đề thi môn thị trường chứng khoán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.54 KB, 4 trang )

Đang xem: đề thi môn thị trường chứng khoán

đề thi môn thị trờng chứng khoán (Đề 1)
(thời gian làm bài: 60 phút)
Họ và tênLớp.SBD..
I/ Trắc nghiệm (7,5 điểm)
(Chú ý: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Mỗi câu chỉ có một câu trả lời đúng. Làm đúng mỗi câu đợc
0,25 điểm)
1) Khi đầu cơ giá xuống, ngời đầu t có thể:
a. Mua hợp đồng quyền chọn mua.
d. Cả a và b.
b. Bán khống.
e. Cả a và c.
c. Mua hợp đồng tơng lai.
f. Cả a, b và c.
2 )Để bảo hiểm đối với giá trị chứng khoán nắm giữ có thể thực hiện:
a. Mua hợp đồng quyền chọn mua.
e. Cả a và c.
b. Mua hợp đồng quyền chọn bán.
f. Cả b và c.
c. Bán hợp đồng quyền chọn mua.
g. Cả a và d.
d. Bán hợp đồng quyền chọn bán.
3) Điều khoản thu hồi trái phiếu có nghĩa là:
a. Nhà đầu t có thể thu hồi khoản đầu t của mình bất cứ lúc nào nếu muốn
b. Nhà đầu t chỉ có thể thu hồi khoản đầu t của mình nếu công ty phát hành không trả trái tức.
c. Nhà phát hành có thể thu hồi trái phiếu trớc khi trái phiếu đáo hạn.
d. Nhà phát hành có thể thu hồi trái phiếu trong vòng ba năm đầu.
4) Giả sử công ty General Motors phát hành hai loại trái phiếu A và B có cùng trái suất và thời hạn. Tuy
nhiên trái phiếu A có điều khoản thu hồi còn trái phiếu B không có điều khoản thu hồi. So với trái phiếu
B, giá của trái phiếu A:
a. Cao hơn
b. Thấp hơn

c. Ngang bằng
5). Giả sử hai trái phiếu X và Y đều đang bán với giá bằng mệnh giá là $1000. Cả hai trái phiếu này đều
trả mức trái tức là $150/năm. Trái phiếu X sẽ đáo hạn sau 6 năm nữa còn trái phiếu Y sẽ đáo hạn sau 7
năm nữa. Nếu mức l i suất đáo hạn (YTM) giảm từ 15% xuống còn 12% thì:
a. hai trái phiếu đều tăng giá, nhng giá trái phiếu X sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu Y.
b. hai trái phiếu đều giảm giá, nhng giá trái phiếu X sẽ giảm nhiều hơn giá trái phiếu Y.
c. hai trái phiếu đều tăng giá, nhng giá trái phiếu Y sẽ tăng nhiều hơn giá trái phiếu X.
d. hai trái phiếu đều giảm giá, nhng giá trái phiếu Y sẽ giảm nhiều hơn giá trái phiếu X.
6). Công ty ABC vừa phát hành một đợt trái phiếu thời hạn 5 năm, trái suất 10%/năm và có mức l i suất
đáo hạn hiện tại là 8%/năm. Nếu l i suất không thay đổi thì một năm sau giá của trái phiếu này sẽ:
a. Cao hơn
b. Thấp hơn
c. Vẫn giữ nguyên
d. Bằng mệnh giá
7). Công ty William, Inc, thông báo sẽ trả cổ tức là $1/cổ phiếu vào năm tới. Cổ tức đó sẽ tăng trởng
với tốc độ 4%/năm trong các năm tiếp theo. Nếu tỷ lệ l i suất yêu cầu là 10% thì mức giá cao nhất mà
nhà đầu t sẵn sàng trả cho một cổ phiếu của công ty Williams là bao nhiêu?
a. $20
b. $18.67
c. $17.33
d. $16.67
8) Theo quy tắc 72, nếu muốn thu đợc một khoản tiền gấp đôi số tiền đầu t ban đầu trong vòng 8 năm
thì tỷ lệ l i suất yêu cầu phải là bao nhiêu?
a. 9%
c. 9,7%
b. 9,4%
d. 9,9%

