Cổ phiếu

giá cổ phiếu amv

AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu amv

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ được thành lập năm 2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 44.03.000012 do tranminhdung.vnở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Phước cấp ngày 26/8/2002. Qua gần 15 năm hoạt động, Công ty luôn duy trì và phát triển hoạt động tranminhdung.vnản xuất kinh doanh, khai thác tối đa công tranminhdung.vnuất cơ tranminhdung.vnở vật chất hiện có, quay nhanh chu chuyển dòng vốn, giảm chi phí tài chính, đảm bảo công ăn việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động, giữ vững tư tưởng chính trị nội bộ ổn định.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

01/03/2021: Phát hành riêng lẻ 37,961,998
11/01/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
09/08/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/06/2017: Phát hành riêng lẻ 25,000,000

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (26/03/2021 08:48) AMV: Đã phát hành 37.962.045 cp riêng lẻ (03/03/2021 07:41) AMV: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 91.108.861 cp (03/03/2021 07:41) AMV: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty con tại tỉnh Hậu Giang (26/02/2021 23:36) AMV: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty con (24/02/2021 21:56) AMV: Con bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc đã bán 1.468.180 cp (17/02/2021 17:58)
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  thủ tục phát hành cổ phiếu esop

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020 Tăng trưởng
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 71,859,932 450,796,199 487,414,690 161,431,322
Giá vốn hàng bán 29,396,032 225,250,866 248,690,143 81,586,937
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 42,463,900 225,545,333 238,692,301 79,844,384

Xem thêm: thu nhập của tư vấn chứng khoán

Lợi nhuận tài chính -694,135 -2,436,851 -2,137,858 -5,799,957
Lợi nhuận khác -52,085 -544,799 -10,061 14,932,244
Tổng lợi nhuận trước thuế 39,219,354 219,663,092 224,675,733 80,530,148
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 39,145,954 219,475,673 224,344,936 80,051,442
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 38,377,556 215,097,825 219,842,453 78,056,649
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 382,346,609 344,657,994 152,741,673 371,492,331
Tổng tài tranminhdung.vnản 415,285,986 651,685,709 871,979,265 907,926,607
Nợ ngắn hạn 28,687,849 64,321,687 36,911,014 61,642,059
Tổng nợ 63,857,416 81,547,410 80,385,768 95,388,008
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 351,428,570 570,138,299 791,593,497 812,538,599
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMV : CTCP tranminhdung.vnản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Quỹ Tiếng Anh - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem thêm: Vua Trời Đế Thích Thiên Là Ai

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button