Cổ phiếu

fpt cổ phiếu

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Fpt cổ phiếu

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Thành lập ngày 13/09/1988, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là CNTT và Viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với tranminhdung.vnự hiện diện tại 46 văn phòng tại nước ngoài.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

01/06/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/04/2021: Phát hành cho CBCNV 1,290,300
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành cho CBCNV 3,919,468
17/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/05/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/03/2020: Phát hành cho CBCNV 3,391,790
15/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
01/04/2019: Phát hành riêng lẻ 3,067,200
16/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
03/04/2018: Phát hành cho CBCNV 2,654,556
17/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/04/2017: Phát hành cho CBCNV 2,296,370
22/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/05/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/04/2016: Phát hành cho CBCNV 1,986,829
19/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/04/2015: Phát hành cho CBCNV 1,719,317
20/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/05/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
07/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
05/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
15/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
11/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
13/05/2010: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
14/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Sunhouse - Ctcp Tập Đoàn Sunhouse

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

FPT: 1.6.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2020 (1.000 đ/cp), phát hành cp trả cổ tức (tỷ lệ 20:3) (21/05/2021 09:18)

*

FPT chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức (18/05/2021 08:34) FPT: TB Giao dịch 5.209.768 cp niêm yết bổ tranminhdung.vnung (17/05/2021 17:31) FPT: Quyết định của HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức (17/05/2021 17:03) FPT: 18.5.2021, niêm yết bổ tranminhdung.vnung 5.209.768 cp (14/05/2021 17:53) Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ quý 1 đã gọi tên 22 doanh nghiệp, vị trí quán quân đã đổi chủ (12/05/2021 08:40)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 6,997,263,489 7,578,691,043 8,700,729,240 7,605,674,679
Giá vốn hàng bán 4,258,247,824 4,554,350,312 5,195,783,663 4,691,800,715
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 2,721,754,674 2,998,778,192 3,470,920,950 2,894,526,955

READ  Loạt Cổ Phiếu Nổi Sóng Trong " Game Cổ Phiếu Game, Cổ Phiếu Chuỗi Cửa Hàng Game Đang Gặp Khó Khăn

Xem thêm: Giày Fake Là Gì – Những Điều Cần Biết Về Hàng Super Fake (Sf)

Lợi nhuận tài chính 96,082,854 109,288,682 71,065,717 184,303,430
Lợi nhuận khác 17,450,599 16,476,505 24,121,679 16,713,720
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,285,493,108 1,385,878,972 1,447,320,040 1,396,751,211
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,084,221,988 1,148,631,372 1,252,588,702 1,150,702,624
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 878,710,518 928,887,801 982,843,692 906,142,681
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 20,974,738,295 22,473,334,313 25,608,346,381 27,905,525,241
Tổng tài tranminhdung.vnản 35,912,808,664 37,757,456,671 41,749,437,163 44,474,278,410
Nợ ngắn hạn 16,991,794,635 18,551,811,882 22,382,164,623 22,968,032,692
Tổng nợ 18,009,082,671 19,576,055,665 23,146,723,671 24,743,977,982
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 17,903,725,993 18,181,401,006 18,602,713,492 19,730,300,428
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Tin Nhắn Thả Thính 2019 – 38 Tin Nhắn Thả Thính Ý Tưởng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button