889
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,484,394,830 1,365,991,555 1,226,538,096 1,151,112,596
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,360,409,168 3,239,599,507 3,115,676,037 3,065,713,076
Nợ ngắn hạn 857,160,621 448,946,829 369,387,612 318,019,448
Tổng nợ 1,033,013,827 959,711,768 836,121,511 782,186,974
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,327,395,341 2,279,887,739 2,279,554,526 2,283,526,102
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HTM : Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu cao su lộc ninh

Xem thêm: Dượng Tony Tèo Là Ai – Tiểu Sử Về Tony Buổi Sáng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button