9) Sau 2 năm nữa, sinh viên A sẽ nhận đợc một học bổng trị giá $22.000. Khi nhận đợc học bổng này,

sinh viên A sẽ đem đầu t trong 6 năm với mức l i suất 6% năm. Vậy sau 8 năm nữa, sinh viên A sẽ thu
đợc một khoản tiền là bao nhiêu?
a. $31.207,42
c. $33.400,54
b. $32.312,53
d. $35.064,65
10) Giao dịch nào là giao dịch rủi ro nhất trong thị trờng hợp đồng quyền chọn cổ phiếu nếu sau khi
giao dịch đợc thực hiện giá cổ phiếu đó tăng cao:
a.Bán hợp đồng quyền chọn mua
c.Mua hợp đồng quyền chọn mua
b. Bán hợp đồng quyền chọn bán
d. Mua hợp đồng quyền chọn bán
11) Khớp lệnh liên tục:
a. Đợc dùng để xác định giá trong hệ thống đấu giá theo giá
b. Thờng đợc dùng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa
c. Chỉ tạo ra một mức giá cho một giao dịch điển hình chứ không phải là tổng hợp các giao dịch
d. Cả a và b
e. Cả a và c
12) Sau khi khớp lệnh giá thực hiện là (xem bảng)
Lệnh mua
Cộng dồn
Giá
Cộng dồn
Lệnh bán
0
30.000
6000
1000
29.000
5000

3000
28.000
2000
8000
27.000
500
5000
26.000
0
a. 29.000
b.28.000
c.27.000
13) Khoản lỗ lớn nhất mà ngời mua hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu có thể phải chịu bằng:
a. Giá thực hiện trừ đi giá cổ phiếu
d. Giá hợp đồng quyền chọn mua
b. Giá cổ phiếu trừ đi giá hợp đồng quyền chọn e. Các câu trả lời trên đều sai
mua
c. Giá cổ phiếu
14) Khoản lỗ lớn nhất mà ngời bán hợp đồng quyền chọn bán có thể phải chịu bằng:
a. Giá thực hiện trừ đi giá hợp đồng quyền chọn d. Giá hợp đồng quyền chọn bán
bán
b. Giá thực hiện
e. Các câu trả lời trên đều sai
c. Giá cổ phiếu trừ đi giá hợp đồng quyền chọn
15). Mua một trái phiếu có thể thu hồi cũng tơng tự nh:
a. Mua một trái phiếu thông thờng (không có điều khoản thu hồi) và mua một hợp đồng quyền
chọn mua trái phiếu
b. Mua một trái phiếu thông thờng (không có điều khoản thu hồi) và bán một hợp đồng quyền
chọn mua trái phiếu
c. Cả a và b đều sai

16) Hợp đồng tơng lai đối với cổ phiếu
a. là một thoả thuận cho phép mua hoặc bán một lợng cổ phiếu nhất định tại mức giá giao ngay
vào thời điểm hợp đồng đáo hạn
b. là hợp đồng sẽ đợc ngời mua và ngời bán ký kết trong tơng lai
c. cho phép ngời mua đợc quyền chứ không phải là nghĩa vụ mua cổ phiếu vào một thời điểm
nào đó trong tơng lai
d. Là một thoả thuận cho phép mua hoặc bán cổ phiếu tại một mức giá xác định vào ngày hợp
đồng đáo hạn
e. Các câu trên đều sai
17). Các điều khoản của hợp đồng tơng lai nh chất lợng, số lợng hàng hoá và thời hạn giao hàng
đợc quy định bởi:
a. ngời mua và ngời bán
b. sở giao dịch hợp đồng tơng lai
c. bởi ngời mua
d. bởi ngời môi giới

18). Giả sử bạn gửi $1000 vào tài khoản tiết kiệm của ngân hàng vào cuối mỗi năm trong bốn năm tới.
Nếu l i suất trên tài khoản tiết kiệm này là 12%/năm thì cuối năm thứ bảy số tiền trong tài khoản của
bạn là:
a. $4267.28
b. $6714.61
c. $7563.45
19) Công ty ABC vừa trả mức cổ tức là $2/ cổ phiếu. Tỷ lệ l i suất yêu cầu đối với cổ phiếu của công ty
là 16%/năm. Nếu cổ phiếu của công ty đang đợc bán với giá là $50/cổ phiếu thì tôc độ tăng trởng cổ
tức của công ty là bao nhiêu?
a.12%
c.10%
b.11.54%
d.9.53%

20) Quỹ đầu t thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ đầu t khi ngời đầu t có nhu cầu thu hồi vốn là:
a. Quỹ đóng
b. Quỹ mở
21) Quỹ đầu t có chứng chỉ quỹ đợc niêm yết trên sở giao dịch là:
a. Quỹ đóng
b. Quỹ mở
22) Chỉ có các thành viên của sở giao dịch mới đợc mua bán chứng khoán trên sở giao dịch
a.Đúng
b.Sai
23) Thị trờng phi tập trung (thị trờng OTC) có đặc điểm là:
a. Không có địa điểm giao dịch tập trung giữa ngời mua và ngời bán
b. Chứng khoán đợc giao dịch trên thị trờng là các chứng khoán cha đủ tiêu chuẩn niêm yết
trên sở giao dịch
c. Cơ chế xác lập giá là thơng lợng giá giữa bên mua và bên bán
d. Cả ba đặc điểm trên đều đúng
24). Cổ phiếu u đ i của công ty XYZ hiện đang đợc bán với giá $25. Mức cổ tức của cổ phiếu u đ i
là $2.75/ cổ phiếu. Vậy tỷ lệ l i suất yêu cầu của cổ phiếu u đ i XYZ là:
a. 10%
b. 11%
c. 12%
25) Theo hình thức khớp lệnh này, giá chứng khoán đợc xác lập không phản ánh tức thời thông tin thị
trờng. Đó là hình thức:
a.Khớp lệnh định kỳ
b.Khớp lệnh liên tục
26) Phơng thức bảo l nh trong đó tổ chức bảo l nh chịu toàn bộ rủi ro trong việc phân phối chứng
khoán là phơng thức:
a Bảo l nh với cam kết chắc chắn
b. Bảo l nh với cố gắng cao nhất
c. Bảo l nh theo phơng thức tất cả hoặc không
27) Rủi ro không thể mất đi khi đa dạng hoá danh mục đầu t là:

a.Rủi ro có hệ thống
b.Rủi ro không có hệ thống
c.Cả a và b
28). L i suất của loại chứng khoán nào dới đây đợc xem là l i suất chuẩn để làm căn cứ ấn định l i
suất của các công cụ nợ khác có cùng kỳ hạn:
a. Trái phiếu công ty
b. Trái phiếu chính phủ
c. Trái phiếu chính quyền địa phơng
29) Khi công ty phải thanh lý tài sản, đối tợng cuối cùng đợc phân chia tài sản là:
a.Cổ đông u đ i
b.Cổ đông phổ thông
c.Trái chủ
30) Vì cổ phiếu không có thời hạn nên vốn cổ phần không bao giờ đợc hoàn lại cho cổ đông.
a.Đúng
b.Sai
II/ Bài tập (2,5điểm)
1.Công ty MF vừa trả cổ tức bằng tiền mặt là $3/cổ phiếu. Tỷ lệ l i suất yêu cầu đối với cổ phiếu của
công ty là 10%. Nếu cổ tức đợc dự đoán là sẽ tăng trởng ổn định ở mức 5%/năm thì giá trị hiện tại
của cổ phiếu của công ty MF bằng bao nhiêu? Giá trị của cổ phiếu của công ty MF sau 6 năm bằng bao
nhiêu? (1,5 điểm)
2.Một nhà đầu t quyết định thực hiện một chiến lợc hợp đồng quyền chọn nh sau: (1 điểm)

-Mua một hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu có giá thực hiện X1 = $30, tại mức giá hợp đồng quyền
chọn là $3/cổ phiếu.
-Đồng thời bán một hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu có giá thực hiện là X2 = $40, tại mức giá hợp
đồng quyền chọn là $2/cổ phiếu.
Biết hai hợp đồng quyền chọn trên là của cùng một loại cổ phiếu và có cùng ngày đáo hạn. H y vẽ đồ
thị biểu thị lợi nhuận (tính trên dơn vị một cổ phiếu) mà nhà đầu t thu đợc khi hai hợp đồng quyền
chọn đáo hạn.

Tài liệu liên quan

*

Thị trường chứng khoán Việt nam và 1 số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển 16 379 0

Xem thêm: Thánh Google Là Ai : Tập 1: Tin Chúa Là Khởi Đầu, : Tại Sao Tôi Vẫn Còn Ở Đây

*

Nghiên cứu thị trường chứng khoán cổ phiếu 17 928 0

*

Một số giải pháp để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư 54 602 0

*

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án) 95 25 325

*

Tài liệu Thị trường chứng khoán có thêm chỉ số FTSE Việt Nam ppt 1 496 0

*

Tài liệu Thị trường chứng khoán – cơ chế vận hành pdf 3 505 0

*

Tài liệu Báo cáo chuyên đề thị trường chứng khoán pdf 25 644 4

*

Tài liệu Điều kiện để thị trường chứng khoán hoạt động tốt? docx 1 320 0

*

DE THI THU DH 2010 CO DAP AN 1 12 362 0

Xem thêm: Hướng Dẫn Vay Tiền Nhanh Ngân Hàng Mb Bank Lãi Suất Thấp Nhất

*

Điều kiện để thị trường chứng khoán hoạt động tốt? docx 4 480 0

Trả lời

Back to top button